Haarlemsche Courant Landing der Geallieerden op bicilie. Groote Duitsche terreinwinst bij Bjelgorod. Terugvoering in krijgsgevangenschap van personeel van land- en zeemacht. Nieuwsblad voor Noord-Holland C* Doorbraak naar het binnenland mislukt. Dramatische strijd. Nieuwe duikbootsiiccessen 51.000 ton vernietigd. 288e Jaargang No. 159 tfureanx: Groots Houtstraat 95. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haaricmsjche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 1223* Hoofdredacteur: F. C. Derks Maandag 12 Juli 1943 VerschUnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rem brand liaan 35a IJmuiden-Oost XJitg Graf. Bedrijven Damiate. Haarlem K 1297 In den nacht van 9 op 10 Juli zijn de Geallieerden begonnen met landings operaties op Sicilië. Inmiddels heeft zich een hevige slag ontwikkeld langs de kuststrook van het Zuidoostelijk deel van het eiland. De activiteit van de Ge allieerde luchtmacht is groot. Aan de Iandingsoperaties, zoo luidden de eerste berichten van het A.N.P., hebben Britsche, Canadeesche en Amerikaansche eenheden deelgenomen, waar onder ook valschermjagers. Volgens latere berichten werden alle, gelande afdeelingen parachutisten waarvan de eerste in de ochtendschemering van 10 Juli op het eiland waren verschenen, vernietigd. Kustbatterijen en gevechtsvliegtuigen van de Spil brachten een reeks met troepen en materiaal geladen landingsbooten en transportschepen tot zinken. De verliezeivrdie de Geallieerden tot nu toe hebben geleden, worden buitengewoon zwaar genoemd. Het Italiaansche weermachtbericht van Zaterdag luidde.' Iu den nacht van Vrjjdag op Zaterdag zette de vijand, gesteund door sterke vloot- en luchtformaties en met gebruikmaking van detachementen valschermjagers, den aanval op Sicilië in. De verbonden strijdkrachten bieden vastberaden tegenstand tegen de vijan delijke actie; gevechten zijn gaande langs de Zuid-Oostelijke kuststrook. Bij operaties. Vrijdag door de vijandelijke luchtmacht ondernomen tegen centra op Sici lië, hebben Italiaansche en Duitsche batte rijen 22 vliegtuigen vernield, waarvan 15 te Porto Empedocle. Voorts werden 11 vlieg tuigen door Duitsche jagers neergeschoten. In de Tunesische wateren hebben onze torpedovliegtuigen drie schepen met een ge- zamenlijken inhoud van 29.000 ton getroffen en zwaar beschadigd. Het Italiaansche weermachtbericht van Zondag luidt als volgt: Langs de kuststrook van Zuid-Oostelijk Si cilië, waar Italiaansche en Duitsche troepen de gelande vijandelijke strijdkrachten ener giek bestrijden en onder hun druk dapper standhouden, woedt een hevige slag. De vijan delijke luchtmacht ontplooit een levendige activiteit. De jaehivliegtuigen van de As scho ten 22 vliegtuigen neer, het afweergeschut 9. Onze formaties torpedovliegtuigen, die her haaldelijk tot den aanval op vijandelijke con- vooien opstegen, brachten 2 schepen tot zin ken met een gezamenlijken inhoud van 13.000 ton alsmede een schip van niet nader aange-' duid type. Zij beschadigden bovendien ernstig 2 kruisers en talrijke koopvaardijschepen, waarvan er verscheidene in brand geraakten. Een lichte kruiser, 7 transportschepen van groote en middelbare tonnage en vele lan dingsbooten werden herhaaldelijk door de Duitsche luchtmacht getroffen, zoodat stellig verwacht kan worden, dat zij later gezonken zijn. De diplomatieke medewerker van 't agent schap Stefani schrijft: Omtrent het verloop van de operaties op Sicilië kunnen om mili taire redenen voorloopig slechts de volgende feiten worden meegedeeld: 1. Alle parachutisten werden vernietigd. 2. Alle pogingen der Engelsch-Amerikaan- sche troepen van de kust uit in het binnen land door te dringen, werden tot nu toe tot mislukking gebracht. De gevechten zijn bui tengewoon hevig, ononderbroken en drama tisch. Doch de algemeene ontwikkeling van de operaties laat de gevolgtrekking toe, dat de op bluf berustende hoop van den vijand door de harde werkelijkheid is te niet gedaan. Met de grootste koelbloedigheid vervullen de Italiaansche en Duitsche troepen, gesteund Commissaris-generaal voor bijzondere gevallen. De Rijkscommissaris voor het bezette Neder- landsche gebied heeft, overeenkomstig para graaf 4 van de Verordening tot uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland (nr. 3"40) en de par. 