Haarlemsche Courani Londen en Britsche Zuidkust bestookt Nieuwsblad voor Noord-Holland Krefeld geteisterd. BEKENDMAKING. Verboden kustgebied in deze omgeving. ,388e Jaargang' No, 143 Bureaux: Groote Houtstraat 9S. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem BUkantoor, Soendaplein XI. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks y Woensdag 23 Juni 1943 Verschijnt dagelijks, behaive op Zon- cn Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor Uitluiden: Rembrandtlaan 65, ITmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate. Haarlem K 1297 e Plaatselijke strijd aan het Oostelijk front. Duitsche luchtaanvallen op Sovjet-wapenfabriek. Itaiiaansche steden, waaronder weer Napels en Messina, getroffen. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede „Aan het Oostelijkfront slechts geringe plaatselijke gevechtsactie. Voor het Visschers- schiereiland werd een kustvaartuig door bom- treffers tot zinken gebracht. Een nachtelijke aanval van sterke forma ties Duitsche gevechtsvliegtuigen was gericht op een Sowjetrussische bewapenings'fabriek aan de Wolga. Terwijl Maandag overdag afzonderlijke vij andelijke vliegtuigen naar het gebied van het Duitsche rijk vlogen, heeft Maandagnacht een sterke formatie Britsche bommenwerpers Westduitsch gebied aangevallen. Vooral in de woonwijken van de stad Krefeld ontstond door brisant- en brandbommen groote schade. Behalve talrijke gebouwencomplexen werden twee ziekenhuizen vernield. De bevolking leed verliezen. Tot nu toe staat het vast, dat 39 meermotorige bomrfrenwerpers zijn neerge schoten. De luchtmacht bombardeerde in den nacht van 21 op 22 Juni afzonderlijke doelen in het gebied van Londen en aan de Engelsche Zuidkust. Bewakingsvaartuigen der marine schoten voor de Nederlandsche kust uit een formatie Britsche jachtvliegtuigen drie vliegtuigen neer. Tijdens den nachtelijken aanval van Duit sche gevechtsvliegtuigen op de haven van Bizerta in den nacht van 20 op 21 Juni, waar van reeds melding werd gemaakt, zijn zes groote koopvaardijschepen en- twee oorlogs schepen door bomtreffers beschadigd." Naar de Britsche berichtendienst meldt, is Woensdag in den vroegen ochtend wederom luchtalarm in het gebied van Londen ge maakt. Het Itaiiaansche weermachtbericht luidt als volgt „Formaties viermotorige vliegtuigen heb ben Maandag Napels, Torre Annunziata. Salerno, Battipaglia, Reggio di Calabria en Messina aangevallen, belangrijke schade aan gericht in de stedelijke centra en slachtoffers onder de bevolking veroorzaakt. Te Napels heeft luchtdoelartillerie vijf vliegtuigen neer geschoten; zes viermotorige vliegtuigen wer den door onze jagers vernield. Twee vijande lijke toestellen werden bovendien neergehaald, een te Reggio di Calabria door Duitsche ja- Geailieerde luchtaanval op Le Creusot. De stad Le Creusot is in den macht van 19 op 20 Juni door Engelsche vliegtuigen gebom bardeerd. De lukraak neergeworpen bommen hebben vooral schade aangericht aan wonin gen. Zoo is o.a. het groote ziekenhuis, dat reeds bij den vorigen aanval door vier bom men getroffen was, totaal uitgebrand. De materieele schade is aanzienlijk. In Le Creusot liggen alle broodbakkerijen stil zoodat de levensmiddelenvoorziening zeer moeilijk is. Duitsche soldaten helpen bij de opruimingswerkzaamheden. Van Parijs uit is een spéciale trein van de nationale hulpver1 leening gezonden. Van officieele Fransche zijde wordt mede gedeeld, dat het aantal dooden tot dusver meer dan 400 en het aantal gewonden 500 be draagt. Avenues, boulevards, straten en pleinen zijn door series bommen geheel omgeploegd. De aanval duurde 3 kwartier en had tengevolge dat de stad bijna geheel vernield werd. De helft der bevolking is dakloos. Onmiddellijk na het bekend worden van den luchtaanval heeft maarschalk Pétain, minister Romier naar de plaats des onheil ge zonden. teneinde de geteisterde stad zijn diepe deelneming te doen toekomen. Tot leniging van den nood heeft het staatshoofd een bedrag van 125.000 fr. ter beschikking gesteld. y De begrafenisplechtigheden van de slacht offers zullen Woensdag plaats vinden. Of schoon zij een officieel karakter dragen, zul len zij in allen eenvoud ""geschieden. Men weet echter nog niet waar de godsdienstige plechtigheden zullen worden gehouden, aan gezien alle kerken door het bombardement min of meer zwaar zijn getroffen. 