Haarlemsche Courant Levendiger actie aan Oostelijk front. Nieuwsblad voor Noord-Holland De luchtslag boven Italië. 288e Jaargang No. 154 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem BUkantoor, Soendapleln 37. Tel. 12270 Hoofdredacteur: F. C. Derks Dinsdag 6 Juli 1943 VerschUnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor iJmuiden: Rembrandliaan SS, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate. Haarlem K 1297 Strijd in Koeban-sector tot voorloopig einde gekomen. Sovjets ver. loren 2000 man aan dooden. 21.000 brt. tijdens scherpe gevechten in de Middellandsche Zee tot zinken gebracht Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede „In eenige sectoren van het Oostelijke front was de gevechtsactiviteit Zondag iets levendiger daq op de voorgaande da gen. Met het op 4 Juli gemelde aanvals- 1 succes in het Lagunengebied van het Koebanbruggehoofd kwamen gevechten op een buitengewoon moeilijk terrein, die verscheidene weken duurden, tot een voor loopig einde. De vijand verloor in totaal 2000 man aan 'dooden en gevangenen en talrijke lichte en zware infanteriewapenen. In samenwerking met de luchtmacht werden bijna 700 vijande lijke booten buitgemaakt, vernield of be schadigd. Duitsche jagers sloegen Zondagnacht een aanvalspoging van een formatie vijandelijke torpedovliegtuigen op een convooi in de wa teren van het hooge Noorden af en vernie tigden, zonder zelf verliezen te lijden, 20 vij andelijke vliegtuigen. Hierbij behaalde luite nant Weissenberger 7 overwinningen in de lucht. In het Middellandsche Zeegebied en boven het bezette gebied in het Westen leden de Britsche en Amerikaansche luchtmachten, die vergeefs trachtten vliegbases, verkeerswegen en industrieele installaties aan te vallen, in heftige luchtgevechten opnieuw zware ver liezen. Boven Italiaansch gebied werden 56 vliegtuigen neergeschoten, waarvan 28 door de Duitsche luchtma'cht, boven het bezette gebied in het Westen 29 vliegtuigen, in totaal dus 85, voor het meerendeel zware vier motorige bommenwerpers. Negen Duitsche jachtvliegtuigen keerden van de operaties niet terug. Vijf afzonderlijk vliegende vijandelijke bom menwerpers lieten Zondagnacht eenige bom men op Westduitsch gebied vallen. De schade is onaanzienlijk. Duitsche duikbooten hebben in de Middel landsche Zee in scherpe gevechten 4 schepen met een gezamenlijken inhoud van 21.000 ton, die deel uitmaakten van krachtig beschermde convooien. tot zinken gebracht." Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt Vijandelijke formaties vliegtuigen hebben bommen laten vallen op Catania, Sciacca. kleine plaatsen van Sicilië en in het gebied van Cagliari, waarbij lichte schade werd ver oorzaakt en eenige slachtoffers werden ge maakt. De luchtmacht van de As onderschepte ook Zondag doeltreffend de vijandelijke vlieg tuigen door hen tot verbitterde gevechten te nopen. Onze jagers jachtvliegtuigen schoten in achtereenvolgende aanvallen 25 machines neer, waarvan 18 vernietigd werden door ja gers van het vierde regiment der luchtmacht boven de vlakte van Catania; 21 andere vlieg tuigen werden verniettigd door Duitsche jagers. Italiaansche en Duitsche batterijen luchtdoelgeschut schoten bovendien nog tien vliegtuigen neer door haar nauwkeurig ge richte schoten. Aan de Zondag gesignaleerde verliezen van den vijand moeten nog twee neergeschoten vliegtuigen worden toegevoegd, n.l. één in de wateren van de Ionische eilanden en één boven Alghero. Gedurende de twee laatste dagen heeft de vijand in totaal in den Italiaanschen sector verloren 108 vliegtuigen, waarvan de meesten meermotorige bommenwerpers. De A. N. P.