Haarlemsche Courant Dom van Keulen zwaar beschadigd. Hauptdienstleiter Schmidt herdacht. Nieuwsblad voor Noord-Holland Zware bommen in het inwendige der kerk ontploft. Linker dwarsschip geheel verwoest. Keulsche Raadhuis vernietigd. BijW. Loeki en Star. Russa Sovjetaanvallen mislukt. Luchtaanval op Keulen. Mussert en de Rijkscommissaris spreken in een rouwsamenkomst in Den Haag. JJRSe Jaargang no. 149 1 itüreauic: Groote Houtstraat 9S. 'tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134058 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 37. Tel. 1223* Hoofdredacteur: F. C. Derks Woensdag: 30 Juni. 194J Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, ïJmuiden-Oost Ültg Graf. Bedrijven Rami ate, Haarlem K 1297 Het Anglo-Amerikaansche luchtwa- pen heeft Maandagnacht een nieuwen terreuraanval op Keulen gedaan en daarbij bommen geworpen op den Keulschen dom. Het middenschip van het meest eerbiedwaardige kerkelijke architectuurmonument van Duitschland is zwaar getroffen. Bij de bevolking kent de verbittering over deze jongste, cultuurvernielende daad van den Anglo-Amerikaanschen tegenstander geen grenzen meer. Tijdens den aanval werden de brisant bommen en tienduizenden brandbommen volkomen willekeurig boven de stad uitge worpen, daar een dicht wolkendek vooral boven de stad den Britschen bommenwer pers elk uitzicht ontnam. Onder de volkomen vernietigde cultuur monumenten bevinden zich' het Keulsche raadhuis met zijn rijke beeldentooi. het te genoverliggende stadhuis en de Gürzenich, het wereldberoemde uit de vroege middel eeuwen stammende bouwwerk van de oude Hanzestad. Groote schade is aan de Keulsche dom toegebracht. Zware bommen sloegen door het gewelf van den dom en ontplofte* in het inwendige der kerk, waar zij groote verwoestingen aanrichtten. Het linker dwarsschip werd volkomen vernield, even als het prachtige orgel, de doopkapel en een aantal kostbare beeldhouwwerken. Dcelen van het gewelf stortten in. Het muurwerk is ernstig getroffen door splin ters van in de nabijheid ingeslagen bom men, die hun doel hebben gemist. Tienduizenden Engelschen kennen dit Godshuis, hebben gebogen voor de waar digheid van dit bouwwerk en den geest, die dit kunstweck schiep. Thans hebben de Engelschen ook naar dit heiligdom een greep gedaan. Godshuizen, ziekenhuizen en weeshuizen zijn de doelen hunner bommen. De vernieling van den dom van Keulen door een voltreffer op het middenschip vormt het laatste bewijs voor het feit, dat de Anglo-Amerikanen alle tot dusver gel dende wetten van den oorlog hoonend lachend terzijde stellen, opdat zij vrouwen, kinderen, grijsaards en hun woonsteden kunnen vernietigen. De ruïnes der Gods huizen in Berlijn, Lübeck, Rostock, Elber- feld, Barmen en overal, waar het Anglo- Amerikaansche luchtwapen zijn terreur- aanvallen heeft uitgevoerd, klagen de Engelsche en Amerikaansche terroristen voor God en de wereld aan. Britsche kruiser tot zinken gebracht. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Bij Welikije Loeki en ten Zuiden van Sta- raja Roessa werden verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen. Duitsche jachtvliegtui gen vernietigden in de Baai van Kola door beschieting met boordwapenen een vijande lijke motortorpedoboot. In het Westelijke bekken van de Mid- dellandsche Zee bracht een Duitsche duik boot van een krachtig beschermde vijan delijke formatie oorlogsschepen een "krui ser der Frobisher-klasse" tot zinken en torpedeerde een andere eenheid. Een formatie snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen bombardeerde Maandag overdag het vliegveld, schepel? en inrichtingen in de haven van Pantelleria. De vijand verloor Maandag in het gebied van de Middellandsche Zee 18 vliegtuigen. De Britsche luchtmacht ondernam Maandagnacht opnieuw een zwaren ter reuraanval op de woonwijken der stad Keulen. Door het uitwerpen van een groot aantal brisant- en brandbommen op dicht gebouwde stadsdeelen ontstonden uitgestrekte branden. De Dom van Keu len kreeg zware schade door brisant- en brandbommen. De bevolking van de stad leed verliezen. Aanvallen van enkele vijandelijke vlieg tuigen waren gericht op eenige plaatsen in West- en Noordwest-Duitschland. Tot dusver is melding gemaakt van het neerschieten van 26 vijandelijke bommenwerpers. Elf andere viermotorige vliegtuigen werden ijeergescho- ten in luchtgevechten, toen een formatie Amerikaansche bommenwerpers een steun punt aan de kust van den Atlantischen Oceaan probeerde aan te vallen. Een Duitsch jacht vliegtuig wordt vermist. Naar het Duitsche weermachtbericht van Dinsdag meldt, ondernam de Britsche luchtmacht in den nacht van Maandag op Dinsdag opnieuw een zwaren terreur aanval op de woonwijken der stad Keulen. De Dom van Keulen kreeg zware schade door brisant- en brandbommen, (Foto-archief H. C.) Livorno zwaar geteisterd. Het Italiaansche weermachtbericht. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen met goed resultaat de havenwerken van Pantel leria aan. Livorno, Reggio di Calabria, Messina en andere plaatsen op Sicilië en Sardinië wer den door de vijandelijke luchtmacht gebom bardeerd. De stad Livorno leed aanzienlijke schade. Men is bezig de door de bevolking geleden verliezen vast te stellen. Negen vlieg tuigen werden door onze jagers neergescho ten, en wel 6 boven Sardinië en 3 te Livorno. Negentien machines werden door het afweer geschut neergeschoten, n.l. 1 boven Sardinië, 4 boven Sicilië en 4 te Livorno, waarvan er 2 in zee gevallen zijn ter hoogte van Arden- za, n.l. 1 in de nabijheid van Tombolo én 1 in de bossehen van Salviano. Een ander vijan delijk vliegtuig werd getroffen door het af- weervuur der Ionische eilanden en viel in zee. In een aanvulling op het weermachtbericht wordt meegedeeld, dat té Livorno geteld zijn 175 dooden en 300 gewonden, voorts 4 dooden en 52 gewonden te Reggio en 4 gewonden te Messina. Naar de „Giornale d' Italia" uit Livorno meldt is deze stad een maand na den eersten vijandelijken bomaanval opnieuw het doel van een nog heviger aanval geweest. De stad had langzamerhand weer haar gewoon aan zien herkregen. De aanval was thans op het centrum van de Stad gericht, dat tijdens den vorigen aanval betrekkelijk gespaard was. Vooral de straten naar het station en in de nabijheid daarvan werden getroffen. Vele gebouwen, die geen enkele militaire beteeke- nis hadden, werden vernield. De Dom werd aan de linkerzijde van den voorgevel beschadigd. Vier andere kerken, onder welke de kathedraal, kregen eveneens treffers. De strijd in Montenegro. De verliezen der door de Duitsche en ver bonden formaties verslagen benden in Mon tenegro, die aanvankelijk waren opgegeven met 12.000 dooden, zijn volgens de jongste onderzoekingen aanzienlijk hooger. Duizenden bandieten zijn^ aan typhus te gronde gegaan en door de benden in massagraven gestopt. Een in gevangenschap geraakte arts verklaar de, dat minstenè, 10.000 man aan de epidemie ten offer gevallen zijn. Derhalve hebben de benden in Montenegro alleen ruim 22.000 man verloren. De diepe indruk, dien het tragisch over lijden van commissaris-generaal Schmidt, leider van het Arbeitsbereieh Wrederlande der N.S.D.A.P., heeft teweeggebracht, vond op treffende wijze zijn weerspiegeling! in de grootsche rouwsamenkomst welke Dinsdag in den vooravond in de zalen van den Haagschen Dierentuin werd gehouden. Geheel in den stijl van de nationaal-socia- listische kameraadschap was het podium-met roode draperieën en gouden slingers omhan gen en door de vaandels en emblemen van N.S.D.A.P.