71 bommenwerpers in 24 uur boven W. Europa neergeschoten. Naar de BritscMe berichtendienst meldt, zijn van de aanvallen van de Britsche luchtmacht op West-Duitsch gebied Dinsdagnacht 44 bom menwerpers niet teruggekeerd. Duitsche jagers en afweergeschut hebben in de ochtenduren van 22 Juni bij vluchten van gemengde vijandelijke bombardementsforma ties naar Duitschland en Nederland 27 meer motorige vliegtuigen neergeschoten. Met in begrip van de 44 Britsche bommenwerpers, die in den nacht van 21 op 22 Juni bij den terreuraanval op de woonwijken van de stad Krefeld neergeschoten werden, haalden nacht jagers en afweergeschut in minder dan 24 uur 71 Britsche en Amerikaansche bommenwerpers neer. SS-GRTJPPENFüHRER RATJTER BEVORDERD De National-sozialistische Parteikorrespon- denz deelt mede, dat SS-Gruppenführer Rau- ter bevorderd is tot SS-Obergruppenführer. gers en het andere nabij Cagliari door"batte- rijen luchtdoelartillerie. Elf leden der beman ningen van de neergesqhote» vliegtuigen werden gevangen genomen. Te Napels zijn 10 dooden en 72 gewonden;.te Torre Annunziata één doode en acht gewonden; te Salerno 14 dooden en 45 gewonden; tê Battipaglia 15 doo den en 70 gewonden. De verliezen- te Reggio di Calabria eh te Messina zijn nog niet vast gesteld. Keuringen Waffen SS en <Ned. Legioen. Tijdens de keuringen der Waffen-S S. en Nederl. Legioen, waarvoor de data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers, kunnen zich Nederlanders aanmelden in den leeftijd van 1745 jaar. Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt in ruime mate gezorgd. Zij ontvangen kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenver pleging, extra levensmiddelen,, extra kolen- toewijzing, enz. Zij, die om bijzondere redenen of wegens familieomstandigheden in Neder land moeten blijven, kunnen zich aanmelden bij een der in Nederland gevestigde S-S.- onderdeelen. Degenen, die zich bij de S.S. of het Neg. Legioen vrijwillig melden, worden tijdens den duur van hun verbintenis v r jj- gesteld van den arbeidsinzet. Alle verdere inlichtingen worden tijdens de keuringen verstrekt. De admiraal in Nederland maakt bekend Krachtens artikel 5, lid 1, cijfer 2, lid 2 van de Verordening van den Rijkscommis saris voor de bezette Nederlandsche gebieden nr. 100/41 over bijzondere maatregelen inzake de kustbescherming, wordt het volgende be paald Alle vaartuigen mogen in het door de ver ordening nr. 100'4© bepaalde gebied, waarvoor de verbodsbepalingen gelden, alleen varen of in dit ressort te water of op het land lig gen wanneer zij krachtens de volgende bepa lingen gekenmerkt zijn Vaartuigen met een laadvermogen van min der dan 10 ton moeten op een duidelijk zicht baren plek aan den buitenkant op een vayt deel van het vaartuig in letters van tenminste 10 cM. hoogte en een breedte van lcM. goed leesbaar, den .naam van het schip of eigenaar alsmede zijn woonplaats vermelden. Voor de kenmerking van vaartuigen met een laadvermogen van 10 ton of meer kan men volstaan met het in artikel 7, lid 1 van de „Reglementen voor de binnenvaart' 'voorge schreven teeken. De plicht tot kenmerken strekt zich ook uit tot drijvende toestellen, dat zijn drijvende voorwerpen, waarop mechanische installaties als baggermolen, kraan, hefwerktuig of bok ken zijn aangebracht. Overtredingen van deze verordening wor den gestraft overeenkomstig art. 7 van de verordening nr. 100/41 met gevangenisstraf of in ernstige gevallen met tuchthuisstraf van ten hoogste 5 jaren. De verordening treedt in werking op 1 Juli 1943. BEKENDMAKING. Het bureau in Nedcr- 's GRAVENHAGE 23 Juni. van den Wehrmaehtbefehlshaber land maakt bekend: Het betreden van het verboden kustgebied in Zandvoort, Bloemendaal en IJmuiden. dat kenbaar is gemaakt door middel van bijzon dere borden van den Wehrmachtkommandan- tur Haarlem/is onmiddellijk ingaande zonder Ausweis verboden. Personen die in overtre ding zijn worden gearresteerd en gestraft. Dientengevolge is ook het uitstappen op de stations in het versperringsgebied (Zandvoort, Driehuis-Westerveld, Velsen-IJmuiden Oos Velsen-Zeeweg, alsmede op alle stations i] IJmuiden) zonder Ausweis, dat hiertoe ver gunning geeft, verboden. Een uitzondering wordt gemaakt voor het station Driehuis-Wes terveld, waar bezoekers voor hefr cremato rium mogen uitstappen. Het is hun echter ver bpden het onmiddellijk aan het station gren zende terrein van het crematorium