Haariemsche Courant DuitschlancTs houding tegenover het gevaar uit de lucht. Doelen te Londen gebombardeerd Nieuwsblad voor Noord-Holland Kraamklinieken in schuil kelders. Mislukte aanval op conuooi voor Scheveningen. Oberhausen en Mühlbeira getroffen 288e Jaargang No. 144 ftüréaux: Groote Houtstraat M, Tel Advert. 10124, Redactie 1060» Postgiro 134958 Haariemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein ST. Tel. 12251 Hoofdredacteur: F. c. Derks Donderdag 24 Juni 1913 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne It. Tel. 12113 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 129- De militaire- en civiele tegenmaatregelen. Stijgende productie bij den vliegtuigbouw. Verstrekkende zorg voor de burgerbevolking. Naar het D. N. B. verneemt, zijn volgens nog onvolledige berichten sedert den vroegen ochtend van 22 Juni tot den ochtend van den 23sten Juni door nacht jagers, formaties jachtvliegtuigen, de luchtdoel-artillerie der luchtmacht en die der marine ten minste 135 Britsche en Amerikaansche vliegtuigen vernietigd. De militaire correspondent van het D. N. B. schrijft in een beschouwing over de psychi sche uitwerkingen der Engelsch-Amerikaan- sche luchtaanvallen, dat deze soort lucht oorlog in niet al te verre toekomst een nieuwe ernstige fout der vijandelijke oorlogvoering zal blijken te zijn. Men krijgt den indruk, dat de belangstel ling van het Duitsche publiek, ondanks alle spanning met het oog op mogelijke gebeur tenissen aan het Oostelijk front en ondanks het feit, dat de blik gevestigd blijft op de West-, Noord- en Zuidkusten van Europa, bijna uitsluitend gericht is op de Engelsch- Amerikaansche terreuraanvallen op het Rijnsch-Westfaalsche gebied De bombardementen denjsteden Dusseldorf, Dortmund, Wupperthal, Keulen, Krefeld en thans Miihlheim a. d. Ruhr bewijzen, dat de Engelschen elke gedachte laten varen inzake een beperking van den oorlog tot den oorlog zelf, zoodra zij meenen, eenzijdig voordeel te kunnen behalen uit terreurmethoden. Het staat het Duitsche volk volkomen hel der voor den geest, dat haat alleen niets baat. Maar de haat is een geweldige motor voor inspanningen, welker afmetingen de tegen partij zich nauwelijks kan voorstellen. De Duitsche afweermaatregelen zullen niet lang op zich laten wachten, hoewel de bevoegde instanties uiteraard noch over het tijdstip daarvan, noch over concrete bijzonderheden ook maar het geringste bekend maken. Slechts dit eene kan ge zegd worden, dat de 'Duitsche wapens dagelijks in aantal en kwaliteit toenemen. Zij zullen niet in kleine acties verspild worden. De Duitsche legerleiding wil ze blijkbaar voor een bepaald tijdvak van den oorlog bewaren. Ter gelegenheid van het dertig jarig be staan van de Junkers vliegtuigfabrieken heeft prof. Nader, de bekende Duitsche vliegtuig constructeur een rede gehouden, waarin hij een aantal mededeelingen heeft gedaan over de ontwikkeling van den Duitschen vliegtuig bouw. Over de productiestijging der gevechts machines in het algemeen zeide prof. Nader, dat de groote producties, die uit de totali seering voortspruiten, thans in de naaste toe komst te wachten zijn. Hulp aan de bevolking. Een medewerker van de „Völkischer Beo- bachter" geeft een boeiend relaas van een probleem, waarover totdusverre nog weinig naar buiten bekend is geworden, namelijk de hulpverleening aan de slachtoffers van lucht aanvallen. In de bedreigde gebieden is men er toe overgegaan, verloskundige klinieken op te richten, waar aanstaande moeders drie weken voor de bevalling worden ondergebracht en tot zes weken na'de bevalling blijven. Te Wilhelmsh'aven is een reusachtige schuilkelder als verloskundige kliniek in gericht, waar alle kinderen, die in deze stad gedurende de laatste maanden het levenslicht hebben aanschouwd, geboren zijn. Vooral vrouwen en kinderen hebben in den regel sterk met hun zenuwen te kampen. De getroffenen worden daarom eerst verzameld in zalen, die voor dit doel speciaal zijn in gericht. Zij krijgen hier volop te eten en te