Haarlemsche Couran Aanvallen dér Geallieerden op Sicilië afgeslagen. Waaiervormige Duitsche aanval tusschen Koersk en Bjelgorod. Nieuwsblad voor Noord-Holland Weer parachutisten vernietigd. Sovjets verloren 2800 tanks 286e Jwargtwig No. WS tfnreaux: Groote Houtstraat M. Tel Advert. 10784, Redactie 106M Postgiro 134958 Haarlemsche ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 57. Tel, 18530 Hoofdredacteur: F. C, Derks V A 6 J tin 1 'i-i Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z, B. Spaarne VI. Tel. 12715 Kantoor IJraulden: Rembrandt laan 55, IJmuiden-Oost Ültg Graf. Bedrijven Damiate Haarlem K 129" Luchtmacht der As berokkent aanvoer groote schade. Angio-Amerl- kanen trekken 2/S der transportvioot terug. Landingstroepen zouden 2 legers sterk zijn. Palermo, Messina en Napels gebombardeerd. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Op Sicilië wordt de vijandelijke druk in bedwang gehouden door de Spiltroepen, die hardnekkig aanvallen,ondernomen met krach- tigen steun van pantserwagens, hebben afge slagen. In de vlakte van Catania werden groepen vijandelijke valschermjagers snel vernietigd. In de gevechten van de laatste dagen heb ben zich het 10de regiment Bersaglieri, de 207de kustdivisie en de Duitsche divisiê „Her mann Göring" bijzonder onderscheiden. De vliegers der Spil, in het bijzonder de stoutmoedige bestuurders onzer torpedovlieg tuigen, die Woensdag weer 4 koopvaarders met een totalen inhoud van 27.000 ton tot zinken hebben gebracht en een zwaren krui ser alsmede twee koopvaardijschepen van middelbare tonnage hebben beschadigd, leve ren een doeltreffende en ononderbroken bij drage tot den strijd, die fel en hevig voort duurt. Doelen te land en ter zee werden ook op doeltreffende wijze door Italiaansche en Duitsche bommenwerpers bestookt. Duitsche jagers schoten boven het eiland 5 Spitfires neer, twee andere toestellen stortten, getrof fen door het vuur van Duitsche mijnenvegers, in zee. Formaties vliegtuigen hebben aanvallen gedaan op Palermo en Messina, alsmede op Napels en omgeving; zij biachten aan zienlijke, schade toe aan civiele gebouwen en veroorzaakten slachtoffers onder de bevolking. Te Messina werden 6 vier motorige vliegtuigen vernietigd door de afweerbatterijen, te Napels één. In de Middellandsche Zee is een vijande lijke torpedojager door een onzer torpedo- motorbooten tot zinken gebracht. Op Sicilië schijnt Woensdag door de En- gelsch-Amerikaansche strijdkrachten een ge vechtspauze gehouden te zijn Zij willen blijk baar zich opnieuw groepeeren voor de ko mende hevige botsingen. Daar komt bij, dat bij hen als gevolg van de steeds krachtiger te bespeuren inwerking van de luchtmacht van de As, de aanvoer niet meer geheel vol gens program functioneerde. De Duitsch- Italiaansche strijdkracht,en hebben evenwel den vijand niet de door hem gewenschte rust gelaten. Onverminderd heftig woeden de ge vechten. De vijand heeft opnieuw achter de Duitsch- Italiaansche linies valschermjagers uitgela ten, en wederom met negatief resultaat, daar meer landinwaarts de superioriteit van de vijandelijke zeestrijdkrachten niet tot uitwer king kon komen. In het strijdgebied van Sicilië hebben de Britten en Amerikanen ongeveer tweederde van hun transportvaartuigen en verreweg het grootste deel van hun landingsbooten weer teruggetrokken, daar de voortdurende ver liezen in de kustwateren te zwaarwegend ble ken te zijn. Op een desbetreffende vraag antwoordde men in goed ingelichte kringen te Berlijn, dat de ravitailleering