Haarlemsche Courant De springstofaanslag op het Bevolkingsregister van Amsterdam 49.000 brt. tot zinken gebracht. De tijd als factor in de oorlogvoering. BEKENDMAKING. Nieuwsblad voor Noord-Holland 12 Daders ter dood veroordeeld Voorts torpedojagers en 3 zeilschepen vernietigd. Liddell Hart over invasie kansen. 388e Jaargang No. 150 Bureaux: Groote Houtstraat SS. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134058 Haarlemsche Ct, Haarlem BU kantoor. Soendapleia 31. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C, Derks Donderdag 1 Juli 1953 Verschijnt dageiyks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandllaan 55. IJmuiden-Oost Dltg Graf. Bedrijven Damlate. Haarle-o K 120" De Höhere SS- und Polizeiführer maakt belcencf: Het SS- und Polizeigericht te Den Haag heeft, na behandeling van de rechtzaak tegen hen, de volgende personen ter dood veroor deeld. De vonnissen zijn heden met den kogel voltrokken. 1. de kunstschilder en schrijver Willem J. C. Arondeus uit Amsterdam, geb. 22 Aug. 1894; 2. de jood Rudolf Bloemgarten, uit Am sterdam, geb. 7 Mei 1920: 3. de vroegere stu dent in de medicijnen Karl B. R. P. Groeger uit Amsterdam, geb. 7 Febr 1918; 4. de vroe gere student in de medicijnen Coos Hartogh uit Amsterdam, geb. 10 April 1917; 5. de rijks ambtenaar E. Samuel A. van Musschenbroek uit Amsterdam, geb. 25 Augustus 1916; 6: de kantoorbediende Guus A. C. J. Reitsma, uit Oegstgeest, geb. 26 Juli 1922; 7. de magazijn bediende Henri Halberstadt, uit Amsterdam, geb. 10 Febr. 1911; 8. de schrijver dr. Johannes Brouwer, uit Utrecht, geb. 31 Mei 1898; 9. de architect Koenraad Limperg, uit Amsterdam, geb. 19 Juli 1908; 10. de kleermaker Sjoerd Bakker, uit Amsterdam, geb. 10 Juni 1915; 11. de leider van een distributiedienst Cornelis Leendert Barentsen, uit Voorburg, geb. 1 Oct. 1892; 12. de politieagent Cornelis Roos, uit Amsterdam, geb. 13 September 1912. De eveneens ter dood veroordeelden Cor nelis Adriaan Honig, arts, uit Hilversum, en Willem Beck, arts, uit Utrecht, werden bege nadigd tot 15 jaar tuchthuis. De ongehuwde Johanna Scholten uit Naar- den is tot levenslange tuchthuisstraf veroor deeld. De veroordeelden waren, met nog zeven personen, betrokken bij den springstofaan- slag op het bevolkingsregister te Amsterdam in den avond van 27 Maart 1943. De daders en deelnemers hebben zich op 18 Juni 1943 en 26 Juni 1943 in Amsterdam moeten ver antwoorden voor het SS- und Polizeigericht Den Haag. Bij de behandeling voor het gerecht bleelc, dat de daders, van wlen 6 zich bij de uitvoering van den aanslag had den verkleed in de uniformen van NëUer- landsche ambtenaren van politie, door een der daders, een jood. in contact waren ge komen met de leiding van de illegale com munistische partij in Nederland. De leiding van de terroristenbende stond bovendien in nauw contact met kunstenaars- en stu dentenkringen, waartoe verscheidene dei' daders behoorden. Het contact van Neder- landsche studenten en academisch gevorm de Nederlanders met de illegale commu nisten ter voorbereiding en uitvoering van den aanslag van 27 Maart 1943 is daar mede ondubbelzinnig bewezen. Nog vijf da ders waren half jood of hadden joodsch' bloed. Twee der voornaamste daders waren homosexueel. De in leidenden zin bij den aanslag be trokken jood bleek bovendien op 2 Februari 1943 getracht te hebben een revolveraanslag te plegen op den Procureur-generaal in Am sterdam, waarbij de zoon van den Procu reur-generaal, de advocaat Feitsma, door een schot zwaar gewond werd. De jood be kende verder na 2 Februari 1943 in Garde- ren een ambtenaar der marechaussee, die hem wilde controleeren met 6 pistoolschot ten doodelijk te hebben gewond. Dezelfde jood had op 15 Maart 1943 met nog twee leden van dezen kring van daders, beiden halfjoden, den springstofaanslag op het ïïet opperbevel