Haarlemsche Courant Dr. Goebbels klaagt aan. Optreden der, Duitsche luchtmacht. Ook verlofgangers moeten zich meiden. BEKENDMAKING. Nieuwsblad voor NoordrHollatid Slachtoffers van de luchtterreur herdacht 288e Jaargang No. 140 Bureaux: Groote Houtstraat 93. 3,'el Advert. 10734, Redactie ÏOCOO Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Xel. 1223# Hoofdredacteur: V. C. Derks Zaterdag 19 Juni 1943 Verschuilt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij; Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate Haarlem K 1297 Rijksminister dr. Goebbels heeft Vrijdag tijdens een rouwplechtigheia voor de slacht offers van de Britsche lychtterreur in de Stadthalje te Elberfeld een, groote rede ge houden. Als gemachtigde van den Führer en van het geheele Duitsche volk nam hij af scheid van de gevallenen van Wuppertal en bracht hierbij de gevoelens van rouw en van trotsche verbetenheid tot uitdrukking, die dezer dagen de harten van alle Buitschers vervullen. Vervolgens verklaarde dr. Goeb- beis. dat de bevolking van de door den lucht oorlog getroffen provincies haar zwaren strijd noch alleen, noch op een verloren post stgijdt en zeide o.a. het volgende „Met trotsche bewondering kijkt de natie naar het koppige volharden van dit deel van ons volk bij de vijandelijke luchtterreur, die weliswaar steden en dorpen in puin kan leg gen; doch nooit echter de harten van de menschen kan breken. Wanneer de vijand huizen en woningen in puinhoopen verandert dan kan de bevolking ervan, overtuigd zijn dat het geheele Duitsche volk na het behalen van de overwinning zijn geweldige mate- rieele kracht zal concentreerën om de ver nielde dorpen en steden in (leze provincie- mooier dan ooit weer op te/bouwen. Wij weten allen waarom het in dezen oor log gaat. De vijand heeft het ons zelf dik wijls genoeg in het gezicht geschreeuwd, da' hij ons, wanneer wij zwak zouden zijn, een vrede zou opleggen, waarmede vergeleken dr oorlog slechts als een ware weidaad be schouwd kan worden. Tegenover een derge lijke lage poging om het grootste en mees' trotsche cultuurvolk der aarde uit te roeier verheft zich in gesloten eenheid de Duitsche natie, sterk aan wapens doch ook sterk aan mannen-, vrouwen- en kinderharten. Met een moreele houding zonder weerga zet zij zich in de provincies, die de vijand tot het eerste doel van zijn arglistige wen- schen wil maken, schrap tegen de laffe be dreiging van haar nationale eer, jeenheid en standvastigheid. Onze doóden zijn onze ge tuigen. Tegenover hen alleen voelen wij ons verplicht. Eens zal de dag komen, waarop wij ons wreken kunnen en. zullen. Ik sta hier. als aanklager voor de open bare meening der wereld. Ik dien een aanklacht in tegen den vriand, die zich met zijn wreede luchtterreur niets anders ten doel heeft gesteld dan een weerlooze burgerbevolking te kwellen en haar te bedelven onder leed, wreedheid, smart en dood en haar zo.odoende tot verraad aan haar nationale zaak te bewegen. Een dergelijke poging kan nooit gelukken. Maar door deze laffe onmenschelijke daad zal de nationale faam der volken eeuwig met schande overladen zijn, wier regeeringen tot dergelijke verwerpelijke en gèmeene midde len grijpen om oorlog te voeren tegen vrou wen, grijsaards en kinderen. De vijand weet zeer goed, dat de schade, die hij ons in onze bewapenings- en oorlogsindustrie kan toe brengen, slechts van zeer betrekkelijke waar de is. Daarom is het hej-n ook heelemaal niet te doen. Het is hem vooral er om te doen om de weerlooze burgerbevolking te kwellen, dood en .verderf te zaaien in haar huizen en woningen en daardoor te trachten het Duitsche oorlogsmoreel te .breken. Hierin* ziet hij den laatsten uitweg