te ver laten. Op de op de genoemde stations alsmede op de toegangsstations (Amsterdam, Haarlem, Overveen, Bloemendaal, Santpoort, Beverwijk, Castricum. Alkmaar en Uitgeest) geplaatste waarschuwingsborden wordt de aandacht ge vestigd. Van de tram in Haarlem kan zonder Ausweis alleen gebruik worden gemaakt op het traject van het station tot de halte Aer- denhout-Zuidlaan. Dringende, onvermijdelg ke bezoeken van personen en firma's in het verboden .gebied moeten bij de VVehrmacht kommandantur, Haarlem, worden aange vraagd. BEKENDMAKING. Betreffende aanmeldingsplicht. Alle mannelijk personen in 1924-geboren, die tot nu toe van het voor hen bevoegde Arbeidsbureau nog geen schriftelijke aiit- noodiging voor een persoonlij^ bezoek hebben ontvangen of aan hun aanmel dingsplicht b.v. wegens ziekte den 31sten Mei, Isten Juni en 2en Juni niet hebben voldaan, worden hiermede voor de laatste maal uitgenoodigd, zich in persogn aan te melden bij het voor hen bevoegde Arbeids bureau of bijkantoor op de hieronder ge noemde data; Donderdag 24 Juni, in Januari tot en met April geborenen, tusschen 9 en 17 uur. Vrijdag 25 Juni, in Mei tot en met Augus tus geborenen, tusschen 9 en 17 uUr. Z - erdagi-aft -Jujii, in September tot en met December geborenen, tusschen 9 en 13 uur. Bovendien wordt aan de in de jaren 19201923 geborenen, voorzoover «ij on derworpen zijn aan den aanmeldingsplicht en dezen om welke reden dan ook niet zijn nagekomen, voor de laatste maal ge legenheid geboden op bovengenoemde data ook aan hun aanmeldingsplicht te voldoen. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers, die in strijd handelen met de bepalingen of deze pogen te ontduiken, dus b.v. aan deze uitnoodiging niet "of niet naar behoo- ren voldoen, opzettelijk of door nalatig heid onjuiste aangiften doen, stellen zich bloot aan zeer zware straffen. Den Haag, 22 Juni 1943. Bij onze Vrijwilligers. Vier kameraden. (SS PK Fritsch OH P. c) Keuringen voor de Waffen SS, hef Legioen en de Landwacht Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding, hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver-' voegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat De gouverneur van Michigan heeft in Detroit den uit zonderingstoestand afgekondigd, daar bij onlusten, die te gen kleurlingen wa ren gericht/elf per sonen gedood en meer dan 700 ge wond werden. De geheele kust van Beiroet tot aan Latakia is ver klaard tot militaire zone. Het is onbe voegden stre'ng ver boden dit gebied te betreden. Op be paalde plaatsen is het visschers toe gestaan hun bedrijf uit te oefenen. Bij decreet van de Portugeesche re geering is een cre- diet van 80 millioen escudos toegestaan voor de uitrusting van het leger. HET GERUCHT.- P- Het boos geruft is de laatste weken in ons land weer eens op het pad geweést. Er werd gefluisterd en geinformöerd, er deden schriftuurtjes errpamfle*jes de ronde, er werden verhalen opgedischt met ver zekeringen van echtheid en er was reeds stille pret bij het vooruitzicht van de aan staande ontreddering. Wat werd eri gefluisterd en welke pret beloofde de naaste toekomst? Er was een verkwikkende variatie in wat men te hoo- ren kreeg: Voor 't minst was er, 'naar 't ge- meene zeggen, höogloopende oneenigheid in de N.SB. In die oneenigheid werdiSh voorts de hoógstgeplaatste functionarissen betrok ken, doch ook de Leider zelf moest een veer laten en verkeerde aldus de geruchten b— in alle mogelijke bedenkelijke situaties. Machtsverplaatsingen en nieuwe groepee ringen zouden op korten termijn te wachten zijn en de inwendige beroeringen in de N.S.B. hiermede uitgeput zijnde zette het gerucht zich aan een nieuw hoofdstuk en onthulde verkoeling en verwildering'tus schen Nederlandsche en Duitsche nationaal- socialisten. Aaji dezen zotteklap is gisteren een einde gekomen/Nadat op een vergadering te Eind hoven de plaatsvervangend leider der N.S. B„ Van Geelkerken en Hauptdienstleiter Schmidt namens de N.S.D.A.P, in Neder land op een wijze, die geen schijn van twijfel liet, de ongerepte verbondenheid tusschen Nederlandsche en Duitsche natio naal-socialisten in het licht hadden gesteld, heeft de Dinsdagavond te 's-Gravenhage ehouden landelijke vergadering van de N. S.B. een zoo krachtige demonstratie van eenswillendheid, van vertrouwen in de lei ding en van trouw aan den'Leider opge leverd, dat iedere poging, die sindsdien mocht worden gedaan om het boos gerucht, waarvan hierboven werd gewaagd, te ver spreiden, als kwaadaardige laster moet worden gebrandmerkt. Op volmaakt dui delijke wijze, krachtig en onverbloemd, hebben de leiders der N.S.B.