Haariemsche Courant Hitler en Mussolini in N. Italië bijeen. Sovjet-offensief van den Koeban tot Leningrad Nieuwsblad voor Noord-Holland Besprekingen van militair karakter. Staat van oorlog in Italië uitgebreid Doet gij Uw plicht Oorspronkelijk doelHerovering der Oekraine Zwaartepunt nog steeds bij Orel Keuringen voor de Watten SS, het Legioen en de Landwacht. Onderhoud met zaakgelastigde der V.S. in het Vaticaan. Het bombardement van Amsterdam.Noord. 288e Jaargang No. 107 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haariemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Woensdag 21 Juli 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drufcfc^rij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtiaan 55, IJmuiden-Oost Uitg i Graf. Bedreven Damiate. Haarlem K 1297 De Führer en de Duce hebben op Maandag 19 Juli in een stad in Noord-Italië een samen komst gehad. Er werden militaire kwesties besproken. Tot zoover het communiqué. Omtrent het bezoek verneemt het D.N.B.. dat de Führer zich Maandagochtend met zijn intiemste mili taire staf per vliegtuig naar een Noord-Ita- liaansche stad begaf, waar de Duce hem op wachtte en allerhartelijkst verwelkomde. De besprekingen, die in een voor dit doel zeer geschikt gebouw in de nabijheid van deze stad werden gevoerd, duurden tot in den na middag voort, waarna de Führer na een har telijk afscheid van den Duce per vliegtuig naar zijn hoofdkwartier terugkeerde. Het internationale Informatiebureau ver neemt: het communiqué over de ontmoeting heeft in Berlijnsche politieke kringen de grootste verrassing veroorzaakt, daar tevo ren geen enkele aanwijzing in die richting bestond, al zou deze ontmoeting met het oog op de jongste militaire gebeurtenissen dan ook voor de hand hebben gelegen. Men wijst in Berlijn op de lapidaire kort heid van het communiqué. Te Berlijn kan men wegens het-zuiver militair karakter van de ontmoeting geen nadere bijzonderheden over het verloop en de resultaten daarvan te weten komen. Men vergist zich echter niet wanneer men aanneemt, dat deze besprekingen ten doel hadden de maatregelen vast te stellen, die met het oog op den huidigen militairen toe stand in het Middellandsche zeegebied ver- eischt schijnen en die tevens geschikt zijn het gemeenschappelijke militaire succes van de Spiimogendheden te waarborgen. Naar vernomen wordt hebben aan de be sprekingen de chefs van de wederzijdsche oppercommando's en uit den aard der zaajc ook andere competente militaire persoon lijkheden en deskundigen op het gebied der gemeenschappelijke oorlogvoering van beide landen deelgenomen. Het communiqué verdient voorts de aan dacht, omdat het de politieke combinaties van den vijand tot ongerijmdheid brengt. De laconieke mededeeling in het officieele com muniqué over het militaire karakter van de ontmoeting HitlerMussolini moet derhalve ook gelden als een nieuw bijzonder indruk wekkend antwoord op de Engelsch-Ameri- kaansche poging, om uit militair optreden tegen Italiaansch gebied politieke munt te willen slaan. Dat die .poging tot mislukking gedoend is, bewijst niet alleen de houding van het Italiaansche volk na den terreuraanval op Rome, doch 2al ook blijken bij de uit werking der besluiten, die de Führer en de Duce in het besef van hun verantwoor ding voor het lot van Europa wel geno men zullen hebben. Bij Koninklijk besluit is de staat van oorlog over het gebied van 21 "andere Ita liaansche provincies uitgebreid. Dit betreft alle provincies in het binnenland en aan de Westkust van midden-Italië. ten Noorden van Napels tot aan Genua in het Noorden, alsmede die aan de Noordelijke Adriatisché Zee. Rome en omgeving valt er vooralsnog buiten. Tucht, orde en discipline en opofferings gezindheid moeten we leeren stellen tegenover tuchteloosheid, wanorde en egoïsme. Onze mannen aan het front bewijzen uit het ware hout te zijn gesneden. Üw kleine zorgen val len volkomen weg tegen het dreigende bols jewistische gevaar. Denkt aan de helden, die aan het fiont hun leven offeren, want aan hun heldenmoed dankt gij het, dat ge nog in leven zijt. Nederlanders, kent uw plicht Een klein begin uwerzijds isstorten op giro 432100, Verzorgingsfonds van het Vrijwilligerslegioen Nederland. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Aan het geheele front, van Krimskaja in den Koeban tot aan Leningrad, zjjn de bolsje wisten thans tot een offensief van geweldigen omvang overgegaan. Aanvankelijk schijnt het volgens Duitsche waarnemingen in de bedoe ling der bolsjewisten gelegen te hebben, naar Kiew op te rukken en de Oekraine te her overen. De Duitsche tegenaanvallen, die leid den tot de groote slagen in den sector Orel— Bjelgorod, hebben echter deze plannen van den tegenstander doorkruist. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede „De stormloop der bolsjewisten tegen het Oostelijk front strandde ook Maan dag op de' succesvolle afweer onzer door de luchtmacht voortreffelijk gesteun de troepen, die daarbij opnieuw 562 pant serwagens kapotschoten. Op het Koebanbruggehoofd strandden ver scheidene vijandelijke aanvallen op de heuvel stelling ten Westen van Krymskaja; voor een deel werden reeds de gereedstaande vijande lijke troepen uiteengeslagen. Met nieuwe versterkingen herhaalde de vijand zfón heftige doorbraakaanvallen aan de Mioes en aan de midden-Donetz; zjj werden in zware en heen-en-weer golvende gevechten afgeslagen. Terwijl van het gebied ten Noorden van Bjelgorod slechts plaatselijk begrensde, ge deeltelijke aanvallen van den vijand gemeld worden, duren de zware afweergevechten in het gevechtsgebied van Orel voort. Door krachtige tegenaanvallen werden de bolsje wisten op eenige plaatsen teruggeworpen. Op andere plaatsen brachten onze troepen in ver bitterde gevechten den aanval van sterke vijandelijke infanterie- en gepantserde strijd krachten tot staan. KORT NIEUWS De Britsche be richtendienst maakt den dood bekend van den gouvern.- generaal der Zuid- Afrikaansehe Unie, Sir Patrick Duncan Te Driebergen Js de ongeveer 20- jarige mej. Kroon uit Utrecht, die op het voorbalcon van de tram naar Doorn stond, doordat de tram een scherpe bocht maakte.waar op zij niet voorbe reid was, van het balcon geslingerd en onder de tram gekomen. Ernstig gewond werd zij naar een ziekenhuis te Utrecht overge bracht, waar zij is overleden. P Bij onze Vrijwilligers. Stram in de houding tijdens het morgen appèl. Het SS. Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die licha melijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoe kingen worden ook alle gevraagde inlichtin gen verstrekt met betrekking tot de verzor ging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in (SS PK Niquille O/H P. c) Nederlarrd moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wafchtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen, kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS. in Nederland willen toetreden Personen tusschen 1835 jaar, die aanmel- dingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kun nen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbin tenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 22.7.43 912.00 uur: Leeuwarden, huize Schaaf Breedstraat. 23.7.43 914.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 23.7.43 9—13.00 uur: Utrecht, NV. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43 914,00: Amersfoort, Pol, Durchgangs- lager, Leusderweg. 26.7.43 914.00 uur: Den Haag, café Dén Hout Bezuidenhoutscheweg. Op Sicilië werden talrijke aanvallen van sterke vijandelijke infanterie- en gepantserde strijdkrachten in zware gevechten en in samenwerking met Duitsche luchtstrijdkrach ten voor de gevechten op korten afstand af geslagen. De Duitsche en Italiaansche lucht macht zette haar aanvallen op de transport- vloot van den vijand ook Maandag met goed gevolg voprt. Bij deze aanvallen werd o.m. een .vijandelijk vrachtschip van meer dan 10.000 ton door bommen tot zinken gebracht. Maandagnacht hebben Duitsche gevechtsvlieg tuigen Malta aangevallen." De A.N.P.