der Duitsche weermacht Blaakt heden bekend: Aan het Oostfront hebben zich geen ge vechtshandelingen van beteekenis voorge daan. Op de Zwarte Zee hebben Duitsche duikbooten twee schepen met tezamen een inhoud van 2000 brt. tot zinken gebracht, lichte zeestrijdkrachten boorden in den loop van een kort nachtelijk gevecht een Sowjet- russische kanonneerboot in den grond. Het luchtwapen vernielde door neergeworpen bommen in de wateren voor Novorossiisk een vijandelijk bewakingsvaartuig. Een sterke formatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen heeft in den afgeloopen nacht met succes scheepsdoelen en haven installaties in het gebied van Böne bestookt. In het gebied van de Middellandsche Zee zijn gisteren 12 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Twee eigen jagers keerden niet terug. Duitsche duikbooten hebben op den At- lantischen Oceaan en op de Middellandsche Zee in harde gevechten tegen eonvooien en afzonderlijk varende schenen acht schepen met een inhoud van 49.000 brt. tot zinken gebracht, voorts een torpedoboot jager en drie transportzeilschepen. Een ander stoom schip werd getorpedeerd. In den loop van deze gevechten schoten onze booten vijf vijandelijke bommenwerpers neer. spoorwegtraject Amsterdam—.Haarlem ten uitvoer gelegd. Bij de behandeling voor het gerecht bleek dat deze aanslag, evenals de tezelfder tijd uitgevoerde aanslag op de spoorweginstallaties bij Sloterdijk, gemeen te Amsterdam, Diemen, Bussum, Hilver sum, Baarn en Nieuwersluls ten uitvoer zijn gelegd op instructie van de illegale commu nistische partij in Nederland. Tenslotte had de.jood tezamen met nog drie leden van dezen kring van daders, allen" halfjoden, een opruiingsgeschrift uitgegeven en verspreid. Hierin werd opgeroepen tot sabotageacties en werden nauwkeurige aanwijzingen ge geven voor de vervaardiging van bommen. Op grond van de Verordening tot bescher ming der orde van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, d.d. 9 Ja nuari 1943 werden derhalve 14 beklaagden ter dood, een vrouwelijke beklaagde tot levens lange tuchthuisstraf en nog 6 beklaagden tot vrij langdurige vrijheidsstraffen veroordeeld, terwijl een beklaagde wegens gebrek aan vol doende bewijs werd vrijgesproken. Een be klaagde werd ter dood veroordeeld omdat hij twee bij den aanslag op het bevolkingsregister betrokken daders, onder wie zich de aanvoer der der bende bevond, in den nacht van 27 op 28 Maart 1943, nadat zij hem den gepleeg- den aanslag hadden medegedeeld, onderdak verschaft heeft en hun ook overigens heeft bijgestaan, terwijl hij bovendien de hem bé kende deelnemers aan den aanslag op het bevolkingsregister niet heeft -aangegeven bij de bevoegde politieoverheid. Tegen één der beklaagden is de doodstraf uitgesproken omdat hij als ambtenaar van politie den bij den aanslag op het bevolkings register betrokken personen, na de daad, de politieberichten betreffende den danslag heeft doen toekomen, voorts omdat hij kennis had gekregen van de poging tot moord op advo caat Feitsma en van den joodschen dader en daarvan geen aangifte heeft gedaan bij de politie. Een ter dood veroordeelde beklaagde had een pistool in zijn bezit en dit ter be schikking gesteld van een der bij den aanslag op het bevolkingsregister betrokken daders. Eventueel ook bommen op Rome. Eden heeft verklaard dat de Engelscben niet zullen aarzelen om Rome zoo hevig mo gelijk te bombardeeren wanneer de ontwik keling van den oorlog dit „noodig" zou maken. Voor Duitschers ter kennisneming. Do Commissaris-generaal voor de open bare veiligheid en hoogere SS en politie leider maakt bekend: Ingevolge de verordening van den Rijks commissaris voor het bezette Nederland sche gebied betreffende de registratie der Duitschers zijn alle in Nederland woonach tige Duitschers verplicht zich bij het voor hun woonplaats