Haariemsche Courant Geallieerden bombar deeren Rome. Felle strijd om Catania. Terugvoering in krijgsgevangenschap dienst plichtig en reserve personeel der landmacht. Nieuwsblad voor Noord-Holland Cultuurmonumenten en arbeiderswijken getroffen. De Paus en het Italiaansche Koningspaar ter plaatse. De Piccolo: „Italië één enkel wilsblok." Basiliek van San Lorenzo verwoest. Zware verliezen voor de Engelschen. 288e Jaargang No. 186 ztoraaux: Groote Houtstraat M. Tel Advert. 10724, Redactie 10604 Postgiro 134958 Haariemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 37. XeL 12234 Hoofdredacteur: F. G. Derks Dinsdag 20 Juli 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagea Drukker^: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55. IJmuiden-Oost Ui tg Graf. Bedrijven Damiate. Haarlem K 12!)7 Rome heeft zijn eersten luchtaanval beleefd. Maandagmorgen even na 11 uur ldeiden de sirenes en des middags even na 2 uur werd weer het signaal „veilig" ge geven. In hoofdzaak werden doelen aan den rand der stad met brand- en brisant bommen aangevallen. Dat het daarbij in het geheel niet overwegend om militaire objecten ging, blijkt uit de eerste in de avondbladen afgedrukte lijst van aange richte verwoestingen. Hoofdzakelijk werden getroffen gebouwen der polikliniek en der universiteitswijk, voorts huizenblokken van een volksbuurt en ten slotte het groote Romeinsche kerkhof en de vlak daarnaast gelegen beroemde basiliek van San Lorenzo. De overigens aangerichte scha de is nog niet te overzien. De aanval werd in een tiental golven uitgevoerd, waarvan de laatste bijzonder krachtig was. De bevolking gedroeg zich tijdens en na den aanval voor beeldig en bewaarde de grootste kalmte. Ook de luchtbeschermings- en opruimdiensten, die voor het eerst te Rome practisch werk moes ten verrichten, hielden zich voorbeeldig. Alle waarnemingen toonen aan, dat door alle in stanties stelselmatig en met de grootste kalm te is opgetreden bij het blusschen der bran den en bij het opruimingswerk. De Giornale d'Italia meldt, dat golf na golf de vijandelijke bommenwerpers boven de Italiaansche hoofd stad verschenen. Het doel van den bommen- last waren in de eerste plaats de woonwijken tusschen de IJorta Maggiore en de Porta T-i- burtina, waar in enorme huurwoningen dui zenden Romeinsche werklieden wonen. Het stadsdeel Tiburtina werd het hevigst getrof fen. De oude, eerbiedwaardige basiliek van San Lorenzo, die in de vierde eeuw door Keizer Constantijn gebouwd werd en die de graven van vier Pausen bevat, is ver woest. De Paus. De paus was tijdens den bomaanval kalm en vol vertrouwen in zijn appartement ge bleven. Toen het alarm was afgeloopen ver zocht hij inlichtingen omtrent de door den aanval aangerichte schade. Toen hij vernam, dat verscheidene instituten en een groot aan tal woonhuizen vernield waren, was hij diep bewogen. Bijzonder smartelijk trof hem de tijding, dat verspheidene bommen de basiliek San Lorenzo hadden getroffen en vernietigd. Hij besloot onmiddellijk zich daar heen te begeven. Om 18 uur verliet hij Vaticaanstad, slechts vergezeld door mgr. Montini van het staatssecretariaat. Niemand was van zijn be sluit in kennis gesteld. Op het groote plein voor het kerkhof Campo Veraco stond een groote menschenmenigte, die den paus onmiddellijk herkende, hetgeen tot aandoenlijk eerbetoon aanleiding gaf. De paus bleef eenigen tijd blootshoofds, merk baar aangedaan, voor de ruïnes van de basi liek staan. Van wat eens de basiliek was is niets meer over. De zuilenhal is vernield. Alle zuilen zijn, op twee na, ingestort. Het altaar van den paus en het marmeren baldakijn, 4at in 1148 is gebouwd, liepen groote schade .op. Van de drie kerkbeuken is geen spoor meer over. Het graf van Pius XX is onbeschadigd ge bleven. Daarentegen is het Allerheiligste wel beschadigd, de Monstrans niet. Volgens ver klaringen van de paters capucijner, aan wier hoede de basiliek is toevertrouwd, is de ver nieling van de basiliek niet te wijten aan een blindelings uitgeworpen bom. daar de vlieg tuigen verscheidene malen over de kerk heb ben gevlogen en eenige bommen hebben ge worpen. De paus nam alle schade in oogenschouw. Bij zijn vertrek gaf hij de menigte den aposto- lischen zegen. Alvorens naar het Vaticaan terug te keeren reed de paus door de dicht bevolkte wijken der stad, waar de bommen de meeste 'schade hebben aangericht. Ook daar zegende hij de menigte. Op het kerkhof Campo Verano, waar Nbe- langrijke gedenkteekenen staan,, werden ver scheidene graven verwoest. Onmiddellijk na afloop van den vijande lijken luchtaanval hebben de Koning-Keizer en zijn echtgenoote een bezoek gebracht aan de getroffen wijken van de stad. Daarna be gaf zich de Koningin naar de ziekenhuizen, waar de gewonden waren heen gebracht. Parallel met het oude Rome In verband met den