Haarlemsche Courant Hevige slag op Z. Sicilië duurt voort. Ten N. van Bjelgorod weer Duitsche terreinwinst. Nieuwsblad voor Noord-Holland Vierledige taak van het luchtwapen der Spil Zware luchtaanval op Turijn Doelen in Engeland gebom bardeerd. 288e Jaargang No. 161 iKiréauS: Groote Houtstraat 8%, V vet, Advert. 10724, Redactie 1060® Postgiro 134958 Baarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Socndaplein ST. Vel, 1X339 Hoofdredacteur: V. C. Derfee Woensdag 14 Juli 1943 Verschijnt dagelijks» behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1Z7M Kantoor IJmuiden: Kerabrandtlaan 5Sg XJmuiaen-Oost Ui tg Graf. Bedrijven Damlate. Haarlem K I29f Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Met dezelfde hevigheid duurt de slag voort in het Zuiden van Sicilië, waar de vijand de landingshoofden tracht te vergrooten, welke hij heeft kunnen vestigen te Licata, Gela, Fachino, Syracuse en Augusta. In de wateren van het eiland hebben Ita liaansche torpedovliegtuigen en bommenwer pers van de Spil herhaaldelijk aanvallen ge daan op koopvaardij- en oorlogsschepen; zij brachten een koopvaarder van middelbare tonnage tot zinken en veroorzaakten brand op of brachten schade toe aan twee kruisers, talrijke transportschepen en verscheidene kleinere oorlogsvaartuigen. Boven Sicilië werden 14 vliegtuigen neerge schoten door Italiaansche en Duitsche jagers en 9 door batterijen van het luchtdoelgeschut. Voorts vernietigden onze jagers twee vlieg tuigen boven Sardinië. Vijandelijke formaties bombardeerden cen tra op Sicilië en in Calabrië, waaronder Ca tania, Messina en Reggio. Maandagnacht werd een luchtaanval gedaan op Turijn: de bevolking leed ver liezen, in bet centrum der stad werd aanzienlijke schade aangericht. Zes Italiaansche vliegtuigen zijn niet op hun bases teruggekeerd. Te Catania 25 dooden en 63 gewonden, te Leonforte 8 dooden en 2 gewonden, te Reggio in Calabrië 3 dooden en 2 gewonden, in de provincie Catanzaro 30 dooden en 42 gewon den, te Turijn 101 dooden en 203 gewonden. Duitsche slag- en snelle gevechtsvlieg tuigen hebben van het oogenblik der lan ding van den vijand aar. de kust van Sicilië de Britsch-Amerikaansche strijd krachten in duikvluchten met bommen en boordwapens voortdurend aangevallen en hun zeer zware verliezen toegebracht. Vooral in het gebied van Syracuse schoten de Duitsche vliegers talrijke motorvoertuigen en pantserwagens in brand. Te Rome wordt van bevoegde zijde de taak van hét Duitsch-Italiaansche luchtwapen als volgt omschreven: le. aanvallen op de lan dingstroepen, die nog steeds naar de Siciliaan- sche kust oversteken; 2e. aanvallen op de con- vooien, die tusschen Noord-Afrika en Sicilië varen, hierbij opereeren in grooten getale torpedovliegtuigen; 3e. aanvallen op de vijan delijke vliegstrijdkrachten, welker actie voor namelijk tegen de verbindingswegen en de groote bevolkingscentra gericht is; 4e. onder steuning van de strijdkrachten te land, vooral door aanvallen op tanks. Van officieele zijde te Washington verluidt, dat de Geallieerden op Sicilië voorloopig slechts de juiste sterkte van den tegenstan der willen uitvinden. De spreker, een ambte naar van het Amerikaansche ministerie van oorlog, zeide o.a. dat eerst thans, na de in leidende operaties, kan worden begonnen met het vaststellen van de sterkte der troepen. Vermoedelijk kan dan ook vandaag of mor gen de beslissende slag worden verwacht. Drie fazen in den strijd om Sicilië. De tweede thans begonnen. Naar de meening der Italiaansche pers zijn de gevechten op Sicilië in het tweede stadium gekomen. De Popoio d'Italia schrijft, dat men moet onderscheiden tusschen de altijd moge lijke „landing", verder het „binnendringen" en tenslotte de „invasie". Deze drie fazen moet men zien in verband met den slag die sedert 48 uur, dus sedert