-correspondent meldt voorts Benoorden Orel, waar het terrein vrijwel onbegaanbaar is door de vele" regens en de ondoordringbare bosschen en moerassen, heb ben de bolsjewisten het zwaartepunt van hun tegenaanval gelegd. Slechts op twee plaatsen slaagden de bolsjewisten er in de Duitsche stellingen te doorbreken en zoodoende een eenigszins kritieke situatie te forceeren. Een onmiddellijk volgende Duitsche tegenaanval bracht het verloren terrein weer in Duitsche handen, terwijl de tweede doorbraak >werd opgevangen en in het kruisvuur van de zware Duitsche artillerie kwam te liggen, zoodat de doorgebroken bolsjewistische troepen geen gelegenheid hadden dé bres te vergrooten. In militaire kringen verklaart men, dat de Duit sche troepen de situatie volkomen beheer- schen. De gestadige toeneming van de verlies cijfers wettigen de conclusie, dat de inspan ningen van den vijand om met zijn groot offensief toch nog een succes te behalen, haar hoogtepunt nog niet bereikt hebben en dat hij, evenals in de grootste winterslagen van dezen veldtocht, zonder scrupules alles in den strijd werpt. Alleen bestaat er een groot verschil tus schen de veldslagen die toen en die thans woeden. Men krijgt den indruk, dat de Sov jets ditmaal alles op het spel zetten. Critische waarnemers zijn van meening, dat de drijfveer voo'r het Sovjet-offensief van dit jaar gezocht moet worden in de moeilijk heden tnet de voedselvoorziening, waarvoor de Sovjet-Unie thans meer dan ooit is komen te staan. Hier ligt de Achillespees van de oorlogvoering der Sovjets. Het gaat haar om het bezit van de Oekrainsche korenschuur. Ondanks zijn massale optreden is de vijand er praftisch niet in geslaagd eenige terrein winst van beteekenis te behalen. Belangrijke stellingen hebben de Sovjets verloren en wel zoowel ten Zuiden als ten Oosten van Orel en vooral ook in het gebied van Bjelgorod. Daar komen bij de enorme verliezen aan materiaal. Het aantal krijgsgevangenen bedraagt 45.172 ,en de bloedige verliezen der Sovjets zijn bij zonder hoog. In het Vaticaan is Dinsdag een vrij langdurig onderhoud gevoerd tusschen den Amerikaanschen zaakgelastigde Pittman en den plaatsvervangenden onderstaatssecretaris van het Vaticaan, mgr. Montini. Van officieele Vaticaansche zijde wordt medegedeeld, dat in den loop van het on derhoud het bombardement op Rome ter sprake is gekomen. Uit welingelichte kringen heeft men den gemotiveerden indruk, dat den Amerikaan- schelt zaakgelastigde het protest van het Vaticaan tegen de vernieling van de basi liek San Lorenzo is overhandigd, hoewel van de zijde van het Vaticaan tot dusver nog niets bekend gemaakt is over een pro test van den Paus. Naar Stefani meldt, heeft de Paus aan den aartsbisschop van Turijn, -Kardinaal Fossati, verklaard dat het bombardement op Rome een der „gruwelijkste ervaringen van zijn leven" is geweest In een officieele bekendmaking vermeldt de Osservatore Romano als redenen voor het afzeggen der groote Woensdagaudiëntie bij dgn Paus de „tegenwoordige omstandig heden en de noodzakelijkheid, massale bij eenkomsten te vermijden, die met gevaar voor de deelnemers gepaard zouden kunnen gaan". Naar de Messagero meldt, is bij den Engelsch-Amerikaanschen terreuraanval op Rome ook het graf der ouders van den Paus door vijandelijke bommen verwoest MIDDEN IN DEN ZOMER. D. Een huisvrouw klaagt haar nood. Ze is niet de eerste, die met klachten komt over de groenten-perikelen en 't is ook niet de eerste maal, dat er over geschreven wordt. Integendeel, 't zal zeker al een jaar of twee aanloopen, dat de groentenmisère begon en er vilt maar één ding in positie ven zin oft te merken: dat de klachten sinds dien met den dag toegenomen zijn en dat de groentennood thans tot een meer dan bedenkelijk peil gestegen is Daarom vertelt de huisvrouw, wier epis tel voor me ligt, hoegenaamd geen nieuws: Als er in den winkel des morgens tien uur vermoedelijk groente zal' zijn, staan de menschen al om acht uur in de rij en wie groente wil hebben, kan haar huis, wel licht ook haar kinderen, een paar uur al leen laten. Met de kans, dat er om tien uur niets aankomt en het dien middag een aard appel met een- aardappel en een aardappel toe wordt. „Dat langs zwarte