Haarlemsche Courant Tegenaanval der Spil op Sicilië Sovjetgroep ingesloten en vernietigd. Terugvoering in krijgsgevangenschap van personeel van land- en zeemacht. Nieuwsblad voor Noord-Holland 100.000 bruto ton tot zinken gebracht Grootste slag van alle tijden heeft zijn hoogtepunt nog niet bereikt. Versche vijandelijke reserves in den strijd. Duit- schors rukken bij Bjelgorod ten O. van Donetz naar het Noorden op. 28.000 gevangenen binnen gebracht. 288e Jaargang No 160 duro aas: Groot® Houtstraat SS. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134950 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 17. TeL 12210 Hoofdredacteur: F. C. Berks Dinsdag 13 ju.i .3 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 127u Kantoor IJmuiden: Rembrandtiaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate. Haarlem k 1297 Geallieerden, oorspronkelijk strijdend langs 160 K.M. lange kuststrook van Gela tot Catania, thans op kleiner gebied samengedrongen. Italiaansche luchtmacht bestookt scheepsverkeer en troepenconcen traties. Verscheiden kruisers getroffen, één ervan tot zinken gebracht. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Op Sicilië is de harde strijd Zondag zonder onderbreking voortgegaan. De vijand trachtte tevergeefs de geringe diepte van de door hem bezette kuststrook uit te breiden. De Italiaan sche en Duitsche troepen, die vastbesloten tot den tegenaanval overgingen, versloegen op verscheidene punten de vijandelijke afdeelin gen en dwongen hen in één sector tot den terugtocht. De strijdgeest der Italiaansche en Duitsche afdeelingen staat op zeer hoog peil. De hou ding der bevolking en der dappere Siciliaan- sche soldaten, die in grooten getale deel uit maken van onze eenheden, is boven iederen lof. verheven. Voor de grandiose verdediging "der haar toevertrouwde stelling' verdient de onder bevel van generaal Achillo d'Havet staande 206de kustdivisie een bijzonder eer' volle vermelding. Italiaansche vliegtuigen hebben drie krui sers getorpedeerd, benevens een kleinere een heid en drie schepen, waarvan twee van 8000 ton zonkeh. Italiaansche en Duitsche gevechtsformaties hebben vijandelijke scheepsconcentraties aan Keuringen voor de Waffen S.S., het Legioen en de Landwacht. Bij onze Vrijwilligers. Geregelde sport beoefening behoort tot de vaste werk zaamheden van onze Vrijwilligers. (SS PK Altstadt O/H P. c) Het S.S. Ersatzkommand'. Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, tn den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die licha melijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoe kingen worden ook alle gevraagde inlich tingen verstrekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er od gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de G^rmaanscbe S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 jaar, die aanmel- Singsplichtig zijn voor den arbeidsinzet kun nen zieb eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbin tenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17.7.43 9-14.00 uur Rotterdam Deutsches Haus. Westzeedijb. 18.7.43 9-12.00 uur Breda Rest. Modern, Markt. 15-18.00 uur Den Bosch hotel Noord Brabant Markt 45. 19.7.43 9-12.00 uur Venlo .Deutsches Haus, Eg- mondstraat 16. 15-18.00 uur Arnhem, café Royal. 20.7.43 9-12.00 uur Hengelo café Modern Spoor straat 18. 15-18.00 uur Zwolle hotel Gijtenbeek. 21.7.43 9-12.00 uur Assen Concerthuis a. d. Vaart. 15-18.00 uur Groningen. Concerthuis Poele- straat. 22.7.43 9-12.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43 9-14.00 uur Amsterdam, Dam 4. 23.7.43 9-13.00 uur Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43 9-14.00 uur Amersfoort. Pol. Durch- gangslager. Leusderweg. 