van zijn oorlogvoering die overigens* geen uitwegen biedt. Talrijke ver moorde vrouwen, grijsaards,, en kinderen ge tuigen tegen de Anglo-Amer'.kaansche pluto cratieën. Zij dienen' met mij een aanklacht in tegen een oorlogvoering, die spot met iedere menschelijkheid en de puinhoopen van de ontelbare vernielde scholen, ziekenhuizen kerken en cultuurmonumenten in de door den luchtoorlog bedreigde gebieden zijn even veel stonfme aanklachten en spreken voor de geheele wereld een vonnis uit over een oor logvoering die zich aan dergelijke misdaden schuldig maakt. Het baat den vijand in .het geheel niet. wanneer hij thans, volgens de oude beproefde methode, van zijn Joodsche adviseurs achter de schermen den aanvaller met zijn eigen wapens probeert aan te vallen en van aange klaagden aanklagers en van aanklagers aan geklaagden probeert te maken. De schuld aan den luchtoorlog tegen de burgerbevolking ligt ondubbelzinnig bij dc Westelijke plutocratieën. Hiervan kan de vij andelijke oorlogsvoering zich nooit meer vrij pleiten. In de zieke hersens van de pluto cratische wereldvernielers is- deze eoort van luchtterreur geboren. De Führer heeft niets onbeproefd gelaten om den oorlog te ver mijden en toen hij ons opgedrongen werd. hem ten minste een humanen vorm te geven Vooral Engeland heeft al deze pogingen in den wind geslagen. Van den kindermoord in Freiburg op 10 Mei 1940 tot op den dag van vandaag getuigt een lange keten van smart en diepsten menschelijken nood in alle door den Britsch-Amerikaanschen bommenoorlog geteisterde steden tegen Engeland en Amerika en hun laffe en wreede plutocratische leiders- klassen. De eene geeft zijn schuld in een onbewaakt oógenblik ook openlijk toe. In cynische openhartigheid zeide onlangs een officieele woordvoerder van de Engelsche radio: „Men betrapt zich er steeds weer op, dat men zich verheugt, wanneer mannen, vrouwen en kinderen gedwongen worden zoo verschrikkelijk te lijden." Het is gelijk te stellen met een directen oproep tot moord op Duitsche vrouwen en kinderen, wanneer reeds lang voordien een Britsch persbureau schrijft „Begin om Godswil eindelijk eens met het opruimen der Duitsche burgerbevolking, want het is bewezen dat dit de eeniae weg is om haar moreel e breken". Zelfs de Engel sche kerk verklaarde nog onlangs naar aan leiding hiervan: „Wij kunnen met de bewe ging om de luchtaanvallen op steden te sta ken, omdat daarbij burgers gedood worden niet sympathiseeren. Voor de bommenwer pers zijn wij allen gelijk. De bommen maken geen verschil tusschen mannen, vrouwen en kinderen." Het is overigens geen gewoonte om bij open graven woordéh van haat te spreken. De dood heeft elders meestal behalve het leed, dat hij brengt, iets dat verzoent in zich. In dit geval echter schreeuwt hij om vergelding. Want de dooden, die wij vandaag plechtig gedenken, zijn het slachtoffer geworden var. een koel, berekenend cynisme van den vijand. Dit cynisme zal eerstjpdan verdwijnen, wan neer het door smartffijke, steeds weer her haalde tegenslagen teneergeslagen wordt. Het Duitsche volk legt door mijn mond aan onze dooden de gelofte af, dat wü hun offers in dezen geest begrijpen en dat zij derhalve ook niet tevergeefs zijn gebracht, eens zal het uur komen, wan neer wü terreur door contra*-terreur breken. De vijand stapelt daden van geweld op daden van geweld en maakt zoodoende een bloedige rekening op, die op zekeren dag rarrekqnd moet worden. Ontelbare arbeiders ingenieurs en constructeurs zijn bezig om zoo snel mogelijk dezen dag te verwezenlijken. Ik weet, dat het Duitsche volk dezen weg mei een brandend ongeduld verwacht. In onze harten heeft de vijand in onuitwischbare let ters een