Haarlemsche Courant Tankslag achter de Sovjetlinies Te Winniza 65 massagraven ontdekt. Nieuwsblad voor Noord-Holland Keulen's Dom opnieuw beschadigd. Een tweede Katyn in de Oekraïne. Jaargang- No. 158 «fnréauxt Groot* Houtstraat M. Tel Advert. 10724, Redactie 1068# Postgiro 134938 Haarlemscbe Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. lZÏJt Hoofdredacteur: F. C. Derks Za.eidag 10 Juli 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Re ra brand tl aao 55, IJmuiden-Oost Üitg Graf. Bedrijven Damiate. Haarlem K i??? Moskou geeft het terugnemen van troepen oyer een breed front toe. De superioriteit van het Duitsche lucht, en pantserwapen. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend De groote worsteling in het gebied Bjclgorod Orel duurt met toegenomen hevigheid voort. Sedert Woensdag heeft zich achter het door broken Russische stellingssysteem een gewel dige tankslag ontwikkeld, waarin de bolsje wieken zich de grootste inspanning getroosten om onze voortdurend oprukkende pantser wiggen op te vangen. Hierbij heeft de vijand, behalve zware verliezen aan menschen, wederom 420 tanks verloren en een groot aantal kanon nen en meerloopsgeschut. Eskaders gevechtstoestellen, duikbommen werpers en slagvliegtuigen van het lucht- wapen grepen in in de gevechten op den grond en bestreden vooral nieuw aangevoerde re serves van den vijand. In luchtgevechten en door luchtafweergeschut verloren de bolsje wieken Donderdag 117 vliegtuigen. Aan de Middellandsche Zee werden van Britsch-Amerikaansche vliegerformaties 26 toestellen neergeschoten. Britsche bommenwerpers hebben Don derdagnacht weer een terreuraanval op Keulen en omgeving ondernomen. Er ontstonden verliezen onder de bevolking en verwoestingen in de woonwijken. De Keulsche Dom werd wederom aangevallen en getroffen. Volgens tot dusver ontvangen berichten werden negen vijandelijke bommenwerpers Keuringen voor de Waffen S.S., het Legioen en de Landwacht. Bij onze Vrijwilligers. Er wordt goed voor de jongens gezorgd. Etenhaler op weg naar de voorste linies. (SS PK Fritsch O/H P. c) Het S.S. Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die licha melijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoe kingen worden ook alle gevraagde inlich tingen verstrekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er on gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 jaar, die aanmel- dingsblichtig zijn voor den arbeidsinzet, kun nen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbin tenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17.7.43 9-14.00 uur Rotterdam Deutsches Haus, Westzeedijk 18.7.43 9-12.00 uur Breda Rest. Modern, Markt. 15-18.00 uur Den Bosch hotel Noord Brabant Markt 45. 19.7.43 9-12.00 uur Venlo Deutsches Haus, Eg- mondstraat 16. 15-18.00 uur Arnhem, café Royal. 20.7 43 9-12.00 uur Hengelo café Modern Spoor straat 18. 15-18 00 uur Zwolle hotel Gijtenbeek. 21.7.43 9-12.00 uur Assen Concerthuis a. d. Vaart. 15-18rt0 uur Groningen, Concerthuis Poele straat. 22.7.43 9-12.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf. Breedstraat. 23.7.43 9-14.00 uur Amsterdam, Dam 4. 23.7.43 9-13.00 uur Utrecht N V. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43 9-14.00 uur Amersfoort. Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 26.7.43 9-14.00 uur Den Haag, café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. neergeschoten. Drie andere toestellen werden overdag aan het Kanaal en boven den Atlan- tischen Oceaan vernietigd. Beveilingingsvaar- tuigen van de marine en marine-afweergeschut schoten drie vijandelijke toestellen neer. De totale verliezen van den tegenstander in het Westen en het gebied van de Middellandsche Zee bedragen dus in totaal 41 toestellen. In aanvulling op het Duitsche weermacht- bericht verneemt het D. N. B.: De Sovjets wierpen in het gebied Bjelgorod-Orel sterke pantserstrijdkrachten in den strijd, welker aanvallen echtgr onder zware verliezen mis lukten. Ook de aanvoer van sterke reserves, waaronder verscheidene garde-divisies, bracht hun geen succes. Het ingrijpen van de Duit sche „Tijgers" alsmede van pantserwagens van nog sterker en nog nieuwer type, speelt bij deze gevechten uiteraard een groote rol. De Sovjets geven zelf toe, dat de Sovjet troepen voor het „aanstormen van deze ge mechaniseerde massa's over een breed front moesten worden teruggenomen om onafzien bare gevolgen te vermijden. De Duitsche verliezen aan pantserwagens zijn ook op 8 Juli gering gebleven, een feit dat verklaard wordt door de constructieve superioriteit der gebruikte Duitsche typen en door de zorgvuldige opleiding der beman ningen. De Duitsche superioriteit in de lucht is volkomen duidelijk. Zij blijkt evenzeer uit het feit, dat de vijand 830 vliegtuigen heeft verloren in de eerste drie dagen als uit de onafgebroken bombarde- ments- en beschietingsaanvallen der Duitsche vliegers, die vergeleken met de geweldige ver liezen van den tegenstander slechts een gering aantal toestellen hebben verloren; in totaal 54 vliegtuigen van 4 tot en met 7 Juli. De Duitsche jagers hebben, zoo verklaart men te Berlijn, het luchtruim in den waarsten zin des woords schoongeveegd. Nauwelijks een jager met roode ster laat zich meer zien. Daarente gen wemelt de lucht van Duitsche vliegtuigen van alle soorten. 40.000 ton voor de kust van N.-Afrika tot zinken gebracht. Het' Italiaanscne weermachtbericht luidt als volgt Onze formaties torpedovliegtuigen hebben met schitterend succes herhaalde aanvallen ondernomen op vijandelijke schepen, varende bij of verankerd op de kust van Noord-Afrika drie groote schepen met een inhoud van 40.000 ton werden tot zinken gebracht, een vierde met een inhoud van 3000 ton werd ern- stik beschadigd. Luchtformaties van den vijand bombar deerden Donderdag en Donderdagnacht her haalde malen Catania en omgeving, men meldt instortingen en branden in de binnenwijken der stad. Gedurende gevechten overdag wer den twee vliegtuigen neergeschoten door Ita- liaansche jagers en 12. waarbij verscheidene bommenwerpers, door Duitsche jagers. Lucht- afweerbatterijen vernielden twee toestellen bij Catania, vier bij Sciacca. drie bij Castel Vetrano, twee bij Marsala, één bij Gola (Cal- tanisetta) Bij de aanvallen op Catania bedroeg het aantal slachtoffers onder de burgerbevolking 81 dooden en 209 gewonden. BEKENDMAKING. Doodvonnissen voltrokken. Het bureau van den Bevelhebber der Weer macht in Nederland deelt mede: Wederom moesten drie Nederlanders, die zich aan sabotage schuldig maakten en leven en goed van eigen landgenooten en van de be zettende mogendheid in gevaar brachten, door een krjjgsgerecht ter dood veroordeeld wor den, n.I.: 1. Evert Ruivenkamp, geboren 3 Sept. 1915 te Philadelphia. 2- Dominicus Hendrik Middendorp, geboren 19 Nov. 1919 te Kampen. 