BEKENDMAKING Steenkoolpositie der Geallieerden Nieuwsblad voor Noord-Holland Zorgen te Londen en Washington. Aanval op convooi voor Scheveningen afgeslagen. Cijfers over strijd in het Middell. Zeegebied. DOODVONNISSEN VOLTROKKEN. 288e Jaargang No. 148 Mureanx: Groots Houtstraat 95. Tel Advert. 19724, Redactie 10609 Postgiro 134938 Haariemsche Ct, Haarlem BUkantoor, Boendaplein XT. Tel, 13239 Hoofdredacteur: F. C. Derks Dinsdag 29 Juni 19-43 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen brukkeri): SE. B. Spaarne 13. Teh I271S Kantoor IJmulden: Rembrandtlaan 35, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damlate. Haarlem K 1297 De jongste debatten in het Engelsehe La gerhuis over de voortdurende daling der steenkoolproductie in Engeland worden dooi de meeste Londensche bladen In hoofdartike len besproken. Hierin wordt veel kritiek ge oefend op de houding der regeering in het algemeen en op de houding van den minister voor de brandstofvoorziening Lloyd George in het bijzonder. Lloyd George, zoo schrijft de Daily Tele graph, heeft aan het parlement geenerlei po sitieve toezeggingen kunnen doen, dat de crisis, waarin zich de steenkoolproductie van het land reeds zoolang bevindt, over wonnen kan worden. Ook schijnt Lloyd George in het geheel geen weg gevonden te hebben om dezen weinig bevredigenden toe stand te verbeteren. Wanneer men in den volgenden winter pech heeft, d.w.z. wanneer het een strenge winter wordt, dan moet zelfs rekening gehouden worden met een ernstig nadeel voor de bewapeningsproductie als ge volg van gebrek aan steenkool. Het is steeds het oude liedje, zoo schrijft de Daily Mail. In de laatste twintig jaar heeft men n.l. van de steenkoolproductie in En geland nooit anders gehoord dan dat zij daalt. Stelt men voor deze ontwikkeling de mijn eigenaars of de mijnwerkers verantwoorde lijk? Men speelt met statistieken. Hierdoor wordt echter niets veranderd aan het feit, dat Engeland in 1922 nog 250 millioen ton steenkool produceerde, doch in de laatste twaalf maanden slechts 200 millioen ton. Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, heeft de Amerikaan- sche minister van binnenlandsche zaken Ickes, medegedeeld, dat de Amerikaan- sche kolenproductie sedert 1 April 23 mil- Vermindering- verwacht van aanvallen op Roergebied. Het opperbevel van de Duitsche weeirpacht maakt bekend Plaatselijke aanvallen van den vijand in het gebied ten Oosten van Demidoff en bij Welikije Loeki werden afgeslagen Aan de overige sectoren van het Oostelijk front ver liep de dag over het algemeen rustig. Aan vallen overdag en des nachts van de lucht macht waren gericht op spoorwegdoelen in het achterwaartsche gebied van den vijand. In de middaguren van 27 Juni viel een formatie van 60 Britsche gev echts- en jachtvliegtuigen een Duitsch convooi in de wateren van Scheveningen aan. De vijandelijke formatie wer 1 verspreid en 9 vliegtuigen werden neergeschoten. Het convooi" is met-geringe schal» zijn haven van bestemming binnengeioopen Naar het D. N. B. mededeelt, heeft de be kende Amerikaansche publicist Elmer Davies in een overzicht van den stand van den luchtoorlog uit naam van de Amerikaansche regeering o.a. verklaard, dat de verdediging van het Roergebied buitengewoon krachtig is geworden. Er is daar een „enorme concentratie van afweermiddelen", zoowel jachtvliegtuigen als luchtdoelgeschut, waaruit de groote verliezen der Britsche en Amerikaansche luchtmachten aan toestellen en best ge oefende vliegtuigbemanningen te verkla ren vallen. Davies zeide, dat het moge lijk is, dat de Anglo-Amerikaansche lueht- offensieven niet meer op hetzelfde peil zullen blijven. Bizerta weer gebombardeerd Van 1 tot 26 Juni hebben luchtdoelartillerie