Haarlemsche Courant Generalkommissar Schmidt verongelukt. Luchtaanvallen op Bremen mislukt. Bochum getroffen. BEKENDMAKING. Nieuwsblad voor Noord-Holland Tijdens een dienstreis in Frankrijk uit den trein gevallen. 288e Jaargang No, 141 Bureaux: Groote Houtstraat 9Ï. Tel Advert. 10724, Redactie 1080* Postgiro 134958 Haarlemscbe Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel, 1SS3# Hoofdredacteur: F. C. Berk* Maandag 28 Juni 1944 Verschijnt dageltfks, behalve op Zon- en Feestdage© Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. JWJHI Kantoor IJtnuiden: Rembrandtlaan 3», IJmuiden-Oosi VHg t Graf. Bedreven Kamiata. Haagfoj Hauptdienstleïter en Generalkommissar z.b.V. Fritz Schmidt, die zich op een dienstreis bevond, is in Frankrijk Zaterdag 26 Juni het slachtoffer van een ongeval geworden. Hij is aan de zware verwondingen overleden. De Hauptdienstleiter bevond zich op een treinreis naar Parijs. Den avond voorafgaande aan den dag van het ongeval gevoelde hij zich ernstig onwel en legde zich spoedig ter ruste. Reeds een jaar geleden had Generalkommissar Schmidt onder soortgelijke ziekteverschijnselen buitengewoon ernstig geleden. Gebleken is, dat de verongelukte in den loop van den nacht van het ongeval zulke maagkrampen en heftige brakingen kreeg, dat hij, toen hij trachtte zich frissche lucht te verschaffen, uit den in volle vaart zijnden trein viel, alvorens zijn reisgenooten hem te hulp konden komen. Generalkommissar Schmidt liep daarbij zoo zware verwondingen op, dat hij weldra overleed. De Fiihrer heeft bepaald, dat den verongelukten Hauptdienstleiter een partij- begrafenis ten deel zal vallen. General-Kommissar z.b.V., Hauptdienstlei ter Schmidt werd 19 November 1903 te Eis- bergen (Kreis Minden) geboren. Wegens zijn jeugdigen leeftijd was het hem niet mogelijk zijn vaderland in den wereldoorlog te dienen, doch zoodra hij den voor den militairen dienst vereischten leeftijd bereikt had, nam hij dienst en diende van 1922 tot 1926 bij het zesde bataljon pioniers te Minden. Inmiddels was hij het Nationaal-Socialisme geheel toege daan en wijdde zich na ontslag uit den mili tairen dienst geheel aan de beweging van Adolf Hitler. Als zoon van een handwerksman uit de volksklasse voortgekomen, was hij al jong gegrepen door de nooden en zorgen van zijn volk, een omstandigheid die hem be woog als propagandist der nationaal-socialis tische ideeën in zijn vaderland van plaats tot plaats te trekken. In 1929 benoemd tot Orts- gruppenleiter in Barkhausen, bekleedde hij in de partij diverse functies en werd in 1938 toegevoegd aan den Gauleiter en Reichsstadt- halter Henlein in Sudetenland. Bij het uit breken van den oorlog was hij werkzaam als verbindingsman met het Rijksministerie voor Volksvoorlichting en Propaganda, waar hem de benoeming door den Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss-Inquart tot General-Kom missar z.b.V. bereikte. Nog zij vermeld dat de overledene de functie van S.A.-Brigade- führer vervulde. Met den dood van Hauptdienstleiter Schmidt ontvalt de N.S.D.A.P. in Nederland een uiterst bekwaam leider, wiens woord en voorbeeld er in niet geringe mate toe heeft bijgedragen dat veel verschillen tusschen Duitschers en Nederlanders konden worden overbrugd. In de opdracht van den Rijkscommissaris dat de Duitschers in Nederland door hun levenswijze een voorbeeld zouden zijn van nationaal- socialistischen gemeenschapsgeest, heeft hij een verplichting gevonden, die slechts door een voortdurende plichtsvervulling, een nim mer weifelende houding van kameraadschap en een nooit