der troepen van de Spil op Sicilië nog zonder stoornissen verloopt, doch dat zij per slot van rekening aan de zelfde moeilijkheden onderworpen is als die der Geallieerden, daar zij over zee moet komen. Terwijl men van Duitsche zijde karig blijft met mededeelingen, is men te Rome ietwat spraakzamer. De berichtgeving van de Ita liaansche bladen is vrij realistisch. De Ro- meinsche correspondent van de Berl. Börsen Zeitung haalt eenige Italiaansche bladen aan o.a. de Messaggero, 'die weet te berichten, dat de tot dusver gelande troepen reeds de sterkte van twee legers hebben bereikt en dat zich onder het ontscheepte materiaal zware tanks en kartonnen van middelzwaar kaliber be vinden. De toevloed en ravitailleering der vijandelijke strijdkrachten geschiedt niet slechts van de kusten van Noofd-Afrika uit, doch ook rechtstreeks uit de Engelsch-Ame- rikaansche depots in Groot-Brittannië en direct uit Amerika, zooals het verkeer langs Gibraltar bewijst. Dat Italië de bedreiging van zijn grondge bied geenszins licht opneemt, blijkt uit een uitlating 'van Pavolini in de Messaggero, dat het noodig is, dat de omvang van de vijan delijke krachtsinspanning bekend gemaakt wordt, want gebeurde dat niet, dan zou de bevolking, inplaats "van aangemoedigd, ont moedigd worden, daar zij niet zou begrijpen, waarom de vijand er tot dusver in geslaagd is, in weerwil van den Italiaanschen tegen stand en de hier en daar geïncasseerde slagen de overhand te behouden. Pavolini stelt vast, dat de vijand vöör de kust van Sicilië is verschenen met land-, zee- en luchtstrijdkrachten, die in geenerlei ver houding staan tot de grootte1 van het aan valsdoel en derhalve ook in geen verhouding tot den aan de oevers voorbereiden afwe'er. Dit verklaart, hoe zwaar op 'het oogenblik voor de heldhaftig strijdende Duitsche en De verwoestingen aan den Keulschen Dom. Schandmerk van Britsehe vernietigingswoede. Onze foto toont het door de bom men der Britsehe luchtpiraten vernielde dak van den linker zijvleugel van den Dom te Keulen na den terreuraanval in den nacht van 29 Juni. Ofschoon de Britten schijnheilig hun spijt over de verwoestingen betuigden, herhaalden zij, zooals het OKW mededeelde, in den nacht van 9 Juli hun misdadigen aan slag en troffen opnieuw het prachtige bouwwerk. (Scherl/Hoffmann/C.N.P. Pax c) In Frankrijk is een wet uitgevaar digd inzake het be straffen van persa nen, die trachtei aan den arbeids dienstplicht te ont komen. In het ver volg zuilen derge lijke pogingen wor den gestraft met opneming in een arbeidskamp en 'n geldboete tot maxi maal 100.000 francs Te Amsterdam is een 35-jarige werkman, die aan het kolen lossen was, op een schuit in de Oostenbur gervaart, uitgegle den en te water ge raakt. Toen men den drenkeling op haalde waren de levensgeesten reeds geweken. De caféhouder A. V. uit Venhuizen is door de Alkmaar sche rechtbank tot anderhalf jaar ge vangenisstraf ver oordeeld, omdat hg in Januari brand gesticht had, waar door zijn woonhuis en het café geheel afbrandde' De nieuwe Staatsleening. Inschrijving door niet-commercieele vereenigingen en stichtingen. De Commissaris voor niet-commercieele vereenigingen en stichtingen heeft bepaald, dat op grond van artikel 6 der Verordening 41/1941 aan niet-commercieele vereenigin gen en stichtingen vergunning is verleend in te schrijven op de Nederlandsche staats leening 1943. Zoodra de toewijzing heeft plaats gehad, Italiaansche troepen de taak is, het binnen-1 dienen de bedragen, waarvoor is deelgeno- dringen tot staan