Haarlemsche Sovjet-aanvallen in het geheele Zuiden opnieuw afgeslagen. Duikboot dringt haven van Syracuse binnen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Duitsch scheepsgeschut in de Zee van Azof in actie. Te land elastische oorlogvoering. Onjuiste berichtgeving der bolsjewisten. Naar schatting thans 600 divisies tegenover elkaar. In Juli 1 kruiser, 8 torpedo jagers en 2 duikbooten vernietigd. Gelukwensch van den Führer aan den Rijkscommissaris. 288e Jaargang No. 169 Bureaux: Groote Houtstraat M. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplcin 31, Tel. 12230 Hoofdredacteur: P. C. Derks Vrijdag 23 Juli 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkery: Z. B. Spaarne 12, Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedreven Damiate. Haarlem K 1297 Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend De Sovjets hebben Woensdag aan het ge' hecle front van de zee van Azof tot in den gevechtssector Orel hun vergcefsche pogingen voortgezet om door de Duitsche stellingen heen te breken. Hun ten deele met versche strijdkrach ten ondernomen aanvallen, waarvan het zwaartepunt gelegen was bij. Koeibysjewo, Isjoem, ten Noorden van Bjelgorod en aan de bocht van Orel, stortten in het afweer- vuur en den bommenregen voor de eigen linies ineen, of werden in de hoofd gevechtslinie in een strijd op korten af stand tot staan gebracht. Plaatselijke wig gen konden overal in onverwijlden tegen aanval uit den weg worden geruimd. - De Duitsche infanterie heeft zich in de jong ste zware gevechten in alle omstandigheden heel bijzonder onderscheiden. Vooral ver dient de Frankisch-Sudeten Duitsche 46e di visie infanterie genoemd te worden. Woensdag werden 163 Sovjet-pantserwagens kapot ge schoten. Duitsche zeestrijdkrachten beschoten in den nacht van 20 op 21 Juli belangrijke aanvoerhavens van de Sovjets aan de Oost kust van de Zee van Azof en stellingen aan het Mioes-front. Hierbij werd een vijandelijk bewakingsvaartuig tot zinken gebracht, een ander in brand geschoten. In de wateren van het Visschersschier- eiland vernietigden snelle Duitsche gevechts vliegtuigen een motortorpedoboot der Sovjets. Op Sicilië ontstonden slechts in het Ooste lijke deel gevechtshandelingen. De aanval van een Engelsche gevechtsgroep werd uit eengeslagen. De vijand verloor talrijke ge vangenen en leed hooge bloedige verliezen 13 zware pantserwagens werden kapot gescho ten en eenige stukken geschut buitgemaakt. Bij den aanval op scheepsdoelen in de haven van Augusta in de nacht van 20 op 21 Juli bracht de Duitsche luchtmacht een tankboot van 10.000 brt. tot zinken en beschadigde door bomtreffers vijf andere schepen alsmede een pantser-landingsboot. Een Duitsche duikboot drong in een koenen aanval de haven van Syracuse binnen en vernietigde een troepen transportschip van 12.000 brt. De militaire woordvoerder heeft in de Wilhelmstraase meegedeeld dat er naar schatting op het oogenblik aan het Ooste lijke front 600 divisies tegenover elkaar staan. De Sovjets werpen zeer sterke krachten, vooral tanks, in den strijd en in militaire kringen te Berlijn heerscht de opvatting, dat zij dezen zomer een be slissing willen forceeren. - De A.N.P.-eorrespondent te Berlijn meldt: Het centrum van den grooten materiaalslag in het Oosten kristalliseert zich steeds meer in het gebied rondom Orel, waar de bolsje wisten alles riskeeren om door de Duitsche linies heen te breken. De troepen van maarschalk Timosjenko vallen op het oogenblik niet alleen uit het Noorden en uit het Oosten aan, doch sedert Woensdag ook uit het Zuiden, alwaar zij over een breed front tegen de Duitsche linies op trekken. De Duitsche troepen moesten op eenige punten eerst onder den geweldigen druk der aanvallende bolsjewisten uitwijken, doch in den loop van den dag, toen een groot deel van het vijandelijke materiaal vernie tigd was, konden de oorspronkelijke stellin gen worden herove.rd. Evenals in de andere sectoren leden de bolsjewisten ook hier weer zware bloedige verliezen. In verband met dezen gang van zaken wijst men in Duitsche militaire kringen nogmaals op het voortvarende en bedriegelijke van de berichtgeving op militair gebied der bolsje wisten, die