versagend optimisme te ver wezenlijken was. Daartoe heeft hij al zijn persoonlijke ver mogens ingezet. Rust noch duur kende hij, waar het gold de eenheid der Duitsche en Nederlandsche broedervolken te bepleiten. Steeds bleek uit zijn woord dat hij bestaande verschillen erkende, maar dat hij onder alle omstandigheden de middelen zocht die kon den dienen tot eenheid en samenwerking. Helder in zijn woord en beslist in zijn op treden kenmerkte zijn arbeid zich steeds door openheid en waarheid, die hem behalve de liefde zijner medewerkers en de eerbied van zijn geestverwanten, ook het respect van zijn politieke tegenstanders verschafte. Is het Nationaal-Socialisme in Duitschland en Nederland veel, zeer veel aan den ont slapene verschuldigd, in het bijzonder zal de herinnering aan zijn intense belangstelling voor de nooden der maatschappelijk misdeel- den levendig blijven Wanneer in den laat- sten tijd de Nederlandsche arbeider de voor deden heeft mogen smaken van een sociale wetgeving, hervormd naar den eisch onzer dagen, zal niet vergeten mogen worden welk een belangrijk aandeel Hauptdienstleiter Schmidt heeft gehad bij het tot stand komen van tallooze verordeningen die den Neder- landschen arbeider tot een gerespecteerd lid van de Nederlandsche werkgemeenschap maakten. Daarvan getuigde ook zijn gloedvol betoog in de vergaderingen van het Neder- landsch Arbeid Front en meermalen heeft zijn idealisme zijn gehoor ontroerd als hij op klare, eenvoudige wijze den werker wees op zijn plichten en zijn rechten en gewaagde van een nieuwen tijd en een schoonere toekomst. Zoo is met Hauptdienstleiter Schmidt een voortreffelijk Nationaal-Socialist, een uitne mend mensch heengegaan Moge bij de ver slagenheid, die zijn dood in wijden kring heeft gewekt de overtuiging troost bieden, dat zijn werk zal worden voortgezet en de strijd waaraan zijn leven was gewijd, eenmaal zijn bekroning zal vinden. HET OVERLIJDEN VAN HAUPTDIENST LEITER SCHMIDT. In verband met het overlijden van Haupt dienstleiter Generalkommissar Schmidt, is vanwege het Hoofdkwartier der N. S. B. de order uitgegeven, dat van alle gebouwen der Beweging de vlag halfstok moet hangen Eventueele luchtaanvallen op Rome. De Amerikaansche pers houdt zich bezig met het voorstel van het commando van de R.A.F. de hoofdstad van Italië aan te vallen. De officieuse „Washington Post" schrijft „De immuniteit, waarover Rome zich tot nu toe heeft kunnen verheugen, zal vermoedelijk niet permanent zijn. Kerken en standbeelden zijn weliswaar een trait d' union tpsschen verleden en heden en kunstschatten zijn een erfdeel der beschaving, maar Rome is nog altijd de hoofdstad van het fascisme." In de „Popoio di Roma" schrijft Guido Ba- roni: „Rome is op eventueele luchtaanvallen voorbereid, als de afgeloopen dagen door de vijandelijke pers weder ter sprake gebracht worden onder het voorwendsel, daardoor mi litaire doelen te treffen. De Romeinen zullen in dat geval denzelfden heldenmoed toonen als de bevolking der andere Italiaansche steden. Als het uur komt zal Italië den vijand te verstaan geven, dat niemand het kan buigen, nu niet en nooit. S.T.T. meldt uit Rome, dat het Italiaansche kroonprinselijk paar dezer dagen de zwaar- getroffen Zuid-Italiaansche stad Palermo be zocht heeft. „Zomerkampen." Hedenavond om 18.45 spreekt Max Blokzijl via Hilversum I, zijn politiek weekpraatje uit over het onderwerp: „Zomerkampen". 