-correspondent te Berlijn meldt: De luchtslag in het Middellandsche Zee gebied neemt van dag tot dag een heviger karakter aan. Het best blijkt dit uit steeds hooger wordende verliezen, die de Geallieerde luchtvloten te lijden hebben. Een Duitsch dagbladcorrespondent te Rome meldt een aantal bijzonderheden, waaruit blijkt dat deze verliezen, procentueel gerekend, hooger zijn dan de door den opperbevélhebber der Brit sche en Amerikaansche luchtstrijdkrachten in het genoemde gebied, bekendgemaakte verlies cijfers. De correspondent merkt op, dat de luchtgevechten voor een groot deel plaats vinden boven de strategisch belangrijke, naar hét vasteland toegekeerde Oostelijke punt van het Italiaansche vasteland. Duitsche en Italiaansche verkenningsvlieg tuigen surveilleeren dagelijks langs de ge- heele Afrikaansche Noordkust. Een officieele mededeeling uit Rome bevestigt, aan de hand van de waarnemingen dezer verkenners, dat vrijwel alle havens aan de Noordkust vol liggen met landingsbooten en kleinere vaar tuigen, waartegen zich de aanvallen der bom menwerpers richten. Heel Engeland verantwoordelijk." De Berlijnsche bladen verwijzen naar enkele Engelsche persstemmen, welke zich van de daden der regeering-Churchill trachten te distancieeren en in zekeren zin een moreel alibi zoeken. De Berliner Börsenzeitung schrijft: Geheel Engeland is verantwoordelijk. Als een schrij ver in de Engelsche Tribune verklaart, dat bet bombardement van Europa niet het werk is van soldaten of verantwoordelijke staats lieden, maar van bloeddorstige narren, dan wordt er van Duitsche zijde op gewezen, dat het Engelsche volk volledig verantwoordelijk is, zoolang het zich niet openlijk van derge lijke misdaden afkeert. Als het Engelsche volk Churchill viert als den eenigen oorlogs.- heér, identificeert het zich ook met zijn daden, die niet door enkele persstemmen kunnen wor den afgewasschen. Duitsche graanleveranties aan Finland. Op desbetreffende vragen is in de Wilhelm- strasse verklaard, dat behalve de door het Duitsche Rijk permanent aan Finland gezon den hoeveelheden graan besloten is tot on middellijke aanvullende levering van een vrij groot contigent koren. Daarmede moeten zekere voor de Finsche voedingshuishouding opgetreden moeilijkheden worden opgeheven en het tijdvak tot het binnenbrengen van de nieuwe oogst worden overbrugd. Fransch SS eenheden. De ambassadeur der Fransche regeering bij de Duitsche bezettingsautoriteiten in Frank rijk, De Brinon, heeft medegedeeld, dat, met toestemming van Adolf Hitler, binnenkort zal worden overgegaan tot de vorming van Fran sche S.S.-eenheden. Maarschalk Pétain onder steunt dit streven in elk opzicht. „Inplaats van twee bataljons moet spoedig een heele divisie Franschen aan het Oostfront staan" aldus De Brinon. De rede van Mussolini. In zijn redevoering hield de Duce zich be zig met de vijandelijke propaganda ten aanzien van zijn persoon. Hij zeide o.m.: Dat is het eeuwige systeem der Engelschen, die steeds de behoefte hebben hun haat te concentreeren op een persoon, die zij als valsehe Christerren en echte antichristen de belichaming van den duivel noemen. Wat mijn verantwoordelijkheid betreft, die neem ik natuurlijk volledig op mij. De dag zal komen, dat ik zal bewijzen, dat deze oorlog niet kon, niet mocht worden vermeden, wanneer wij geen zelfmoord wilden plegen en afstand doen van den rang van een historische groote mogendheid. De vijand, en voor mij was en is vijand no. 1 steeds de Angelsakser, staat op het punt zich er van te overtuigen, dat 20 jaar fascistisch regime niet zonder sporen aan het Italiaansche volk voor bij gegaan zijn en dat het menschelijk onmo gelijk is deze sporen uit te wisschen. De Berlijnsche pers publiceert de rede van Mussolini in uitvoerigen vorm en legt er den nadruk op, dat Mussolini zijn antwoord op de boodschap der Fascistische partij heeft ge geven in een uur van de grootste spanning. Dit antwoordt omlijnt het actieve aandeel van Italië op dit oogenblik van den oorlog. Wehrmachtbefehlshaber bezocht Noordelijke provincies De Wehrmachtsbefehlshaber in den Nie- derlanden, General der Flieger Fr. Chris tiansen, heeft dezer dagen met officieren van zijn staf een tocht van verscheidene dagen gemaakt door de provincies Fries land en Groningen. De generaal bezocht de daar gelegerde troepen, bezichtigde achterwaartsche installaties van de weer macht en woonde verscheidene troepen oefeningen bij. Moord op Nederlandschen politie-ambtenaar Zaterdag 3 Juli is des ochtends om 8 uur de Nederlandsche opperluitenant van poli tie Pieter Kaay, geboren 13 Maart 1904 in Almelo en woonachtig in Enschede, Swee- iinckstraat 14, in Enschede ruggelings neergeschoten. Kaay was per