plaatsnamen noemen en terrein winsten opgeven, welke een volkomen on juiste voorstelling van den stand van zaken geven. Volgens Berlijn noemen de bolsjewis ten regelmatig plaatsen, welke zij zeggen ver overd te hebben, die op zijn hoogst slechts enkele uren in hun bezit zijn geweest om daarna weer verloren te gaan. Dikwijls ge beurt het ook, dat zij plaatsnamen 'noemen, waar absoluut niet gevochten wordt. Deze berichten worden door de bolsjewisten ge lanceerd, met het doel de Duitsche legerlei ding op een verkeerd spoor te brengen. In werkelijkheid hebben de troepen van Timosjenko en Rokosowski slechts een uiterst geringe terreinwinst behaald, welke een ver gelijking met het geweld van den bolsjewis- tischen stormloop niet kan doorstaan. De Duitsche troepen beheerschen de situa tie aan het Oostelijk front volkomen, zoo ver klaart men te Berlijn. Geallieerden lijden op Sicilië gevoelige verliezen. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt „Op Sicilië ondernam de vijand in den centralen en den Oostelijken sector van het front aanvallen met infanterie en pantserwagens. De strijdkrachten der Spil boden hardnekkigen tegenstand en brach ten den aanvallenden afdeelingen gevoelige verliezen aan menschen en pantserwagens toe. Langs de Zuid-Oostelijke kust van Sicilië hebben onze torpedovliegtuigen treffers ge plaatst op zeven groote schepen, waarvan een in de luchtvloot; op de reede van Augusta werd een tankschip door bommenwerpers van de Spil tot zinken gebracht, terwijl zes koop vaardijschepen beschadigd werden. In den nacht van den 16en heeft een onzer duikbooten ter hoogte van Syracuse een for matie aangevallen, bestaande nit twee groote oorlogsschepen en talrijke torpedojagers; één der groote schepen werd door twee torpedo's getroffen. Grosseto, Napels, Salerno en Cagliari wer den door de Engelsch-Amerikaansche lucht macht gebombardeerd; de schade is weinig belangrijk. In de omgeving van Salerno be stookten vijandelijke toestellen een trein, die krijgsgevangenen vervoerde met machine- Landwacht Nederland. Op 20 Januari 1940 zei Winston Churchill in een rede voor de Engelsche radio: „Vele illusies over Sovjet-Rusland zjjn in deze weinige weken van hevigen strijd in het Noorden verstoord geworden. Ieder een kan zien hoe het communisme de ziel van het volk besmet en verteert, hoe het de menschen verdorven en hongerig maakt in vredestijd en erbarmelijk in den oorlog. De slavernij van het bolsjewisme is erger dan de dood". Nederlanders. Deze zelfde Winston Chur chill strijdt heden zij aan zij met de bolsje wistische Aziatische macht onder joodsche leiding, die zich tot doel heeft gesteld de ver nietiging van de gezamenlijke Europeesche statengemeenschap en van alle Europeesche en vooral Germaansche waarden. Daarom luidt het gebod van dit oogenblik; Zet al uw bezwaren op zij en treedt toe tot de Landwacht N ed e r 1 a n d. De Führer heeft den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebigd, Dr. Seyss-Inquart, ter gelegenheid van zijn verjaardag gisteren het volgende telegram gezonden: Ontvangt op Uw verjaardag van heden mijn hartelijkste geltikwenschen. ADOLF HITLER Ook de Rijksmaarschalk van het Groot- Dultsche rijk heeft een in hartelijke be woordingen gesteld gelukwenschtelegram aan den Rijkscommissaris gezonden. geweervuur. Luchtdoelbatterijen schoten een vliegtuig neer te Milis en een tweede te Uras (Sardinië). Italiaansche nachtjagers schoten drie toestellen neer; Donderdagochtend vroeg vernietigde een Duitsch toestel een twee motorig Engelsch vliegtuig, dat getracht had een vliegveld der hoofdstad met machinege weervuur aan te vallen." Van 1 tot 21 Juli hebben de Duitsch- Italiaansche vlootstrgdkrachten in de Middel landsche Zee een kruiser, 8 torpedojagers en 2 duikbooten tot zinken gebracht en ernstige schade toegebracht aan 17 kruisers en 4 tor pedojagers met een totale watervcrplaatsing van 168.000 ton. De aanval van Duitsche snelbooten op de haven van Syracuse en het tot zinken bren gen van twee torpedojagers en een groot vrachtschip, wordt in militaire kringen te Berlijn een bewijs genoemd voor het feit, dat de Britsche strijdkrachten nog in geenen deele de wateren