luchtaanval op Rome schrijft het fe Rome vers.ehijnende middag blad Piccolo: Ook Rome heeft den vijand met dezelfde rust en mannelijke gelatenheid ge antwoord, waarmede ook alle andere Italiaan sche steden dergelijke aanvallen beantwoord hebben. De Engelschen en Amerikanen zul len zich er van moeten overtuigen, dat Italië slechts één enkele zigl heeft, een heldenziel, die vastbesloten is tot weerstand tot het uiter ste. Er is geen onderscheid tusschen Noord-, Zuid- en Midden-Italië. Het Italiaansche volk is één enkel wilsblok, dat geen luchtaanval ooit kan verbreken. Het Rome van Mussolini lijkt op het Rome der Scipiones, dat ook niet aan zichzelf wanhoopte, tóen de Punische hor den op zijn poorten klopten. Thans evenals toen weet het Romeinsche volk, dat de eintf- overwinning geweldige offers eischt, maar dat zij tenslotte toch op den vijand zal wor den bevochten. Dc Duitsche pers. e De „Deutsche Allgemeine Zeitung" schrijft: het feit van dezen aanval treft niet slechts Italië, doch is als een vuistslag in het gezicht van de cultuurwereld van het Avondland. Ook van Vaticaansche zijde is reeds vaak er op gewezen, dat elk bombardement van de de stad Rome onvervangbare monumenten der geschiedenis en unieke cultuurwerken moet treffen. De „Völkischer Beobachter" herinnert aan de jongste vernielingsdaden van de Anglo- Amerikaansche luchtmacht in Aken, Keulen, Napels en Palermo en vergelijkt daarmede het ook van neutrale zijde erkende ontzien van de Fransche kathedralen door de Duit- schers tijdens den veldtocht in het Westen, hoewel deze kerken, in tegenstelling met de thans verwoeste Duitsche en Italiaansche Godshuizen, vaak midden in de gevechtslinie stonden. Wanneer ooit de joodsche oorsprong en het joodsche karakter van dezen oorlog duidelijk is geworden, dan wel door deze methode van vernieling van alles wat het jodendom van oudsher vreemd is gebleven en vreemd zal blijven voor alle tijden. Ook deze misdaad zal gewroken worden, zoo be sluit het blad. Wij vergeten niets, Eens zal men in Engeland met schrik denken aan Keu len en Rome, aan Aken en Napels. Pauselijk protest. In welingelichte Vaticaansche kringen verluidt, dat de Paus een scherp persoon lijk protest zal zenden aan Churchill en Roosevelt, wegens den bomaanval op de basiliek van San Lorenzo. Bij onze Vrijwilligers. De mannen weten zich te behelpen. Primi tieve verhuizing van de eene afdeeling naar de andere. (SS PK Reinsberg O/H P. c) Keuringen voor de Waften S.S., het Legioen en de Landwacht. Het S.S. ErsatzkommandNiederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die licha melijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoe kingen worden ook alle gevraagde, inlich tingen verstrekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 jaar. die aanmel- dtngsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kun nen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbin tenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 21.7.43 9-12.00 uur Assen Concerthuis a. d Vaart. 15-18.00 uur Groningen, Concerthuis Poele straat. KORT NIEUWS De Alkmaarsche rechtbank heeft 'n kantoorbediende A. H. uit Alkmaar tot twee jaar gevange nisstraf veroordeeld H. had aan den Orstcommandant 'n brief geschreven, waarin hij den kleermaker Van B.p metwien hij on- eenigheid had, van sabotage beschul digde, hetgeen on waar was. Gedurende den vacantietijd (Juli 15 Sept.) bestaat er gelegenheid de stu dio's van den'Ned. Omroep te Hilver sum onder deskun-^ dige leiding te be-7" zichtigen. Gegadig den kunnen zich hiertoe schriftelijk tot den Ned. Om roep, Postbus 2, Hilversum, wenden Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voorzoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 8 eq 12 uur: In de Waterlookazerne te Amersfoort: 1) De dienstplichtigen van het 6e Regiment Veldartillerie en zijn oorlogsforma ties op 26 Juli 1943. 2) De dienstplichtigen van het 9 e tot en met het 12e Regiment Motorartillerie en zijn oorlogsformaties op 27 Juli 1943. Bataljon Wegentroepen op 28 Juli 1943. Bataljon Spoorwegtroepen op 28 Juli 1943. Compagnie Intendancetroepen op 28 Juli 1943. Korps Rijdende Artillerie op 29 Juli 1943. Regiment Kustartillerie op 29 Juli 1943. Artillerie Meetafdeeling op 29 Juli 1943. 