Haarlemscbe Courant Duitsche tegenaanval aan de Mioes. De overval op het distributiekantoor te Huizen. Sovjetlanding in N. Noorwegen mislukt. Nieuwsblad voor Noord-Holland Zware afweerslag ten N.O. van Orel voortgezet. Sovjets verloren in 14 dagen 4827 tanks en 2344 vliegtuigen. Malta zwaar gebombardeerd. Enna op Sicilië door de As ontruimd. Pauselijk protest overhandigd. Ambtenaren, die geen tegenstand boden, naar een concentratiekamp. Bevolking krijgt geen nieuwe bonnen. 288e Jaargang No. 168 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134058 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soehdaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C, Dcrks Donderdag 22 Juli 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271S Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate. Haarlem K 1297 De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Volgens de laatste te Berlijn binnengeko men berichten zijn de Duitsche troepen aan het Mioesfr.ont thans tot den tegenaanval overgegaan. Uit de tot nu toe nog spaarzame berichten, die uit dezen sector gekomen zijn, zou men kunnen opmaken, dat het hier een vrij grooten tegenaanval geldt, temeer daar de eerste berichten reeds spreken van een diepen wig in de vijandelijke stellingen. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Aan den Mioes en den middenloop van den Donetz probeerde de vijand ook Dinsdag met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten ons afweerfront tevergeefs te doorbreken. Hevige vijandelijke aanvallen en stormloopen wisselden met eigen tegenaanvallen af. De gevechten duren voort. Ook in het gebied van Orel werd vooral ten Oosten en Noorden van de stad de zware afweerslag voortgezet. In het Zuidelijke deel van dezen frontsector werden over een breed front ondernomen aanvallen van de Sovjets bloedig afgeslagen, plaatselijke wiggen werden afgegrendeld. Dinsdag vernietigden onze troepen 133 Sovjet-pantserwagens. Ir* den tijd van 5 tot 19 Juli werden in de felle aanvals- en af- weergevechten aan het Oostelijk front 45.172 gevangenen gemaakt, terwijl 4827 pantserwa gens door formaties van het leger, van de Waffen-SS en door luchtdoelartillerie van de luchtmacht kapotgeschoten en verschei dene honderden andere Sovjet-pantserwagens door vliegende formaties van de luchtmacht werden vernietigd. Bovendien werden R01 stukken geschut, alsmede 1080 granaatwer pers buitgemaakt of vernietigd. In denzelf den tijd werden 2344 Sovjetvliegtuigen neer geschoten. Op de Zwarte Zee bracht een Duitsche duik boot een vrachtschip van-2000 brt. tot zinken en in de baai van Kroonstad werd door kust- batterijen van de marine, een sleep in brand geschoten. Verwacht kan worden, dpt de sleep vernietigd is. Onder de bescherming van dichte mist on dernam de vijand in den nacht van 19 op 20 Juli met vrij sterke strijdkrachten een lan dingspoging aan de kust van Noordelijk Noor wegen bjj Vardö. In het terstond losbarstende geconcentreerde vuur van alle terverdedi ging van de kust opgestelde eenheden van het leger, de marine en de luchtmacht, stortte de landingsactie van den vijand volkomen ineen. De vijand moest zich onder verliezen in de dikke mist terugtrekken. In den Westelijken sector van het Siciliaan- sche front voerden Duitsch-Italiaansche ge vechtsgroepen ongehinderd door den vijand, de bevolen -bewegingen volgens de plannen uit. In den Oostelijken sector wer den talrijke aanvallen van Britsche troepen afgeslagen en werden plaatselijke wiggen in onverwijlden tegenaanval uit den weg ge ruimd. In den strijd tegen de vijandelijke transport- vloot werden ook Dinsdag weer goede resul taten behaald. Bij den reeds gemelden aan val van een formatie zware Duitsche gevechts vliegtuigen uit Malta in den nacht van 19 op 20 Juli werden inrichtingen der haven La Valetta in brand geworpen en werden