om Sicilië beheerschen. De Ge allieerde propaganda heeft het weliswaar doen voorkomen alsof dit het geval was, zelfs eenige dagen geleden verzekerd, dat Britsche vlootstrijdkrachten de Straat van Messina zouden controleeren. Hoever deze zoogenaam de controle in werkelijkheid gaat, ziet men aan de met succes bekroonde activiteit der Duitsche snelbooten in dit gebied, aldus Ber- lijksche militaire, kringen. Van de Duitsche aanvallende eenheden is slechts een snelboot beschadigd. Aan Duitsche zijde heeft slechts één man bij deze onderneming het leven verloren. Omtrent den gemelden luchtaanval op Grosseto meldt de Tribuna, dat de vijand zijn bommen op de woonwijken heeft neergewor pen, o.m. werd een kindertehuis volkomen vernield. Het weeshuis en het stedelijk zieken huis werden zwaar beschadigd. Van de St. Josephkèrk werd het dak door een vijande lijken bom gedeeltelijk vernield. In totaal werden 30 woonhuizen vernield en ongeveer 50 min of meer zwaar beschadigd. De stem det SS. Luistert op Zondag 25 Juli van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1, op golf lengte 415 meter, naar de stem der S.S. Uitge zonden wordt een vraaggesprek met den staf chef van de Germaansche S.S. in Nederland over het onderwerp: „Begunstigende leden." Grootste grot van Duitschland wordt schuilkelder. De grootste grot van Duitschland, de Kluter- grot in Westfalen (8 K.M.) zal tot een enorme schuilkelder voor de burgerbevolking worden. Reeds is er electrisch licht in aangebracht. De grot is tijdens den Dertig-jarigen oorlog ook regëïmatig door de bevolking opgezocht wan neer er gevaar dreigde. Keuringen voor de Waffen SS, het Legioen en de Landwacht. Het SS. Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die licha melijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun kelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoe kingen worden ook alle gevraagde inlichtin gen verstrekt met betrekking tot de verzor ging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS. in Nederland willen toêtreden Personen tussehen 1835 jaar, die aanmel- dingspliehtig zijn voor den arbeidsinzet, kun nen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbin tenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 25.7.43 914.00: Amersfoort, Pol, Durchgangs- lager, Leusderweg 26.7.43 914.00 uur: Den Haag, café Den Hout Bezuidenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers. Be mannen zijn goede kameraden met de honden. (SS PK Altstadt O/H P. c) Portugeesche zee lieden berichten, dat Ellis Island te New-York, nu ge heel als gevangenis voor vreemdelingen is ingericht. De 37-jarige werkman v. Mierlo die in de hal van een machinefabriek te Hengelo werk zaamheden ver richtte, raakte be kneld tussehen een rijdende kraan^ en een pilaar. Hij was op slag dood. De Haagsche politie" heeft een meisje van 15 jaar aangehouden, dat in distributiebon nen handelde. Bij haar aanhouding was zij in het be zit van een groot aantal bonnen en een bedrag van ruim negenhonderd gulden BRIEF AAN MIJN NEEF. D. Beste kerel, Dank voor je klaagbrief, dien ik gaarne meteen beantwoord. Je schrijft, dat de drukke weken voor den overgang er op zitten, dat de vacantie nu begonnen is en dat je, hoe plezierig het ook- is, dat je overgang met weken lang zalig nietsdoen wordt beloond, nogal verlegen zit met je zomerverlof. Want het buitenland- sche uitstapje is nu al vier jaar van 't pro- pramma afgevoerd, maar ook binnenland- sche tochten hebben tegenwoordig hun be zwaren en logeerpartijen ontmoeten moei lijkheden, die je zelf opsomt en die ik dus niet behoef te herhalen. En toch, zoo schrijf je, wil een jongmensch wel eens een ver zetje, toch wil hij eens buiten 't gewone doen verkeeren en, liefst in aanraking met de vrije natuur, alle beslommeringen van school en huis, vergeten. Dat levert proble men op, zooals je zegt. Vader en moeder weten er geen raad op en je zuster worstelt blijkbaar met dezelfde moeilijkheden. Wel, laat me een eerlijke poging in het werk stellen om jullie een oplossing aan de hand te doen, een oplossing, die je gansch nieuwe ervaringen in het vooruitzicht stelt en bovendien de aantrekkelijkheid bezit van het nuttige