25 Vliegtuigen neergeschoten, in bijna vier weken verloren Anglo. Amerikanen 500 toestellen. Sovjetaanvailen bij Orel en Welikije LoeM afgeslagen. Tot 26 Juni zijn er deze maand boven Duitsch land en de bezette gebieden bijna 500 vijan delijke vliegtuigen vernietigd. AUeen Vrijdag zijn er door het luchtdoel geschut van de As boven West-Duitschland en het gebied van de Middellandsche Zee 64 meermotorige Amerikaansche bommenwer pers neergeschoten. Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde: Aan het Oostelijk front ondernamen Duit sche en Roemeensche troepen op verscheidene plaatsen succesvolle operaties met stoottroe pen. Verscheiden aanvallen der Sovjets, die door pantserwagens gesteund werden, werden in den sector van Orel bloedig afgeslagen. Vrijdagochtend probeerden sterke for maties Amerikaansche bommenwerpers onder de bescherming van een dicht wolkdek Noord-Duitsch kustgebied aan te vallen. Zij werden door Duitsche jacht- vliegers tijdig tot den strijd genoopt, uit eengedreven en gedwongen hun bommen lukraak op open zee en boven de kust gebieden uit te werpen. Tijdens hevige luchtgevechten schoten onze jagers 23 zware vijandelijke bommenwerpers neer. Door bewakingsvaartuigen van 'ir Duitsch convooi werd nog een ander vliegtuig vernietigd. Britsche gevechtsvliegers vielen Vrij dagnacht West-Düitsch gebied aan, vooral de stad Bochum. Door treffers van bri sant- en brandbommen op de woonwijken leed de bevqjking verliezen. Volgens de voorloopige berichten werden 30 vijande lijke bommenwerpers neergeschoten. Tegenover de vernietiging van in totaal 56 vijandelijke bombardementsvliegtuigen bij de dag- en nachtaanvallen staat het veriies van 8 eigen machines. Het D.N.B. voegt hieraan nog toe: In de stad Bochum werd een weeshuis getroffen. Daarbij werden 100 kinderen bedolven, van wie men tot dusver 50 dooden uit het puin geborgen heeft. Voorts kregen 3 ziekenhuizen zware schade. De militaire correspondent van het D.N.B schrijft: Het feit, dat Vrijdagochtend de aan val van sterke Amerikaansche formaties bom menwerpers op Noord-Duitsch gebied met als zwaartepunt Bremen, door de Duitsche lucht afweer volkomen verijdeld kon worden, ver dient een militaire sensatie te worden ge noemd, wanneer men het vergelijkt met de ervaringen van de laatste maanden. Het on beperkte afweersucces is naar het schijnt Hauptdienstleiter Generalkommissar Fritz Schmidt (Bildarchiv Arbeitsbereich der NSDAP/Stapf Pax m) uitsluitend de verdienste van het jachtwapen, tezamen met een van Duitsche zijde klaar blijkelijk voor de eerste maal toegepaste lucht strategie. In militaire kringen der Rijkshoofd stad heeft het eenig opzien gebaard, dat bij de zware luchtgevechten, die geleverd zijn tusschen de Duitsche jagers en de Amerikaan sche bommenwerpers, geen enkel Duitsch toestel verloren is gegaan en dat de tegen stander hierbij 25 waardevolle viermotorige machines verloor. Men hoort echter geenerléï aanduiding ten aanzien van de vraag of nieuw geconstrueerde jagers zijn gebruikt, dan wel of alleen technische verbeteringen zijn aan gebracht of dat de nieuwe Irfchtstrategie Superioriteit op de sterke vijandelijke for maties opleverde. Opmerkelijk is in ieder geval, dat het den tegenstander nergens ge lukte door de versperring heen te breken, resp. boven de doelruimte te komen. Uit de tot dusver van vijandelijke zijde vernomen berichten kan duidelijk afgeleid worden hoe groot de consternatie is onder de leiding van de Amerikaansche bommenwerpers over de zen mislukten aanval. Men maakt zich in Ber lijn echter geen illusies, men gelooft, dat de tegenstander zal trachten op grond van zijn laatste ervaring met een nieuwe tactiek te antwoorden. Eén ding echter bewijst het suc ces duidelijk, n.l.. dat geen aanvallen overdag zonder verliezen voor den tegenstander riteer behoeven te worden verwacht. Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt als volgt: Bij Welikije Loeki werden verscheidene door tanks gesteunde aanvallen van de bols jewisten door het geconcentreerde vuur van alle wapens uiteengedreven of in hevige ge vechten van man tegen man afgeslagen. Aan het overige deel van het Oostelijk front ver liep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. In het lagunengebied van den Koeban en aan de Moermanskkust boorde de luchtmacht een vrij groot aantal vijandelijke aanvoerboo- ten, twee kustvaartuigen en een mijnenveger in den grond. Zaterdagnacht werden indu- strieele doelen in het mondingsgebied van de Wolga gebombardeerd. In het Westelijk deel van de Middellandsche Zee vielen formaties Duitsche en Italiaansche vliegtuigen een vijandelijk convooi herhaalde malen aan. Volgens de totdusver ontvangen rapporten werden 11 groote transportschepen zwaar getroffen. Een tankschip vloog in brand. Bij aanvallen overdag van formaties Britsch- Amerikaansche bommenwerpers en jacht vliegtuigen op de bezette gebieden in het Westen, verloor de vijand 14 vliegtuigen. Eén Duitsch jachtvliegtuig keerde niet terug. Enkele vijandelijke vliegtuigen maakten Zaterdagnacht storingsvluchten boven het Westelijke en Noordwestelijke Duitsche Rijks gebied. Totdusver is geen melding gemaakt van neergeworpen bommen. 's-Gravenhage, 28 Juni. De Wehrmacht- befehlshaber in Nederland maakt bekend: De talrijke malen dat de laatste dagen vijandelijke vliegtuigen worden neergescho ten, geven aanleiding er opnieuw dringend op te wijzen, dat het de burgerbevolking ten strengste verboden is de plek te betreden, waar vliegtuigen zijn neergestort, of eeniger- lei voorwerpen, die tot het neergestorte vlieg tuig of de. leden der bemanning behoord hebben, mede te nemen. Overtredingen wor den zwaar gestraft. De posten hebben strenge instructie elke overtreding door gebruik van wapenen te verhinderen. De loyaliteitsverklaring voor do studenten. Om eventueele misverstanden uit te slui ten, wordt erop gewezen dat de in het be richt van 25 Juni 1943 bekend gemaakte mo gelijkheid voor de studenten om de verkla ring van loyaliteit te, teekenen, uiteraard niet open staat voor die vroegere studeerenden, die geen gevolg hebben gegeven aan de aan meldingsplicht voor de tewerkstelling over eenkomstig de beschikking van den höheren SS- en Polizeiführer van 5 Mei 1943. Opneming van huispersoneel in do Ziektewet. In verband met de opneming van het huispersoneel in de Ziektewet per 1 No vember 1942 hebben de Raden van Arbeid aan de betrokken werkgeefsters een aan slag gezonden voor Ziektewet- en Zieken fondspremie over de maanden November en December 1942. Bij de voldoening van. dezen premie-aanslag gelden de schutbla den van de gebruikte ziekenfondscoupon boekjes als betaalmiddel Indien de waar de van het schutblad geringer is dan de krachtens Ziektewet en Ziekenfondsbe- sluit verschuldigde premie, dient het ont brekende te worden bijbetaald. In het omgekeerde geval ontvangt men het te veel betaalde van den Raad van Arbeid terug. VERMENIGVULDIGINGSCIJFER ONDERNEMINGSBELASTING. In de Ned. Staatscourant van 23 Jual is het besluit gepubliceerd van de secretarissen- generaal van binnenlandsche zaken en van financiën, waarbij het vermenigvuldigings- cijfèr voor het heffen van de ondernemings belasting voor het belastingjaar 1943 voor alle gemeenten wordt vastgesteld op 2.4.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1