Haarlemsche Courant Woonwijken in Amsterdam gebombardeerd. Sovjets gaan bij de Mioes en aan de Donetz tot den aanval over. Terugvoering in krijgsgevangenschap dienst plichtig en reserve personeel der landmacht. Nieuwsblad voor Noord-Holland 129 dooden319 gewonden. Frontdoorbraak verijdeld. Strijd bij Orel duurt voort. Zeegevecht Voor Neder landsche kust. „Cultuurbrengers in joodschen dienst" Keuringen voor de Wdffen S.S., het Legioen en de Landwacht. 288 a Jaargang No. 165 «Türoaux: Groote Houtstraat M. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 13495S Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12210 Hoofdredacteur: F. C. Derks Maandag 19 Jtiii 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 127£8 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55» IJ muiden-Oost Vitg Graf. Bedrijven Damiate. Haarlem K 129T Zooals het Duitsche weermachtbericht van 18 Juli heeft gemeld, hebben op 17 Juli Amerikaansche vliegers bommen geworpen op woonwijken in Amsterdam-Noord. Be halve talrijke woonhuizen werden een kerk en een school en een klooster verwoest. Van dezen aanval werden 129 Nederland sche burgers het slachtoffer, onder wie vrouwen, religieusen en kinderen: 69 per sonen werden zwaar, ongeveer 250 licht gewond. Tientallen vliegtuigen, die op groote hoogte bleven, gooiden lukraak hun bommenlast uit boven de arbeiderswijken in het Noordelijk gedeelte van de stad. De gevolgen waren ver schrikkelijk. Een klooster, door den bekenden bouwmeester Kropholler gebouwd, kreeg een voltreffer. De daarnaast gelegen kerk van denzelfden bouwmeester werd eveneens ge troffen. In het achtergedeelte van de kerk viel een bom, die een groot gat in het dak der kerk sloeg en vervolgens op den grond ontplofte, daarbij een geweldige ravage aan richtende. De kerkbanken ter plaatse werden geheel versplinterd of door den luchtdruk een eind weggeslingerd, ook het orgel werd totaal vernield. In het klooster, dat voor een gedeelte werd vernield en overigens zware schade opliep, vonden 4 zusters den dood, twee anderen werden zwaar gewond. Een schoolgebouw werd- eveneens getrof fen. Een politiebureau in de buurt kreeg een treffer. Drie agenten werden daarbij gedood. Ook een postkantoor, een zittingslokaal van den Geneeskundigen Dienst, een apotheek, een dokterswoning, een sigarenwinkel en tientallen huizen van arbeiders werden ver nield. Den geheelen dag door bleven luchtbe schermingsdienst en alle andere hulpdiensten voortreffelijk werk doen. De verontwaardiging over dien laffen aan val op deze arbeiderswijk was algemeen. Noch militaire doelen, noch fabrieken of industrieën werden getroffen. Louter particuliere gebou wen en woningen, louter burgers, waaronder vele kinderen, werden slachtoffer van de luchtpiraten. Men moet hier wel gelooven. dat de Engel- schen en Amerikanen ook de Nederlanders in hun afgrijselijke terreuraanvallen wilden be trekken. Wat zou men anders moeten denken van de tientallen vliegeniers, die op klaar lichten dag, bij helder zicht, en op een tijd stip, dat de arbeiders op hun werk zijn of zich naar hun werk begeven, geen andere doelen kunnen vinden dan de huizen van bur gers en hun kerken en scholen? Wanneer oorlogsvliegers op een dergelijke groote hoog te hun bommen uitgooien, dat richten prac- tisch onmogelijk is, kan men veilig aannemen dat de levens van vrouwen en kinderen en van alle Nederlanders, die buiten hun strijd zijn, voor hen geen enkele waarde heeft. De verwoesting Vandaag hebben wij eenige uren rondge doold over het terrein, dat het doelwit is geweest van een even zinloozen als misdadi- gen luchtaanval. Een verbeten droefheid teekent zich af op veler gezichten en als wij hier en daar eens luisteren bij de groepjes menschen, die overal