met het aangename te ver eenigen. Wat een inleiding hè? Nu, we zijn er ak Ik raad jullie beiden dan aan, je cito naar het kantoor van het Gewestelijk Arbeids bureau te begeven en je daar op te geven voor „oogsthulp": Voor zoover de zaak je niet geheel be kend.is want het schijnt dat men op sommige middelbare scholen er niet al te veel aandacht aan besteed heeft het vol gende: Natuurlijk weet je wel, dat we rnifl- den in den oogsttijd zitten, hetgeen altijd een periode van veel bezigheid op het plat- teland beteekent; nu er evenwel door aller lei omstandigheden handen te kort zijn op het boerenland en jij en ik en iedereen er het grootste belang bij hebben, dat de boel tijdig wordt binnengehaald, is ieder man netje en ieder vrouwtje op de boerderij er één, ook al hebben ze niet hun leven lang op het platteland gesleten. Wat tallooze boerderijen in alle deelen van ons land noodig hebben in de aanstaande weken is iongens met een paar flinke handen aan het lijf, bereid om te helpen bij het bergen van graan- en fruitoogst, bij het vervoer der producten, bij het werk in stal en schuur en voorts meisjes, die hetzij op het land een handje meehelpen, hetzij de boerin ter zijde staan, want ook de boerin heeft het druk. Voor deze oogsthulp worden dus jongens en meisjes van, laat me zeggen, zoo tussehen de 15 en 18 jaar aangenomen. Er wordt van hen verwacht, dat ze de handen uit de mou wen en de beenen bij het ochtendkrieken uit het bed willen steken; zij eten mede wat de pot schaft - over 't algemeen valt dat op de boerderij nog wel mee en krijgen een zakgeld van 1.a 2.per "eek. Zij hebben zich te gedragen naar de regels van het huis en het is even vanzelfsprekend dat luiheid, brutaliteit e.d. niet zullen mo gen voorkomen als dat uitsluitend gezonde jongens en meisjes worden uitgezonden. Is dat niet aardig? Je zult zeggen, dat dat ondervonden moet worden. Wel, laat'me je vertellen, 'dat ik in mijn naaste omgeving een knaap heb, die verleden jaar in Zeeland zes weken geholpen heeft bij den oogst van kersen, appelen en pruimen. Nu, je moet hem nooit meer kwaad spreken van het Zeeuwsche land en van het Zeeuwsche fruit. Een ander maakte zich verdienstelijk bij den roggeoogst in Overijsel en de vriendschap, met dat Overijsselsche boeren gezin gesloten, bleek zóó hecht, dat hij nog onlangs een uitnoodiging voor een groot familiefeest ontving. Ook in dat opzicht is die oogsthulp een goed ding: ze verruimt den blik, geeft een inzicht in vele onbeken de zaken en legt een band tussehen stad en platteland. Zoodat ik maar zeggen wil: Als jij en je zuster je zinnen hebt gezet op een vacantie, waarin het aangename het nuttige dient, trek dan naar buiten, hap een maand of zes weken frissche lucht en keer straks terug, misschien met eelt in je handen, maar zeker met het besef, jezelf èn je land een dienst te hebben bewezen in een moeilijken tijd. En nu: veel succes en stuur me een ansicht uit Friesland of Brabant of waar je belan den zult. De luchtaanval op Rome. Het aantal dooden te Rome is gesteggn tot 719 en het aantal gewonden tot 1599, aldus een officieele mededeeling. Een woordvoerder van het Britsche mi nisterie van luchtvaart heeft „met nadruk verklaard, dat het bij de aanvallen op Rome om aanvalsoperaties van Engeland en Amerika tezamen gaat, en dat het eerste bombardement door Amerikanen is uitge voerd wijl men van meening is, dat de be volking van Rome minder van haat ver vuld is tegenover de Amerikanen dan te genover de Engelsch en. Lord Cranborne heeft in verband met de Geallieerde aanvallen op Rome ver klaard, „dat men weliswaar de voorkeur zal geven aan daags uitgevoerde luchtaan vallen, omdat bij daglicht met meer accu ratesse kan worden geworpen, doch dat de Geallieerden Rome zoonoodig ook bij nacht zullen aanvallen. „In Noord-Afrika", aldus Lord Cranborne, „bevinden zich genoeg eskaders nachtbommenwerpers om Rome te bombardeeren op een wijze die veel overeenkomst met het Roergebied zal ver- toonen." AMERIKAANSCHE GEZANT IN LISSABON GESTORVEN. De gezant van de Ver. Staten te Lissa bon, Bert Fish, die sinds eenige dagen ziek was, is plotseling overleden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1