3) De dienstplichtigen van het le Regiment Luchtdoelartillerie en zijn oorlogs formaties op 30 Juli 1943. In het „Wehrmaehtlager" Amersfoort, Zonnebloemstraat: - De dienstplichtigen van het le Regiment Genietroepen en zijn oorlogsforma ties op 26 Juli 1943. De dienstplichtigen, van het 2e Regiment Genietroepen en zijn oorlogsfor maties op 27 Juli 1943. De dienstplichtigen van de Landstormkorpsen: Landstormkorps Motordienst, Landstormkorps Luchtafweerdienst, Landstormkorps Luchtwachtdienst, Landstormkorps Spoorwegdienst, Landstormkorps Vaartuigendienst op 28 Juli 1943. De dienstplichtigen van het 3e Regiment Genietroepen en zijn oorlogsforma ties op 29 Juli 1943. Militaire Luchtvaart op 30 Juli 1943. By fle aanmelding moet worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en. voor zoover mogeiyk. militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewüs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en by de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mógelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zün ver plicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te steUen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen per sonen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zyn, moeten zich hier voor vervoegen aan de loketten, c.q. by den stationschef, van het station van vertrek. K 1 e e d i n g, voor zooveel mogelyk uniform, anders burgerkieeding; dringend wordt aan geraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, als mede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlüke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zyn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor dep „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland be vinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den 'Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlan den, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krygsgevangenschap tracht te onttrekken moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bü dergelijke pogingen steunen. 22.7.43 9-12.00 uur Leeuwarden, nuize Schaaf, Bree^straat. 13 7.43 9-14.00 uur Amsterdam, Dam 4. 23.7 43 9-13.00 uur Utrecht NV. Huis. Oude Gracht 245. 25 7.43 9-14.00 uur Amersfoort. PoL Durch- gangslager. Leusderweg. 26.7.43 9-14.00 uur Den Haag. café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Weer parachutisten vernietigd. Naar het D.N.B. verneemt handhaafden de Britsch-Amerikaansche strijdkrachten den 17en en 18en Juli den druk op de stellingen der Spiltroepen in Zuid-Sicilië. Den vorigen dag hadden de Britten door het afzetten van parachutisten achter de Duitsche linies bij Catania en door een gelijktijdigen door vlie gers en scheepsartillerie ondersteunden aan val uit het Zuiden getracht de Duitsche ver- d.edigingsstellingen te verbreken. De vijand leed echter een bloedige nederlaag en moest met aanzienlijke verliezen aan menschen en pantserwapens den strijd staken. Den 17en Juli herhaalde de vijand in de kuststrook ten Zuiden van Catania met nu meriek sterkere strijdkrachten zijn aanval en begon tevens een omsingelingsopmarsch aan den Westelijken rand van de vlakte van Catania. De Duitsche pantserwagens schoten tijdens de afweer van de flankstoot 19 Brit- sche pantserwagens kapot. Ook leed de vij and groote verliezen door luchtaanvallen. Desondanks rukten de Britten in het gebied van den weg van Syracuse naar Catania op. Met 30 pantserwagens poogden zij een Brugge- hoofd te veroveren. Zij kwamen daarbij in het hevige afweervuur van de, yoornaamste verdedigingslinie terecht. In de bergen ten Westen van de vlakte van Catania boden vooruitgeschoven gevechtsgroe pen den oprukkenden vijand krachtigen tegen stand. Tijdens de elastisch gevoerde afweer- gevechten leed de vijand aanzienlijke verliezen. In den loop van den 18en Juli zetten de vijandelijke troepen hun opmarsch voor een beslissing zoekenden aanval voort. Krachtige infanterie en pantserstrijdkrachten vielen in den droegen ochtend de aldaar strijdende Duitsche troepen aan, zonder echter hun ge- vechfsdoel te bereiken. -De zware verliezen noodzaakten den vijand nieuwe strijdkrachten aan te voeren. De Duitsche pantsergrenadiers verdedigden echter handnekkig eiken meter grond tegen den grooter in aantal zijnden vij and. Ondanks alle inspanning gelukte het den vijand niet tot de voornaamste gevechtslinie door te dringen. Duitsche militaire attaché in Spanje verongelukt. De Duitsche militaire attaché ïn Madrid, majoor Von Otzen, is bij een auto-ongeval om het leven gekomen. Het ongeval is ver oorzaakt doordat majoor Von Otzen plotse ling voor een voetganger moest uitwijken. Duitsch spoorwegmaterieel voor Turkije. Wegens de in den laatsten tijd 'voorkomende schaarschte aan rolland materieel in Turkije en met het oog op denverwachten buiten gewoon goeden Turkschen oogst heeft Duitsch land zich bereid verklaard den Turkschen. staat 25 locomotieven en 250 goederenwagens te leenen. De geheele Turksche pers wijst met voldoening op dit gebaar van Duitschland. Amerikaansche opperbevelhebber voor Europeesehe krijqstooneel. Volgens een mededeeling van het hoofd kwartier van het Amerikaansche leger is generaal-majoor Gerow benoemd tot opper bevelhebber van de Amerikaansche eenheden te velde op het „Européesche oorlogstooneel", als opvolger van generaal-majoor Hartle.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1