Haarlemsche Courant Tankslag in de vlakte van Catania. Sterke tegenaanvallen der Sovjets afgeslagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland De situatie op Sicilië. Bolsjewisten verloren tusschen 5 en 16 Juli meer dan 3.000 tanks en 2.000 stukken geschut. Ook strijd bij Schliisselburg. Terreinwinst bij Bjelgorod Oproeping voor kr ij gsgevangenschap 288e Jaargang No. 164 tftireanx: Groot» Houtstraat M. Tel Advert. 10724, Redactie 10608 Postgiro 134058 Haarlemscbe Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 17. ZeL 12238 Hoofdredacteur: F. C. Derks Zaterdag 17 Juli 1943 Verschijnt dagelijks» behalve op Zon- en Feestdagea Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. TeL 12719 Kantoor IJmuideza: Rembrandtlaan 55» IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate. Haarlem k 1297 Frontlinie loopt van daar naar dal van Agrigento (Girgenti). Versterkingen voor de As aangekomen. Te Algiers komen berichten binnen dat hevig wordt gevochten aan den rand van de vlakte van Catania en in den sector van Nes- cini, terwijl bij Agrigento een tankslag aan den gang is. De tegenstander heeft, meldt het hoofdkwartier van generaal Eisenhower, ver sterkingen gekregen en het is niet onmoge lijk, dat hij offensieve plannen koestert. De indruk, dat beslissende slagen voor de deur staan, blijft gehandhaafd. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Van de streek van Agrigento tot de vlakte van Catania bieden de Italiaansche en Duit- sche eenheden met hardnckkigen moed weer stand aan de onophoudelijke stooten van zeer sterke vijandelijke strijdkrachten: gevoelige verliezen aan tanks en wapens zijn den vijand toegebracht. Onze torpedovliegtuigen hebben, bij her haalde aanvallen op de vlootstrijdkrachten en landingsschepen, een koopvaarder van 10.000 ton tot zinken gebracht en drie andere een heden met een totalen inhoud van 29.000 ton getroffen en beschadigd. Langs de Zuidooste lijke kusten van Sicilië hebben Italiaansche en Duitsche bommenwerpers en duikbommen werpers met gunstige resultaten Engelsch- Amerikaansche schepen getroffen. Tijdens de operaties der laatste dagen van het luchtwa- pen hebben het 43ste regiment bommenwer pers, de 130ste groep torpedovliegtuigen en de 121ste groep duikbommenwerpers zich bij zonder onderscheiden. Napels, Foggia en Genua zijn het doelwit geweest van luchtaanvallen: men betreurt schade en slachtoffers te Napels, waar onze jagers 4 viermotorige vliegtuigen hebben ver nield. Ook op plaatsen in de provincies Ales sandria, Savona, Bologna, Parma en Reggio Emilia werden brisant- en brandbommen ge worpen, waardoor de bevolking geringe ver liezen werden toegebracht. Twee viermotorige vliegtuigen vielen, getroffen door het afweer geschut neer, één te Traversetel (Parma) en één bij Mirandola (Modena). Eenige leden der bemanningen werden gevangen genomen. Elf torpedovliegtuigen werden neergeschoten door vlooteenheden en vliegtuigen, die onze convooien beschermden. Te Napels zijn 204 dooden en 390 gewonden geteld. De Duitsche militaire deskundige kapitein Ludwig Sartorius schreef Vrijdagmorgen: Op Sicilië hebben de laatste 24 uren geen groote veranderingen plaats gehad. De tegen stander heeft weliswaar zijn pogingen om verder naar het binnenland door te dringen voortgezet, maar hij is hierbij gestooten op hevigen tegenstand van de troepen der As, die de verschillende aanvallen, waaronder eenige met behulp van tanks ondernomen, konden afslaan. De plaatselijke terreinwin sten van de Geallieerden zijn niet belangrijk te noemen. De strijdgeest der verdedigers is ongeschonden en zij beschikken over reserves, die nog geheel intact zijn. Verder hebben er in het genoemde tijdvak geen landingen plaats gehad. Er kon niet worden vastgesteld of er een nieuwe Geallieerde legergroep is toege voegd aan de tot nu toe in den strijd gewor pen legers. De toestand is op het oogenblik ongeveer de volgende: Montgomery's rechter vleugel oefent nog steeds een sterken druk op Catania maar men is er nog niet in geslaagd ver door te dringen in de de stad omringende laag vlakte. Het is evenmin gelukt een contact tot stand te brengen tusschen de Britsche tanks en de Geallieerde parachutisten, die in den nacht van Dinsdag op Woensdag en op Woens dagmorgen zijn afgezet in den sector van Catania. Deze parachutisten zouden door