Aanval in twee richtingen op Sicilië. Dubbelslag bij Orel en Bjeigorod. Nieuwsblad voor Noord-Holland Anglo-Amerikaansche op- marsch uit kustgebied. Sovjets verliezen pl.m. 230 tanks per dag. Zware luchtaanval op Aken. 288e Jaargang No. 162 Bureaux: Groote Houtstraat 93. srel Advert. 10724, Redactie 10009 postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem BUkantoor, Soendaplein >1. Tel. 12239 Hoofdredacteur: y F. C. Derks Donderdag 15 Juli 1943 49 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmulden: Rembrandtlaan ss, lJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damlate Han1-'» Zware gevechten in Z.O. Sicilië en voor de forten van Catania. Nieuwe geallieerde formaties in den strijd. Vijf torpedojagers tot zinken gebracht; 8 kruisers beschadigd. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als Volgt: Het is den vijand die bij zijn offensief voort durend nieuwe formaties in den strijd brengt, gelukt uit de kuststrook van Licata tot Augusta verder op te dringen. Hij rukt op in het bergland van Zuid-Oost Sicilië en staat voor de forten van Catania. Aan het geheele front zijn de Italiaansche en Duitsche troe pen in harde gevechten gewikkeld. In nachtaanvallen langs de kust van Oost-Sicilië hebben onze torpedovliegtuig formaties 2 groote schepen en 1 torpedo jager in den grond "geboord en 6 kruisers beschadigd, waarbij een zware kruiser, benevens 2 torpedojagers, 1 groote koop vaarder en andere kleinere zeeschepen. In luchtgevechten boven het eiland hebben 'de jagers der Spil 11 vliegtuigen neergescho ten, 12 andere werden door het geschut op Sicilië en 4 door de artillerie op Sardinië vernietigd, Zeven 'torpedovliegtuigen werden het slachtoffer van onze onderweg zijnde eenheden. Veertien onzër vliegtuigen zijn van de ope raties van den dag niet teruggekeerd. In de centrale Middellandsche Zee heeft een duikboot onder bevel van luitenant ter zee eerste klasse Alberto Donato uit La Spezia een scïiip van 15.000 brt. tot zinken gebracht. Een andere duikboot onder bevel van luitenant ter zee Pasquale Beltrane uit Savona vuurde een torpedosalvo af op een formatie torpedojagers, waarvan er twee ge troffen werden. Een derde duikboot onder bevel van luitenant ter zee eerste kïasSe Re- nato Scandala uit Castelfranco Emilia heeft een torpedojager der Fearless-klasse en een torpedojager der Jervisklasse getorpedeerd. De vier laatstgenoemde torpedojagers moeten als in den grond geboord beschouwd worden, Stefani geeft de verliezen, die de laatste 48 uur door vliegtuigen van de Spil en Ita liaansche duikbooten aan de vijandelijke ma rine zijn toegebracht, als volgt op: vijf tor pedojagers tot zinken gebracht, acht kruisers door bommen en torpedo's getroffen en zwaar beschadigd, twee torpedojagers be schadigd. In dienzelfden tijd vérloor de vij andelijke luchtmacht boven Sicilië en Sardi nië 59 vliegtuigen. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft: De situatie op Sicilië is iets duide lijker geworden. De vijandelijke vloten heb ben van den toestand gebruik weten te maken hoewel hun verliezen zwaar zijn. De gelande eenheden konden zoo versterkt worden, dat de kuststrook van Licata tot Augusta een steunpuntstelliqg van den vijand geworden is, vanwaar de aanval in twee rich tingen ondernomen wordt: naar het bergland van Zuidoost Sicilië en naar de vlakte van Catania, waarvoor hjj reeds staat. Dat be- teekent, dat de gevechten thans in een uiterst zwaar stadium geraken. De Corriera. della Sera is van meenins dat een krachtsinspanning, zooals die ter voorbereiding der Angelsaksische opera ties op Sicilië, niet herhaald kan worden, omdat de vijand niet gedurende te langen tijd alle kaarten tegelijk kan wagen in een conflict, dat zich over de geheele wereld uitstrekt. Het is duidelijk, aldus het blad, dat na