Haarlemsche Courani 139.000 brt. in Juni tot zinken gebracht. De strijd om de Middell. Zee. De demonstratie der artsen. Nieuwsblad voor Noord-Holland 250.000 brt. beschadigd. Weer benden achter het open front vernietigd. Marine-successen in Juni. Palermo geteisterd. STRIJD IN STILLEN OCEAAN WEER ONTBRAND. Amerikanen landen op Rendova. 288e Jaargang No. 151 ffurëaux: Groot* Houtstraat ti. Tel Advert. 10724, Redaclle 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: P. C. Derk* Vrijdag 2 Juli 134J Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 127,<3 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 'b. lJmuiden-Oo5t Uitg Graf. Bedrijven Damlate. Haar c-.. K In de tweede helft van Juni is achter den centralen frontsector opnieuw een operatie tegen Sovjetbenden met succes ten einde gebracht. De Duitsche troepen vernietigden 65 Sovjet-kampen met 833 gevechtsstellingen. De vijand verloor on geveer 1000 man aan dooden, talrijke wapenen, paarden en voertuigen. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: Van het Oostelijk front worden slechts uit de sectoren Lissitsjansk en Kirof plaatselijke gevechten gemeld. De luchtmacht deed met goed gevolg aanvallen op artilleriestellingen, vliegvelden en aanvoerbases van den vijand en plaatste bomtreffers in concentraties van booten ten Noordoosten van Temrjoek. Op de Zwarte Zee heeft een Duitsche duikboot een Sovjet-escortevaartuig in den grond ge boord. In de periode van 21 tot 30 Juni hebben Duitsche vlootstrjjdkrachten, boord- en ma- rincafweergeschut 46 vliegtuigen neerge schoten. In den strijd tegen de Britsche en Ameri- kaansche zeeverbindingen zijn vin de maand Juni 31 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezaraenljjken inhoud van 149.000 ton en 3 transportzeïlschepen tot zinken gebracht, waarvan 107.000 ton door duikbooten. Voorts werden 51 schepen %et een gezamenlijken inhoud van 250.000 ton, voor het grootste deel door bomtreffers, zwaar beschadigd. Een deel ook van deze schepen kan verloren geacht worden. Voorts brachten marine en luchtmacht een kruiser, twee torpedojagers, een onderzeeboot en 16 landingsvaartuigen tot zinken. Drie kruisers en 18 andere oorlogsvaartuigen alsmede verscheidene landingsbooten werden beschadigd. Zee- en luchtstrijdkrachten van de Spil- mogendheden hebben in de Middellandsche Zee den vijand in Juni de volgende verliezen toegebracht: een kruiser en een duikboot tot zinken gebracht. Drie kruisers, een torpedo jager, een torpedoboot en 16 niet nader aan geduide oorlogsschepen werden beschadigd. Verder werden 19 transportschepen van te zamen 156.000 brt. tot zinken gebracht en 40 transportschepen van tezamen 238.000 brt. zwaar beschadigd. 386 Engelsche of Amerikaansche vliegtui gen werden neergeschoten. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: De vijandelijke luchtmacht heeft steden en dorpen op Sicilië en Sardinië aangevallen. Aanzienlijke schade en slachtoffers te Pa lermo, waar talrijke civiele gebouwen getrof fen werden, o.m. de koninklijke universiteit en een ziekenhuis. Te Cagliari meldt men ook instortingen en branden in centrale wij ken der stad. De vijandelijke formaties, die herhaalde malen door onze jagers werden aangevallen, verloren in gevechten vier toe stellen. Een ander vliegtuig werd verwoest door het luchtafweergeschut van Trapani Een onzer vliegtuigen is niet van de operaties van den dag teruggekeerd. Tengevolge van de aanvallen heeft men tot dusver de volgende slachtoffers geteld: 3 dooden en 2 gewonden te Sciacca (Agri- gento), 5 dooden en 18 gewonden onder de zieken van het ziekenhuis te Palermo. Bureau voor Am. Zaken te Vichy. Nadat onlangs te Vichy een bureau voor Amerikaansche zaken is opgericht, is mede gedeeld, dat de tweede directeur van het Fransche ministerie van binnenlandsche za ken tot directeur van dit bureau is benoemd. De taak van dit bureau voor Amerikaan sche zaken is alle problemen te behandelen die van belang zijn voor de in de Ver. Staten woonachtige Fransche staatsburgers. Wavell tot viscount verheven. De nieuwe Onderkoning van Britsch- Indië heeft van den Britschen Koning den rang van viscount ontvangen. Voortaan zal hij dus lord Wavell heeten. Zweedsch dementi. Vooraanstaande Zweedsche politici spre ken het bericht tegen dat radio-Moskou in den loop van Dinsdag en Woensdag heeft verspreid en waarin wordt beweerd dat Zweedsche schepen diensten verrichten ten gunste van de Duitsche marine. Ook