samendrommen, hooren wij slechts één klacht het is verschrikkelijk. Hier staat nog een moeder te snikken, die haar beide kinderen plotseling heeft verlo ren in een afgrijselijken dood. Een oud vrouw tje sjouwt een stoof, een paar schilderijtjes en een kapstok. „En weet u, wat zoo gemeen is, meneer", zegt ze, „dat ze vannacht m'n mooie gascomfoor en m'n twee traploopers hebben gestolen. Gisteravond zag ik ze nog onder het puin liggen en vanochtend kon ik er niks meer van vinden." Zulk een laagheid zou men onbestaanbaar achten, maar de fei ten bewijzen het tegendeel. Wat verderop zijn vier volwassenen bezig, het puin van hun huis te doorzoeken. Zij vinden slechts schamele dingen: een brief, een doek, een lepel, maar toch brengt elke vondst vreugde: weer iets teruggewonnen van het oude. gelukkige bezit. Elders weer komt juist een gezin: vader, moeder en drie kinderen, aan. Zaterdagoch tend om zes uur gingen zij met vacantie van huis. Dertig uur later keerden zij, gewaar schuwd, terug. Een puinhoop is al. wat zij van hun woning terugvinden. „Wees nog maar blij, mensch", zegt een buurvrouw, „dat het zoo" geloopen is. Anders lagen jullie d'r zelf misschien nou ook onder". Overal ligt het piiin op de straten; enkele huizen volkomen ingestort, een paar zwaar of lichter beschadigd, maar geen huis is er, waarvan de ruiten nog heel zijn en de pan nen nog op de daken liggen. Eenvoudige maar met veel zorg bijeenge- spaarde interieurs, in twee seconden tijd be schadigd, of zelfs geheel vernield. Dakvensters of heele daken, door den lucht druk opgelicht en meters verder neergewor pen. Op een paar scheefgezakte vensterbanken staan de fel roode geraniums in witte bakken te bloeien, 'maar door de glaslooze vensters gaapt ons een leege ruimte aan. Het geheele huisraad is aan gruizelementen geslagen. Bomtrechters in het wegdek en in tuintjes ontwortelde boomen, omvergeworpen lantaarn palen: het is één chaos, waar men ook ziet. Maar reeds is er ontzaglijk veel werk ver richt. Op tal van plaatsen zijn hulpploegen in actie, de gemeentediensten: gas, eiectriciteit, waterleiding, telefoon, publieke werken, heb ben den geheelen nacht doorgewerkt om wat in de straten vernield was, zooveel mogelijk te herstellen. De luchtbescherming, de W.A. en de Technische Noodhulp doen wat zij kun nen, om puin op te ruimen, gevaarlijke bouw vallen af te breken, muren, die dreigen in te storten, te stutten. De Volksdienst had, gedachtig de spreuk: wie spoedig helpt, helpt dubbel, reeds binnen een minimum tijd na de ramp een schade bureau ingericht, waar de schadekaarten worden uitgereikt en de slachtoffers met raad en daad worden bijgestaan. Ook de Centrale Keukens, die op enkele punten onder haar leiding zijn ingericht, doen voortreffelijk werk en zorgen, dat den menschen bij alle rampen, die hun getroffen hebben, ten minste de honger bespaard wordt. Het is hier ook vooral, dat de Jeugdstorm zich verdienstelijk weet te maken, zooals trouwens ook elders, waar hij kan. Er heerscht ook een stemming van dank baarheid, voor al, wat voor de zoo zwaar ge troffenen wordt gedaan. Maar daarnaast gloeit een felle verontwaardiging tegenover de misdadigers, die koelbloedig en opzettelijk een buurt van gelukkige arbeidersgezinnen in enkele tellen tijds in een zee van ellende dompelden en een bescheiden welvaart ver anderden in een bloedigen chaos. l>e Nederlandsche Volksdienst verleent hulp. Nauwelijks was het lawaai van de eerste ontploffingen verstomd, of een buurt schapshoofd, wonende in de omgeving van de ramp, stelde het plaatselijke kantoor van den Nederlandschen Volksdienst telefo nisch op de hoogte ran het gebeurde. Zoo doende was het personeel van den N.V.D reeds binnen een kwartier op de getroffen plaatsen ten einde de