schuldbekentenis geschreven, die hem op zekeren dag als tegenrekerring en motief voor ons handelen zal worden voorgelegd. «P Engelsche koning naar Gibraltar. De Engelsche koning zal op zijn thuisreis van Noord-Afrika ook Gibraltar bezoeken, aldus Spaansche correspondenten. Zij melden voorts dat de Britsche koning de vestingwer ken aldaar aan een nauwkeurige inspectie zal onderwerpen eo na afloop daarvan ma noeuvres in grooten stijl, de verdediging tegen een schijnaanval uit de lucht, in oogen- schouw zal nemen. Keuringen voor de Waffen SS, hef Legioen en de Landwacht Bij onze Vrijwilligers. Verzorging achter het front, een kopje koffie en een sigaret. (SS PK Vermeer O/H P. c) Het SS-Ersa?zkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eisehen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle •evraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding; extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde re denen in Nederland moeten blijven, de mo gelijkheid bestaat* bun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS- Wachtbataillon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-30 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keurings- dagen aanmelden en voi41en gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 20 Juni 9-12 uur Hengelo, Café „Mo dern", Spoorstraat 18. 20 /Juni 15-18 uur Zwolle, hotel „Geiten beek". 21 Juni 9-12 uur Assen, Concerthuis a. d. vaart. 21 Juni 15-18 uur Groningen, Concert- huis, Poelestraat. 22 Juni 9-12 uur Leeuwarden, Huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9-14 uur. Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9-13 uur Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9-14 uur Amersfoort, Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9-14 uur Den Haag. Café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. Op de Beneden-Wolga vier vracht schepen tot zinken gebracht. Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front verliep de dag. kalm. Nachtelijke aanvallen van de lucht macht waren gericht op vijandelijke scheepsconcentraties bij Astrakan en be- wapeningsfabrieken aan de Benéden- Wolga. Vier vrachtschepen van tezamen 11.000 brt. werden tot zinken gebracht, een koopvaardijschip van middelbare grootte beschadigd. In de getroffen fabrie ken werdén groote vernielingen aange richt. Tijdens een aanval van een gemengde Sovjet Russische bommenwerperformatie op een Duitsch ravitailleeringsconvooi op de Zwarte Zee werden door de marine en luchtmacht vijf vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den nacht van 17 op 18 Juni deed een formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen een aanval op de Algerijnsche haven Djidz- jelli. Tijdens nachtelijke storingsvluehten van een gering aantal vijandelijke vliegtuigen boven het gebied van het Duitsche rijk .werd niet waargenomen, dat bommen werden uit geworpen. Den formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft in den afgeloopen nacht de oorlogshaven Plymouth met bommen van zwaar kaliber aangevallen.. Andere vliegtuigen bombar deerden doelen in het Zuidoosten van Enge land. Het Italiaansche hoofdkwartier me'dt Formaties Diytsche vliegtuigen hebben een groot aantal bommen geworpen op haven- Installaties van Dzjidzjelli. De vijandelijke luchtmacht heeft Donderdag plaatsen op Sicilië, in Calabrië en kleine centra in het gebied van de Vesuvius, waaronder Pompei aangevallen. De schade is beperkt. Een Spit- tire werd door onze jageis in de omgeving van Comiso neergeschoten. Bij de in het weermachbtericht van Vrijdag genoemde luchtaanvallen zijn volgens een aanvulling op dit weermachtbericht twee personen gedood en zestien gewond. 