de Zweedsche reederij-vereeniging spreekt dit bericht van radio-Moskou tegen en ver klaart, dat er geen Zweedsch schip is dat in dienst staat van het Duitsche Kijk. Het vernielde „Drcikönigsaltar" in den Dom te Keulen, die ten gevolge van den jongsten terreuraanval der Britsche luchtmacht op de woonwijken der stad Keulen zwaar beschadigd werd. (Telefoto Hoffmann/Stapf Pax c) KORT NIEUWS. Drie agenten vanv politie te Bussum, M., Van K. en B., die meer malen hadden in gebroken in leeg staande villa's en in scholen en daar hadden weggeno men wat van hun gading was, zijn door de recht bank -te Amster dam veroordeeld tot resp. 8 maan den, 6 maanden en 7 maanden met aftrek van voorarrest. De Paus heeft den Engelschen gezant Osborne in particuliere audiëntie ont vangen en met hem een onder houd gehad dat meer dan een uur geduurd heeft. Japansche successen tegen Am. marine- en transportvloot. „Gemengde Amerikaansche krijgs- eenheden zijn op het eiland Rendova ge land" luidt een bekendmaking van het Amerikaansche ministerie van marine. Rendova ligt in het midden der Salomons- Eilanden. Het Japansche hoofdkwartier deelt mede: Bij gevechten, die nog steeds voortduren in het gebied van het eiland Rendova en Nieuw- Georgië, hebben Japansche marinevliegtui gen tot dusverre tot zinken gebracht of zwaar beschadigd: 6 vijandelijke transport schepen, 3 kruisers en een torpedojager. Bo vendien berden meer dan 31 vliegtuigen neergeschoten. De luchtmacht opereert in de nauwste samenwerking met de legerforma- ties, welke aanvallen doen op een niet na der verkende vijandelijke strijdmacht, die op het eiland landde. Het Amerikaansche ministerie van marine heeft het tot zinken brengen van een Ame- rikaanseh troepentransportschip bij de §plo- mons-eilanden toegegeven. Uit Tokio wordt voorts gemeld: In den ochtend van 27 Juni werd Koelambangra door gemengde vijandelijke formaties van ongeveer 50 toestellen aangevallen. Acht machines werden door de Japansche afweer op den grond neergeschoten. Den volgenden dag vielen ongeveer 70 vijandelijke machi nes het eiland Ysabel aan. De vijand verloor hierbij 3. vliegtuigen. De Amerikaansche minister van Marine Knox heeft verklaard, dat de landing op het eiland Rendova een prelude is voor een nieuw offensief in den Stillen Oceaan. Ver der zeide hij: „Ik kan u beloven dat de Ja panners niet lang meer behoeven te wachten om te weten te komen welke onze strate gische plannen zijn". Churchill over Noord-Afrika. Churchill heeft in het Lagerhuis medege deeld, dat de Britsche regeering wat betreft de politieke strubbelingen tusschen de Fran sche dissidente partijen in Noord-Afrika niet van plan is partij te kiezen Wanneer men echter gelooft, dat onder het nieuwe systeem eensgezindheid en samenwerking zullen ont staan, dan maakt men zich schuldig aan een „ongepast optimisme". Op het oogenblik, zoo zeide Churchill verder, is het noodig, dat Giraud het opperbevel over de dissiden te Fransche formaties behoudt. N^ar de Britsche berichtendienst uit Al giers, meldt, is Gournarie benoemd tot opvol ger van Boisson als gouverneur-generaal van Fransch West Afrika. Gournarie was se dert November 1940 gouverneur van De Gaulle in Fransch Kaemroen. Noch politiek noch militair gezien brengt Churchills redevoering iets nieuws, naar in de Wilhelmstrasse verklaard werd. De B.rit- sche minister-president beweegt zich in het algemeen binen de politieke gedachtengan- gen die men sinds lang van hem gewoon is. Overigens wordt in de Wilhelmstrasse ge wezen op de cynische uitspraak van Chur chill ten aanzien van de luchtterreur alsmede zijn beroep op bepaalde kringen van de Ver. Staten om meer begrip te toonen voor de noodzakelijkheid van een samengaan tusschen Engeland en de Ver. Staten. Opgevallen is te Berlijn, dat uit de door Reuter verspreide lezing van de rede een fundamenteele zin van de rede is weggeschrapt, die naar de meening van Berlijn sterk de aandacht ver dient. Die zin luidt: „Wij zijn uit eigen vrijen wil' den oorlog ingegaan zonder rechtstreeks te zijn aangevallen." Brood voor het volk van Rome. De tarweoogst uit de parken en openbare plantsoenen van de stad Rome heeft dit jaar 450 dubbele centenaars opgebracht, hetgeen omgeslagen op de stadsbevolking neerkomt op een extra broodje van 30 gram per hoofd. Bezettende macht treft maatregelen. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld: Eenigen tijd geleden heeft een aantal Neder- landsche artsen een brief gericht tot den Rijkscommissaris, waarin zij op buitengewoon tactlooze wijze positie kozen tegen bepaalde beschikkingep van de bezettende macht. In tegenstelling tot de meening van een deel der bevolking, dat het hierbij ging om een poging dit schrijven het karakter te geven van een groote spontane demonstratie der Nederland- sche artsen, is het een door enkele aanstich ters geleide actie gebleven. Van de binnen gekomen brieven bleek het grootste deel door middel van doorslagen vervaardigd te zijn, vaak anoniem en voor een ander deel was de onderteekening met geheel verdraaide hand en onleesbaar geschreven. Bij dezen brief ging het slechts om de organisatorische kwes tie van de Artsenkamer en vooral om de be paling van de bezettende macht, dat een arts dus iemand die de volksgezondheid moet helpen in stand te houden zijn beroep niet zonder meer en zonder toestemming van de Nederlandsche staatsautoriteiten mag opge ven en evenmin patiënten en aanstaande moeders in het land in den steek kan laten. Er kan worden vastgesteld, dat de eigenlijke aanstichters van deze onwaardige onderne ming zelf zeer klaarblijkelijk geen kleur heb ben bekend, dus op den achtergrond zijn ge bleven. Verder is het zeer kenmerkend, dat de aanstichters hun slachtoffers onder de artsen in de waan hebben gebracht, dat de bezet tende macht het „niet zou wagen" iets tegen dergelijke methoden te ondernemen. Evenwel, de bezettende macht heeft ook ditmaal streng en krachtig ingegrepen en tegen de demonstranten, wier optreden ern stig moet worden geacht, heeft da Sicher- heitspolizei maatregelen genomen. Zij be vinden zich in een concentratiekamp, waar zij kunnen nadenken over de tekortkoming van hun verleiders. Zij zien hun straf tege moet en bovendien een toepassing van par. 1 van de Verordening no. 33 van 1940 betref fende het verbeurd verklaren van vermogens. Eenigen van deze aldus demonstreerende artsen hebben er de voorkeur aangegeven te verdwijnen. Hun spreekkamers zijn door de Sicherheitspolizei verzegeld. Het schijnt ook hier de herhaaldelijk zichtbare samenwer king te zijn laatstelijk nog in het Amster- damsche proces tegen de daders van den springstofaanslag op het bevolkingsregister tusschen zekere intellectueele kringen en Oranje-bolsjewistische boodschappers. Het zal echter de openbare meening bij zonder interesseeren, dat het bij deze actie en hierop dient te worden gewezen geenszins gaat om dien brief aan den Rijks commissaris, waarvan de Engelsche omroep kort geleden melding maakte, nog vóór deze den geadresseerde den rijkscommissaris had bereikt. Veeleer kwamen enkele van der gelijke brieven eerst verscheidene dagen later werkelijk binnen. De opstellers van dezen brief gaven daarmede te kennen, dat zij óf naar den Engelschen zender hadden geluis terd, óf zich hadden laten leiden door een groep, die handelt naar de aanwijzingen van de Londensche emigrantenkliek. Om 'die reden zal het niemand verbazen, dat een der gelijke handelwijze zeer onaangename ge volgen voor de desbetreffende briefschrijvers zal hebben. De inhoud van dezen tweeden brief ken merkt de opstellers als mannen van een in zichzelf tegenstrijdige denkwijze. Aan de eene zijde spreken zij van den catastrofalen gezondheidstoestand van het Nederlandsche volk een bewering, die wordt weerlegd door de beschikbare jongste Nederlandsche officieele statistische gegevens, volgens welke de gezondheidstoestand van het Nederland sche volk opmerkelijk goed blijkt te zijn aan de andere zijde weigeren zij een deel van dit volk, dat in Duitschland werkt, me disch bij te staan. Indien op die wijze de Nederlanders van hun geneeskundige verzor ging worden beroofd, dan ligt de schuld uit- ARTS EN OVERHEID. D. - De bekende moeilijkheden in de wereld der artsen hebben de laatste dagen een betreurenswaardigen omvang aange nomen, zooals uit de van officieele zijde verstrekte kennisgeving in dit nummer blijkt. Men kent de feiten: Nadat bij verorde ning was bepaald, dat iedere arts na een bepaalden datum lid moest zijn van de Artsenkamer heeft een groot aantal medici hier te lande een middel beproefd, om deze verplichting te ontgaan en daartoe afstand gedaan van den titel en de be voegdheid „arts", welke benaming ver dween van naambordjes, recepten e.d. Zij gaven hiermede te kennen, dat zij van be roep waren veranderd en dus niet onder de bepalingen der Artsenkamer vielen. Daar zij overigens als medicus bleven prac- tiseeren