te brengen. De Italianen men onverwijld aan den Commissaris voor hebben vertwijfeld het vaderlandsche grond- noemd, Amaliastraat 13, Den Haag. te wor- gebied verdedigd en zullen dit blijven doen. den medegedeeld. De rivier de Psiel overschreden. Strijd neemt steeds meer het karakter van afmattingsslag aan. Het opperbevel maakt bekend: der Duitsche weermacht Dienstleiter Willi Ritterbusch, die belast is met het waarnemen der werkzaam heden van den commissaris-generaal voor bijzondere gevallen. (SS Bildberichter Fritz/Stapf Pax c) I Ondanks .het slechter worden van de weersomstandigheden duren de zware gevechten aanhet Oostelijk front voort. In het gebied van Bjelgorod is nog een vijandelijke groep strijdkrachten in con- centrischen aanval uiteengeslagen en zijn nieuwe, maar met zwakkere strijdkrach ten dan de vorige dagen uitgevoerde tegenaanvallen met zware verliezen af geslagen. Ten Oosten en ten Noorden van Orel zette de vijand zijn door tanks en slagvliegtuigen ondersteunde aanvallen ook Woensdag voort. De pogingen van de bolsjewieken om door de Duitsche stellingen heen te stooten, mis lukten bloedig. Terstond ingezette tegenaan vallen vordeien met succes. In den totalen sector van den grooten slag zijn Woensdag wederom 336 Sovjet-tanks vernield en door het luchtwapen 70 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. De gevechten in Zuid-Sicilië duren met onverminderde hevigheid voort. Op ver scheidene plaatsen werden vijandelijke, door tanks gesteunde aanvallen afgesla gen en achter het Duitsch-Italiaansche front gelande vijandelijke eenheden val schermjagers vernietigd. Duitsch-Italiaansche luchtstrijdkrachten brachten den vijand nieuwe gevoelige ver liezen 'San scheepsruimte toe. Een vrij groot aantal oorlogs- en transportschepen werd tot zinken gebracht of beschadigd. Sterke formaties vijandelijke bommenwer pers hebben Woensdagochtend het gebied om Parijs en eenige plaatsen in Noord-West Frankrijk aangevallen. De bevolking leed verliezen. In den loop van felle luchtgevech ten en door luchtafweergeschut werden 22 vijandelijke vliegtuigen. waarbij 14 zware Noord-Amerikaansche bommenwerpers, neer geschoten. Vijf Duitsche jagers gingen ver loren. Woensdagnacht vlogen enkele vijandelijke storingsvliegtuigen naar Noordduitsch gebied en wierpen lukraak eenige bommen. In aanvulling op het Duitsche weermacht bericht verneemt het DNB: in het gebied van Bjelgorod hebben de Sovjets op 14 Juli hun tegenaanvallen uit Oostelijke en Wes telijke richting niet meer herhaald. Dit is wel in de eerste plaats een gevolg van hun zware verliezen in de gevechten van dezen frontsector. Steeds weer ontwikkelen zich de zware gevechten bij Bjelgorod en Orel tot een afmattingsslag;' van de grootste afme ting voor de Sovjets. Zoo is het aantal van hun verliezen aan pantserwagens op *"uli tot meer dan 2800. Dienovereenkomstig hoog zijn hun ver liezen aan menschen, vliegtuigen en wa penen van alleylei soort. Het aantal ge maakte gevangenen neemt voortdurend toe en heeft thans reeds het op 12 Juli genoemde cijfer van 28.000 aanzienlijk overschreden. De ANP-correspondent te Berlijn meldt: Bliksemsnelle omsingelingsmanoeuvres die begunstigd worden door een aanmerke. lijke verbetering in de weersgesteldheid, verzwakken de defensieve kracht van de bolsjewisten in .het gebied tusschen Koersk en Bjelgorod.steeds meer. Een aantal kleine Sovjet-eenheden werd omsingeld en vernie tigd. De Psiol is overschreden. De Psiol is een kleine rivier, die de lijn Koersk-Bjelgorod