het oogenblik, dat de Spiltroepen tot den tegenaanval overgin gen, in het Zuiden van Sicilië woedt. De eerste faze is door den vijand overwon nen, zij het ook met bloedige verliezen. Om dit te verhinderen, zou men, met het oog op de uitgestrektheid der kust. alle strijdkrach ten langs het strand hebben moeten opstellen, waarmede men den vijand in de kaart zou hebben gespeeld, omdat die na zijn landing den weg vrij zou hebben gehad. Het opoffe ren van de kuststrook en .de daarin liggende wooncentra was dus onvermijdelijk. Thans zijn wij echter, aldus het blad, bij de faze van het opdringen aangekomen. In deze tweede faze leveren onze troepen strijd tegen den vijand, die tracht zijn bruggehoof- den te vergrooten. Deze slag is gaande. Alvo rens de vijand tot de faze der invasie komt. moet hij er in slagen, de moeilijkheden van de faze van het opdringen te overwinnen. Hij moet oprukken of wijken, hij kan niet blijven waar hij nu staat. Als hij blijft staan, als het ons gelukt hem tot staan te brengen, is hij verloren. De kustafweer heeft zijn taak vol bracht. De bewakingstroepen, opgesteld ter versterking van de kustverdediging, zijn te rechtertijd in actie gekomen. Duitsche ambassadeur bij Japanschen minister van buiteniandsche zaken. De Duitsche ambassadeur Stahmer heeft een bezoek gebracht aan den Japanschen minister van buiteniandsche zaken, Sjige- mitsoe, met wien hij een langdurig onder houd heeft gehad. De Japansche premier Tojo heeft na zijn terugkeer van een inspectiereis den Tenno uitvoerig rapport uitgebracht over den stand van den opbouw der nieuw Groot-Oost- Aziatische orde in de Zuidelijke gebieden. Bij den laatsten terreuraanval op Turijn hebben de Angelsaksische vliegers hun bom men weer lukraak laten vallen en kerken, scholen, ziekenhuizen en de begraafplaats ge troffen. Zeven kerken, waaronder de histo rische San Domenico, werden zeer zwaar beschadigd door brand- en brisantbommen. Ook een fascistische vacantiekolonie op een afstand van de stad werd aangevallen, even als een tehuis voor ouden van dagen en in validen, dat gemakkelijk uit de lucht te her kennen is, daar het een klein dorp vormt. Uitgesloten van raad der Spaansche falanx. Het Spaansche Staatsblad publiceert een verordening, volgens welke de volgende personen worden uitgesloten van den na- tionalen raad der Falanx: Valdecasa, oud president van het instituut voor politieke studiën, Extremo, waarnemend burgemees ter van Barcelona, Malcon, kanselier van den Raad der Hispaniteit, Messia, nSnister onder Primo de Rivera, Juan Fanjul, zoon van generaal Fanjul. den leider der natio nale verheffing te Madrid. Britsche onderdanen in Japansche handen. De Britsche minister van oorlog. Sir Ja mes Grigg,, heeft in het Lagerhuis medege deeld, dat zich 31.800 Biiitsche soldaten én officieren in Japansche gevangenschap be vinden. De minister voegde hieraan toe dat ongeveer 24000 soldaten, die als „ver mist" zijn geregistreerd zich waarschijnlijk voor het grootste deel eveneens in Japan sche krijgsgevangenschap bevinden. Onge veer 40.000 civiele Britsche staatsburgers zijn eveneens door de Japansche regeering geïnterneerd. ALS HET VADERLAND OP HET SPEL STAAT. „Als het vaderland op het spel staat, zijn er voor niemand rechten, slechts plichten", aldus de bekende Duitsche schrijver Ernst von Wildenbrueh. Dat geldt ook voor u, jonge Nederlan ders. want ook uw vaderland staat op het spel. Het Is voor uw vaderland van het grootste belang, dat de strijdbare mannen zich inzetten, tezamen met de vrijwilligers uit de Germaansche broe dervolkeren, om 't bolsjewistische beest- menseh buiten Europa's poorten te hou den. Doet daarom uw plicht en meldt TJ bij de Landwacht Nederland. Keuringen voor de Waffen S.S., hef Legioen en de Landwacht. Het S.S. Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die licha melijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geiden aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoe kingen worden ook alle gevraagde Inlich tingen verstrekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz.- De aandacht wordt er od gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amers foort. Tijdens dp<e keuringen kunnen zich ook diegenen meidén. die tot de Germaansche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 jaar, die aanmel- tingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kun nen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbin tenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. <7.7.43 9-14.00 uur Rotterdam Deutsches Haus. Westzeedijk. <8.7.43 9-12.00 uur Breda Rest. Modern, Markt 15-18.00 uur Den Bosch hotel Noord Brabant Markt 45. <9.7.43 9-12.00 uur Venlo Deutsches Haus, Eg- mondstraat 16. 15-18.00 uur Arnhem, café Royal. >0.7 43 9-12 00 uur Hengelo café Modern Spoor straat 18. 15-18.00 uur Zwolle hotel Gijtenbeek. 21.7.43 9-12.00 uur Assen Concerthuis a. d Vaart. 15-18.00 uur Groningen. Concerthuis Poele- strsst 22.7.43 9-12.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf. Breedstraat. 23 7.43 9-14.00 aar Amsterdam, Dam 4. 23.7.43 9-13.00 uur Utrecht N V. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43 9-14.00 uur Amersfoort. Pol. Durch- gangstager. Leusderweg. 26 7.43 9-14.00 uur Den Haag. café Den Hout Bezuidenhoutscheweg. De dokterskwestie. Aan het einde van de dokterskwestie wordt van bevoegde zijde medegedeeld: 99.3 van alle dokters, die zooals on langs medegedeeld een eensluidenden brief geschreven hadden, hebben schriftelijk bij den Rijkscommissaris hun verontschuldigin gen aangeboden en tegelijkertijd overeen komstige verklaringen afgelegd. Het is teekenend, dat de aanstichters van de briefactie, die, zooals bekend, zich volkomen op den achtergrond hebben gehouden, de handteekeningen van talrijke dokters ver- valscht en de betrokkenen op deze wijze In een pijnlijken toestand gebracht hebben. Ondanks de reserves, die de Sovjets bleven aanvoeren. Slechte weersomstandigheden deden den slag iets in hevigheid afnemen. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: Ten Noorden van Bjelgorod maakte de Duitsche aanval, gesteund door het lucht wapen, na het uiteenslaan van twee vijande lijke tankgroepen, nieuwe terreinwinst. Tegenaanvallen van sterke formaties in fanterie en tanks, die de bolsjewieken van andere frontsectoren en uit het achterland aangevoerd hadden, op de toppen en flanken der Duitsche aanvalswiggen en felle ontlas- tingsaanvallen in het gebied ten Oosten en Noorden van Orel stortten onder uiterst zware vijandelijke verliezen ineen. Maandag overdag vernielden formaties van het leger, de Waffen-SS en het luchtwapen wederom 400 tanks; 103 vijandelijke vliegtui gen werden in luchtgevechten en door lucht afweergeschut van het luchtwapen neerge schoten. Op Sicilië gaat de harde strijd tegen den gelanden vijand in verbitterde gevechten voort. Duitsche en Italiaansche formaties vliegers grepen voortdurend in de gevechten op den grond in en bombardeerden onophou delijk de landingsvloot, voor de kust van het eiland en brachten haar zeer zware verliezen toe; 25 vijandelijke vliegtuigen werden boven Sicilië en Sardinië neergeschoten. In het Westen bestreed een formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen Maandagnacht met succes haven- en dokinstallaties der stad Grimsby. Andere luchtaanvallen waren ge richt op afzonderlijke doelen in het gebied van Londen en aan de Zuid-Oostelijke kust van Engeland. Een Duitsch vliegtuig is van deze vluchten niet teruggekeerd. Vliegtuigen voor den strijd op verren af stand werden opnieuw tegen de op 11 Juli op den Atlantischen Oceaan in brand ge worpen groote