bevoegde registratiebureau aan te melden. Het is gebleken, dat een aantal Rijksduit- schers tengevolge van onbekendheid met deze verordening in het bijzonder bij ver huizing binnen Nederland en naar het bui- ttnland de bepalingen dezen- verordeningen niet naleven. Ik roep derhalve alle tot aan melding gehouden personen, onder ver wijzing naar de bij de verordening bedreig de straffen, op zich bij het bureau van den politie-officier bij den gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor de provincie hunner woonplaats bij vestiging uit het bui tenland, bij verhuizing binnen Nederland en bij vertrek naar het buitenland schriftelijk of mondeling aan te melden. Deze verplichting geldt ook voor perso nen, die tot het Duitsche volk behooren, maar in het onzekere zijn betreffende hun nationaliteit of als statenloos worden aan gemerkt. De verplichting tot aanmelding geldt eveneens voor Duitschers uit het vroe_ gore Oostenrijk, voor Sudetenduitschers en voor volksduitschers uit de Oostgebieden. De verplichting tot aanmelding bestaat ook voor het geval, dat personen ter ver vulling van hun dienstplicht voor de weer macht worden opgeroepen. Bij minderjarigen is de wettelijke verte genwoordiger, eveneens wanneer hij zelf geen Duitscher is, voor de nakoming van deze verplichting tot. aanmelding verant woordelijk. Aanmelding kan mede geschieden bij de hulpregistratiebureaux bij de „Ottsgrup- pen der N. S. D. A. P.". (get.) RAUTER. SS-Obergruppenführer und General der Polizei. Bezoeken van boomgaarden ten strengste verboden. Het bezoek aan kersenboomgaarden heeft den laatsten tijd dergelijke afmetingen aangenomen, dat ingrijpen geboden is. Van bevoegde zijde deelt men ons mede, dat het bezoeken van boomgaarden om het even of dat --sehiedt om kersen te kunnen eten of om deze te koopen ten strengste ver boden is, en dat scherpe maatregelen geno men zullen worden teneinde bezoek tegen te gaan. Te Berlijn het uitblijven van een Duitsch offensief in het Oosten zeer wel mogelijk geacht. Italië in 8 maanden in een vesting herschapen. Van Blitzkrieg naar Sitzkrieg. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Het is een merkwaardige rol, die de tijd in dezen oorlog speelt. Bij het ontbranden van den strijd in 1939, tijdens den veldtocht in Polen, in het Westen, op den Balkan en in Noord-Afrika, en ook gedurende de eerste oorlogsjaren in het Oosten van Europa, be- heerschte slechts één tendenz het karakter van de Duitsche oorlogvoering: de wil om den oorlog zoo snel mogelijk ten einde te voeren. Duitschland voerde een „Blitzkrieg", niet omdat het niet in staat was een langen oorlog te voeren, doch meer om den vijand geen ge legenheid te geven tijd te winnen en zijn krachten te concentreeren. De snelle oorlog voering verschafte Duitschland tevens posi ties, die de Europeesche partners thans ge legenheid gegeven hebben het karakter van de oorlogvoering radicaal te wijzigen en van den bliksemoorlog over te gaan tot een defen sieven strijd. Het defensieve karakter echter kan ieder oogenblik weer overgaan in offen sieve initiatieven. Zeer duidelijk Is dit te zien aan het Oostelijk front, waar de tegenstanders gigantische strijdkrachten geconcentreerd hebben en waar ieder oogenblik, van deze of van gene zijde, een aanval kan be ginnen. Een te Berlijn veel verkondigde meening is, dat Duitschland niet, zooals in de beide voorgaande jaren, 'n grootscheepsch offensief in het Oosten zal ontketenen, doch tegenover den ongetwijfeld militair nog zeer sterken tegenstander een andere taktiek zal volgen In dit verband hoort men hier veel spreken van den „zit-oorlog",den „Sitzkrieg", als tegenstelling tot den reeds genoemden „Blitz krieg". Niettemin kan men uit de zwijgzaam heid, welke thans reeds weken in de Wilhelm- strasse haar intrede heeft gedaan, wel eenige conclusies