drinken. Alles is niet alleen gratis, maar ook zonder bon. De slachtoffers van een luchtaanval genieten hier vijf dagen lang volledig pension. Deze zalen staan onder leiding van de N. S. D. A. P. en alle mede werkenden stellen hun diensten belange loos ter beschikking. De schrijver kent uit eigen aanschouwing gevallen, waarin in zulke zalen 20.000 boterhammen gesmeerd en belegd moesten worden, terwijl er reeds enkele uren later voor 8000 menschen aardappelen ge schild moesten zijn. Voorts beschikken deze zalen over alles, waaraan in de practijk be hoefte kan bestaan. Er liggen zelfs schoone luiers gereed. Zijn de menschen eenigszins op hun verhaal gekomen, dan wordt de speciale afdeeling van het distributiebureau, die zich in elk der zalen bevindt, geopend en begint de verdeeling var distributiekaarten en van vergunningen voor het aankoopen van huisraad, kleeren en wat dies meer zij. Deze vergunningen dragen een bijzonder kenteeken, waardoor de houder er van in de gelegenheid is. alles te koopen, wat de winkels trouwens ook alleen maar aan „bombengeschadigten" mogen afgeven, alle schade wordt door den staat vergoed. De heele schadevergoedingskwestie wordt toevertrouwd aan de advocaten der betref fende stad, die uiteraard reeds over een groote routine beschikken en de hun toever trouwde getroffenen behandelen «els particu liere klanten, ofschoon deze rechtskundige bijstand absoluut gratis is. Ook de staat be taalt hiervoor niets, daar het werk der advo caten valt in het kader van de algemeene afweer van luchtaanvallen. In een stad werden de gasfabriek en de electrische centrale vernield, zoodat de cen trale keukens, die anders na een aanval in werking treden, werden stilgelegd. Alle sla gers der stad stelden echter hun worstkoke rijen ter beschikking, die met steenkool wor den gestookt, en de hulpverleening kon toch doorgaan. Opgenblikkelijk wordt een begin gemaakt met het opruimen van puin in de hoofdver keersstraten, het repareeren van gesprongen tramdraden en vooral het weer op gang bren gen van de gas-, electriciteits- en watervoor ziening. Vervolgens komen de woonhuizen aan de beurt, waarbij de werkelijk bewoonde ka mers voorgaan en de rest misschien nog wat wachten moet. In het algemeen streeft men er naar, ook bioscopen en andere openbare ge legenheden zoo spoedig mogelijk weer voor het publiek toegankelijk te maken. Toestand in Hamburg. Na alloop van het congres dat te Hamburg plaats had onder het motto „buitenlandsche arbeiders werken voor de overwinning", was een vertegenwoordiger van 't persagentschap Ofi in de gelegenheid een onderhoud te heb ben met den heer Krogmann, burgemeester van Hamburg. Onze handelsfirma's, zoo verklaarde deze, hebben zich aangepast aan de nieuwe om standigheden. In het bijzonder hebben zij haar relaties ontwikkeld met de Balkanstaten en de Skandinavische landen, welke voor het meerendeel hun handel met andere continen ten hebben stopgezet. In den Balkan waar Duitschland reeds voor den oorlog een be langrijke rol speelde wat betreft den ruil handel, heeft de activiteit van de Hamburg- sche handelshuizen een grooten omvang aan genomen. vooral wat betreft de tabak. Uit den Balkan komt inderdaad 75 van de in Duitschland verbruikte tabak. Hetzelfde kan gezegd worden van graan, dat nu langs den Donau wordt aangevoerd Hamburg behoort tot die Duitsche steden, welke het ergst onder de bombardementen hebben geleden. De bevolking heeft echter steeds haar koelbloedigheid bewaard en de ontstane branden werden steeds uiterst vlug beperkt en gebluscht. De schade welke aan de gebouwen werd aangebracht, werd daaren boven steeds in snel tempo hersteld. Wonin gen welke niet meer in staat waren de bevol king te herbergen, werden totaal afgebroken en de aldus ontstane ruimte werd aangewend tot het aanleggen van pleinen. Het leven is op dit oogenblik veel harder dan voor den oorlog, maai zekere wijken ver- toonen toch nog steeds een groote drukte. De Hamburgenaar is inderdaad een zeer kalm mensch en Iaat zich nauwelijks