Haarlemsche Courant Geen resultaten van zomeroffensief der Sovjets. Tot verdedigingslinie in Oost-Siciiië besloten Terugvoering in krijgsgevangenschap dienst plichtig en reservepersoneel der landmacht. Thans ook felle gevechten bij Leningrad. Bolsjewisten werpen reserves in den strijd, waar deze zich bevinden. 50 tanks met 67 schoten buiten gevecht gesteld. Hooge verliezen voor den aanvaller. 11 geallieerde divisies op het eiland. Frontverkorting in het Westen. 288e Jaargang No. 170 Bureaux: Groote Houtstraat 9S. Tel Advert. 10724, Redactie 1060® Postgiro 134958 Haarlemsche Ct,. Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 17. Tel, 1231® t T Tf Hoofdredacteur: F. c. Derk» Nieuwsblad voor Noord-Holland Het opperbevel der Duitsehe weermacht maakt bekend: De vijand heeft zijn groote aanvallen op het Oostelijk frpnt tot verdere sectoren uit gebreid. Desondanks bleven ook Donderdag al zijn pogingen om zonder rekening te hou den met verliezen een doorbraak te bereiken vergeefsdh. In strijd met alle vijandelijke propaganda staan de legers van het Duitsehe leger in het Oosten hecht en ongeschokt. In nauwste samenwerking met het luchtwapen brengen zij den vijand ontzaglijke, bloedige verliezen toe. Zoo verloren de Sowjets Don derdag 566 tanks en 105 vliegtuigen. Andere tanks werden door het luchtwapen vernield. Aan het Koeban-bruggehoofd en ten Zui den van het Ladogameer begon de vijand de door de Duitsehe leiding verwachte aanval len na sterke artillerievoorbereiding met steun van tanks en slagvliegers. Zij mislukten volkomen. Aan het front van de Zee van Azof tot Bjelgorod zetten de bolsjewisten de bestor ming van de Duitsehe stellingen ook Don derdag vergeefs voort. Een ten Noordwesten van Koeibisjewo doorgebroken tankgroep werd met het kapotschieten van 50 tanks met uitzondering van geringe restanten vernie tigd. In het geheele gebied van Orel wierpen de bolsjewisten sterke, voor een deel versche in fanterie- en pantserstrijdkrachten in den strijd. Ook deze werden in wisselvallige ge vechten onder zware verliezen teruggeslagen. Bij de afweer van een bolsjewistische for matie bommenwerpers, die een Duitsch con- vooi nabij de Noord-Noorsche kust trachtte aan te vallen, werden door jagers en marine- afweergeschut 15 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Op Sicilië is het Donderdag alleen in den centralen sector tot zware gevechten geko men, in den loop waarvan vijandelijke aan vallen met groote verliezen werden afgesla gen. In den Westelijken sector werd een ach- terwaartsche verdedigingsstelling betrokken De vijand volgde hier slechts aarzelend. Bij Catania houdt de artilleriestrijd aan. In een nachtelijken aanval op de ravitail leering van den vijand tusschen Malta en Sicilië heeft het luchtwapen 4 vrachtschepen van gemiddelde grootte met zware bommen getroffen. De correspondent van het A.N.P. te Berlijn meldt: In den loop van den 22sten Juli zijn de bolsjewisten bij Leningrad tot een groo- ten aanval op de Duitsehe stellingen rond om de stad overgegaan. De gevechten zijn in vollen gang en namen in den loop van den dag aan hevigheid toe. De keten der bolsjewistische zomeroffen- sieven langs het geheele Oostelijk front is daarmede gesloten. Reeds geruimen tijd ver- wachtte men ook in den sector Leningrad, waar de Duitsehe troepen nog steeds een ring rond de stad vormen, een grootere bols jewistische operatie, in de eerste plaats met het doel den ring te doorbreken en de ravi tailleering van de stad, die tot nu toe haar materiaal en levensmiddelen via het Ladoga meer of over de smalle door de bolsjewisten bezette oeverstrook bij Schlüsselburg moest laten komen, te verbeteren en in de tweede plaats om den tegenstand der Duitsehe troe pen in het gebied van Orel en in de andere sectoren, waar de bolsjewisten aanvallen on dernemen, te verzwakken. Het nieuwe offensief der bolsjewisten in den sector van Leningrad legt men in Duit sehe militaire kringen zoo uit. dat de Sovjet- Russische legerleiding ten koste van alles 'n beslissing wil forceeren. Zij is tot dit doel afgestapt van de tactiek, zwaartepunten te vormen, doch werpt de beschikbare reserves die ongetwijfeld groot zijn. daar in den strijd, waar zij zich bevinden. Dit is o.a. het geval, met de strijdkrachten in het gebied van Le ningrad. Waren deze naar den sector van Orel gedirigeerd, dan zou het, naar men hier verklaart, voor de Duitsehe verdediging on getwijfeld moeilijker geweest zijn, hier een doorbraak te voorkomen, thans hameren de bolsjewisten op verschillende punten van het front op de Duitsehe verdedigingslinies, doch in verhouding tot de exhorbitant hooge ver liezen der bolsjewisten, is het terrein dat de Duitschers hebben