- en N.S.B.-formaties geflankeerd, terwijl op den achtergrond en ter linker- en rechterzijde de gouden adelaren prijkten. Een rij van plantengroen, afgewisseld door roode anjers en witte lelies, vormde de scheiding tusschen podium en zaal. Deze laatste was rondom met rood spandoek en gouden haken kruis-kransen en slingers bekleed. Tot in de uiterste hoeken waren zaal en rotonde gevuld door leden van ne N.S.D.A.P, in hun bruin gele uniformen en verder door leden der N.' S.B., Hitlerjugend, B.D.M.. SS., W.A,, Jeugd storm, enz. Op de voorste rij hadden de Rijkscommis saris, Rijksminister Seyss Inquart, de Wehr- machtsbefehlshaber, general der Flieger Fr. Christiansen, de Leider van het Nederland- sche volk, Mussert, de Commissarissen-gene raal en verscheidene hooge functionarissen van staat, partij en beweging plaats genomen. Plechtig zette het orkest van het Deutsches Theater in den Niederlanden onder leiding van den heer W, Franzen, deze rouwsamen komst in met de treurmuziek uit Beethoven's Eroica. Nadat de klanken van deze muziek waren verstorven, betrad de Leider van het Neder- landsche volk, Mussert, het podium om in gevoelvolle woorden de beteekenis van Fritz Schmidt, „onzen kameraad, vriend en raad gever" te schetsen. Rede van den Leider. Zondagochtend, aldus Mussert, werd ik ver wittigd van den dood van onzen kameraad, vriend en adviseur, Generalkommissar Fritz Schmidt. Wij zijn hier nu bijeen'gekomen om zijn nagedachtenis te eeren. Het is mij een eer en een plicht, namens het Nederland- sche volk in het algemeen en namens de Na- tionaal-Socialistische Beweging in het bij zonder, van deze plaats, die zoo dikwijls ge tuige was van zijn bezielende persoonlijkheid, een woord van afscheid te spreken. Het is voor mij zeer moeilijk over Fritz Schmidt te spreken, dien ik drie jaar ge leden heb leeren kennen en sindsdien dage lijks meer en meer heb leeren waardeeren. Zijn dood is een zoo zware slag, dat men eer; moment hierdoor versuft is, dan stroomt het bloed, terug, een overweldigende gemoeds aandoening volgt en dan komt het blijvende resultaat van den slag: de ijzeren hardheid, de grimmige vastberadenheid om het hoofd te bieden aan elk lot en tot den laatsten ademtocht vastbesloten te strijden voor de idealen van het nationaal-sociatisme in Gods vertrouwen, in liefde voor volk en vaderland, in eerbied voor den arbeid, met nalaten van alles wat deze idealen zou kunnen besmeuren. Wanneer ik het karakter van dezen man, die ons zoo dierbaar was, is en blijft, in het kort wil schetsen, dan kan dit met drie woor den geschieden: eenvoud, moed en trouw. Van de Duitschers die wij hebben leeren kennen, trok Fritz Schmidt ons het meeste aan. Zelf Afkomstig uit Westfalen, een streek, die aan ons vaderland grenst, bracht hij a priori de gave mede om zich onze gevoelens en onze positie te kunnen indënken. Hij was trotsch op zijn oer-Duitsche nationaliteit, be gaafd met een gezond verstand en met zeer verstandige ideeën. Vol onuitputtelijke liefde