verzorging van de slachtoffers ter hand te kunnen nemen. Reeds in. den looj> van den middag was een bureau voor sociale hulpverleening in gereedheid gebracht en was een leger van 250 vrijwillige medewerkers van den Ne Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt als volgt: De slag aan het Oostelijk front is Zaterdag ook tot het Zuidelijk front uitgebreid en in totaal aan hevigheid toegenomen. Aan het bruggehoofd van den Kocban zette de vijand zijn aanvallen op een hoogte ten Westen van Krimskaja tevergeefs voort. Na hevige voorbereiding door de artillerie gingen de Sovjets aan het front van de Mioes en den Donetz tot den aanval over. Hun po gingen, om met sterke strijdkrachten van in fanterie en pantserwagens het front te door breken, werden verijdeld dank zij den hard den eersten socialen nood te lenigen. Al lereerst werd gezorgd voor het noodige avondeten en dank zij de uitstekende me dewerking van de centrale keuken', kon aan de daarvoor in aanmerking komende gezinnen warm voedsel worden uitgereikt. Tevens werd een begin gemaakt met het verstrekken van de schadekaarten, waar op eten, kleeding enz. te verkrijgen is. Ook gedurende den Zondag is voor drie maaltijden zorg gedragen. In samenwer king met den evacuatiedienst werd voorts in scholen en bij particulieren ruimte inge richt voor de dakloozen. Het gevolg hier van is geweest, dat in den kortst mogelij ken tijd alles gedaan kon worden om de eerste nooden op te vangen. Zondag heeft de Nederlandsche Volksdienst van een aan tal particulieren geld en goederen ont vangen voor de slachtoffers, zooals manden met fruit, eieren en chocolademelk. De uitreiking van de maaltijden geschied de aan vijf posten, die door middel van een geluidswagen bekend werden gemaakt. Terstond na de melding van de ramp heeft de gemachtigde van den landelijken leider van den Nederlandschen Volksdienst, de heer Koopman, zich op de hoogte ge steld van de getroffen maatregelen. Een aantal organisaties, zooals de N.S.V.O., de N.J.S. en het N.A.F.. heeft zijn diensten aan den Nederlandschen Volksdienst aangebo den, die daarvan, waar zulks noodig was, derlandschen Volksdienst in de weer om een dankbaar gebruik heeft gemaakt. Op grond van de op 39 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voorzoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In de Waterlookazerne te Amersfoort: 1) De dienstplichtigen van het 6e Regiment Veldartillerie en zijn oorlogsforma ties op 26 Juli 1943. 2) De dienstplichtigen van het 9 e tot en met het 12e Regiment Motorartillerie en zijn oorlogsformaties op 27 Juli 1943. Bataljon Wegentroepen op 28 Juli 1943. Bataljon Spoorwegtroepen op 28 Juli 1943. Compagnie Intendancetroepen op 28 Juli 1943. Korps Rijdende Artillerie op 29 Juli 1943. Regiment Kustartillerie op 29 Juli 1943. Artillerie Meetafdeeling op 29 Juli 1943. 3) De dienstplichtigen van het le Regiment Luchtdoeiartillerie en zijn oorlogs formaties op 30 Juli 1943. In het „Wehrmacbtlager" Amersfoort, Zonnebloemstraat: De dienstplichtigen van het le Regiment Genietroepen en zijn oorlogsforma ties op 26 Juli 1943. De dienstplichtigen van hefc 2e Regiment Genietroepen en zijn oorlogsfor maties op 27 Juli 1943. De dienstplichtigen van de Landstormkorpsen: Landstormkorps Motordienst, Landstormkorps Luchtafweerdienst, Landstormkorps Luchtwachtdienst, Lnndstormkorps Spoorwegdienst, Landstormkorps Vaartuigendienst op 28 Juli 1943. De dienstplichtigen van het 3e Regiment Genietroepen en zijn oorlogsforma ties op 29 Juli 1943. Militaire Luchtvaart op 30 Juli 1943. HU de aanmelding moet worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bi) hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn ver plicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tiid