26.7.43 9-14.00 uur Den Haag, café Den Hout. Bezuidenhoutscheweg. gevallen. Vijf schepen en eenige landingsvaar tuigen werden tot zinken gebracht. Ruim 40 vrachtschepen en transportvaartuigen van verschillende grootte werden getroffen of in brand geworpen. Jagers der Spilmögendheden schoten 30 vliegtuigen neer. Acht andere vliegtuigen stortten neer in het vuur van de artillerie. Van den inzet der laatste twee dagen zijn 13 Italiaansche en 10 Duitsche vliegtuigen niet op hun basis teruggekeerd Voor de Oostkust van Sicilië heeft een onzer duikbooten een kruiser van 10.000 ton getor pedeerd. De kruiser werd getroffen en ex plodeerde. Bij de landing op Sicilië hebben de Geallieerden o.a. gebruik gemaakt van motorvliegtuigen, die zweefvliegtuigen sleepten en die zoo de troepen naar land brachten. De eigenlijke ontscheping der grootendeels uit Canadeezen bestaande landstrijdmacht geschiedde onder dekking van een sterke Ge allieerde vloot en wel hoofdzakelijk in het Zuidoosten. Volgens de te Berlijn binnengekomen be richten hebben de landingstroepen aanvan kelijk op zeven plaatsen, in het Zuiden en Westen, bruggehoofden kunnen vormen, waardoor zij over een front van, tezamen ge rekend, ongeveer 160 K.M. steunpunten ver kregen, liggende tusschen de plaatsen Gela aan de Westkust en Catania aan de Oostkust van het eiland. Deze frontbreedte is echter in den loop van den derden dag, door de tegenaanvallen der Duitsche en Italiaansche strijdkrachten geslonken. De Geallieerde strijdkrachten zijn, volgens bevoegde kringen in de hoofdstad, thans op een veel kleinere kuststrook teza men gedrongen, zoodat de troepen van de Spil met lichte artillerie in den strijd kun nen ingrijpen. Men ziet thans te Berlijn den toestand zoo, dat tnet de eerste en de in deze drie dagen daaropvolgende landingen, weinig bereikt is. De valschermjagers en de landingstroepen uit de lucht zijn vernietigd, een deel der landingstroepen is verloren gegaan, een aan tal plaatsen^- die de Geallieerden reeds als veroverd gemeld hebben, werden eveneens weer teruggenomen, twaalf schepen met te zamen ongeveer 100.000 brt. werden tot zin ken gebracht, alsmede een kruiser en ver scheidene andere oorlogsvaartuigen. Boven dien werden zestig schepen zoo zwaar be schadigd, dat zij voorloopig niet aan den strijd zullen kunnen deelnemen Het gros der vijandelijke landingsstrijd krachten is thans in het Zuidoosten van Sicilië tezamengedrongen en levert op het oogenblik wanhopig slag tegen de opdrin gende troepen van de Spil. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt Reeds woedt thans zes dagen en nachten aan het Oostelijk front de grootste materiaal- en vernietigingsslag, welke ooit ter wereld is uitgevochten. Meer en meer blijkt hoe om vangrijk de bolsjewistische voorbereidingen voor een offensief z(jn*geweest en welke ge varen het Duitsche front hier bedreigd heb ben. Niet minder dan drie K.M. diep was be noorden Bjelgorod het bolsjewistische verde digingssysteem, dat in zijn geheel werd be schermd door een voorveld, waarin drie tank grachten en uitgestrekte mijnenvelden den Duitschers den weg moesten versperren. De vestinggordels zelf bestonden uit dicht opeenlrggende loopgraven, waartusschen de forten en de tallooze ingegraven bolsjewist: sche tanks lagen. Hier achter volgden dan weer de geweldige masseeringen van zware, zwaarste en allerzwaarste artillerie als ook de troepen en de tankconcentraties, voor de agressieve en operatieve plannen van de bolsjewisten. De omvang dezer masseeringen blijkt uit een frontbericht waarin verteld wordt, dat het vuur van 500 kanonnen op het gevechts- veld van éét) enkele