moeten prijsgeven, zeer gering. In dit verband wijst men er te Berlijn nog maals op, dat van Duitsehe zijde thans een „Abnützungsschlacht" wordt gevoerd, die er op gericht is, de enorme massa's "menschen en materiaal, die de bolsjewisten hebben op gesteld. murw te maken, doordat men de aanvaller steeds weer op de verdediging laat aanrennen en hem daarbij groote verliezen berokkent, terwijl men desnoods terrein prijs geeft. De pantserwagens spelen bij den waar lijk gigantischen slag, die aan het Oostelijk front gestreden wordt, de hoofdrol. De bols jewisten brachten plotseling de hoofdmacht hunner pantserwagens bij Bjelgorod in den strijd, waar van de 128 aanvallende gevechts wagens 85 verloren gingen. Een groep van 50 pantserwagens werd met 67 schoten buiten gevecht gesteld; een zeer opmerkelijk resultaat, waarin het nieuwe Duitsehe geschut wel een belang rijk aandeel zal hebben gehad. Over de aanvallen aan het Mioesfront deelt men nog mede, dat de bolsjewisten het plan koesterden dwars door de Duitsehe stellingen heen te breken naar Marioepol, waardoor Taganrog omsingeld zou worden. Met zeven infanteriedivisies en twee brigades pantser wagens viel de vijand den 17den Juli aan, on dersteund door zeer veel zware artillerie. Een operatief resultaat hebben de bolsjewisten ook aan de Mioes echter nog niet bereikt. Ook de terreinwinsten zijn minimaal en hebben geen strategische beteekenis. Keuringen voor de Waffen SS, het Legioen en de Landwacht. Het SS. Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die licha melijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun .stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoe kingen worden ook alle gevraagde inlichtin gen verstrekt met betrekking tot de verzor ging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. Maatregelen in Italië. Een Italiaansch Koninklijk decreet bepaalt dat het personeel van alle ondernemingen, die voor het leger werken, wordt gemilitariseerd. Het opperbevel van het vijfde Italiaansehe leger heeft bekend gemaakt, dat voor het geval van een vijandelijke actie, in eenige provincies van Latium en Toscuna de uit zonderingstoestand zal worden afgekondigd. Het ministerie van oorlog heeft de oproe ping bevolen van alle onvoorwaardelijk voor den militairen dienst geschikten van de lich tingen 1907-22, onverschillig of zij militaire vooropleiding hebben ontvangen of niet. Deze oproeping geldt niet voor hen, die tot nu toe onmisbaar waren verklaard, daaren tegen wel voor alle om andere redenen van den militairen dienst vrijgestelden. De aan melding moet in de eerste helft van Augustus geschieden. Kerkhof te Napels zwaar beschadigd. Het kerkhof Poggioreale te Napels is zwaar door bommen beschadigd. Het deel van het kerkhof dat tijdens de cholera-epidemie van 1884 is aangelegd, is geheel omgewoeld. Tal rijke grafkapellen zijn vernield. In verband met de op 19 Juli opgeloopen schade zullen alle bureaux van de universi teit te Rome worden gesloten. Vermoedelijk zullen zij 1 Augustus weer open gaan. De aandacht wordt er op gevestigd dat voor le vrijwilligers,, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS. in Nederland willen toetreden Personen tusschen 1835 jaar, die aanmel- dingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kun nen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbin tenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 25.7.43 914.00: Amersfoort, Pol, Durchgangs- lager, Leusderweg. 26.7.43 914.00 uur: Den Haag, café Den Hout Bezuidenhoutscheweg. Zaterdag 24 Juli 1943 Verschijnt dageüjk: behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate. Haarlem K 129T Het Italiaansehe weermachtbericht luidt als volgt: „Door aanzienlijke vijandelijke strijd krachten tegen den centralen frontsector en in de vlakte van Catania ondernomen aanvallen zijn door Italiaansehe en Duit sehe troepen afgeslagen, terwijl in den Westelijken sector de verdediging na zwa re gevechten tegen sterke gepantserde formaties moest worden verplaatst naar meer achterwaarts gelegen stellingen. Formaties vliegtuigen der Spil vielen vijan delijke schepen in de wateren van Sicilië aan: ten Oosten van Kaap Passero werd een groot koopvaardijschip door onze torpedovliegtuigen getroffen en in brand gebombardeerd Tij dens den luchtaanval, waarvan het voorgaan de Italiaansehe weermachtbericht melding maakte, verloor de Engelsch-Amerikaansche luchtmacht boven Sardinië tien meermotorige vliegtuigen, welke door onze jagers werden neergeschoten, behalve de twee reeds gemel de toestellen, schoten luchtdoelbatterijen nog een derde vliegtuig neer, dat bij Villasor viel. Luchtaanvallen op Foggia, Salerno en eeni ge kleine plaatsen in Latium