vijandelijke schepen voor den aanval uitgezonden. Een der beide transport schepen was reeds gezonken, het tweede werd door neergeworpen bommen in den grond ge boord. Daarmede verloor de vijand wederom twee schepen met tezamen 30 000 brt. In aanvulling op het Duitsche weermacht- bericht verneemt het D. N. B.: De gevechten in het gebied van Bjelgorod-Orel werden op 12 Juli sterk belemmerd door slechte weers omstandigheden, zoodat zij niet zoo hevig waren als de dagen tevoren. Ten Noorden van Bjelgorod gelukte het den Duitschen troepen, ondanks zeer krachtige vijandelijke tegenaanvallen, verscheidene kilometers op te dringen en eenige strategisch belangrijke punten in bezit te nemen. De Sovjets bleven sterke reserves aanvoeren om een verdere uitbreiding van de Duitsche doorbraak te voorkomen. Inferioriteit in de lucht, alsmede de ongunstige ligging van hun huidige stel lingen maken het den Sovjets buitengewoon moeilijk een grootscheepsche ontlastingsope ratie uit te voeren, zelfs al ondernemen zij die met nog zooveel strijdkrachten en mate riaal. De luchtaanvallen op Grimsby, Londen en Ramsgate. Omtrent den aanval van zware Duitsche gevechtsvliegtuigen op het havengebied van de Oost-Engelsche stad Grimsby verneemt het D. N. B., dat in de havens en docks, als mede in belangrijke ravitailleeringsbedrij ven der stad treffers geplaatst en verschei dene branden ontstaan zijn. Bij een aanval op afzonderlijke militaire doelen in het ge bied van Londen konden treffers worden geconstateerd in de buurt van de Theems- bocht. Voorts ondernamen Duitsche vlieg tuigen een storingsaanval op militaire wer ken der stad Ramsgate aan de Engelsche Zuidoostkust. Officieel wordt te Londen medegedeeld, dat de Duitsche luchtaanval op Grimsby zeer zware schade heeft veroorzaakt. Van omlig' gende plaatsen moest de brandweer worden gerequireerd om het vuur meester te worden. KORT NIEUWS In een commentaar schrijft de Popoio d'Ita lia, dat de houding van de Italianen van Kaap Passero tot de Alpen alle verwachtin gen van den vijand op jammerlijke wijze den bodem heeft ingeslagen Gebleken is, dat de burgerbevolking van Sicilië zich niet aan het wankelen heeft laten brengen. Do aanvulling van het Wetboek van Strafrecht il Het nieuwe besluit van den Secretaris- Generaal van het Departement van Justitie betreffende de toepasselijkheid van wettelijke strafbepalingen gaat uit van de gedachte, dat strafbepalingen op tweeërlei wijze kunnen worden toegepast op strafbare feiten. In de eerste plaats kunnen zij worden toegepast in dien de feiten rechtstreeks vallen onder den tekst van de strafbepaling, doch wel onder haar grondgedachte. In het Romeinsche straf recht heette dit „vindicare ad exemplum iegis", d.w.z. straffen naar het voorbeeld van de wet. Echter moet in het laatste geval in gevolge het thans genomen besluit nog een tweede voorwaarde vervuld zijn: het feit moet naar gezond rechtsgevoel strafwaardig zijn. Deze eisch is bedoeld als een extra- waarborg. Hij voorkomt, dat de rechtspraak wordt tot een zuiver logisch abstraneeren en niet langer verband houdt met de moreele normen, waarop ieder recht moet berusten. De tekst van het besluit vertoont overeen stemming met artikel 2 van net Duitsche Strafgesetzbuch". In het Duitsche Rijk heb ben zich dezelfde moeilijkheden voorgedaan als ten onzent en werd in 1935 een oplossing voor deze moeilijkheden tot stand gebracht. Van de daar opgedane ervaring kon worden geprofiteerd. Er Is dan ook niet met een bloote vertaling van den Duitschen tekst volstaan. Voorts is er naar gestreefd het nieuwe voor schrift in te voegen in het bestaande Neder- landsche recht. Ook is met onze nationale historie op dit gebied rekening gehouden. Het is n.l. niet zoo, dat het nieuwe instituut in ons strafrecht een volkomen novum beteekent. Integendeel, het