Duitsche divisie gericht was. 0 Over het verloop van den strijd deeit men van Duitsche militaire zijde nog mede, dat de Hoewel dus de eerste faze van deze onder neming voor Duitschland <en Italië tot nu toe geen ongunstig verloop heeft gehad, houdt men te Berlijn en Rome terdege rekening met hernieuwde pogingen der Geallieerden om Sicilië te veroveren. De Italiaansche bladen besteden voorts groote aandacht aan de voortzetting van het Geallieerde luchtoffensief. Zij wijzen er op, dat blijkens het Duitsche en het Italiaansche legerbericht de Geallieerden in de afgeloo- pen week bij hun massa-aanvallen op den driehoek Catania-Agrigento-Kaap Passaro 286 vliegtuigen hebben verloren. Het Geal lieerde opperbevel was kennelijk van oordeel, dat de op Malta, Pantelleria en Lampedusa, alsmede in Fransch Noord-Afrika gestation- neerde luchtstrijdkrachten nog niet toereikend waren, weshalve er versterkingen uit het Na burige Oosten gecommandeerd werden, die thans van Egypte, Lybië en Algiers uit ope reeren. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regünenten opgestelde formaties, voorzoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In het „Wehrmachtlager" Amersfoort, Zonnebloemstraat: De dienstplichtigen der Zeemacht en al haar oorlogsformaties op 19 Juli 1943. De dienstplichtigen van het: 22e Regiment Infanterie op 20 Juli 1943, van het le Regiment Huzaren en het le Regiment Huzaren-motorrijders op 21 Juli 1943. van het 2e Regiment Huzaren en het 2e Regiment Huzaren-motorrijders op 22 Juli 1943. van het 3e Regiment Huzaren, het 4e Regiment Huzaren, het le Eskadron Pantserwagens en het 2e Eskadron Pantserwagens op 23 Juli 1943. In de Waterlookazerne te Amersfoort: van het 21e Regiment Infanterie en zijn oorlogsformaties de in de jaren 19241915 geborenen op 19 Juli 1943. en de in de jaren 19141904 geborenen op 20 Juli 1943. van het 2e Regiment Veldartillerie op 21 Juli 1943. van het le Regiment Wielrijders op 22 Juli 1943. van het 3e Regiment Veldartillerie op" 23 Juli 1943. By de aanmelding moet worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bü hun werkgever of J>ij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn ver plicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen per sonen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zün, moeten zich hier voor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K 1 e e d i n g, voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding; dringend wordt aan geraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, als mede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland be vinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlan den, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken moet rekenen op de strengste maatregelen. OU ealdt ook voor personen, die de betrokkenen bü dergelüke pogingen steunen. Duitsqhe troepen in het gebied van Bjelgorod ten Oosten van de Donetz naar het Noorden oprukken, hoewel de bolsjewisten ook hier nog verbitterd tegenstand bieden. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: In den slag tussehen Bjelgorod en Orel is het onzen troepen gelukt 'n vrij groote groep vijandelijke strijdkrachten in te sluiten en te vernietigen. Daarbij werden verscheidene duizenden gevangenen binnengebracht, 129 tanks stukgeschoten, talrijke kanonnen en andere wapens buitgemaakt. In totaal werden Zondag 220 tanks en 70 vliegtuigen vernietigd. Ontlastingsaanvallen, die de bolsjewisten ten Oosten en Noorden van Orel .ondernamen, werden afgeslagen. Sedert 5 Juli verloor de vijand 28.000 gevangenen, 1640 tanks en 1400 kanonnen. Op Sicilië trachtten de Britsch-Ameri- kaansche landingstroepen