's-GRAVENHAGE, 18 Juni. De Wehr- machtbefehlsliaber in den Niederlanden maakt bekend, zulks teneinde mis verstand te voorkomen, dat, waar in de betreffende bekendmakingen voor terug voering in krijgsgevangenschap wordt gesproken van „in werkelijken militairen dienst zijnde reservé-officieren en dienst plichtigen (c.q. reserve-plichtigen)" daar onder ook worden begrepen de militairen die in het genot waren van weermachts- industrieverlof, studieverlof, zakenverlof, ziekteverlof, verlof in afwachting van ont slag of ander bijzonder verlof. Van den Commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht Aan de reserve-officieren van de voor malige Nederlandsche weermacht, die zich in krijgsgevangenschap bevinden, zal van den dag van aanvang dier krijgsge vangenschap af,- bezoldiging worden toe gekend, welke volgens de betrekkelijke be zoldigingsregelingen verbonden is aan den laatstbekleeden rang. Ten einde een regelmatige uitbetaling zooveel mogelijk te bevorderen, wordt aan belanghebbenden in overweging gegeven vóór htm vertrek aan opgemeiden Com missaris (Lange Voorhout 7 te 's-Graven- hage) schriftelijk te verzoeken de uitbe taling van hun bezoldiging te doen ge schieden aan een met naam en adres te noemen persoon c.q. met vermelding van hun postrekeningnummer. Keuringen Waffen SS en Ned. Legioen, Tijdeus de keuringen der Waffen-S-S. en Nederl. Legioen, waarvoor de data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers, kunnen zich Nederlanders aanmelden in den leeftijd van 1745 jaar. Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt i n ruime mate gezorgd. Zij ontvangen kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenver pleging, extra levensmiddelen, extra kolen- toewijzing, enz. Zy, die om bijzondere redenen of wegens familieomstandigheden in Neder land moeten blijven, kunnen zich aanmelden by een der in Nederland gevestigde S.S.-, onderdeelen. Degenen, die zich bij de S.S. of het Ned. Legioen vrijwillig melden, worden tijdens den duur van hun verbintenis vrij gesteld van den arbeidsinzet. Alle verdere inlichtingen worden tijdens de keuringen verstrekt. HAMBRO EN ANDEREN. D. - Hambro is de vroegere president van het Noorsche Storting. Hij week, toen de Duitschers in Noorwegen kwamen, naar Londen uit en werd er lid van de Noorsche emigrantenregeering. Ballingen plegen'hun ervaringen en beschouwingen nogal eens op papier te zetten en zoo is nu al het twee de boek dat Hambro sedert zijn vertrek uit Oslo schreef, verschenen. Het heet „Hoe wij den vrede kunnen winnen" "en er zou mis schien geen bijzondere aanleiding bestaan, het boek aan te kondigen, ware het niet, dat Hambro er allerlei onaardige dingen aan het adres van Engeland en de Vereenig- de Staten in zeide'. Hij komt p.l. tot een uiterst scherpe critiek op het dubbele spel, dat deze landen hebben gespeeld met de kleine naties, die zich voor de gro'ote ge allieerden opofferden en hij betuigt, dat op geen plek ter wereld zooveel misdaden zijn begaan als op het Foreign Office ïn Downing Street. Churchill en Roosevelt beschuldigt hij van valsch spel en volgens Hambro leven alle kleine landen, die zich met Engeland verbonden hebben, in voort- durenden angst, dat zij voor de belangen van Londejj of Washington zullen worden opgeofferd als pionnen op het schaakbord. Hambro is lid van de Britsch-Noorsche scheepvaart-commissie. Ook in die functie heeft hij blijkbaar weinig reden tot lofzeg ging Hij wijst er n.l. op, dat de Noorsche emigranten geen enkelen invloed kunnen uitoefenen op het lot der Noorsche zeelie den, die zich voor Engeland moesten op offeren. Tot zoover het bericht uit Stockholm. Men hoort er vele bekende klanken in. Nog