een lange en uiterst nauwgezette voorbereiding alle onmetelijke rijkdommen van de twee rijkste imperia ter wereld zijn tezamengebracht om ze op één moment te gen Italië in den strijd te werpen, met ver- waarloozing van alle andere sectoren en aanzienlijke vermindering van den Ameri- kaanschen ravitaïlleermgsaanvoer voor En- Ameiikaansche luchtvaartexpansie in Egypte. De Amerikaansche gezant in Cairo, Alex ander Kirk, heeft met de Egyptische regee ring onderhandelingen geopend over het gebruik van vliegvelden en het geven van bepaalde luchtvaartconcessies ten bate van de Panamerican Airways, in verband met het toekomstige wereldluehtvaartnet der V. S„ die zoo veel mogelijk de later te ge bruiken vliegvelden onder eigen bestuur willen hebben. Luchtaanval op Parijsche voorsteden. Kaar Ofi meldt, zijn Woensdagochtend bij een Engelsch-Anierikaanschen luchtaanval op de voorsteden van Parijs 63 personen gedood en ruim 100 gewond. O.a, werd een weeshuis getroffen en werden een tiental kinderen min of meer ernstig gewond. De minister van financiën Cathala heeft zich terstond naar de geteisterde gebieden be. geven, om namens de regeering de slacht, offers te troosten. Admiraal Robert afgetreden. Het Amerikaansche ministerie van bui- landsche zaken heeft medegedeeld, dat ad. miraal Robert zijn ambt op Martinique en Guadeloupe heeft neergelegd. Henri Hop- penot, aanhanger van Giraud, is zijn op volger. geland en het door de Angelsaksers bezette gebied. De enorme, krachtsinspanning van de vijandelijke coalitie, aldus vervolgt het blad, dwingt ons tot een harden strijd, maar wij aanvaarden dien als soldaten, die vastbesloten zijn met alle energie te vech ten. En wij zullen met te meer beslistheid op onzen post blijven, daar wij weten, dat wij niet alleen tegenover den vijand staan. De Corriere della Sera besluit met uiting te geven aan zijn zekerheid, dat het huidige gebrek aan evenwicht der strijdkrachten geleidelijk verminderd zdl kunnen worden, zoodat er voor den strijd nieuwe Omstandig heden zullen komen, waarin de moed der strijders vruchten zal kunnep dragen. Opvolger van Sikorski benoemd. Tot opvolger van Sikorski als voorzitter van het Poolsche emigrantencomité te Lon den is benoemd Stanislaw Mikolajczyk. In aansluiting daarop werd het comité gereor ganiseerd. De nieuwe leden zijn thans: ICwapinski, als plaatsvervanger van Miko lajczyk, Romer, die tot dusverre het comité in Londen vertegenwoordigde en generaal Kukiel. Schoolmeisjes in Kinderheimen. De Reichsjugendführer heeft bepaa<ld, dat de vrouwelijke leerlingen der Duitsche middelbare scholen in bepaalde gevallen als hulpkrachten in de inrichtingen der Na- tionaal-Socialistische vrouwen-organisaties zullen worden te werk gesteld. Zij zullen o.a. zich nuttig kunnen maken bij het toezicht op en de verzorging van de kinderen in de Kinderheimen. Men neemt aan, dat deze arbeidsinzet de meisjes ook bij de keuze van een beroep van goeden dienst zal kunnen zijn. De Geallieerden hebben sinds hun landing op Sici lië een kuststrook bezet, waarbij o.a. de volgende lan- dingshoofden door hen werden gevormd: Licata, Gela, Pachino, Syracuse en Augusta. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: Sterke tegenaanvallen der bolsjewieken ln het gebied van Bjeigorod zijn Dinsdag onder uiterst zware verliezen ineenge stort. Alleen in één sector werden twee vijandelijke regimenten volkomen uiteen geslagen en talrijke gevangenen binnen gebracht. De vijand verloor in dezen gevechtssector ook Dinsdag weer ruim 200 tanks. In het gebied ten Oosten en Noorden van Orel hebben de bolsjewieken weer met ver sterkte strijdkrachten felle aanvallen uitge voerd. De gevechten, waarbij de tegenstander ondanks uiterst zware bloedige offers geen succes kon bevechten, duren op het oogen- blik, nu Duitsche