en luchtmacht van de Spil in het Middelland- sche zeegebied in totaal 323 Engelsch-Ameri kaansche vliegtuigen, hoofdzakelijk meer- motorige toestellen, vernietigd. Zee- en luchtstrijdkrachten van de Spil vernielden of beschadigden op ernstige wijze sedert 1 Juni 50 vijandelijke schepen; 13 dezer schepen met een totalen inhoud van 110.000 brt. werden in den grond geboord. Sedert het begin van den oorlog tot nu hebben Italiaansche duikbooten 210 vijande lijke oorlogs- en koopvaardijschepen in den grond geboord. Het Italiaansche weermachtbericht luidt Een onzer formaties vliegtuigen viel op doel treffende wijze de havenwerken en voor anker liggende schepen te Bizerta aan. De vijandelijke luchtmacht liet Zondag middag brisant- en brandbommen vallen op Gerbini (Catania). De bevolking leed eenige verliezen Zondagnacht bombardeerde de vij andelijke luchtmacht Reggio di Calabria en eenige minder belangrijke plaatsen der pro vincie; men is bezig de schade en het aantal slachtoffers vast te stellen. Het luchtdoel geschut van Reggio haalde tv/ee vliegtuigen neer. Een ander toestel werd neergeschoten in een luchtgevecht door Duitsche jagers aan de Zuidkust van Sicilië. lioen ton bij de raming ten achter is ge bleven. „Het gaat er thans om," zoo zeide Ickes, „of wij genoeg kolen zullen produceeren om aan de behoeften van het land te voldoen." De Britsche berichtendienst meldt verder, dat van de 500.000 mijnwerkers er nog meer dan 156.000 staken. Het aantal stakers heeft in de afgeloopen week ongeveer 100.000 be dragen. De anti-stakingswet Bij beoordeeling der feiten ziet men in de stakingsbeweging, aldus oordeelt men te Berlijn, sterke sociale spanningen in het Amerikaansche economische leven. Wanneer Roosevelt thans dan ook zijn veto uitspreekt tegen een anti-stakingswet, die hij eerst zelf heeft bevorderd, dan heeft hij hiermede zonder twijfel een speciale bedoeling. Hij wil namelijk niet het risico loopen door een goedkeuring van deze wet in de arbeiders wereld een slechten naam te krijgen. In aansluiting op een verklaring ten aan zien van de nieuwe anti-stakingswet hebben de presidenten der A. F. L. William Green en de C.I.O. John Lewis een brief aan Roo sevelt gericht waarin zij hem opnieuw ver zekeren dat hun vakvereenigingen geen pa rool meer zullen uitgeven voor een nieuwe staking. Zij hebben den president voorts toegezegd, alles te doen wat in hun vermo gen ligt, om de toepassing van de nieuwe wet onnoodig te maken. Naar „United Press" meldt is Maandag echter de eerste staking na de aanneming der antistakingswet in de Vereenigde Sta ten uitgebroken; 2200 leden van de vereenig de automobielarbeïders vakvereeniging van de Chrysler fabriek te Highland Park (Mi chigan) zijn in staking gegaan en hebben zoodoende de productie van geschut, pant serwagens, vliegtuigen en vrachtauto's tot stilstand gebracht. Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft een lid van het Huis van afgevaardig den een wetsvoorstel ingediend tot afschaf fing van de verleden week aangenomen anti- stakingswet. Bemiddelingspoging van Roosevelt In diplomatieke kringen te Londen wordt gesproken over een bemiddelingspoging van Roosevelt om het Poolsch-Sovjet-Russische geschil bij te leggena Bekend is geworden, dat president Roosevelt een persoonlijken brief heeft gezonden aan generaal Sikorski.' Het is aan de aandacht van bepaalde kringen niet ontgaan, dat Roosevelt den brief aan Sikorski gezonden heeft, nadat hij enkele dagen te voren het antwoord van Stalin had gekregen. De diplomatieke correspondent van de Daily Telegraph is eveneens van meening, dat de oplossing vain het Poolsch-Sovjet-Russische incident op het oogenblik onderwerp van be spreking uitmaakt. Op