bom- treffers geplaatst op 7 groote vijandelijke transportschepen, waarvan er ten minste 2 als vernietigd beschouwd kunnen worden. Een Duitsche formatie motortorpedo- booten ondernam een nachtelijke actie tegen de door den vijand bezette haven van Syracuse en bracht in een verras senden aanval 2 torpedojagers en een schip van 3000 brt. tot zinken. Een ander groot schip werd door torpedo treffers zwaar beschadigd. De militaire correspondent van het D.N.B. noemt den toestand aan het Oostelijk front stationair. Hij schrijft: Het grootste gewicht van de Sovjet-Rus sische inspanning drukt nog steeds op de Duitsche frontboog van Orel. Het is moei lijk ook maar eenigszins nauwkeurige aan duidingen omtrent bewegingen en tegenbe wegingen op de gebruikelijke landkaarten aan te brengen, omdat er in dit gebied geen steden of grootere plaatsen liggen en het noemen van plaatsnamen slechts een zeer vaag beeld van den feitelijken toestand kan geven. Men laat echter niet daarom alleen aan de Sovjets over in hun frontberichten plaatsnamen te noemen, doch heeft aan Duit sche zijde nog een aantal andere redenen die samenhangen met de aan den gang zijnde te genbewegingen. Daarom beperkt het Duit sche weermachtbericht zich ook tot den kor ten zin, dat ten Oosten en ten Noorden van Orel de zware afweerslag voortgang vindt. Men vergist zich echter wel niet, wanneer men aanneemt, dat het Sow jet-Russische p«nt dat het verst naar het Westen uitspringt, Mzensk Is. De afloop van den strijd van Dinsdag moet overigens als een nieuw bewijs worden beschouwd, dat de Duitsche legerleiding slij tage bij den tegenstander wenscht te veroor zaken. De'Sovjets voeren reserves na reser ves aan tot aanvulling van hun ten deele sterk gedecimeerde formaties zoowel aan de Mioes en aan de midden Donetz als in het gebied van Orel. Zij doen aldus wat als het doel van de Duitsche leiding kan worden beschouwd: zij brengen al hun offensieve krachten in beweging en stellen ze dus aan slijtage bloot. Bij het nastreven van een dergelijk doel speelt het voor het succes geen rol of hier en daar door de afwerende eenheden elas tisch afstand gedaan wordt van bepaalde ge- biedsstrooken, wanneer dit den aanvaller met het oog op de totale plannen in tactisch ongunstiger positie brengt. Zeer leerrijk was de Dinsdag mislukte Sowjet-Russische landingspoging aan de Noordkust van Noorwegen nabij V|jdö. De volledige ineenstorting van deze vijandelijke onderneming reeds in het eerste stadium van zijn aanval, bewijst naar meening van Duit sche militairen,- in welke mate ook de Noor- sche kust tot in de afgelegenste plaatsen ge reed is voor de afweer. Het Italiaarreche weermachtbericht luidt als volgt: In den centralen sector van het front op Sicilië hebben de Spiltroepen na hevige gevechten Caltanisetta en Enna ontruimd en nieuwe stellingen betrokken. Van 10 tot 20 Juli werden 228 vijande lijke pantserwagens vernield en een honderdtal beschadigd, terwijl de vijand talrijke andere bij de landingsoperaties heeft verloren. Toestellen van ons vijfde regiment slagvlie gers hebben een stoutmoedigen aanval op de haven van Augusta gedaan, waarbij zij een groot koopvaardijschip en een transportschip ernstig troffen. Twee vijandelijke toestellen werden in een gevecht neergeschoten, drie onzer vliegtuigen keerden niet op hun bases terug. Zware Duitsche bommenwerpers hebben in den nacht van 20 Juli de haven van Malta aangevallen, zij troffen havenwerken en zeven koopvaardijschepen, waarvan er twee als gezonken kunnen worden beschouwd. Duitsche torpedomotorbooten hebben in de wateren van Sicilië twee torpedojagers en een stoomschip van 3000 ton tot zinken ge- braeth en een kaoopvaardijschip van middel bare grootte met torpedo's getroffen. Alle torpedomotorbooten keerden op haar bases terug. Bij vijandelijke luchtaanvallen op Na pels en plaatsen in Campania, Calabrië en op Sardinië werd lichte schade en een gering aantal slachtoffers veroorzaakt. Luchtdoel batterijen schoten twee toestellen neer te Napels, 1 te Salerno en 1 in de omgeving van Decimo (Cagliari). In een aanvulling wordt gezegd, dat tenge volge van de gemelde luchtaanvallen te Na pels en in de provincie 13 dooden en 45 ge wonden zijn geteld. De militaire correspondent van het D. N. B. schrijft voorts: Op Sicilië is de poging van den vijand de Rijkscommissaris Rijksminister dr. Seyss- Inquart yiert heden zijn 51en verjaardag. (C.NJF.