vergeefs de be zette kuststrook te verbreeden. Duitsche en Italiaansche troepen gingen Zondag op bepaalde plaatsen systematisch tot den tegenaanval oveV en wierpen den vijand in het eerste gevechtscontact ierug. Duitsche en Italiaansche luchtstrijdkrachten vielen de vijandelijke scheepsconcentraties aan, brachten verscheidene vrij groote transportschepen en landingsbooten tot zin ken. Bovendien werden drie kruisers en 42 transportschepen beschadigd en door een Italiaansche duikboot een kruiser van 10.000 brt. in den grond geboord De vijand verloor Zondag boven Sicilië en Siciiiaansche wateren 38 vliegtuigen. Tien Duitsche toestellen worden vermist. Bij gewapende verkenning boven den Ailan- tischen ^Oceaan hebben Duitsche vliegtuigen twee vijandelijke schepen, o.m. een passa giersschip van ruim 20.000 ton in brand ge worpen. Duitsche duikbooten hebben in taaien strijd uit krachtig beveiligde vijandelijke con- vooien 6 schepen doen zinken met een inhoud van 42.000 brt. In aanvulling op het Duitsche weermacht- bericht verneemt het D.N.B.: Evenals op de vorige dagen, lieten de bolsjewieken ook op 11 Juli weer versche reserves, waaronder ook gardetroepen, aanrukken. Een sterke vijande lijke afdeelingen, waartoe talrijke elite forma ties behoorden, werd in de omsingeling ver nietigd. De toestand in dit gevechtsgebied spitst zich verder toe. De gevolgen van de Duit sche successen beginnen zich geleidelijk af te teekenen. Het is weliswaar nog te vroeg, om over een hoogtepunt der gevechten te spreken, maar de indruk neemt toe, dat de Duitsche tegenaanval de Sovjets dwingt tot dicht aan de grens van hun offensieve kracht te gaan. Het ongewoon snelle opvangen van den oor- spronkelijken Sovjetaanval en de onverwijlde overgang tot den eigen tegenaanval vormen een bewijs, dat het initiatief stevig in Duit sche handen ligt. De gevechten in het gebied BjelgorodOrel behoorden tot de gevechten met de zwaarste verliezen, die de Sovjets tot dusver hebben moeten doorstaan. Alleen reeds het getal van 1640 pantserwagens, 1400 kanonnen en ver over de 1200 vliegtuigen, welke de Sovjets tot dusver verloren, geeft een denkbeeld van hun ongewoon zware verliezen aan materiaal Bij deze hooge verliezen aan materiaal moeten gevoegd worden de dienovereenkomstige ver liezen aan rrienschen, die nog bij geen bena dering te overzien zijn. Het aantal van 28.000 gevangenen vormt slechts een voorloopig cijfer. Beroep op de trekkende jeugd. Een verklaring van den Nationalen Jeugdstorm. Steeds veelvuldiger worden de klachten over het aanstootgevende optreden van jongelui, die in hun vacantie of tijdens de weekeinden naar buiten trekken. Het ge drag van vele trekkers en kampeerders is in strijd met de eer en de waardigheid van de Nederlandsche jeugd. De Jeugd storm doet thans een beroep op alle jon geren, iets meer te beseffen van den ernst der tijden en zoowel door kleeding als gedrag de gevoelens van andere volks- genooten niet te kwetsen. Aan de kaderleden van den Jeugdstorm is opgedragen, zoo noodig tegen uitwassen op dit gebied ten strengste od te treden. De Geallieerde leiding bij de landing op Sicilië. De Britsch-Amerikaansche zeemacht,' die de landing mogelijk maakte? stond onder het commando van den Britschen admiraal Sir John Cunningham. Generaal Montgomery voert het bevel over de Britsche troepen voor Sicilië, terwijl gene raal George Patton bevelhebber is van de Amerikaansche strijdkrachten. Duitsche ambassadeur bij den Paus. Paus Pius XII heeft den nieuwen Duitschen ambassadeur bij den H. stoel, baron von Weiz- sacker, met zijn gemalin in particuliere audi ëntie ontvangen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1