beïnvloeden door een luchtalarm of bombardement. Het moreel van onze bevolking werd hierdoor dan ook niet aangetast. Op dit oogenblik werken duizenden buitenlandsche arbeiders in onze stad. Zij vormen een massa uitste kende arbeidskrachten en wij zijn ten zeerste tevreden over hun arbeid en hun gedrag. De schapenscheerders hebben het zeer druk, daar de woldragers thans van hun winterjasje ontdaan moeten worden. (C.N.F./Kuiper Pax c) Begrafenisplechtigheden te Le Creusot. Temidd^s van de vernielde huizen in het centrum der stad te Le Creusot zijn de ker kelijke begrafenisplechtigheden gehouden voor de slachtoffers van den Anglo-Amerikaan- schen bomaanval. De bisschop van Autun ver richtte de absoute. Dee plechtigheden werden bijgewoond door een vertegenwoordiger der Fransche regeering. Maarschalk Pétain liet een krans voor de opgebaarde slachtoffers neerleggen. Van de" zijde der Duitsche auto riteiten was een delegatie aanwezig. Na de plechtigheden vormden zich verschillende rouwstoeten, die de dooden naar de verschil lende begraafplaatsen vergezelden. Staat van beleg in Syrië. Het grensgebied van Noord-Syrië is tot een diepte van 100 K.M. tot militaire zone ver klaard. Verwacht wordt, dat de radio-appara ten van de bevolking in deze zone in beslag zullen worden genomen. Uit Damascus wordt gemeld dat de staat van beleg thans tot geheel Syrië is uitgebreid. Belangrijke punten worden door militairen bewaakt. De Britsche minister van luchtvaart, Sin clair, is in het midden-Oosten aangekomen. De minister van oorlog James Grigg is aan gekomen te Cairo, waar hij troepeninrichtin gen en Egyptische organisaties zal bezoeken. Zwitsersch protest te Londen. Officieel is geconstateerd, dat Britsche vlieg tuigen in den nacht van 20 op 21 Juni boven Zwitsersch rechtsgebied gevlogen hebben. Derhalve is aan den gezant van Zwitserland te Londen opdracht gegeven, een protest in te dienen wegens deze „een ernstig karakter vertoonende" schending der Zwitsersche neu traliteit. „Dese oorlog zal lang duren." Hedenavond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I, in de serie bran dende kwesties over het onderwerp: „Deze oorlog zal lang duren". Een ernstig mijn ongeluk is Dinsdag gebeurd in Beerin gen (België). In een mijn werden door 'n felle ontploffing op een diepte van 700 M. 58 arbeiders zwaar gewond; 15 hunner verkeeren in levensgevaar. De Duce heeft 16 nieuwe hoog waardigheids beklee ders van de fascis tische partij voor evenzooveel Ita- liaansehe provin cies benoemd. In een bijeen komst in het Casino te 's Hertogenbosch is de nieuwe boe renleider voor N. Brabant. de heer C. J. van Zandee, door den plaatsvervan gend boerenleider, den heer J. Saai, geïnstalleerd. Bij onze Vrijwilligers. Langs rotsige paden het doel tegemoet. (SS PK Nonnenmacher O/H P. c) Keuringen voor de Waffen SS, hef Legioen en de Landwachf Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt niet be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers die om bepaalde re denen in Nederland moeten blijven, de mo gelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS- VVaehtbataillon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, dia tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-30 jaar, die aan- meldingspHehtig zijn voor den arbeidsinzet kunnen zich eveneens op een der keurings- dagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 25 Juni 9-14 uur Amersfoort, Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9-14 uur Den Haag. Café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. BEKENDMAKING. Betreffende aanmeldingsplicht. Alle mannelijk personen in 1924 geboren, die tot nu toe van het voor hen bevoegde Artfeidsbureau nog geen schriftelijke uit- noodiging voor een persoonlijk bezoek hebben ontvangen of aan hun aanmel dingsplicht b.v. wegens ziekte den 31sten Mei, lsten Juni en 2en Juni niet hebben voldaan, worden hiermede voor de laatste maal uitgenoodigd, zich in persoon aan te melden bij het voor hen bevoegde Arbeids bureau of bijkantoor op