voor zijn groote vaderland, het groot-Duit- sche Rijk en voor zijn geboortegrond West- falen in het bijzonder, waardeerde hij in ons, Nederlandsche nationaal-socialisten, onze liefde voor het vaderland, dat ook hij in deze drie jaren heeft leeren kennen, hoewel hij er nooit een geheim van maakte, dat hij geen dag langer zou willen blijven dan zijn plicht gebood. Hij was zoo volkomen op zijn plaats als de politieke figuur, wier bijzondere taak het was de Nederlanders en Duitschers als broeders tot -elkaar te brengen, dat ik geloof, dat hij als zoodanig niet te vervangen is. Er zijn maar weinige Nederlanders, die duidelijk beseffen wat ons volk in'hem verloren heeft. Maar wij, die het voorrecht hebben gehad met hem samen te werken, zullen dit nooit vergeten en blijven hem altijd dank verschul digd. Zoolang wij leven, zoolang zullen zijn kinderen op onzen vaderlandschen grond welkom zijn, omdat wij hun vader gekend hebben. Voor het laatst heeft hij Zondag 20 Juni in Eindhoven voor ons gesproken. Op de terug reis naar Den Haag bezocht hij mij thuis en zijn laatste woorden waren, toen wij elkaar de hand ten afscheid reikten: „Wij hebben eerlijk onzen plicht gedaan". Zoo is het: hij heeft eerlijk zijn plicht gedaan en hij is als soldaat van den Führer gestorven en wij, die achtergebleven zijn, worden niet week, draaien niet en krommen ons niet, doch wij gaan gestaald den rechten' weg, waarop Fritz' Schmidt met ons ging en waarvan niemand en niets ons zal kunnen afbrengen zoolang wij kunnen gaan en staan. Generalkommissar Schmidt, de trouwste pionier van Adolf Hitler, nationaal-socialist zonder vrees of blaam, Duitscher tot in hart en nieren, bouwer van de N.S.D A.P. in Ne- 'derland, steun en adviseur van de N.S.B., vriend van ons Nederlandsche volk, wij dan ken u voor al uwe moeite, uwe zorgen, uwe offers. Gij waart trouw tot in den dood, wij vergeten u nimmer. Er zal geen huis der N.S.B. meer zijn, waarin uw portret niet zal hangen te uwer gedachtenis. Gij kunt er zeker van zijn, dat wij in uwen geest den strijd voor verzoening en de blij vende lotsverbondenheid van onze volkeren tot heil van allen zullen voortzetten. De Rijkscommissaris spreekt. Vervolgens hield de Rijkscommissaris de volgende rede „Onze kameraad, partijgenoot Fritz Schmidt vertoeft niet meer onder ons. De oorlog plaatst ons dikwijls aan de lijkbaar van een kame raad, die met ons gestreden heeft, die in een hartstochtelijke paraatheid de stem van het geweten en de overtuiging in ons en het ge bod van trouw en gehoorzaamheid aan onzen Führer volgt en het laatste geeft om zich zelf geheel wegcijferend tegenover het lot stand te houden. Dezen grooten offergang van de Duitsche natie is ook partijgenoot Fritz Schmidt ge gaan, ons allen ten voorbeeld wat betreft den omvang van zijn paraatheid. Zonder mede lijden eischte hij van 'chzelf en zijn lichaam het uiterste', lette h'j niet op de nadeelige ge volgen, die voor zijn gezondheid hieruit voort sproten en zoo kon een arglistig noodlot hem wegrukken op een oogenblik, waarop hij mid den in zijn zoo succesvollen arbeid stond en het vergankelijke in hem ons voor altijd ont nemen. De gemeenschap van het politieke willen, waartoe hij ons juist van deze plaats uit, waarop ik nu spreek, zoo dikwijls samengevat heeft, vereenigt ons in een diepe doch met zijn geest overeenkomende smart. Vervolg op pag. 2) Staat en bedrijfsleven. Als een logisch gevolg van de steeds ver der gaande bemoeienis van den Staat met het bedrijfsleven moet