reserves voor den tegen aanval z0n aangetreden, nog met de grootste felheid voort. De beide laatste dagen zijn hier eveneens ruim 200 vijandelijke tanks ver nietigd. Het Duitsche luchtwapen heeft met sterke strijdkrachten in de gevechten aan het Ooste lijk front ingegrepen, talrijke tanks vernie tigd en 212 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. In Zuid-Sicilië zijn de Duitsche en Ita liaansche troepen nog steeds/in zware ge vechten gewikkeld met de vijandelijke landingstroepen, die uit de lijn Augusta- Licata onze stellingen in het gebergte en ten Zuiden van Catania trachten aan te vallen. Duitsche en Italiaansche vliegerformaties zetten haar onophoudelijke aanvallen op de Britsch-Amerikaansche zeestrijdkrachten en transportschepen met succes voort: 34 vijan delijke vliegtuigen zijn boven de Middelland sche Zee neergeschoten. Britsche formaties bommenwerpers hebben Dinsdagnacht een zwaren terreuraanval ge richt op de stad Aken In de woonwijken der oude en der binnenstad ontstonden groote vernielingen. Vele openbare gebouwen en cultuurmonumenten werden verwoest. De dom van Aken werd getroffen. De bevolking leed zware verliezen. Bij het naderen en wegvliegen boven de stad werden 21 bom menwerpers neergeschoten. Naar achteraf gemeld wordt, zijn "van de in den nacht van 12 op 13 Juli naar Turijn gevlogen formaties bommenwerpers op de heen- en terugtocht door Duitsche luchtver dedigingskrachten 11 viermotorige vliegtuigen neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Dins dagnacht haverr- en stadsgebied van Huil aangevallen, benevens voor den oorlog be langrijke doelen aan de Zuidkust van Enge land, met bommen van alle kalibers. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De slag benoorden Bjeigorod, in het .gebied van Koersk en Orel wordt thans in militaire Prins Paul van Joegoslav In het Lagerhuis heeft de Britsch" mi nister van buitenlandsche zaken, Eden. ver klaard, dat Prins Paul van Joegoslavië, ii'e in 1941 door de Geallieerden was gearr s- teerd, van Kenya naar Zuid-Afrika is over gebracht omdat zijn gezondheidstoestand dit dringend noodzakelijk maakte. Verklaring van Giraud Uit "Washington wordt gemeld, dat Gi- raud op een persconferentie verklaard heeft dat de Fransche troepen na afloop van den Europeeschen oorlog aan de zijde der An gelsaksers tegen Japan zouden moeten strij den. Kaar de Engelsehe nieuwsdienst meldt, zal Giraud binnenkort een bezoek aan Lon den brengen, om daar belangrijke bespre kingen, te voeren. Portugals ambassadeur te Londen teruggeroepen. In diplomatieke kringen te Madrid is Dinsdagavond bekend geworden, dat de Portugeesehe regeering haar ambassadeur te Londen, dr. Monteiro, heeft teruggeroe pen. Tussehen den ambassadeur en de Por tugeesehe regeering hestonden oneenlghe- den van principieelen aard ten aanzien van de buitenlandsche politiek van Portugal. Deze zijn de oorzaak geweest van den min of meer verrassënden stap der regeering te Lissabon. Eenigen tijd geleden was dr. Mon— teirp, in verband met een te Londen uitge sproken redevoering1, reedj naar Portugal teruggeroepen doch hij had hieraan geen gevolg gegeven. Keuringen voor de Waffen S.S., het Legioen en de Landwacht. Het S.S. Ersatzkommand Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die licha melijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen ten einde gekeurd te worden Bij de" ondf kingen worden ook alle gevraagde in'ich- tingen verstrekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er od gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederiand moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S ln Nederland willen toetreden Personen tussehen 18-35 jaar. die aanmel- iingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kun nen zich eveneens op een der keuringsdaget» aanmelden