trekken. Het proclameeren van de totale arbeidsmobilisatie in het kader van den totalen oorlog bewijst, dat Berlijn nog op een zeer harden strijd rekent. Duitschland onder schat zijn tegenstanders niet en wenseht ook in de toekomst geen enkel risico te loopen. Het pantsert zich van binnen en van buiten en stelt alles in het weck om de veroverde gebieden dienstbaar te maken aan de oorlog- De directe oorlogvoering bepaalt zich er intusschen toe, zooals bijvoorbeeld in Noord-Afrika het geval was, de plannen van den vijand zooveel mogelijk te dwarsboomen. Zoo wordt thans uit Rome gemeld, dat de kustverdediging in geheel Italië gereed is gekomen. De acht maanden, die de Anglo-Ameri- kanen in Noord-Afrika noodig hadden om zich in het bezit van de geheele Noord kust te stellen, waren voldoende om Italië tot één groote vesting uit te bouwen, waarbij ook van Duitsche zijde zeer veel steun in den vorm van menschen en ma teriaal werd gegeven. Hier werkte de tijd hard voor de Spil- mogendheden. Ook in het Westen en wel voornamelijk in het luchtruim blijkt thans langzamerhand een aanmerkelijke verster king in de Duitsche defensieve kracht te zijn ontstaan. In militaire kringen te Berlijn wijst men in verband hiermede op bepaalde uit latingen van Engelsehe en Amerikaansche zijde, waarin van een toeneming der kracht van de afweer gewaagd wordt. Ook in dit opzicht, zoo neemt men te Berlijn aan, staat de tijd thans meer dan ooit aan Duitschlands zijde. In tot oordeelen bevoegde kringen ver zekert men, dat de toekomst zal leeren hoe goed Duitschland de welwillendheid van de zen niet te versmaden bondgenoot heeft be nut. De bekende Engelsehe militaire criticus Liddell Hart, heeft in een artikel in de Daily Mail opnieuw zijn landgenooten de gevaren van een invasie geschilderd. Vertraging is even gevaarlijk als slechts gebrekkig voor bereid te zijn, zoo schrijft hij. Eerst den laat sten tijd is het in Engeland duidelijk gewor den hoe reusachtig de voorbereidingen met het oog op de krachtige vijandelijke afweer- stellingen moeten zijn. De openbare mee ning heeft vaak echter nog sterk overdreven voorstellingen van den omvang der totale strijdkrachten, die den Geallieerden voor èen invasie in het Europeesche vasteland ter be schikking staan. Herhaaldelijk heeft men de Britsche open bare meening medegedeeld, dat offensief in dezen oorlog troef is. Deze illusies zijn in Engeland als gevolg van de successen der Duitsche offensieven van 1940 nog versterkt doch een offensief is nu eenmaal niet steeds troef. De beste kans is naar de meening van Liddell Hart voor de Geallieerden gelegen in de ontwikkeling van nieuwe middelen en methoden tot oplossing van het verdedigings- vraagstuk. ONDER DE PU3NHOOPEN. D. Volgens een van bevoegde zijde opgestelde lijst zijn tot en met 23 Mei 1943 in het .Duitsche Rijksgebied 133 kerken vernield en 494 zwaar beschadigd. In Keulen alleen zijn 31 kerken totaal ver nietigd, waaronder kerken, die een dui zendjarige geschiedenis hebben. Verleden week moesten in de Fransche stad Le Creuzot de lijkdiensten bij de be grafenis der slachtoffers van het bombar dement in de open lucht worden gehou den, omdat alle kerken in puin lagen. De heer Eden heeft in het Lagerhuis verklaard, dat, indien de oorlogvoering dat eischt, ook op Rome bommen zullen wor den geworpen. Oorlog en geweld zijn niet te scheiden. Waar twee oorlogvoerende partijen trach ten, elkanders versterkingen te neutrali seeren is niet te voorkomen, dat objecten, die buiten het oorlogsbedrijf liggen, be schadigd worden. Zoo is het altijd ge weest en zoo zal het wel blijven, zoolang er oorlogen zijn. Niettemin heeft men door alle tijden bewustzijn gehad van den eerbied, ver schuldigd aan de werken des vredes en aan getuigenissen van cultuur evengoed als van het respect, dat leven en welzijn van onschuldige