de hieronder ge noemde data: Donderdag 24 Juni, in Januari tot en met April geborenen, tusschen 9 en 17 uur. Vrijdag 25 Juni, in Mei tot en met Augus tus geborenen, tusschen 9 en 17 uur. Zaterdag 26 Juni, in September tot en met December geborenen, tusschen 9 en 13 uur. Bovendien wordt aan de in de jaren 19201923 geborenen, voorzoover zij on derworpen zijn aan den aanmeldingsplicht en dezen om welke reden dan" ook niet zijn nagekomen, voor de laatste maal ge legenheid geboden op bovengenoemde data ook aan hun aanmeldingsplicht te voldoen. Aanmeldingsplichtigen en werkgevers, die in' strijd handelen met de bepalingen of deze pogen te ontduiken, dus b.v. aan deze uitnoodiging niet of niet naar behoo- ren voldoen, opzettelijk of door nalatig heid onjuiste aangiften doen, stellen zich bloot aan zeer zware straffen. Den Haag, 22 Juni 1943. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Van het Oostelijk front wordt slechts plaat selijke gevechtsactiviteit gemeld. De lucht macht viel steunpunten voor de Sovjet lucht macht en bewapeningsbedrijven in het vijan delijke achterland aan en wierp in de Finsche Golf drie kustvrachtschepen in brand. Britsche en Amerikaansche luchtstrijd krachten deden Dinsdag overdag en Dinsdag nacht verscheidene zware aanvallen op ste den in West-Duitsehland en in de bezette gebieden in het Westen. Vooral in de woon wijken der steden Oberhausen en Mülheim a. d. Ruhr ontstonden aanzienlijke vernielin gen. Op 22 Juni des middags viel in het zeege bied voor Scheveningen een sterke formatie Britsche bommenwerpers en torpedovliegtui gen tevergeefs een Duitsch convooi aan. Be wakingsvaartuigen en de luchtdoelartillerie aan boord der koopvaardijschepen schoten zeven der aanvallende vliegtuigen neer. Het convooi is in zijn geheel in de haven van bestemming aangekomen In totaal werden bij aanvallen van Dinsdag overdag en Dins dagnacht volgens de tot dusver ontvangen rapporten 92 vijandelijke vliegtuigen, waar onder 75 viermotorige bommenwerpers neer geschoten. Drie eigen jagers gingen verloren. Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeer den in den nacht van 22 op 23 Juni afzonder lijke doelen in het gebied van Londen. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Onze torpedovliegtuigen hebben een vijan delijk convooi voor de Noord-Afrikaansche kust aangevallen, eer, vrachtschip van 12.060 ton tot zinken gebracht, en een van 7000 ton beschadigd; een derde vrachtschip werd in de Golf van Tunis getorpedeerd. De haven van Bizerta, wegen en spoorweg doelen ten Zuiden van Jaffa in Palestina wer den door onze formaties der luchtmacht ge bombardeerd. Vijandelijke vliegtuigen ondernamen bom aanvallen en schoten met mitrailleurs op Sa lerno, Castel Vetrano, Milazzo en Olbia: uit Salerno wordt melding gemaakt van schade en verliezen. De batterijen luehtdoelartillerie van Olbia hebben ten Oosten van Castel Sar- do een toestel brandend neergeschoten. Tij dens de luchtaanvallen op Reggio di Calabria en Messina, waarvan in het vorige Italiaan sche weermachtbericht melding is gemaakt, werden door onze jagers twee viermotorige vliegtuigen neergeschoten. Keuringen Waffen SS en Ned. Legioen. Tijdens de keuringen der Waffen-S-S. en Nederl. Legioen, waarvoor de data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers. kunnen zich Nederlanders aanmelden in den leeftijd van 1745 jaar. "Voor de gezinsleden dezer vr ij williger» wordt In ruime m'a te gezorgd. Zij ontvangen kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenver pleging, extra levensmiddelen, extra kolen- toewijzing, enz. Zij, die om bijzondere redenen of wegens familieomstandigheden in Neder land moeten blijven, kunnen zich aanmelden bij een der in Nederland gevestigde S-S.- onderdeelen. Degenen, die zich bij de S.S. of het Ned. Legioen vrijwillig melden, worden tijdens den duur van hun verbintenis v r ij- gesteld van den arbeidsinzet. Alle verdere inlichtingen worden tijdens de keuringen verstrekt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1