-formaties, Zondervan namens de W. A„ Feldmeyer namens de S.S. en Van Geelkerken voor den Jeugdstorm, de kenmerkende hoedanig heden hunner afdeelingen in het licht ge steld, hu» vaste verbondenheid met de po litieke organisatie der N.S.B. bekrachtigd en hun trouw aan den Leider eens te meer in plechtige belofte verzekerd. En na hen was het Mussert zelf, die in een klaar be toog een beeld van den toestand van het oogenblik gaf en daarbij gelegenheid von'd, te constateeren, dat de N.S.B. en haar .nevenorganisaties geen boos gerucht van oneenigheid duchten waar eenheid en ver bondenheid door dè beproeving dezer tij den sterker zijn dan ooit voordezen. En ook omtrent de verstandhouding en goede ka meraadschap tusschen Nederlandsche en Duitsche nationaal-socialisten liet hij. geen enkelen twijfel. Na deze verklaringen mag men verwach ten, d'at fatsoenlijke lieden thans niet langer het oor leenen aan tie fluisteringen, die ge wagen van tweedracht in de N.S.B. of van meeningsverschillen tusschen N.S.B. en N. S.D.A.P. De onfatsoenlijken zullen wel me.t hun geroddel doorgaan of weer iets anders uitbroeden, dat onrust wekken kan. Maar nu doet zich bij dit alles toch de vraag voor, of er toch niet eenig symptoom ten grondslag ligt aan al het gepraat en ge fluister der laatste weken, of er dan heele- maal niets waar is van meeningsverschillen en uiteenloopende waardeeringen? En dan moet het antwoord luiden: Natuurlijk, er zijn verschillen van inzicht en opvatting en dat is geen wonder. Een wonder zou zijn, als honderdduizend en meer menschen er maar één meening en één opvatting op na hielden. Natuurlijk, op diverse punten zul len de opinies uitéenloopen en de waar deeringen verschillen, onder N.S.B.'ers zoo goed als onder nationaal-socialisten van Nederlandschen- en Duitschen huize. -Maar boven deze verschillen, die toch al tijd maar een zeer beperkt deel van het groote geheel bestrijken, gaat de éér ïeid, de gebondenheid aan de leidende beginse len, de verbondenheid met de groote waar- den van het Nationaal-Socialisme, het ver trouwen in de toekomst van volk en land en de trouw aan den Leider. Dit zijn de groote waarden, in wier bestreving de een heid wordt gevonden, en dan mogen er ge rust verschillen van inzicht en oordeel zijn, groote verschillen, belangrijke verschillen, zij zullen het Nationaal-Socialisme en zijn dragers nimmer kunnen verontrusten. Lie den, die zich in dezen tijd bezorgd maken om een half ons zwarte thee of op den kalender uitknobbelen wanneer de eerst volgende 'invasie zal plaats hebben, zullen hier niets van begrijpen en menschen. die vijf jaar geleden de N.S.B. in woord en beeld in de doodkist wenschten. zullen zich opnieuw teleurgesteld voelen. Het boos ge rucht zal nieuwen vorm zöéken. Dit alles oor de vrijwilligers die om bepaalde re—niet deren. De eenheid der Nederland- denen in Nederland moeten blijven, de mo- nationaal-socialisten ligt verankerd^ in elijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij hot SS- Wachtbataillon in Amersfoort, Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansehe 3S in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-30 jaar, die aan- meidingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet. "Vj^ien zich eveneens op een der keurings- iagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 24 Juni 9-13 uur Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9-14 uur Amersfoort, Polizei- durehgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9-14 uur Den Haag. Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. hun beginsel en dit beginsel blijft stralen omdat het eén groot en een goed beginsel is. Walter Citrine naar Moskou. De secretaris-generaal van de Britsche trade unions, Sir Walter Citrine, is te Mos kou aangekomen om besprekingen te voe ren over samenwerking tusschen de Britsche vakvereenigingen en de Moskousche vakver- eenigings-internationale. Naar verluidt, is Citrine echter in hoofdzaak van plïtn, een brug te slaan tusschen de Amerikaansche en de Sovjet-vakvereenigingen, nadat tot dus ver alle pogingen in die richting zijn mislukt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1