3. Gerard van der Laan, geboren 15 Jan. 1913 te Den Haag. De vonnissen zijn door fusilleering voltrokken. Diensttijd eerste vrijwilligers Landwacht gaat ten einde. Zij zijn thans afgericht en hebben drie maanden soldatenleven achter zich. Wilt gij hun plaats niet innemen? Wilt gij nog altijd afzijdig blijven staan? Toont, dat ook gij bereid zijt voor uw volk aan te treden, opdat dit een goede toekomst tegemoet ga. Laat ook u zich gedurende drie maanden africhten en treedt toe tot de Landwacht Nederland. Inlichtingen over verzorging der familieleden, vrijstelling van arbeids inzet in Duitschland, extra-levensmidde lentoewijzing voor de familie, reserveering van uw betrekking gedurende uw dienst tijd, worden tijdens de keuringen ver strekt. De data's der keuringen worden in alle bladen bekend gemaakt. Nieuwe staatsleening van «én milliard. Naar w(j van bevoegde zijde vernemen zal Donderdag 15 Juli a.s. de aankondiging verschijnen van een staatsleening, groot een milliard gulden, waarvan reeds 300 millioen bij rijksfondsen en instellingen is geplaatst. De rentevoet is wederom 3^4 procent en de looptijd 20 jaren. De koers van uitgifte is gesteld op 99?4. De deelneming is op dezelfde leest ge schoeid als voor de leening 1942, met dien verstande, dat het percentage van deelne ming voor de institutioneele beleggers is verhoogd to, 10 procent nunner activa. Weer een kilo aardappelen extra. Voor de week van 11 tot en met 17 Juli 1943 wordt wederom een extra- rantsoen aardappelen van één kilogram beschikbaar gesteld op bon Algemeen 618 van de bonkaart voor voedingsmid delen. BANKETBAKKERS GEVERBALISEERD. De Economische dienst van de politie heeft in samenwerking met e«n warendeskundige uit Amsterdam proces-verbaal opgemaakt tegen de banketbakkers J. H. en P. N. L. M. T. te Heem stede wegens het opkoopen van suiker- en bo terbonnen, het koopen van suiker en boter zon der bon en het verkoopen van taarten, gebak en andere artikelen tegen abnormaal hooge prijzen. In het Westen van Winniza, een stad in de Oekraïne, is van Duitsche zijde een ontdekking gedaan, even afschu welijk als die te Katyn. Onder de hooge vruchtboomen van een tuin. welke 1 ha. groot is, heeft men niet minder dan 30 massagraven gevonden. In 1938 was het terrein door de Gepeoe in beslag genomen en omgeven met een 3 meter hooge schutting. Na de komst der Duitschers begon de bevolking de schut ting af te breken om het hout te gebruiken. De boomgaard leek volkomen onveranderd; er was alleen een schietschijf opgericht. Op grond van geruchten, die onder het volk de ronde deden, stelde de Duitsche overheid een onderzoek in, dat al spoedig leidde tot het opgraven van eenige honderden lijken uit de jaren 1938 en 1939. ten deele van nog later datum. Het droge zand had op sommige punten de ontbinding tegengehou den. Alle slachtoffers, handwerkers, die oj> de kolchozen of in de stad werkten, pries ters, leden van religieuze gemeenschappen, vroegere officieren en Sovjet-soldaten, wa ren zonder uitzondering met een schot in den nek gedood, nadat de handen op den rug waren samengebonden. De lijken zijn meerendeels nog bekleed met hemd en broek. Terstond hebben talrijke buitenlandsche journalisten en radiosprekers, afkomstig uit Italië, Roemenië, Slowakije, Zweden, Bulgarije, Frankrijk. Servië en Denemarken zich, vergezeld van den leider van de afdee- ling volksgezondheid van het Duitsche Ost- ministerium, naar Winniza begeven. Zij hadden gelegenheid, zich nauwkeurig op de hoogte te stellen van de te Winniza ge pleegde Sovjet-misdaden. Uit de tot dusyer opengemaakte SS mas sasraven in den boomgaard zijn 950 lijken opgehaald, meerendeels oudere mannen uit de arme bevolkingsklasse. Er werden ook eenige vrouwen gevonden. Sommige slacht offers vertoonden sporen van foltering door brandwonden. Inmiddels zijn te Winniza nog twee andere moordplekken gevonden; een in het volkspark, de andere op het ortho doxe kerkhof daartegenover. Het aan tal massagraven in het volkspark be draagt 