rijwiel op weg naar het politiebureau. De dader volgde hem op de fiets en heeft van ach teren op korten afstand een schot op Kaay' gelost, dat hem terstond doodde. De dader wordt opgespoord. Nederlandsche krijgsgevangenen in Japan. Sedert eenigen tijd worden hier te lande talrijke briefkaarten ontvangen, afkomstig van Nederlandsche krijgsgevangenen in Japan en in de door Japan bezette gebieden^ waar in mededeelingen worden gedaan van hun krijgsgevangenschap. Gebleken is, dat ook briefkaarten ontvangen werden van krijgsgevangenen, die bij het Ne derlandsche Roode Kruis nog niet bekend zijn of waarvan de identiteit nog niet met vol doende zekerheid kon worden vastgesteld. Teneinde mogelijk nog te ontvangen offi cieele berichten betreffende de krijsgevan genen onverwijld ter kennis van de naaste familie te kunnen brengen is het van het groot ste belang dat alle krijsgevangenen, alsmede hun rang en stamboeknummer en naaste fa milieadres, bij het Nederlandsche Roode Kruis bekend zijn. Inverband hiermede wordt ieder, die een briefkaart als bovenbedoeld van een krijgs gevangene ontvangt of reeds heeft ontvangen, dringend verzocht daarvan kennis te geven aan het Informatiebureau van het Nederland sche Rood c. Kruis, Korte Voorhout 14 te Den Haag, ook wanneer reeds een officieele mede deeling van dit bureau werd ontvangen. Verzocht wordt daarbij de briefkaarten ter inzage mee te zenden, welke dan na kennis neming, zoo noodig vergezeld vanaanwijzin gen voor correspondentie, zullen worden teruggezonden. Een handdruk, die geluk brengt. Een aardig ïntermezo tijdens het bezoek van den Rijksorganisatieleider dr. Ley aan de wer kers van Danzig. Stevig is de handdruk, dien de Rijksorganisa tieleider en arbeider wisselen, stevig als de stalen band, die leiding en volk verbindt. (Lang/Hoffmann/Stapf Pax c) Op het Gemeentelijk Sportterrein te Hilversum werd onder groote belangstelling een sportfeest van de Hitier Jugend, Bann Noord-Holland gehouden. Leden van den B.D.M. voeren een meisjesdans uit. (A. StapJ Pax c) Opgravingen te Katyn voorloopig gestaakt. De met voort- durenden steun van het Poolsche Roode Kruis ver richte opgravin gen in het bosch van Katyn heb ben tot dus ver geleid tot het bergen en begra ven van 4243 slachtoffers De als gevolg van de ontbinding dik wijls moeilijke doch zeer zorg vuldige identifi catie heeft het mogelijk gemaakt 2805 slachtoffers te identificee- ren De bergings werkzaamheden moesten als ge volg van de in trede van het warme jaargetijde dat niet alleen een geweldige hoeveelheid vlie gen en andere in secten doch ook ernstige gevaren voor de opgravers met zich mede brengt, voorloo pig gestaakt wor den. De werk zaamheden zullen in het begin van den herfst worden voortgezet KORT NIEUWS In opdracht van den Führer heeft generaal- veldmaarschalk Von Manstein aan den staatsleider van Roemenië, maarschalk An- tonescu het Gou den Krimschild overhandigd In Albanië is de algemeene mi litaire dienstplicht ingevoerd Sikorski om het leven gekomen Zooaïs in een deel van onze vorige ppraag gemeld, heeft de leider der Poolsche emigran ten te Londen en voormalige minister van oorlog van Polen, generaal Sikorski, bjj eea vliegongeval in de omgeving van Gibraltar het leven verloren. De bestuurder van het vliegtuig, een En gelsche piloot, werd gered, de overige inzit tenden, waaronder de dochter van Sikorski, de Engelsche verbindingsofficier van den generaal, majoor Victor Gazalet M.P., en het militaire gevolg van Sikorski, vonden den dood. In totaal bedraagt het aantal der als vermist opgegevenen volgens het Britsche nieuwsagentschap Reuter zeventien. Het neerstorten van den viermotorigen bom menwerper is van La Linea uit duidelijk waar genomen. Enkele minuten, nadat de machine was opgestegen, hielden de motoren op met draaien en met een groote steekvlam stortte het vliegtuig neer. Den geheelen nacht is onder het licht van schijnwerpers gewerkt aan het bergen der lijken. De plaats waar het koestel neerstortte bevond zich 300 meter uit de kust. Generaal Sikorski keerde van een inspectiereis uit het midden-Oosten terug. Hij had een bezoek gebracht aan de daar verblij vende Poolsche