-Zeijlemaker-Pax Holland-m) vlakte van Catania aan de Westzijde te over vleugelen en daarbij de in het gebied van Enna staande Duitsch-Italiaansche eenheden te omsingelen, door de schitterende tactische manoeuvre van de Spiltroepen mislukt. Dat Enna daarbij werd ontruimd lag in het plan van de bewegingen onr zich van den vijand los te maken en zal den vijand wel niet het door hem verwachte voordeel brengen. In- tusschen gaan de gevechten om Catania met onverminderde hevigheid voort. Duitsch- Italiaansche tegenaanvallen verhinderden ieder operatief succes van den vijand. Zij dwongen dezen opnieuw niet onaanzienlijke strijdkrachten aan te voeren. Luchtmacht en marine zorgen ervoor, dat de aderlating van de Britsche marine- gn koopvaardijtonnage onafgebroken voortgaat. Militaire gouverneur voor Sicilië. De zoon van den voormaligen Britschen ambassadeur bij het Quirinaal, generaal-maj. Rennel of Redd, zou door de Anglo-Ameri- kanen aangewezen zijn als militair gouver neur van het door hen bezette gedeelte van Sicilië. Reactie in de geheele wereld op het bombardement. In toonaangevende Vatieaansche krin gen wordt bevestigd, dat Paus Pius XII onmiddellijk na het bombardement van Rome Maandag een officieel protest heeft gericht tot de regeeringen te Washing ton en Londen. De boodschap werd langs diplomatieken weg aan de beide regeeringen overhandigd. Een officieele publicatie van het protest van het Vaticaan wordt echter niet verwacht, daar men eerst de antwoorden van de beide regeeringen wil afwachten. Het principieel reeds genomen besluit van den Paus om in geval van een nieuw bom bardement van Rome zijn zetel te verplaat sen naar de binnenstad van Rome in een van de paleizen, die volgens het verdrag van Lateranen exterritorialiteit genieten, blijft gehandhaafd. Een nieuw bombardement van Rome zou na het plechtige protest van den Paus, beschouwd worden als een onmid dellijk tegen de persoon van den Paus gerichte daad. De Paus heeft een brief gezonden aan den Kardinaal-vicaris van Rome, waarin hij protesteert tegen het bombardement van Rome. Tegelijkertijd veroordeelt de Paus in den brief opnieuw het bombardement van de burgerbevolking dat in strijd is met aile wetten van menschelijkheid en de Chris telijke gevoelens. In het Vaticaan komen onafgebroken uit de geheele wereld boodschappen, telegram men en brieven aan. die den Paus de sym pathie en cle smart overbrengen van de open bare meening der wereld over het bombar- aeeren en verwoesten van de heiligste ge- denkteekenen der Christenheid. Bekende deskundigen hebben de puinhoopen van de verwoeste basiliek San Lorenzo 'nauwkeu rig onderzocht. Tot dusverre kon nog niet worden .gezegd of het mogelijk zal zijn de basiliek weer op te bouwen. De Paus heeft ook Dinsdag verscheidene wijken van Rome bezocht. Hij heeft zich vervolgens begeven naar een aantal zieken huizen óm zich van den toestand der ge wonden op de hoogte te stellen. Officieel wordt medegedeeld In een der distributiekantoren van het land zijn, zooals reeds gemeld, mis-- dadige elementen binnengedrongen, die bereikten, dat de ambtenaren ter plaatse de plundering van het kantoor toelieten, zonder tegenstand te bieden, Daarbij is een zeker aantal levensmiddelenbonnen gestolen. Keuringen voor de Waffen SS, het Legioen en de Landwacht. Het SS. Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die licha melijk zomrel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en êich geheel -kunnen geven aan de eischen, die de- opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoe kingen worden ook alle gevraagde inlichtin gen verstrekt met betrekking tot de verzor ging der familieleden. duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche. SS. in Nederland willen toetreden Personen tusschen 1835 jaar, die aanmel- dingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kun nen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbin tenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 23.7.43 914.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 23.7.43 9—13.00 uur: Utrecht, NV. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43 914.00: Amersfoort, Pol, Durchgangs- lager, Leusderweg. 26.7.43 914.00 uur: Den Haag, café Den Hout Bezuïdenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers. Voorzien van „muggenmaskers" trekken de jongens voorzichtig door het moeras den vijand tegemoet. (SS PK Fritsch O/H P. c) In Brunswijk heeft men thans ruilbureaus voor halsboorden. - In veel gezinnen be schikt men nog over groote aantal len heerenboorden van „voor-oorlog- sche wijdte", die deshalve niet meer gebruikt worden. Door middel van onderlingen ruil kan men er voor zorgen, dat zooveel mogelijk gegadig den weer een pas sende boord dragen Daar thans in Berlijn en naaste omgeving omstreeks 35.000 Nederlanders werkzaam z ij n, heeft men zich ge noodzaakt gezien 't aantal Nederland- sche kerkdiensten uit te breiden. Uit het onderzoek is gebleken, dat en kele ambtenaren in strijd met hnn plicht zonder tegenstand te bieden de in- dringers in hun misdadige bezigheid niet hebben gehinderd. Zij zijn daarop in hechtenis genomen en wachten thans op overbrenging naar het concentratiekamp 's Hertogenboseh, Tevens is bepaald, dat in dit geval en voortaan in elk eventueel volgende geval van dezen aard het betreffende distribu tiekantoor voor de geroofde bonnen geen andere krijgt. De bevolking zal het dan, naar gelang van 't aantal gestolen bon nen, zonder levensmiddelenbonnen moe ten doen. In verband met dit voorval vernemen wij nog van bevoegde zijde: De levensmiddelenpositie in Nederland is aan de geheele bevolking bekend. De levens- middelenhonnen, die worden uitgegeven, weerspiegelen in hun rantsoeneering den om vang van hetgeen met inspanning van alle krachten en in het belang van alle Nederlan ders uit den Nederlandschen bodem gewon nen kan worden. Als dus onverantwoordelijke elementen zich vergrijpen aan levensmiddelenbonnen of in anderen vorm aan de maatregelen tot rantsoeneering der levensmiddelen, Welke zoo noodzakelijk zijn in het belang der geheele bevolking, dan verhinderen zij daardoor de ordelijke voedselvoorziening der bevolking, die dan uitsluitend de schade daarvan heeft. Bovendien is de bezettende mogendheid vastbesloten, ter beveiliging van de levens noodzakelijkheden, in het vervolg een bijzon der nauwkeurig onderzoek in te stellen naar de houding der ambtenaren op de plaats van het strafbare feit, daar het de natuurlijke plicht van eiken ambtenaar wederom in het belang van het algemeene welzijn is, zich energiek en met succes te verzetten te gen iedere poging tot sabotage. Waar ook maar de verdenking bestaat, dat ambtena ren in strijd met hun plicht handelen, zul len zij zooals in het onderhavige geval naar een concentratiekamp worden overge bracht. „Het volk elscht daden." Hedenavond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum I over: „Het volk eischt daden". Giraud te Londen. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, fa Giraud, van Canada komend, in Londen aan gekomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1