20. In elk daarvan liggen onge veer 130 lijken. Op het kerkhof werden tot dusver 15 massagraven ontdekt. Het totale aantal graven op dit terrein bedraagt 23 tot 2 5. Daar deze graven vlak bij woonhuizen lig gen kon men wegens den sterken reuk in de warme zomermaanden nog niet met de opgravingen beginnen. Om de graven in het volkspark te camoufleeren had men er luchtschommels op geplaatst. De graven op het kerkhof waren door accacia's en spar ren gecamoufleerd, In eenige gevallen blijkt uit de gevonden papieren, dat de moorden nog in het jaar 1940 hebben plaats gehad. Op de drie moordplekken zijn tot dusver 250 vermoorde Oekrainers aan de op hen gevonden voorwerpen of door hun familie leden zonder eenigen twijfel herkend. Het onderzoek duurt voort. Een speciale verslaggever van de Popoio d'Italia schrijft: „Deze massagraven geven opnieuw een ont stellend beeld van bet bolsjewistische mis- dadigersdom. Hier zijn meer dan 10.000 Oekrainers, die den beulen der Gepeoe niet rood genoeg waren, aan de bolsjewistische terreur ten offer gevallen. Het blad citeert voorts een verklaring van den generaal der Italiaansehe militaire Sandro. „ofschoon ik te Riga de tragedie van het Letlandsche volk onder de Sivjet- heerschappij had leeren ke-nnen, de folter kamers der Gepeoe bestudeerd had en van Katyn nauwkeurig op de hoogte was, kon ik mij toch tevoren geen voorstelling ma ken van hetgeen ik te Winniza zou zien. De aanvulling van het Wetboek van Strafrecht. I De aanvulling, welke het onlangs afgekon digde besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie-betreffende de toepasselijkheid van wettelijke strafbepa lingen in ons strafrecht aanbrengt, heeft een zeer algemeene strekking. Het besluit bevat n.I. niet een of meer nieuwe strafbepalingen, doch wijzigt de beteekenis van alle bestaande strafbepalingen zoowel die uit het Wetboek van Strafrecht als die uit afzonderlijke wetten, verordeningen en besluiten. Het verdient daar om bijzondere belangstelling. Gelijk bekend, voegt het besluit aan artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht het vol gende voorschrift toe „Valt een feit niet onder den tekst, doch wel onder de grondgedachte van een wet telijke strafbepaling, zoo is de strafbe paling toepasselijk, indien het feit naar gezond rechtsgevoel strafwaardig is." Ten einde de beteekenis van dit nieuwe voorschrift duidelijk te maken, is het wen- schelijk voorop te stellen, dat ons geheele strafrecht in wettelijke voorschriften is neer gelegd. De rechter kan ten verdaéhte enkel straffen, wanneer het door hem begane feit valt onder een strafbepaling, welke bestond op het oogenblik van het plegen van het delict. Op zichzelf is dit stelsel niet zoo vanzelf sprekend, als veelal aangenomen wordt. In dien men de rechtsgeschiedenis nagaat, treft men in het algemeen regelingen aan, waarbij de rechter ook buiten geschreven rechtsnor men om tot bestraffing kan overgaan. Het stelsel van rechterlijke gebondenheid aan ge schreven strafrechtsnormen is in ons land en in de meerderheid van de landen van Europa eerst in het begin van de 19e eeuw ingevoerd. De bedoeling was rechtsonzekerheid en rechts- verscheidenheid, welke onder 't ancien regime veelvuldig voorkwamen, in 't belang van de te straffen individuen zooveel mogelijk te voor komen. Deze bedoeling is ook over het geheel verwerkelijkt, zij het dat thans een ander euvel is opgetreden, n.I. dat staat en maat schappij en ook de belangen van de goed willende burgers niet altijd voldoende tegen de overtreders van moreele normen kunnen worden beschermd. Het is duidelijk, dat het een