de bijeenkomst der Unie van Nationale Journalistenvereeni- gingen te Weenen sprak Reichsleiter Reichsminister Rosenberg 'er „de wereldoorlog en de wereldrevolutie van onzen tijd". Reichsminister Rosenberg tijdens zijn rede. Hoffmann/Stapf Pax c. KORT NIEUWS De bekende Noorsche schrijver Knut Hamsun, die aanwezig was .op 't congres van de Unie der nationale ver bonden van jour nalisten te Weenen is op de terugreis door den Führer ontvangen. De plaatsvervan gende Roemeensche minister-president, Mihael Antonescu, is voor een bezoek van eenige dagen naar Italië vertrok ken. Een ingenieur van het Japansche ministerie van eco nomische zaken, heeft een proces te»- vervaardiging van smeerolie uit ruwe rubber ont dekt. Hierdoor wordt het mogelijk met betrekkelijk g« ringe kosten olie te vervaardigen. Japan in een nieuwe oorlogsfaze. In het afgeloopen jaar hebben de Japansche strijdkrachten de verbouwing van alle be langrijke steunpunten in Oost-Azië tot on neembare vestingen voltooid. Japan is bereid, vandaar uit een nieuw stadium van den oor log tegen zijn vijanden te beginnen, zoo ver klaarde generaal-majoor Nakao Jahagi, chef der afdeeling legerpers van het Japansche hoofdkwartier op een te Kyoto gehouden ver gadering. Jahagi gaf als zijn meening te kennen, dat de vijandelijkheden in den Stillen Oceaan thans den vorm van luchtgevechten tusschen vloten van vliegtuigen zouden aannemen, die van steunpunten te land uit zouden opereeren. Deze gevechten zouden gepaard gaan met bot singen tusschen vlootstrijdkrachten en met aanvallen op het verkeer ter zee. Diegene zal overwinnaar zijn, zoo zeide Jahagi, die de superioriteit in de lucht behoudt en daarbij de controle over den Oceaan uitoefent. Practisch is het geheele uitgestrekte gebied, dat door Japan bezet is, met inbegrip van de talrijke eilanden in den Stillen Oceaan, thans reeds bedekt met onneembare steunpunten te land. Men kan rustig zeggen, dat alle voor bereidingen grondig genoeg voltooid zijn om in een nieuwe faze van den oorlog te kunnen treden. Ten aanzien van Europa verklaarde Jahagi, dat Azië met vol vertrouwen de toekomstige prestaties van de Duitsch-Italiaansche wapens tegemoet ziet. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladen gepubliceerde bekendmaking van den wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden telkens tusschen 8 en 12 uur in het „Wehrmachtlager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat: 1, Het personeel van het korps motordienst en zijn oorlogsonderdeelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 en wier namen beginnn met de letters A tot en met L op 5 Juli 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 en wier namen beginnen met de letters M tot en met Z op 6 Juli 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 en wier namen beginnen met de letters A tot en met L op 8 Juli. 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 en "Vier namen beginnen met de letters M tot en met Z op 9 Juli 1943. In de Waterlookazerne te Amersfoort: 1. Het personeel van het 13e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met-1915 op 5 Juli 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 6 Juli 1943. 2. Het personeel van het 14e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 8 Juli 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 9 Juli 1943. Bij de aanmelding moet worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributie stamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afge geven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Be scheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef» van het station van vertrek. Kleeding, voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland- bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de te'rugvoering in krijgsgevangen schap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergeliike pogingen steunen. 