uit te betalen. De Nedgrlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen per sonen vrü vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hier voor vervoegen aan de loketten, c.q. bi] den stationschef, van het station van vertrek, K 1 e e d i n g, voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding; dringend wordt aan geraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, als mede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland be vinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber In den Niederlan den, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. nekkigen tegenstand van onze troepen. Er worden tegenaanvallen ondernomen, om kleine plaatselijke wiggen te zuiveren. In het gebied van Orel duren de zware afweergevechten met onverminderde hevig heid voort. Zaterdag werden in totaal 415 Sovjet-pantserwagens kapotgeschoten. De luchtmacht greep met eskaders gevechts vliegtuigen en vliegende artillerie in de zware afweergevechten van het leger in en berok kende de luchtmacht van de Sovjets door het neerschieten van 127 machines hooge verlie zen. Des nachts werd de vijandelijke aanvoer langs de spoorlijn bestookt. Ook in het gebied van Sicilië zijn de ge vechten in hevigheid toegenomen. Onder den druk van sterke pantserstrijdkrachten werd de stad Agrigento ontruimd. Doeltreffende aanvallen van de luchtmacht waren gericht op vijandelijke troepen en scheepsdoelen aan de Oostkust van Sicilië. Na een door Duitsche eskaders jachtvlieg tuigen verijdelde poging van Amerikaansche formaties bommenwerpers om de Duitsche Bocht binnen te vliegen, viel de vijand Ne- derlandsch gebied aan. Er werden bommen geworpen op woonwij ken van de stad Amsterdam, waardoor de be volking aanzienlijke verliezen leed. Tien vier motorige bommenwerpers werden 'neerge schoten. Vijf eigen jachtvliegtuigen worden vermist. Lichte Duitsche zeestrijdkraehten werden in de ochtenduren van den 18den Juli voor de Nederlandsche kust door motortorpedobooten meermalen aangevallen. Hierbij gelukte het de Duitsche formatie, een vijandelijke motor torpedoboot in brand te schieten. Aan Duit sche zijde werden geen verliezen geleden. Enkele vijandelijke vliegtuigen vlogen Za terdag overdag en Zaterdagnacht Duitsch ge bied binnen. Twee van deze machines werden vernietigd. Hedenavond om 18.45 uur spreekt Max Blok zijl, via Hilversum I, zijn politiek week- praatje getiteld: „Cultuurbrengers in Jood schen dienst". Bij onze Vrijwilligers. Verfrissching na een marsch door de Russische modder. SS PK Fritsch O/H P.c. Het S.S. ErsatzkommandNiederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die licha melijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen. die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden Bij de onderzoe kingen worden ook alle gevraagde inlich tingen-verstrekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er"on gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche 3.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 jaar. die aanmel- iingspltchtig zijn voor den arbeidsinzet, kun nen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbin tenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 20.7.43 9-12 00 uur Hengelo café Modern Spoor straat 18. 15-18.00 uur Zwolle hotel Gijtenbeek. 21.7.43 9-12.00 uur Assen Coacerthuis a. d. Vaart. 15-18.00 uur Groningen, Concerthuis Poele straat. 22.7.43 9-12.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43 9-14.00 uur Amsterdam, Dam 4. 23.7.43 9-13.00 uur Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25.7,43 9-14.00 uur Amersfoort. PoL Durch- gangslager, Leusderweg. 26.7.43 9-14 00 uur Den Haag. café Den Hout, Bezuiden houtscheweg.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1