algemeen belang moet worden geacht, dat strafwaardige handelingen door straf kunnen worden getroffen. Hier deden zich ten gevolge van het stelsel van de geschreven strafrechts normen in het verleden moeilijkheden voor. Deze moeilijkheden vloeien voort uit tweeër lei bron. In de eerste plaats kan geen wet gever alle gevallen, welke zich bij bepaalde maatschappelijke toestanden kunnen voordoen, voorzien. Voorts is het niet mogelijk, indien de maatschappelijke toestanden geleidelijk veranderen, steeds de wetgeving met de nieuwe maatschappelijke behoeften gelijken tred te doen houden. Door het een en het ander komt het herhaaldelijk voor, dat straf waardige feiten worden gepleegd, welke wel zeer gelijken op de feiten, strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht of elders in onze strafwetgeving, doch welke niet op nau welijks onder de omschrijving van een be staand delict kunnen worden gebracht. Dan staat de rechter voor de keuze, hetzij den overtreder van de moreele norm vrij te spre ken, hetzij het strafvoorschrift, waarbij de overtreden norm het naaste ligt, zoodanig te interpreteeren. dat het nog juist door dit strafvoorschrift wordt getroffen. In de prak tijk geschiedt beide. In bepaalde gevallen, waarin het begane feit zeer dicht bij de straf bepaling ligt, wordt deze, zooals men het technisch noemt, extensief geïnterpreteerd. Zoo besliste «ons hoogste rechtscollege inder tijd, dat men in geval van beschadiging van een telefoonpaal gestraft kon worden wegens beschadiging van een telegraafpaal en dat hinderlijk vóór iemand rijden gestraft kon worden als hinderlijk iemand volgen. In an dere gevallen, waarin het strafbare feit ver der van de woorden van de strafbepaling afligt, meent de rechter niet tot veroordeeling te kunnen komen. Zoowel het eene als het andere verschijnsel moet worden betreurd. Indien men eenmaal het stelsel heeft, dat ver oordeeling aileen mag plaats vinden op grond van bepaald omschreven wettelijke voorschrif ten, is het niet wenschelijk, zonder uitdruk kelijke wettelijke machtiging die voorschriften toe te passen op gevallen, welke onder haar tekst eigenlijk niet begrepen zijn. Anderzijds is het evenzeer ongewenscht moreel afkeu renswaardige handelingen, welke geheel op één lijn liggen met in het wetboek strafbaar gestelde feiten, ongestraft te laten. Het laatste moge aan een sprekend voorbeeld worden toegelicht. Nog voor enkele weken werd een volwassen man, die ontucht had gepleegd met een idioot meisje, vrijgesproken, omdat de wet spreekt van ontucht met een vrouw, die in staat van bewusteloosheid of onmacht ver keert, onder welke termen krankzinnigheid niet valt. Toch is de grondgedachte in beide gevallen dezelfde, n.I. deze, dat niet kan wor den geduld, dat misbruik wordt gemaakt van de omstandigheden, dat de vrouw zich tegen de ontuchtige handelingen door haar licha- melijken of geestelijken staat niet kan ver zetten. Teneinde dergelijke moeilijkheden op te lossen is het nieuwe besluit van den Secre taris-Generaal van het Departement van Jus titie betreffende de toepasselijkheid van wet telijke strafbepalingen tot stand gebracht. Duitschiands vrouwelijke artsen. Het aantal vrouwelijke artsen dat in Duitschland werkt, is na het uitbreken van den oorlog meer dan met een derde geste gen. In 1942 waren er volgens de officieel© telling reeds 9426 vrouwelijke artsen. Daar van werken er 1200 in de nieuwe Oostelijke gebieden en Sudetenland; 54.7 procent van. hen is getrouwd. Zij oefenen echter tijdens den oorlog allen hun volle beroep uit.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1