1, 3 en 7 van het decreet betreffende den organisatorischen opbouw van de dienstbureaux van den Rijkscommis saris, den Dienstleiter Pg. Willi Ritterbusch met ingang van 9 Juli 1943 belast met het waarnemen van de werkzaamheden van Com missaris generaal voor bijzondere gevallen, daarbij inbegrepen die taken, die bij bijzon dere besluiten opgedragen werden aan den Commissaris-generaal voor bijzondere ge vallen. Radiorede vice-secretaris der Fascistische partij. De vice-secretaris der Fascistische par tij, Alfredo Cucco, heeft Zondagavond een radiorede gehouden, waarin hij er op wees, dat de dappere Siciliaansche bevolking, ondanks de terroristische bombardemen ten, kalm op haar post blijft en haar ge martelde eiland verdedigt. Het uitstrooien van propaganda-vlugschriften heeft geen enkel succes gehad en de vreugde van.Roo sevelt en Morrison is zeer vroegtijdig. Ge heel Sicilië staat achter de strijders van de Spil, die deze voorpost van Europa en de Westersche beschaving verdedigen. door de vaderlandsliefde ddr bevolking stel selmatig hun taak. Er zijn geen overhaaste bevelen, geen onzekerheid van de troep, geen paniek van de bevolking. Bij leiding zoowel als bij manschappen heerschen kalmte, orde en vastbesloten wil tot overwinnen. De Angelsaksische propaganda heeft groote hoop gekoesterd ten aanzien van de houding der Sicilianen, zoo schrijft de diplomatieke medewerker verder. De bevolking van Sicilië, zoo werd de wereld wijs gemaakt, wacht met ongeduld erop, dat zij bevrijd wordt, is anti fascistisch en werischt zich zelfs van Italië los te maken. Met deze z.g. houding was zelfs bij de militaire operaties rekening gehouden, zooals blijkt uit de. verrassing van de gevan gen genomen parachutisten. Deze waren ver rast, dat zij met geweerschoten werden ont vangen, terwijl zij ervan overtuigd waren met open armen te zullen worden ontvangen. In werkelijkheid heeft de Siciliaansche bevol king de eerste dagen van den strijd een wer kelijk heldhaftige houding aan den dag ge legd. Zij heeft b.v. meegewerkt aan de ar restatie van de parachutisten en zich overal vrijwillig aangemeld voor het bespoedigen der transporten en het herstel van de door de luchtaanvallen aangerichte schade. Italië, dat nooit ookmaar den geringsten twijfel heeft gekoesterd aan de volledige solidariteit en vft-bonder.heid van zijn Siciliaansche zonen, is thans trotsch op hen. Sinds 5 Juli reeds 1227 Sovjettanks buiten gevecht gesteld. Britsche luchtaanval op Bochum. De Duitsche rnededeeiing over de landings. operaties op Sicilië. Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde als volgt: In den grooten slag van Bjelgorod en Orel behaalden troepen van het leger en van de Waffen SS tegen verbeten tegenstand van nieuw aangevoerde vijandelijke strijdkrachten nieuwe aanvalssuccessen. Terwijl ten Noorden van Bjelgorod aanzien lijke terreinwinst werd behaald, ontwikkelden zich ten Zuiden van Orel zware artillerie gevechten. Het totale aantal der sedert 5 Juli op de slagvelden kapotgeschoten of buitge maakte pantserwagens is gestegen tot 1227. De luchtmacht greep met sterke formaties in de gevechten van het leger in. Jachtvlieg tuigen en luchtdoelgeschut van de luchtmacht schoten Vrijdag 119 Sovjetvliegtuigen neer. In den nacht van 9 op 10 Juli is de vijand, gesteund door sterke vlootstrijdkrachten, den aanval op Sicilië begonnen. Hij stiet onmid dellijk op heftigen afweer op den beganen grond en in de lucht. De gevechten zijn nog aan den gang. Britsche bommenwerpers vielen Vrijdag nacht West-Duitsch gebied aan. In woonwij ken, vooral in de stad Bochum, ontstonden schade aan gebouwen en brandschade. Tot dusver is het neerschieten van 11 vijandelijke bommenwerpers geconstateerd. Voorts werden twee vijandelijke vliegtuigen boven het bezette gebied in het Westen en boven den Atlantischen Oceaan, vernietigd. Door vlootstrijdkrachten, door het afweerge schut van koopvaardijschepen en door het marine-afweergeschut zijn in den tijd van 1 tot 10 Juli 21 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Duitsche duikbooten hebben opnieuw krach tig beveiligde convooien aangevallen. Zjj brachten in hardnekkige gevechten onder de Braziliaansche kust en in het centrale deel van den Atlantischen Oceaan in totaal acht schepen met een gezamenlijken inhoud van 51.000 ton tot zinken. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehishaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voorzoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In het „Wehrmachtlager" Amersfoort, Zonnebloemstraat: De dienstplichtigen der Zeemacht en al haar oorlogsformaties op 19 Juli 1943. De dienstplichtigen van het: 22e Regiment Infanterie op 20 Juli 1943. van het le Regiment Huzaren en het le Regiment Huzaren-motorrijders op 21 Juli 1943. van het 2e Regiment Huzaren en het 2e Regiment Huzaren-motorrijders op 22 Juli 1943. van het 3e Regiment Huzaren, het 4e Regiment Huzaren, het le Eskadron Pantserwagens en het 2e Eskadron Pantserwagens op 23 Juli 1943. In de Waterlookazerne te Amersfoort: van het 21e Regiment Infanterie en zijn oorlogsformaties de in de jaren 19241915 geborenen op 19 Juli 1943. en de in de jaren 19141904 geborenen op 20 Juli 1943. van het 2e Regiment Veldartillerie op 21 Juli 1943. van het le Regiment Wielrijders op 22 Juli 1943. van het 3e Regiment Veldartillerie op 23 Juli 1943. Bij de aanmelding moet worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributie stamkaart met inlegvel en, voor zoover mogelijk, militaire indentiteits- papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afge geven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Be scheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station «ran vertrek. Kleeding, voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kïeeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijp-vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehishaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangen schap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij der^üjke pogingen steunen. Daarmede zijn in 9 dagen 21 Britsche en Amerikaansche koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 125.000 ton door duikbooten in den grond geboord. „De goede veldheer maakt den goeden soldaat" Een oud spreekwoord, maar vol beteeke- nis in deze dagen. Voor den jongen Neder lander, die er een eer in stelt een goed sol daat te zijn, bestaat de mogelijkheid daar toe te worden gevormd in het keurkorps van de beste legers die er maar zijn. Tezamen met de Noorsche, Deensche en Vlaamsehe vrijwilligers wil hij gevormd worden tot een goed soldaat van den Führer, den besten veldheer van dezen oorlog. En als goed soldaat wil hij het zijne bijdragen om Europa te verlossen voor goed te bevrijden van de bolsjewistische horden uit het Oosten. Hij meldt zich daarom bij de Waffen-S.S. of bij het Vrij- willigers-legioen. Blijft gij dan niet ach ter, jonge Nederlanders, maar volgt dit voorbeeld. .Mevrouw ontwerpt een plakaat." Hedenavond om 18.45 spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in zijn politiek weekpraatje over: „Mevrouw ontwerpt een plakaat". Keuringen voor de Watten S.S., het Legioen en de Landwacht. Bij onze Vrijwilligers. Morgentoilet. (SS PK Niquille O/H P. c) Het S.S. Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die licha melijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoe kingen worden ook alle gevraagde inlich tingen verstrekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er on gevestigd dat voor.s de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 jaar, die aanmel- dingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kun nen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbin tenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17.7.43 9-14.00 uur Rotterdam Deutsches Haus, Westzeedijk. 18.7.43 9-12.00 uur Breda Rest. Modern, Markt. 15-18.00 uur Den Bosch hotel Noord Brabant Markt 45. 19.7.43 9-12.00 uur Venlo Deutsches Haus, Eg- mondstraat 16. 15-18.00 uur Arnhem, café Royal. '10.7.43 9-12.00 uur Hengelo café Modern Spoor straat 18. 15-18.00 uur Zwolle hotel Gijtenbeek. 21.7.43 9-12.00 uur Assen Concerthuis a. d. Vaart. 15-18.00 uur Groningen. Concerthuis Poele straat. 22.7 43 9-12.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43 9-14.00 uur Amsterdam, Dam 4. 23.7.43 9-13.00 uur Utrecht N V. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43 9-14.00 uur Amersfoort. Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 26.7.43 9-14.00 uur Den Haag. café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1