en worden gedurende hun verbin tenis van den arbeidsinzet kringen te Berlijn als een dubbelslag gekwali ficeerd. Hoewel de bolsjewisten nog steeds massale tegenaanvallen ondernemen en met inzet van alle krachten, trachten de Duitsche pantserregimenten tegen te houden, winnen de aanvallers, zoowel in het Noorden als in het Zuiden, steeds meer terrein. De bolsjawisten maken bij hun tegenaan vallen thans gebruik van zoogenaamde „ka- nonnendivisies", die de taak hebben, de Duitsche pantserwagens te vernietigen. De Duitsche luchtmacht heeft ook Dinsdag weer, juist onder deze nieuwe eenheden, vreeselijk huisgehouden. Het aantal der vernietigde pantserwa gens van 400, dat in het legerbericht van Dinsdag genoemd werd, is inmiddels ge stegen tot 437. Daarmede zijn sedert het begin van den slag negen dagen geleden, per dag gemiddeld ongeveer 230 Sowjet- tanks vernietigd, een getal, dat met een dergelijke continuiteit nog niet is voor gekomen. Dom van Aken zwaar beschadigd. Kronirsgszaal van het raadhuis vernietigd. Naar thans bekend wordt, is bij den lucht aanval van Dinsdagnacht op de oude Duitsche kroningsstad Aken ook de meer dan duizend jaar oude dom, die voor een groot deel door Karei den Groote ge bouwd werd, zwaar beschadigd. Alleen reeds de beroemde „Pfalzkapelle'' van den dom, de historische bewaarplaats der kroningsversierselen van de Duitsche Keizers, werd door 27 brandbommen, 4 fosforbussen en 6 fosforflesschen getroffen. Het blusschings- werk laat nog niet toe, den omvang van de aangerichte schade vast te stellen. In den dom bevindt zich ook het graf van Karei den Groote. Behalve de dom hebben nog andere cul tuurmonumenten van Ak^n schade opg'eloo- pen. Vliegtuigen van driet aanvliegende eska ders concentreerden hun aanvallen op het stadscentrum, waar de wereldberoemde hron- neo en cultuurmonumenten gelegen zijn, een gebied derhalye, waaruit om die reden al eeuwen lang alle industrie verwijderd is ge houden. O.a. werd in het stadscentrum de kronings zaal van het Raadhuis van Aken, \yaarin meer dan 35 Duitsche Koningen gekroond werden, vernietigd. Het wederom bombardeeren van woningen der Duitsche burgerbevolking en van de kost baarste cultuurmonumenten door Engelsehe terreurvliegers .wordt door de Duitsche pers „een barbaarsche veldtocht tegen de cultuur schatten van Europa" genoemd. Deze zinne- looze Britsche vernielingswoede, aldus de Völkischer Beobachter, is een schande, waar- vaif de Engelschen zich- r^oit meer kunnen schoonwasschèn en ten aanzien waarvan het oordeel der gesrhiedenie .reeds thsns vaotstaat Bij onze Vrijwilligers. Aan het bereide% van den maaltijd. Bij het koken is het muggennet weggeschoven, daar de rook de muggen verdrijft. (SS PK Fritsch O/H P. c) 17.7.43 9-14.00 uur Rotterdam Deutsches Haus, Westzeedijk. 18.7.43 9-12.00 uur Breda Rest. Modern, Markt. 15-18 00 uur Den Bosch hotel Noord Brabant Markt 45. 19.7.43 9-12.00 uur Venlo Deutsches Haus, Eg- mondstraat 16. 15-18.00 uur Arnhem, café Royal. 20.7.43 9-12.00 uur Hengelo café Modern Spoor straat 18. 15-18.00 uur Zwolle hotel Gijtenbeek. 21.7.43 9-12.00 uur Assen Concerthuis a. d. Vaart. 15-18.00 uur Groningen. Concerthuis Poele straat. 22.7.43 9-12.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43 9-14.00 uur Amsterdam, Dam 4. '23.7.43 9-13.00 uur Utrecht N.V. Huis. Oude Gracht 245. 25.7.43 9-14.00 uur Amersfoort. Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 26.7.43 9-14.00 uur Den Haag. café Den Hout. Bezuidenhoutscheweg. KORT NIEUWS De vroegere „Landesgruppenleiter" van de buitenlandsche organisatie der N.S.D.A.P. in Zuid-Afrikr, prof. Bohle, is na een zware ziekte te Berlijn overleden. Prof. Bohle was de vader van den chef van de buitenlandsche argpnicatio #^pj» TJ S D-A..P

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1