Haariemsche Courant BEKENDMAKING. Opruiming van benden in Montenegro Nieuwsblad voor Noord-Holland Jeisk aan de Zee van Azof beschoten. 288e Jaargang No. 142 Oüreaux: Groote Houtstraat 9S. »'el Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134058 Haariemsche ct, Haarlem Bijkantoor, Soeudapleln, 17. Tel, 1223» Hoofdredacteur: F. C. Derks Dinsdag 22 Juni 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 127ÏÏ Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Vitg Graf. Bedrijven Damlate. Haarlem K 1297 Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend „Aan het Oostelijk front verliep de dag kalm. Lichte Duitsche vlootstrijdkr.achten be schoten in den nacht van 19 op 20 Juni stads en havengebied van Jeisk aan de Zee van Azof. De luchtmacht viel opnieuw bewspe- ningsbedrijven in het vijandelijke achterband aan. In de Kaspische Zee werden twee groote koopvaardijschepen in brand geworpen. Voor de Algerijnsche kust werden in den nacht -van 19 op 20 Juni van "een vijandelijk convooi een torpedoboot en acht groote vrachtschepen door luchtaanvallen zoo zwaar beschadigd, dat aangenomen wordt dat ver scheidene scljepen vernietigd zijn. Alle vlieg tuigen keerden Ferug. Zondagnacht werd de haven van Bizerta met bommen van zwaar kaliber bestookt. Britsche bommenwerpers vlogen over de bezette gebieden in het Westen naar Zuid west- Duitschland en wierpen bommen neer op woonwijken in enkele plaatsen. De be volking leed verliezen. Andere vijandelijke vliegtuigen ondernamen storingsvluchten bo ven Noord-Duitschland en wierpen enkele bommen neer. die geen noemenswaardige schade aanrichtten. Boven de bezette gebie den in het Westen en het Duitsche Rijksgebied werden vier vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. In de bergen van Montenegro hebben Duit sche, Italiaansche, Bulgaarsche en Kroati sche troepen tijdens gevechten. die weken lang hebben geduurd, sterke benden inge sloten en vernietigd. Het bergachtige karak ter van het land, de ongunstige weersomstan digheden en het wanhopige verzet van de benden vergden van de in den strijd gewor pen formaties groote gevechtsprestaties er harde ontberingen. De luchtmacht, die in eren onvermoeid optreden zich in de gevech ten mengde, heeft een aanzienlijk aandee' aan de succesvolle operatie. De bloedige ver liezen van de bandieten zijn zeer hoog Groote hoeveelheden wapens, voertuigen en ravitailleeringsgoederen werden buitgemaakt Het Italiaansche wermachtbericht luidt als volgt „Tijdens aanvallen op een krachtig be schermd convooi heeft een van onze duik- booten onder bevel van den luitenant ter zee le klasse Argangelo Ciliberti uit Napels in het Westelijk deel. van de Middellandsche Zee éen vrachtschip tot zinken gebracht en een ander getroffen. Een van onze. torpedo vliegtuigen heeft met vrij groote zekerheid een vrachtschip tot zinken gebracht voor de Tunesische kust. Vliegtuigen van de Spi' hebben met gunstige .resultaten in de haven van Bizerta gemeerde vaartuigen aangevallen De vijandelijke luchtmacht ondernam aan vallen op de omgeving van Napels, op Fog- gia, Spinazzola (Bari), Reggio di Calabria Villa San Giovanni, Castel Vetrano, Porto Empedocle, Ligata en Syracuse. Zes-en- twintig vijandelijke vliegtuigen werden in totaal neergeschoten: ,10 door Italiaansch- Duitsche jagers en 16 door de luchtdoelartil lerie; 4 daarvan te Foggia, 2 te Reggio di Calabria, 8 te Castel Vetrano. één te Mili- gheddu (Enna) en één te Porte Empedocle." Kroonprins Umberto heeft een bezoek van verscheidene dagen aan Calabrië gebracht om de uitwerking der vijandelijke terreur- aanvallen in oogenschouw te nemen en zich met de slachtoffers te onderhouden, In Reggio, Cosenza en andere plaatsen werd hij door de bevolking hartelijk verwelkomd. Een door Reutér verspreid gerucht, als zou den Umberto en generaal Badoglio te Algiers voor vredesbesprekingen vertoeven, wordt door het bovenstaande nog eens ten over vloede gelogenstraft. BEKENDMAKING. Betreffende aanmeldingsplicht. Alle mannelijk personen in 1924 geboren, die tot nu toe van het voor hen bevoegde Arbeidsbureau nog geen schriftelijke uit- noodiging voor een persoonlijk bezoek hebben ontvangen of aan hun aanmel dingsplicht b.v. wegens ziekte den 31sten Mei, lsten Juni en 2en Juni niet hebben voldaan, worden hiermede voor de laatste maal uitgenoodigd, zich in persoon aan te melden bij het voor hen bevoegde Arbeids bureau of bijkantoor op de hieronder ge noemde data: Donderdag 24 Juni, in Januari tot en met April geborenen, tusschen 9 en 17 uur. Vrijdag 25 Juni, in Mei tot en met Augus tus geborenen, tusschen 9 en 17 uur. Zaterdag 26 Juni, in .September tot en met December geborenen, tusschen 9 en 13 uur. Bovendien wordt aan de in de jaren 19201923 geborenen, voorzoover zij on derworpen zijn aan den aanmeldingsplicht en dezen om welke reden dan ook niet zijn nagekomen, voor de laatste maal ge legenheid geboden op bovengenoemde data ook aan hun aanmeldingsplicht te voldoen. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers, die in strijd handelen met 'de bepalingen of deze pogen te ontduiken, dus b.v. aan deze uitnoodiging niet of niet- naar behoo- ren voldoen, opzettelijk of door nalatig heid onjuiste aangiften doen, stellen zich bloot aan zeer zware straffen. Den Haag, 22 Juni 1948. BEKENDMAKING van den Commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht Aan de reserve-officieren van de voor malige Nederlandsche weermacht, die zich in krijgsgevangenschap bevinden, zal van den dag van aanvang dier krijgsgevangenschap af, bezoldiging worden toegekend, welke volgens de betrekkelijke bezoldigingsregelingen ver bonden is aan den laatstbeklccden rang. Teneinde een regelmatige uitbetaling zoo veel mogelijk te bevorderen, jvordt aan be langhebbenden in overweging gegeven vóór hu» vertrek aan opgemelden Commissaris (L. Voorhout 7 te 's-Gravenhage) schriftelijk te verzoeken de uitbetaling van hun bezoldiging te doen geschieden aan een met naam en adres te noemen persoon c.q. met vermelding vaó hun postrekeningnummer. Keuringen voor de Wallen SS, hef Legioen en de Landwacht Het SS-Ersatzkommaodo Nederland -deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen teneinde gekeurd te worden. Bij tic onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers die om bepaalde re denen in Nederland moeten blijven, de mo gelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS- Wachtbataillon in Amersfoort, Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die ,tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-30 jaar, die aan- meldingsplichtlg zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keurings- dagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 23 Juni 9-14 uur Amsterdam, Dam 4. '24 Juni 9-13 uur Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9-14 uur Amersfoort, Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9-14 uur Den Haag. Café „Den Hout" Bezuidenhoutscheweg. KORT NIEUWS Bij ome Vrijwilligers. De Kompanie staat aangetreden. /SS PK Ahrèns O/H P. C) Den laatsten tijd werd in den Slo- terpolder een groot aantal rijwielen ge stolen. De Amster- damsche recherche is er thans in ge slaagd drie mannen aan te houden, die zich juist aan rij wieldiefstal hadden schuldig gemaakt. Met een gestolen boot vervoerden de heeren de gestolen fietsen naar de Postje-kade. Twee van de mannen wisten op een tram te springen. Een der rechercheurs echter vervolgde hen per fiets, liet de tram stoppen en rekende vervolgens de mannen in. TWEE JAREN. D. We leven snel. Vandaag is het twee jaar geleden, dat Duitschland in oorlog ging tegen Sovjet-Rusland en daarmede den grooten Europeeschen strijd tegen het bois- jewisme begon, den strijd, waarvan de af loop beslissend zal zijn voor de Westersche cultuur. Wat de wereldstrijd, die op het oogenblik woedt ook moge brengen,dit staat vast: een Duitsche zege is een waarborg tegen de verwildering, waarmede het bolsr jëwisme Europa bedreigt, een bolsjewisti sche zegepraal daarentegen zal het einde beteekenen van het nationaal bestaan van alle Europeesche volken en daarmede 'de doodsklok luiden over alle nationale, cul- tureele en economische waarden der volken van het Avondland. Dit is het gruwelijk alternatief dezer da gen. De strijd heeft aan weerszijden hoog ten en diepten gekend. Het begin is geken merkt door weergalooze successen der Duit sche legers. Gebiedep, ter oppervlakte van millioenen vierkante kilometers zijn den Duitschers in handen gevallen, landstreken van onberekenbare waarde als de Oekraine en het Donetzbekken werden bezet en kwa men de Duitsche-oorlogvoering ten goede. De strijd wordt welhaast twee jaren tot on der den rook van Moskou en Leningrad ge voerde Niet te becijferen verliezen werden den Sovjets toegebracht aan menschen en materiaal en over een front als de wereld geschiedenis nimmer aanschouwde werden de losgelaten horden der Russische steppen en Azatische binnenlanden teruggeworpen. Bij dit alles is ook tegenslag geweest. De Russische winter, de bodenmgesteldheid, de moeilijkheden, aan de verplaatsing en ravi tailleering der troepen verbonden, 't vormde alles problemen, die niet dan met de groot ste moeite en offers konden worden opge lost. Het uitgestrekte front, dat dikwijls angstwekkend diep in het vijandelijk gebied stulpte, gaf aanleiding tot tegenacties, die oorzaak waren, dat prijsgegeven moest worden wat met zware offers en onbe- schrijflijken heldenmoed was verkregen en thans, na twee jaren, is het sterk dynamisch karakter van den strijd overgegaan in een krijgsbedrijf van een veel meer statisch aspect, waartoe het sinds het najaar sterk verkorte front trouwens alle voorwaarden biedt. Intussehen, het moge belangwekkend zijn op een d§g als vandaag de gebeurtenissen der slagvelden na te gaan en zich te verdie pen in de vraag, of de Sovjet-Unie met een verlies van twintig millioen weerbare man nen den strijd