troepen uit de Sowjet-Unie, en hield eenige zeer verbitterde toespraken tot de manschappen. Uit Bagdad wordt gemeld, dat het bericht van Sikorski's dood zich zeer snel onder de Poolsche troepen verspreid heeft. Officieren belegden vergaderingen. De ontstemming tus- schen de Engelschen en de Polen in Irak is sterk toegenomn. Uit Londen wordt gemeld dat tot voor- loopige opvolger van Sikorski Stanislaw Mi- kolojozy is benoemd. Naar uit welingelichte kringen verluidt zal de dood van Sikorski leiden tot een volledige verandering van het Poolsche comité. Men herinnert er te Berlijn aan, dat Sikorski sedert eenigen tijd voor de bijzondere politieke plannen van Engeland en Amerika zeer lastig was geworden. Niet alleen stond hij in den weg aan de eischen van Stalin met zijn aan spraken jegens Polen. Al zouden de bijzon derheden omtrent den dood van Sikorski ook nog menig interessant licht werpen op het geheele complex van problemen, in Berlijn verklaart men, dat reeds thans ondubbelzinnig vaststaat, dat deze Poolsche generaal en politicus om het leven is gekomen, omdat zijn dood de eenige uitweg was uit een impasse, waarin de betrokken kringen door de in hun gelederen heerschende tegenstellingen waren geraakt. In dit verband trekt men hier een parallel met den moord op Darlan. Sikorski is gevallen als slachtoffer van de secret service. Men kan hem echter ook, en dat is de conclusie, waar toe politieke kringen hier komen, het laatste slachtoffer van het massagraf van Katyn noemen. Het Poolsche comité te Londen heeft in middels medegedeeld, dat Sikorski was ge waarschuwd, alvorens hij zich aan boord van het Engelsche vliegtuig begaf. Hij wilde daar echter niet naar hooren. Koop geen fruit en groenten van telers. Gezien den bij het publiek steeds grooter wordenden drang om groenten en fruit rechtstreeks van de telers te betrekken, deelt het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit het volgende mede: Aangezien met dezen verkoop door do telers de verplichting tot veilen wordt ont doken en een goede verdeeling van de voor de binnenlandsche "bevolking beschikbare producten geschaad, kan een voortduren van dezen toestand niet langer worden ge duld. Met nadruk wordt er op gewezen, dat iedere verkoop van fruit, als bessen, ker sen, pruimen, perep, appelen, enz. door den teler aan den consument voor het geheele land is verboden. Dit verbod geldt in de zelfde mate voor aardbeien en meloenen. Van dit verbod zijn alleen uitgezonderd die telers, die een kleinhandelaarserkenning hebben en wier bedrijf voor de teelt van fruit niet grooter is dan 50 aren; bij aard beien en meloenen indien de teeltvergunning niet grooter is dan voor 50 aren. Verkoop van groenten door den teler aan den consument op het bedrijf van den teler, is toegestaan tot een hoeveelheid van niet meer dan 2 1/2 kg. per dag aan denzelfden consument, mits deze consument woonach tig is in de gemeente, waarin het bedrijf van den teler Is gelegen. Deze toestemming geldt niet voor telers, wier bedrijven zijn gele gen in de gemeenten Amsterdam, Rotter dam, 's Gravenhage, Haarlem Blaricum, Laren Hilversum, Bussum, Naarden. Maas tricht en voor alle gemeenten, gelegen in de. provincie Utrecht. Iedere verkoop op den tuin ook aan consumenten is derhalve in deze gemeenten verboden. Van dit verbod zijn uitgezonderd die telers, die tevens klein handelaar of markttulnder zijn en wier teeltvergunning niet grooter is dan voor 50 aren. Verder is ieder vervoer van fruit en groenten door consumenten verboden, be halve in de gemeente zelf voor zoover deze producten rechtmatig zijn verkregen bin nen die gemeente. Voor vervoer door ande ren dan consumenten geldt het bestuursbe sluit N. G. F. C. (Staatse, no. 132). Het Bedrijfschap waarschuwt derhalve telers en consumenten deze voorschriften niet te overtreden, wil men zich tegen min der aangename gevolgen vrijwaren. BEIAARDCONCERT Het programma voor Woensdagavond luidt: Preludium quasi una fantasia, Jef van Hoof; Ferme Jongens; Hou Zee; Klokke Roeland; Andante Cantabile. J. Denijn: Klompendans, Boudijn; Suite, Staf Nees; Marcia funèbre, Chopin.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1