wegen heel wat onze neus voorbij gaat, weten we", schrijft de huisv#buw. Welzeker, dat weten we. We weten, dat er achter de toonbank heel wat terecht komt, dat óp de toonbank moest liggen, dat in het stille uur heel wat pakket jes worden gebracht naar de adressen, waar men nu niet dadelijk naar de maximum prijzen vraagt, dat er in Nederland op het oogenblik duizenden en duizenden men schen zijn, die dit jaar geen aardbei, kers of bes geproefd hebben, omdatnu ja, 't is nu eenmaal zoo. We weten ook, dat het de moeite loont, zoo eens tegen den avond te observeeren, wat er al zoo per trein en bus wordt aangesleept van de.n teler, die liever aan den stedeling verkoopt, dan zijn goed naar de veiling te brengen. Lieve huisvrouw, dat weten we immers allemaal! Zelfs de menschen, die me in hun anonieme briefjes bezweren,'' dat letterlijk alles door Duitschland wordt opgeslokt we ten wel beter en zelfs maak ik me sterk, dat menig zulk een anonymus niet onbe kend is met het achterhuis van zijn groen- tenboer en gisteren nog zwarte peultjes ge geten heeft. Het was, is en blijft met de groentenvoór- ziening een hopelooze janboel, waarbij geldzucht en bedrog om den voorrang din gen lederen Dinsdag beleven we de dwaas heid, dat bijkans een kostelijke kolom in de krant gevuld wordt met prijzen van groen ten en fruit, officieele publicatie van den gemachtigde voor de prijzen, maar iedere huisvrouw zal u kunnen vertellen, hoe er met deze noteering eenvoudig gesold wordt en welke middeltjes tot ontduiking er zoo al toegepast worden. Niets ligt ons verder, dan de moeilijk heden met de voedselvoorziening van ons land breed uit te meten. Die moeilijkheden zijn er en we behooren ze gemeenschappe lijk te dragen. Met de groenten gaat het evenwel nu al maanden en maanden vèr over de schreef en de ontevredenheid der huisvrouwen is volkomen begrijpelijk. Er is groentenscha.arschte. Het zij zoo, maar als er weinig is, dan wijst de billijk heid maar één weg: dan worde dit weinige rechtvaardig verdeeld, opdat ieder althans van dit weinige zijn rechtmatig aandeel ver krijgt. Geen achterbaks geknoei met den groentenboer, geen stiekum groenten halen bij den teler, doch distributie van den aan voeg, gelijk honderden artikelen thans im mers door geregelde verdeeling den ver bruiker bereiken. Groentenkaarten hebben we al maanden lang. Als we die eindelijk ook eens gingen gebruiken? 't Zal in 't begin wel moeilijk beden brengen, want men zal niet graag 'n systeem prijs geven, waarbij aan een mand groenten een week huur verdiend wordt, maar onze knappe distributie-ambtenaren hebben wel voor heeter vuren gestaan. Honden- en kattenbrood gaat al lang op de bon.Wordt het, in trouwe, geen tiid, Hat men zich ook eens over een belangrijk deel van menschelijk voedsel als groenten en fruit ontfermt? Bisschop van Haarlém bezocht getroffen stadsdeel. Mgr. J. P. Huibers. bisschop van Haar- lem, zou Zondagavond wegens het zilveren bestaansfeest van de St. Ritaparochie een pontificaal lof in de thans getroffen kerk in Amsterdam-Noord celebreeren. hetgeen uiteraard niet kon doorgaan. Mgr. Huibera heeft, naar „De Tijd" vernam, Zondagmid dag een bezoek gebracht aan de getroffen wijk, vergezeld door Mgr. dr. G. C. van Noort, deken van Amsterdam, en pastoor dr. A. M. Wouters, den herder der St. Rita parochie. Mgr, Huibers heeft o.a. de grootendeela vernielde kerk, waarin tijdens den bomaan val van de naar schatting ongeveer 800 aan. wezige kipderen en een groot aantal paro- cjiianet*$ji(vee kinderen en tien volwassenen zijn gedood, alsmede het zwaar beschadigde klooster bezichtigd en een rondgaiaf door de parochie gemaakt, die ruim veering dooden onder haar leden telt. Het blad verneemt verder, dat het plan is geopperd, een noodkerk op te richten. PERSONALIA.». Onze stadgenoote mej. M. F. de Ridder, is geslaagd voor het eerste deel van het examen godsdienstonderwijzer(es) vanwege den Ned. Protestantenbond. Onze stadgenoote mej. E. Faber is be noemd tot hoofd van de Chr. kleuterschool te Hillegom.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1