zal kunnen volhouden, van grooter, veel grooter beteekenis is de vraag, welken weg de ontwikkelingsgang der Europeesche menschheid zich zal kiezen als gevolg van hef treffen der twee wereldbe schouwingen dat gestalte heeft gevonden in den strijd tusschen het nationaal-socialisme en het bolsjewisme, een treffen, waarbij de toekomst van ganseh een continent is be trokken en waarbij helaas een ander wereld deel de Judasrol speelt. De geschiedenis der menschheid heeft meer groote bewegingen gekend, waarbij de strijd der ideeën zich den strijd der wape nen tot helper koos. Zij hebben tijdelijk de menschheid gegeeseld, maar niettemin wa ren er bij alle tegendeelen toch altijd nog overeenkomsten, op de basis waarvan een maal vrede en vergelijk mogelijk waren. En nu is de tragedie onzer dagen, daj in dezen strijd geen overeenstemming, z'elfs geen compromis mogelijk is. Waar het bols jewisme met zijn ontkenning van mensche- lijke waarden, menschelijke rechten en menschelijke plichten zijn majesteit stelt, waar het wereldcommunisme naar bolsje wistische opvatting alles wat eigen is en vrij is en goddelijk is liquideert, daar blijft al wat socialistisch voelt daf wil zeggen: al wat in den medemensch een lotsver- bonden kameraad erkent slechts één uiterste over en dat is de strijd, de onver zoenlijke strijd, moet het zijn: tot den dood, moge het zijn: tot de overwinning. Wie dit beseft, begrijpt, dat Duitschland deze twee jaren heeft gestreden voor gansch een we reld, óók voor hen. die zich zijn tegenstan ders noemen, in het einde óók voor Enge land en Amerika, hoezeer deze door aan wending van een wanstaltige machtsver houding den nieuwen tijd en de nieuwe ge dachte verguizen en hand- en spandiensten verleenen aan den bolsjewisti.=cher> dema goog Het is de taak van het thuisfront, deze waarheid uit te dragen. Vandaag buigt dit thuisfront zich in eerbied en ontzag voor de ongetelden, die in d'e afgeloopen twee jaar goed en leven hebben ingezet in den goeden strijd, herdenkt de gevallenen, die in de jaren van jeugd en onbezorgheid hun leven gaven ter wille van hen, die achter bleven en bidt den strijders aan het Oostfront, waarondet^zich goddank ook tienduizenden Nederlanders bevinden het geloof en den moed toe, stand te houden in den strijd tot bewaring van het pand der vrijheid en erechtigheid. Keuringen Waflen SS en Ned. Legioen. Tjjdcns de keuringen der Waffen-S-S. en Nederl. Legioen, waarvoor de data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers. kunnen zich Nederlanders aanmelden in den leeftijd van 1745 jaar. Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt in ruime mate gezorgd. Zij ontvangen kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenver pleging, extra levensmiddelen, extra kolen- toewijzing, enz. Zij, die om bijzondere redenen of wegens familieomstandigheden in Neder land moeten blijven, kunnen "zich aanmelden bij een der in Nederland gevestigde S.S.- onderdeelen. Degenen, die zich bij de S.S. of het Ned. Legioen vrijwillig melden, worden tijdens den duur van hun verbintenis v r jj« gesteld van den arbeidsinzet. Alle verdere inlichtingen worden tijdens de keuringen verstrekt. Op grond van de op 29 April 1943 in de dag-bladen gepubliceerde bekendmaking van den wchrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering' in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en J.2 uur in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat: 1. Het personeel van het 7e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 28 Juni*1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 29 Juni 1943. 2. Het personeel van het 10e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: Degenen, *die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 1 Juli 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 2 Juli 1943. In de Frieslandkazerne te Assen: 3. Het personeel van het 4c regiment veldartillerie en zijn oorlogsonderdeelen op 28 Juni 1943. Het personeel van het 5e regiment veldartillerie en zijn oorlogsonderdeelen op 29 Juni 1942. Het personeel van het le regiment veldartillerie en zijn oorlogsonderdeelen op 1 Juli 1943. Het personeel van het 8e regimeql veldartillerie en zijn oorlogsonderdeelen op 2 Juli 1943. Bij de aanmelding moet worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributie stamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de,- in Duitschland werkende „grens-" gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afge geven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Be scheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding, voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra sclyieisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor der „Arbeïtseinsatz" in Duitschland of in de -door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wchrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangen schap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1