de verdedigers zijn geïsoleerd en onschadelijk gemaakt, hetgeen volgens de Duitsche opvat tingen, een streep heeft gehaald door de tac tische rekening van den Britschen bevelheb ber. Ten Zuiden van Catania zijn ondertusschen nieuwe Duitsche „isoleeringsreserves" tot tegenactie overgegaan. In de bergen ten Wes ten van Syracuse en Agola staan onderdeelen van het achtste Britsche leger nog steeds in strijd, terwijl de linkervleugel van Montgo mery, na in het begin in snel tempo in de richting naar Ragusa te zijn opgerukt, thans ten Noorden van deze stad op tegenstand is gestooten. De Amerikanen zijn meer naar het Westen in de buurt van Caltagirone, in zware gevechten gewikkeld. Iets grooter zijn de terreinwinsten van den legergroep-Patten, die van Licata uit in Noordwestelijke richting aanvalt en het plaatsje Naro heeft bereikt. Dit heeft evenwel, gezien in het kader der totale operaties op het eiland, voorloopig nog weinig te beteekenen. In een commentaar op de operaties op Sicilië schrijft Guido Baroni in de Popoio di Roma, dat na zes dagen strijd de vijand zijn druk nog accentueert, dank zij de pantser strijdkrachten waarover zij beschikt. De toe stand is delicaat voor beide partijen en de strijd zal zeer hard zijn. De slag, die geleverd wordt in de vlakte, welke wordt beheerscht door de Etna in het Noorden en die in het Westen afgesloten wordt door het bergland van Enna, vormt de tweede phase van het vijandelijk offensief. Op dezen nieuwen slag zal de eigenlijke defensie van het eiland ge- ent worden. Baroni vervolgt: Hier moeten wij stand houden, gezien den strijd, dien onzen bond genoot aan het Oostelijk front moet voeren. Wij hebben thans geen andere hulpmiddelen dan die welke, behalve onze eigen hulpbron nen ons uit Duitschland kunnen worden ge zonden. Onze situatie is zeer verschillend van die van Engeland na de ineenstorting van Frankrijk. Na de schandelijke wederinsche- ping van Duinkerken slaagde Engeland er in stand te houden, omdat niemand op zijn stran den aan land ging, en ook omdat ravitaillee ringen aan wapens en munitie uit Amerika begonnen toe te stroomen. Engeland ontving eerst vijftig torpedoboot- jagers, vervolgens een millioen geweren en duizend stukken veldgeschut, zooals Churchill 1 Mei j.l. te Washington heeft verklaard. Wij hebben geen vooruitzichten op ravitailleering a l'Americaine, maar dat wil niet zeggen, dat met de hulpmiddelen van ons continent den vijand niet het hoofd kan worden geboden. Daarom moet Europa heel zijn inspanning er toe doen strekken om het hoofd te bieden aan de aanvallers op den Siciliaanschen bodem, zoo besluit Baroni zijn hoofdartikel. „Als de oorlog kom! Brochure der Zweedsche regeering. De Zweedsche regeering heeft een brochure uitgegeven getiteld: „Als de oorlog komt Het geschriftje telt 16 bladzijden, is door den koning onderteekend en dient ter voorberei ding van de bevolking voor het geval dat Zweden in den oorlog zou worden verwikkeld. De verspreiding is heden begonnen.De grond lijnen van de Zweedsche politiek voor het geval van oorlog worden erin in twee thesen samengevat, t.w. 1. algemeene tegenstand van alle lagen der bevolking met alle geoorloofde middelen tegen eiken indringer en 2. dat elke mededeeling over het stopzetten van den tegenstand valsch is. Men ducht dus dat de invaller door middel van valsche berichtge ving bij de bevolking den indruk zou verwek ken dat de tegenstand door de Zweedsche regeering zelf algemeen of slechts ter plaatse zou zijn gestaakt. De geheele Zweedsche pers wijdt aandacht aan het verschijnen der brochure. Men wijst in de hoofdartikelen vooral op de vastbeslo tenheid van Zweden om zijn onafhankelijk heid tot het uiterste te bewaren. De Dagens Nyheter citeert een zinsnede uit de inleiding, volgens welke de moderne oorlog niet meer kan worden beschouwd als een conflict tus schen twee militaire krachtgroepen maar als een strijd, waarmee de bevolking direct heeft te maken en dat dit ook voor Zweden geldt zoolang als de oorlog duurt. In welingelichte Zweedsche politieke krin gen noemt men Kroonprins Gustaaf Adolf als den auteur van de brochure. Kroonprins Gustaaf Adolf, die sedert eenige jaren als majoor bij den generalen staf werkt, heeft zich .steeds bijzonder voor de bescherming der burgerbevolking in oorlogstijd geïnte- rac£oard Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: De zware gevechten in het midden van het Oostelijk front duurden ook Donder dag bij slecht weer voort. De aanval van onze troepen ten Noor den van Bjelgorod won verder terrein en leidde tot de omsingeling van een sterke groep vijandelijke strijdkrachten. De te genaanvallen van den vijand werden in dezen frontsector tengevolge van de in de tot dusver geleverde gevechten geleden zware verliezen minder sterk. Daarentegen ondernamen de bolsjewisten met sterke infanterie- en pantserstrjjdkrach- ten ontlastingsaanvallen aan het geheele front van Koersk tot Soechinitsji. Zij werden overal bloedig afgeslagen, waarbij alleen in het ressort van een leger ruim 250 vjjande- Ijjke tanks vernield werden. In totaal verloren de bolsjewisten Donder dag in den grooten slag 530 tanks. Het luchtwapen steunde ondanks het slechte weer de gevechten van de troepen op den grond en schoot 49 vliegtuigen neer. In Zuid-Sicilië sloegen Duitsche en Ita liaansche troepen ook Donderdag talrijke op de lijn AgrigentoZuiden van Catania uitge voerde Britsch-Amerikaansche aanvallen af en brachten den vijand zware verliezen aan tanks toe. Duitsch-Italiaansche luchtstrijdkrachten vielen overdag en des nachts de scheepscon- centraties voor de Siciliaansche kust met suc ces aan. Verscheidene vijandelijke transport schepen werden tot zinken gebracht of zwaar beschadigd. In den tijd van 10 tot en met 14 Juli verloor de vijandelijke landingsvloot tenminste 52 schepen met tezamen ongeveer 300.000 brt. Talrijke andere schepen en landingsbooten kregen treffers. Bij een aanval op een Duitsch convooi in de Middellandsche Zee schoten beveiligingsvaar tuigen der marine en afweergeschut aan boord der marinevaartuigen 7 vijandelijke vliegtui gen neer. Donderdagnacht hebben vijandelijke lucht strijdkrachten, zooals steeds met schending van het Zwitsersche territoriale gebied, eenige plaatsen in Oost-Frankrijk aangevallen. Daar bij leed de bevolking aanzienlijke verliezen. Enkele storingsvliegtuigen vlogen over het Noordelijke en Zuid-Westelijke Duitsche ge bied. Luchtverdedigingsstrijdkrachten brachten Donderdag en Donderdagnacht 14 Britsch- Amerikaansche vliegtuigen ten val. Keuringen voor de Watten S.S., het Legioen en de Landwacht. Het S.S. Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, In den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die licha melijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoe kingen worden ook alle gevraagde inlich tingen verstrekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er od gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zicb ook diegenen melden, die tot de Germaanscbe S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 jaar, die aanmel- iingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kun nen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbin tenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 18.7.43 9-12.00 uur Breda Rest. Modern, Markt 15-18.00 uur Den Bosch hotel Noord Brabanl Markt 45. 19.7.43 9-12.00 uur Venlo Deutsches Haus, Eg- mondstraat 16. 15-18.00 uur Arnhem, café Royal. 20.7.43 9-12.00 uur Hengelo café Modern Spoor straat 18. 15-18.00 uur Zwolle hotel Gijtenbeek. 21.7.43 9-12.00 uur Assen Concerthuis a. d. Vaart. 15-18.00 uur Groningen, Concerthuis Poele- straat 22.7.43 9-12.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf. Breedstraat. 23.7.43 9-14.00 uur Amsterdam, Dam 4. 23.7.43 9-13.00 uur Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43 9-14.00 uur Amersfoort. Pol. Durch- gangslage'r, Leusderweg. 26.7.43 9-14.00 uur Den Haag. café Den Hout Bezuidenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers. Ontspanning tijdens een rustpauze. (SS PK AJtstadt C/K P. c> De Fransche commissaris van politie Martineau, medewerker van den Parijschen pre fect van politie, is op klaarlichten dag door onbekend ge bleven personen doodgeschoten. Op straat werd hij door vier personen aan gesproken die hem zes kogels in het lichaam schoten. Martineau was een ijverig bestrijder der communisten. De woordvoer der. der Japansche regeering heeft verklaard, dat de onderhandelingen over een verdere uitwisseling van Japansche en Ame- rikaansche burgers worden voortgezet. Binnenkort zal daarover een me- rlci-eMng worden gp^aan. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Don derdagnacht een aanval gedaan op het gebied van Londen. Duikbooten hebben in aanvallen op con vooien en afzonderlijk varende schepen, die door lucht- en zeestrijdkrachten zwaar bevei ligd waren, 8 schepen met een inhoud van. 51.000 brt. en een transportzeilschip in den grond geboord. Het D.N.B. meldt voorts: Na een vrij lange gevechtspauze hebben de bolsje wieken in de ochtenduren van 15 Juli ten Zuiden van Schliisselburg, na hevige voorbereiding door de artillerie, op drie plaatsen ter sterkte van drie bataljons, de Duitsche stellingen aangevallen. De aanval ontmoette overal feilen tegenstand en werd ten deele in een tegenslag afge weerd. Er werden talrijke gevangenen gemaakt, alsmede wapens en oorlogstuig buitgemaakt. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Het tegenoffensief, dat van Sovjet-Russische zijde benoorden Orel is ingeluid, heeft voor loopig aan den stand van zaken aan het Oos telijk front niets veranderd, zoo verklaart men in militaire kringen te Berlijn. De in dezen sector ter bescherming van de bezui den Orel oprukkende Duitsche troepen aange treden strijdkrachten bleken Donderdag vol komen in staat de bolsjewistische aanvallen die het gebruikelijke massale karakter droe gen, te weerstaan. Op de weinige plaatsen, waar de bolsjewis ten er in slaagden in de Duitsche stellingen binnen te dringen, werd onmiddellijk met een tegenaanval geantwoord, waarbij het door de bolsjewisten gewonnen terrein heroverd werd. Zoo heeft zich voorloopig het zwaartepunt van den strijd uit het gebied van Koersk Bjelgorod naar het Noorden van Orel ver plaatst, doch men houdt reeds thans in Duit sche kringen rekening met de mogelijkheid, dat, zoodra het weer ook beter is geworden, binnenkort een verplaatsing van het zwaarte punt naar het Zuiden zal plaats hebben. Op het oogenblik wordt het in het gebied van Bjelgorod veroverde terrein gezuiverd en een aantal kleinere omsingelde groepen der bols jewisten gedecimeerd. Aan de Psiol en be oosten de Donetz werdgn de door de Duit- sehers gewonnen bruggehoofden verder ver sterkt en uitgebreid. De bolsjewisten verloren in den tijd van 5 tot 16 Juli in een dubbelen slag reeds meer dan drie duizend gevechtswagens en meer dan twee duizend stukken geschut. Ook de luchtmacht der Duitschers is nog steeds heer en meester in het luchtruim boven de slag velden en boven het bolsjewistische achter land. Donderdag werden volgens voorloopige mededeelingen 73 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, terwijl slechts vijf eigen ma chines verloren gingen. Beslissende strijd op Nw.-Guinea. Volgens mededeelingen van het hoofd kwartier van generaal Macarthur zijn de gevechten op Nieuw Guinea thans in het beslissende stadium getreden. Het doel van de aanvallen der Geallieerden is de inne ming van het sterk door de Japanners ver dedigde steunpunt Moebo. Tsjoenking breekt met Vichy. Central Press Service meldt, dat de Fran sche diplomaten te Tsjoenking door Vichy teruggetrokken zijn en dat de vertegen woordigers van Tsjoenking reeds uit Vichy zijn vertrokken. Tevoren had Tsjoenking te Vichy geprotesteerd in verband met de on derhandelingen betreffende de overdracht der Fransche concessie te Sjanghai. Opgeroepen zijn voor de terugvoering in krijgsgevangenschap de dienstplichtigen van het 6e Reg. Veldartillerie, van het 9- 12e Reg. Motorartillerie en zijn oorlogsfor maties bat. Legertroepen, bat. Spoorweg troepen, Comp. .Intendancetroepen, korps Rijdende Artillerie, Reg. kustartillerie, Ar tillerie Meetafdeeling. Voorts de dienst plichtigen van het le Reg. Luchtdoelartil lerie, de dienstplichtigen van het le, 2e en 3e Reg. Genietroepen, de dienstplichtigen van de Landstormkorpsen Motordienst, Luchtafweerdienst, Luchtwachtdienst, Spoorwegdienst en Vaartuigendienst, Mili taire Luchtvaart. De officieele kennisgeving wordt in ons nummer van Maandag opgenomen. Weer een kilo aardappelen extra. In de week van 18 Juli tot en met 24 .Tuit wordt wederom een extra rantsoen aard appelen van 1 kg. beschikbaar gesteld en op bon.algemeen 619 van de bonkaart voor voedingsmiddelen. De stem der SS. Luistert op Zondag 18 Juli van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I, op 7o1flen<ite 415 M, naar de stem der SS, on- dorwerpDe SS en de 20ste Juli 1934.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1