ook de verordening wor den gezien, die de rechtsverhoudingen van de Nederlandsche Bank regelt. Laat men een oogenblik het financieel-technische buiten be schouwing, dan kan men de beteekenis van de verordening in dezen zin samen v?' en, dat het autoritaire principe tot in zij'--- laatste consequentie is doorgetrokken, zoodat de pre sident van de Nederlandsche Bank, die onmid dellijk onder den Rijkscommissaris komt te staan, zeer verstrekkende bevoegdheden heeft. In dit licht bezien is het gemakkelijk te ver staan, dat voor een Raad van Commissarissen geen plaats meer zou zijn. Ook de rechten der aandeelhouders (particuliere personen) moes ten voor die van den Staat wijken. Om echter toch niet het contact met het, bedrijfsleven te verliezen, een contact dat natuurlijk van het allergrootste belang is en blijft, is een commissie van advies ingesteld, die als het ware steeds den vinger op de pols van het bedrijfsleven moet houden. De president kan dus in zijn beslissingen steeds rekening houden met gerechtvaardigde belangen van afzonderlijke kringen. Zooals zijn naam reeds uitdrukt heeft de Raad van Advies slechts een adviseerende taak; de laat ste beslissing berust altijd bij den president, die ook voorzitter van den Raad van Advies is. Dat de dekkingsvoorschriften gewijzigd zijn, het principe van 40 pet. gouddekking is ver laten, is in wezen niets anders dan een lega lisatie van een in feite reeds bestaanden toe stand. Ook hier wordt van het principe uit gegaan dat de waarde der valuta niet bepaald wordt door den goudvoorraad maar dc-or da economische kracht en het prestatievermogen van een land of om het korter uit te drukken: de goudbasis wordt verlaten voor de ar- heidsbasis. Voor velen zal het een geruststelling zijn, dat de valutaverhouding guldenReichsmark praclisch niet gewijzigd wordt (100 gld. 132.70 R.M.) en zooals de president van de Ned. Bank in zijn jaarverslag uiteenzette ook in de toekomst niet gewijzigd zal worden. Zou m=n hiertoe wel overgaan dan zou dit, aldus de president, een grove onrechtvaardig heid jegens de Nederlandsche loontrekkenden zijn. De staatsschuld bedraagt volgens de cij fers van het verslag 7.970.2 millioen. Men kan hier in ieder geval de conclusie uit trekken, dat hoe de afloop van den oorlog ook moge zijn, met een krachtig ingrijpen van den Staat in het geld en credietwezen, altijd rekening zal moeten worden gehouden. In hoeverre de vredeseconomie de maatregelen van thans zal bestendigen of niet, zal van den drang der omstandigheden afhangen. Hot ziet er echter naar uit, dat de geleide economie voor langeren tijd de vrije economie heeft ver drongen. De financieele deskundigen van beide strijdende partijen zijn het daarover wei eens al kan ook bijna niemand zich een duidelijke voorstelling vormen hoe alles zich zal ont wikkelen. Hoe die ontwikkeling echter ook moge zijn, reden voor een financieel optimisme zal zij, althans wat ons land betreft wel niet opleveren. Het vraagstuk van de afrooming der zwevende koopkracht is en blijft eer, pro bleem dat in alle landen om oplossing vraagt Een oplossing, die loch hoofdzakelijk in ver hoogde belastingen moet worden gevonden. Zoowel nu als na den oorlog. Enorme boschbrand in Spanje. In de buurt van Valencia is een boschbrand uitgebroken, die de grootste is der branden die gedurende de laatste twee eeuwen in Spanje hebben gewoed. 20.000 M2. boschterrein, waar op 550.000 pijnboomen staan, is een vlam menzee.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1