niet zoo lang geleden heeft de heer Van Klef- fens hetzelfde onderwerp in een ingezonden stuk in de Times behandeld en het zijne ge zegd over de manier, waarop de heeren Churchill en Roosevelt omspringen meNhet democratisch beginsel als hun eigen belang daarmede gemoeid wordt. Hoe' de Polen over Engeland en Amerika denken, behoeft na Katyn geen nadere ver klaring, zooals het in het algemeen geen ge heim is, dat de vertegenwoordigers der kleine staten zich bitter te beklagen hebben over hun ervaringen, te Londen opgedaan. Wat Hambro in zijn boek geschreven heeft is dus geen nieuws en hij is de eerste niet, .die zich teleurgesteld betoont in zijn verwachtingen. Niettemin kan het zijn nut hebben, er op te wijzen hoe blijkbaar stul; voor stuk de naar Londen uitgeweken staats lieden zich bewust worden, dat hun land en hun volk weinig of niets te verwachten heb ben van hen, die in naam hun belangen vertegenwoordigen, maar inderdaad volsla gen afhankelijk zijn van de inzichten en de besluiten der groote Geallieerden, inzichten, waarbij het lot der kleine staten wordt veronachtzaamd, besluiten, waarbij de bond genooten van Londen en Washington slechts ionnen op het schaakbord zijn, zooals Ham bro het noemt Doch wanneer het nu al zoover gekomen is. dat voormalige ministers en geëmigreer de parlementsvoorzitters zelf moeten be amen, dat het lot van de landen, die zij naar het heet te Londen vertegenwoordigen, vol komen Qndergeschikt wordt gemaakt aan 't belang van Engeland, Amerika of Ruslanji, wordt, zoo is men geneigd te vragen, het dan geen tijd. dat de braven, die nog»maar altijd hun heil verwachten van hun ge vluchte landgeriooten in Londen, leeren ver staan, dat die zoogenaamde regeeringen niets en heelemaal niets voor hen kunnen uitrichten? Zoogenaamde regeering'en. want de Nederlandsche grondwet bepaalt nu een maal, dat de Nederlandsche regeering nooit buiten Nederland gevestigd kan zijn. En aldus het grondwettig fundament voor zulk een regeering vervallen, waar zij geen enkel gezag meer kan doen gelden, is zij sinds Mei 1940 ook practisch verdwenen. Wij hebben laat men zich daar toch bewust van zijn geen regeering in Londen. Het gezelschap, dat er zich voor uitseert, is een aantal politieke vluchtelingen, die hun lftn/l in nood lieten met medeneming van het goud en die van een wonder verwachten wat de nuchtere werkelijkheid hun nimmer zal kunnen brengen. De emigranten-regee ringen in Londen ziin niets en vermogen niets. Dat is de armelijke waarheid. Dat is de diepe zin van de boeken van Hambro, de artikelen van Van Klef fens en de vertoogen van Sikorsky. Want het gaat in Londen en Washington om Noorweaen. Nederland noch Polen. Het gaat Churchill slechts om zijn huid en Roosevelt om den buit. VLIEGWEDSTRIJDEN VOOR DE JEUGD De persdienst van den Ned. Omroep meldt: In aansluiting op den door den Ned. Omroep georganiseerden model vliegtuig- bouwcursus worden met de gemaakte Rei ger-modellen binnenkort wedstrijden ge houden. In verschillende deelen van ons land zullen de gewestelijke wedstrijden op 25 Juli a.s. plaats vinden, waarvan de win naars elkaar op 1 Augustus a.s. in den lan- delijken eindwedstrijd te Hilversum zullen bekampen. De deelnemers aan dezen wed strijd zullen dien dag de gast van den Ned. Omroep zijn. Met de technische uitvoering is de Ned.. Vereen, voor Luchtvaart belast. VELDMAARSCHALK WAVELL BENOEMD TOT ONDERKONING VAN BR.-INDIë. Veldmaarschalk Wavell is naar volgens den Engelschen berichtendienst officieel te Lon den bekend gemaakt is, benoemd tot onder koning van Indië. Generaal Achinleck volgt Wavell op als opperbevelhebber in Indië.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1