eerste Wetboek van Straf recht, hetwelk in ons land tot stand is ge bracht, het „Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland van 1809", bevatte een be paling van gelijke strekking. Het bepaalde in artikel 12 ,Er bestaat geene misdaad zonder vooraf gegane wet. De regters zijn verpligt, volgens de regelen van uitlegkunde te beoordeelen, of en in hoe verre eenige hun voorgestelde daad, het zij onder de woorden, het zij onder den zin der wet behoore." Gelijk men ziet, een opzet, verwant aan die, welke thans is gekozen. De bekende Leidsche hoogleeraar Kemper ze» v.< n deze bepaling, dat „de wetgever op deze wijze de spitsvon dige uitylugten van listige misdadigers voor komt" en er tevens voor zorgt „dat het lot eens beschuldigden niet van de willekeur des regters afhange", daar „er geene misdaad be staat zonder voorafgegane wet". Dit citaat stelt een ander voordeel in het licht, hetwelk van het nieuwe besluit kan. worden verwacht. De rechter zal een straf baar feit, hetwelk wellicht niet- geheel onder den tekst van een bestaande strafbepaling valt, ook kunnen straffen door een beroem te doen op de grondgedachte van die bepaling. Hierdoor zal er minder aanleiding bestaan voor al te handige advocaten om te trachten, door uitvluchten en schoonklinkende redenee ringen verdachten aan den arm der wrekende gerechtigheid te onttrekken. Aldus zal de behandeling van het straf bare feit voor den rechter in vele gevallen zich meer op de werkelijke beteekenis van het feit zelf concentreeren. Anderzijds wordt ook het werk van den wet gever vruchtbaarder gemaakt. Op het oogen blik is het noodzakelijk bij het opstellen van' strafbepalingen de beteekenis van iederen term in den breede te bezien en, teneinde de mogelijkheid van lacunes althans zoo ge ring mogelijk te maken, veelal in een bepaald voorschrift een reeks zeer verwante begrip pen naast elkaar te zetten. De strafbepalingen' zullen eenvoudiger kunnen worden geredi geerd en het strafrecht zal overzichtelijker kunnen worden, nu de rechter de vrijheid heeft verkregen tot de grondgedachten, welke achter de bepalingen liggen, terug te gaan. Overigens behoeft men niet te veronderstel len, dat het nieuwe besluit in de toekomst om zoo te zeggen dagelijks zal worden toe gepast. De groote meerderheid van de ge- oleegde delicten zijn in welomschreven wets voorschriften strafbaar gesteld. Het besluit is van belang voor de naar verhouding spaar zame gevallen, welke juist grenzen aan de bestaande voorschriften en waarin straffeloos heid van den overtreder door niemand kan worden gewenscht. Het ware ook niet aanbevelenswaard, in dien de rechter op grond van het nieuwe voor schrift een geheele reeks nieuwe delicten zou creëeren. Zulks is zoo min in het Duitsche Rijks als in Denemarken, waar een gelijk voor schrift reeds sinds eeuwen bestaat, geschied. De rechter zal trouwens, naar verwacht mag worden, ook op dit gebied bliik geven van een wijze gematigheid. Dan echter kan het besluit onze toekomstige rechtsontwikkeling zeer ten goede komen. Onderaardsch ziekenhuis te Berlijn. Ter bescherming van zieken tegen lucht aanvallen is voor de eerste maal te Ber lijn een onderaardsch ziekenhuis gebouwd, waarin eenige honderden personen kunnen worden opgenomen. In het ziekenhuis be vindt zich o.m. een „operatiebunker" die op de meest moderne wijze is ingericht en waarin 70 operaties kunnen worden ver richt zonder dat men materiaal van huiten noodig heeft. Aan de operatiezaal is een Röntgen-kamer en een verlossings-kliniek verbonden. Zeer belangrijke operaties die eenige uren duren, en natuurlijk onder geen voorwaarde mogen worden onderbro ken, laat men veiligheidshalve reeds thans, ook zonder dat sprake is van luchtalarm, in dezen bunker verrichten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1