veranderde er in wezen natuurlijk niets. Het gevolg was een verordening, waar bij het aan bepaalde categorieën van be roepen, waaronder dat van arts, verboden werd, van werkkring te veranderen, zoo dat aan de artsen de mogelijkheid werd benomen, zich door het aannemen van een anderen beroepsnaam aan de gestelde ver plichtingen te onttrekken. Een aantal Nederlandsche artsen heeft thans blijk gegeven, dit op initiatief van het M.C. (d.i. Medisch Contact, een kern uit de malcontente medici) het hoofd nog niet te willen buigen voor het wettelijk voorschrift. Daartoe hebben zij individueel een overigens uniform schrijven gericht aan den Rijkscommissaris, waarin zoowel de gezondheidspositie als de geestelijke nooden van het Nederlandsche volk bespro ken werden. Een tweede schrijven was in veel sterker bewoordingen gekleed, be vatte een protest tegen de getroffen be—- sluiten en de bedekte bedreiging' met de ontzegging van medische hulp aan een deel van ons volk. Het behoeft weinig betoog, dat een der gelijk protest, dat bovendien in cngepasten toon schijnt te zijn gesteld, de overheid zeer onaangenaam heeft getroffen. De gevolgen zijn dan ook niet uitgebleven: een aantal artsen is naar een concentratiekamp over- gebracht en van andere, die zich tijdelijk uit de voeten hebben gemaakt, is de spreek kamer verzegeld. Tot zoover de feiten. Men zou een con flict tusschen de medische wereld en de overheid als een buitengewoon betreurens waardige ontwikkeling der dingen kunnen bejammeren en zich verdiepen in de oude vraag, of de geneesheer het moreele recht bezit, de uitoefening van zijn beroep in de waagschaal te werpen bij conflicten, ver oorzaakt door spanningen van socialen of politieken aard. Men zou kunnen vragen, waar het protest der dokters bleef, toen voor 1940 in ons land met een half mil- lioen werkloozen de levensmiddelen wer den vernietigd en het drachtige vee afge slacht werd en er op kunnen wijzen, dat destijds de nationaal-socialistische medici nimmer ondergedoken zijn, toen zij met arrestatie en erger bedreigd zijn. Maar het blijkt, dat dit geval een an deren ondergrond heeft, hierop neerkomen de, dat achter dit alles weer het eeuwig gestook zit van overzee met geen ander doel dan onrust, onrust en nog eens onrust te stoken. Uit het feit, dat de Engelsche zender het versturen der brieven kon aan kondigen zelfs voordat deze bij den Rijks commissaris bezorgd waren blijkt overdui delijk, van welken kant ook ditmaal weer de wind waait en dat men er in Londen geen bezwaar in ziet, zelfs de volksgezond heid in de waagschaal te stellen en niet te overzien onheil te stichten, zoo dit slechts de rust en de orde hier te lande kan schaden. Uit de berechting van de daders van den springstofaanslag te Amsterdam is, voor zoover dit reeds niet vast stond, opnieuw gebleken, dat de volksontbindende bolsje wistische centra, die uit Londen hier in structies ontvangen, zich intellectueele kringen tot helpers kiezen. Zij doen dit met weergalooze sluwheid en lang genoeg weten wij, dat de ware daders dikwijls ongestraft achter de schermen blijven. Zoo is het ook met deze demonstraties der artsen. Men had van hen beter mogen verwachten, vóór alles, dat zij hun nobel beroep hadden be waard voor de infectie met volksvijandige smetstof. Nu gebleken is, dat achter dit alles de Londensche en altijd weer de Lon densche stokebrand zit, moesten de maat regelen ter beveiliging van onze volksge zondheid wel streng zijn. Streng, maar rechtvaardig. sluitend bij die artsen, die, in plaats van zich te beperken tot de vervulling van hun plich ten als arts, zich laten verleiden tot demon stratieve spelletjes tegen de bezettende macht. Martinique zwicht. In politieke en militaire kringen te Was hington is men de opvatting toegedaan, dat Martinique bereid is zich gewonnen te ge ven. Deze conclusie trekt men uit een radio boodschap van admiraal Robert, den gou verneur van het eiland, waarin hij aan de Vereenigde Staten het verzoek doei om een delegatie te zenden, teneinde „de voorwaar den te bepalen ypor een wijziging van het Fransche staatsbestuur" op Martinique. Admiraal Robert motiveerde zijn houding met de woorden: „Ik zal zooyeel doen als in mijn vermogen om onnoodig bloed ver gieten te voorkomen". De Fransche minister van Financiën, Ca- thala, heeft aangekondigd, dat de douane aan de grenzen van Parijs met ingang van 1 Aug. wordt opgeheven.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1