's-Gravenhage, 29 Juni. Officieel wordt bekend gemaakt; Het op 21 Juni 1943 door het Deutsche Obergericht tegen de Nederlandsche on derdanen Klaas Muller en Jan Wilhelm Haije uit Heino wegens moord en daardoor gepleegde sabotagehandeling uitgesproken doodvonnis is na onderzoek van de gratie kwestie voltrokken. De beide daders hadden, zooals reeds ia de pers is gepubliceerd, uit politieke haat een hun tot dat oogenblik volkomen onbe kend lichamelijk zwaar gehandicapt lid der N.S.B. op de meest euvele wijze mishandeld en levend begraven. Officieel wordt bekend gemaakt: De jood Eliazer Pachter, uit Amsterdam, Nederlandsch staatsburger, is door vonnis van het Duitsche Obergericht in hét bezette Nederlandsche ge bied van 28 Mei 1943 wegens verboden bezit van wapenen ter door veroordeeld. De straf is na onderzoek van de kwestie van gratie, voltrokken. Pagter heeft zonder rekening te houden met de tot de openbare meening gerichte openbare waarschuwingen en zonder acht te slaan op de steeds gepubliceerde vonnissen der Duitsche gerechtshoven, een pistool met 25 schoten munitie in Maart 1942 in zijn bezit gekregen en vervolgens bijna een jaar lang in geladen toestand steeds bij zich gehouden. Een miniatuur-boterfabriek jn huis. Twintig' verdachten zullen terecht staan. De Centrale Controledienst heeft onlangs in Weesp een geval van clandestien karnen ontdekt, welke ontdekking een einde heeft gemaakt aan een belangrijke frauduleuze boterbereiding. In het huis van een melkslijter werd zoo veel gevonden, dat een uitgebreider onder zoek werd ingesteld. Dit bracht bezwarende zaken voor de betrokkenen aan het licht. Het bleek, dat de melkslijter melk verkamde, die hij clandestien had verkragen van twee melk veehouders. Deze hebben in den loop van een viertal maanden met deze 'leveranties eenige duizenden liters melk aan de geregelde melk- voorziening onttrokken. De volledige miniatuurboterfabriek van den melkslijter is thans opgeruimd. Behalve tegen den boterfabrikant en de melkleveranciers is opgetreden tegen een aantal afnemers van de clandestien bereide producten, zoodat zich bij de berechting van de zaak ongeveer 20 ver dachten te verantwoorden zullen hebben. Belangrijke aanvulling van het Wetboek van Strafrecht In het Verordeningenblad is opgenomen een besluit van den secretaris-generaal van het departement van justitie betreffende de toe passelijkheid van wettelijke strafbepalingen. Daarin wordt, op grond van par. 1 der ver ordening no. 23/1940 en in overeenstemming met de par. 2 en 3 der verordening no. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied bepaald, dat aan het eerste lid van art. 1 van het wetboek van strafrecht een tweede volzin wordt toegevoegd luidende: „Valt een feit niet onder den tekst, doch wel onder de grondgedachte van een wettelijke strafbepaling zoo is de strafbepaling toepasse lijk indien het feit naar gezond rechtsgevoel strafwaardig is." Het besluit is op 28 Juni in werking ge treden. VERLENGING AUSWEISEN VOOR ZANDVOORT. Daar per 30 Juni alle Ausweisen voor Zand- voort afloopen, is het noodzakelijk deze te verlengen. De gelegenheid hiertoe bestaat nog op Woensdagmorgen 30 Juni a.s. van 9 tot 13 uur op de gemeente-secretarie. Indien men hiertoe niet in de gelegenheid is, kan men ook zijn Ausweis laten verlengen op de Ortskommandatur te Haarlem in Den Hout, eveneens Woensdagmorgen a.s. van 10 tot 12 uur en des middags van 3 tot 4 uur. Aus weisen en persoonsbewijzen moeten worden medegebracht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1