burgers verdienen. Zoo gevoelens van menschelijkheid, redelijk heid en intuïtie hier reeds niet op wezen, het oorlogsrecht heeft dit beginsel al eeuwen lang vast gelegd. Wat geen ver band houdt met de oorlogvoering, hetzij werken der beschaving, hetzij menschen- levens, verdient onder alle omstandig heden gespaard te worden. Het zijn de Engelsehe vliegers en hun kornuiten, voor wie deze elementaire be grippen van soldatenfatsoeig een doode let ter zijn geworden. Wannéér wij lezen, dat de Britsche berichtendienst toegeeft, dat bij het jongste bombardement van Keulen de bewolking juist richten verhinderde, met andere woorden: dat weer eens luk raak bommen zijn geworpen men weet met welk tragisch resultaat dan weten wij het eens te meer: als in onze dagen een vliegtuig der Anglo-Amerikaansche strijd krachten verschijnt, dan is er geen aan leiding om te hopen, dat de man daar boven onderscheid zal maken tusschen oorlogsdoel, of kathedraal, tusschen uni form of non-combattant, hij zal, als het hem zint, zijn bommen uitwerpen of zijn boordwapen richten, om 't even wat of wie het slachtoffer wordt. Hief kan slechts een gevoel van gf- scnuw spreken. Want naar menschelijke begrippen ligt er weinig verschil in der daad van den man, die met één handbewe ging een middeleeuwsch bouwwerk aan de verwoesting prijs gaf en het bedrijf van den Brit, die eergisteren op een paar uur afstand van hier een zorgeloos kind uit zijn machine neerschoot. Het is in den grond hetzelfde; de brute, cynische ont kenning van alle levenswaarden uit zucht, n.iet om een oorlogsdoel te dienen, maar om te vernietigen. Hoe heeft de Brit altijd zijn zin voor waardigheid in den strijd naar voretj ge bracht! Hoe dikwijls is de Engelschmèn in vroeger jaren ons niet ten voorbeeld ge steld als toelichting op begrippen van no bele opvatting. Het is de armelijke, ellen dige caricatuur van den „good loser", die thans kerken, ziekenhuizen en musea, ma chinisten op den trein, visschers op hun schip, boeren op het veld, kinderen op straat verwoest en doodt en geen ander excuus kan vinden dan dat het wolkendek het richten bemoeilijkte. De oorlog is hard, de oorlog brengt- schade en ongemak, het zij zoo, hoe moei lijk het moge vallen, er in te berusten. Maar wanneer zich aan den weedom van het krijgsbedrijf de onmenschelijkheid paart, dan wordt er een misdaad gepleegd aan tijdgenoot en nageslacht, dan wordt er een zonde begaan, die niet vergeven zal worden. En nu de heer Eden heeft het zelf verklaard zou ook de beurt aan Rome kunnen komen. Het wachten is dan maar op een wat ongunstige bewolking, „die het richten bemoeilijkt'' om in de taal van den Britschen berichtendienst te spreken. Dan zullen de verwoestingen daar die van Keu len evenaren en de schatten der eeuwige stad zullen verkeeren in ziellooze puin- hoopen zoo de verdediging niet te juister tijd weet in te grijpen. Maar onder de puinhoopen op het vaste land ligt iedere aanspraak der Britten op de achting der Westersche beschaving voorgoed bedolven. 's-Gravenhage, 28 Juni. De Wehrmacht- befehlshaber in Nederland maakt bekend: De talrijke malen dat de laatste dagen vijandelijke vliegtuigen worden neergescho ten, geven aanleiding er opnieuw dringend op te wijzen, dat het de burgerbevolking ten strengste verboden is de plek te betreden waar vliegtuigen zijn neergestort, of eeniger- lei voorwerpen, die tot het neergestorte vlieg tuig of de, leden der bemanning behoorc hebben, mede te nemen. Overtredingen wor den zwaar gestraft. De posten hebben streng instructie elke overtreding door gebruik van wapenen te verhinderen. „HET VOLK HEEFT HEN IN DE GATEN" Hedenavond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in de serie bran dende kwesties, over het onderwerp: „Het volk heeft hen in de gaten".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1