ongeveer in het midden loodrecht doorsnijdt. De aanvallende pant ser-regimenten vormden na het overst^kSi op eenige plaatsen bruggehoofden, .van waaruit de aanvalswiggen verder in de vijandelijke Verdediging werden gedreven. Volgens de laatste berichten heeft de Duitsche aanval zich thans waaiervor mig ontwikkeld, en wel met colonnes, die naar het Oosten, Noorden en naar het Westen opruk ken. waaruit blijkt, dat een in strategisch opzicht beslis sende ontwikkeling in het gebied Koersk Bjelgorod binnen afzienbaren tijd niet tot de onmogelijkheden behoort. De Sovjet reserves, die in deze gebieden waren opgesteld, hebben versterking onb vangen van divisies, die enkele dagen gele den nog in het Noorden stonden. In militai re kringen te Berlijn meent men hierin een aanduiding voor de verzwakking van de bolsjewistische defensie te mogen zien, te meer, daar de verliezen der bolsjewisten zeer hoog zijn, voor zoover zij althans reeds overzien "kunnen worden. Bovendien stijgt het aantal gevangenen en overloopers met het uur. WOORDEN. \r.S VOOR DE£EN TIJD GESPROKEN. ..De herinnering aan liet vaderland treedt waarschuwend en wijzend te mid den van onze persoonlijkste aangelegen heden." (Treitsehke) Ook IJ. jonge Nederlander, zult zich dikwijls afvragen: ,,Is mijn plaats thans hier?" Besef, dat talrijke kameraden, dikwijls nit uw eigen omgeving, hebben ingezien dat hun plaats was, in de gele deren van de soldaten van den Führer, in den strijd tegen hot bolsjewisme en daarom voor het vaderland. Poll dan uw ïeweten en besef wat u te doen staat, ïarzel niet langer, maar meldt u hij de Ba ml wacht Nederland. Keuringen voor de Watten S.S., hei Legioen en de Landwacht. Het S.S. Ersatzkommand Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die licha melijk zoowel als geestelijk gsed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de "genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te wiorden. Bij de onderzoe kingen worden ook alle gevraagde inlich tingen verstrekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen In Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansch® S.S. in Nederland wil'=n Bij onze Vrijwilligers. Mannen en paar den zijn goede kameraden. (SS BK Fritsoh OH P. e) Personen tusschen 18-35 jaar, die aanmel- iingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kun nen zich eveneens op een der keuringsdage» aanmelden en worden gedurende hun verbin tenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17.7.43 9-14.00 uur Rotterdam Deutsches Hau3, West2eedijk. 18.7.43 9-12.00 uur Breda Rest. Modern, Markt. 15-18.00 uur Den Bosch hotel Noord Brabant Markt 45. 19.7.43 9-12.00 uur Venlo Deutsches Haus, Eg- mondstraat 16. 15-18.00 uur Arnhem, café RoyaL 20.7.43 9-12.00 uur Hengelo café Modern Spoor straat 18. 15-18.00 uur Zwolle hotel Gijtenbeek. 21.7.43 9-12.00 uur Assen Concerthuis a. d. Vaart. 15-18.00 uur Groningen. Concerthuis Poele straat. 22.7.43 9-12.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43 9-14.00 uur Amsterdam, Dam 4. 23.7.43 9-13.00 uur Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43 9-14.00 uur Amersfoort. Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 26.7.43 9-14.00 uur Den Haag, café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Zuid-ifsüë militair gebied. De Compagna met de hoofdstad Napels en Lucanië met de hoofdstad Potenza in Zuid-Italië zijn, volgens beschikking van de Italiaansche regeering, tot militair gebied verklaard.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1