veroorzaakten aanzienlijke schade in de beide steden en lichte schade in Romeinsche Campagna. Een vijandelijk vliegtuig werd vernield tijdens een gevecht boven Foggia, een tweede boven Montefalcione (Avellino). De bemanning van dit laatste vliegtuig werd gevangen genomen. Van de operaties der laatste twee dagen zijn acht onzer vliegtuigen niet op hun bases te ruggekeerd". Het hoofdkwartier van generaal Eisen hower maakt bekend, dat de stad Palermo Vrijdagmiddag door de Geallieerde troe pen is bezet. In verband met het ontruimen van bepaalde gedeelten in het Westen van het eiland, wordt er te Berlijn op gewezen, dat de frontlinie, tot welker verdediging door de Astroepen is besloten, niet in het Westen, doch in het Oos ten ligt. Te Rome acht men een stabilisatie van het front op een verkorte linie mogelijk, vooral indien het den invallers zou gelukken hun linker flank nog verder naar het Noorden te kunnen verplaatsen. De „Messagero" acht tegenactie der Astroepen in de toekomst niet uitgesloten. Deze zal dan uitgaan van een te voren opgeworpen en ingerichte verdedigings linie. Het Donderdag gepubliceerde communiqué van generaal Eisenhower maakt melding van zeer verbitterde gevechten in de nabijheid van Catania. Door de activiteit van Duitsehe troepen, die van het Italiaansehe vasteland nieuwe versterkingen hebben ontvangen en door de mijnen die strijdkrachten der As- mogendheden overal hebben gelegd, zijn onze troepen zeer in de bewegingsvrijheid gehin derd" aldus dit communiqué. Tevens bezit ten de Asmogendheden, naar de Geallieerden toegeven, veel en goed luchtafweergeschut, hetgeen de ondersteuning der Geallieerde operaties door de luchtmacht bemoeilijkt. Van officieele Duitsehe zijde wordt mede gedeeld, dat op het oogenblik 11 Britsche- en Amerikaansehe divisies zich op Sicilië bevin den. In de eerste dagen na de landing heb ben de Engelschen en Amerikanen in totaal negen .divisies aan land gebracht. Later zijn deze strijdkrachten nog met twee divisies versterkt, hetgeen waarschijnlijk niet in het oorspronkelijke plan van den aanvaller heeft gelegen. Uit de ontwikkeling op Sicilië in de laatste dagen maakt men aan Duitsehe zijde op, dat de Geallieerde legerleiding tot het in zicht is gekomen, dat een andere tactiek noodzakelijk is om binnen afzienbaren tijd een beslissing te forceeren. Men neemt aan dat men in verband daarmede van Geallieer de zijde tot een hergroepeering der strijd krachten is overgegaan. Aanval op Soerabaja, geen schade. Donderdagochtend hebben drie viermotori ge bommenwerpers een aanval gedaan op Soerabaja. De vliegtuigen, die spoedig door het afweervuur verdreven werden, richtten geen schade aan. Dit is de eerste vijandelijke aanval op Java sinds de Japansche bezetting. Fransche SS-eenheid opgericht. Een in de Fransche staatscourant versche nen verordening maakt melding van de op richting van een Fransche SS-eenheid. Vol gens deze verordening kunnen jeugdige Franschen niet slechts in het Fransche vrij- - willigerslegioen deelnemen aan den strijd te gen het bolsjewisme aan het Oostelijk front, doch ook in de nieuwe SS-eenheid Diphterie-gevallen stationnair. Een verbetering in den toestand is waar te nemen. Sedert September van het vorig jaar is het aantal gevallen van diphterie in Haarlem grooter dan normaal en de laatste maanden bedraagt het getal ongeveer twintig per week. Een stijging is er gelukkig niet waar te ne men en ernstig is de toestand niet meer te noemen. Het is voorgekomen, dat er veel sterfgevallen waren, doch die periode is weer achter den rug. Het lijkt wel, dat de ziekte zich van de eene wijk der stad naar de andere verplaatst. Door nauwkeurige behandeling hoopt men de ziekte te bestrijden Bij onze Vrijwilligers. Even wordt rust gehouden voor een stevig maal. (SS PK Fritsch. O/H P. c) KORT NIEUWS Het Hongaar- sche ministerie van binnenlandsche za ken heeft het recht gekregen ter ver hooging van de openbare veiligheid een hulppolitie het leven te roepen die van dezelfde wapens zal worden voorzien als de staatspolitie. De Amerikaam sche ambassadeur te Madrid, zal zich naar Washington begeven om zijn regeering rapport uit te brengen. Hij zal vermoedelijk slechts korten tijd in de V. S. blijven. De Turksche ge zant te Sofia, en de Turksche gezant te Madrid zijn tot am bassadeurs bevor derd. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voorzoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In de Waterlookazerne te Amersfoort: 1. De dienstplichtigen van het 2e regiment Wielrijders en zijn oorlogsformaties op 2 Augustus 1943. 2. De dienstplichtigen van het corps Pontonniers en Torpedisten en zijn oorlogs formaties op 3 en 4 Augustus 1943. 3. De dienstplichtigen van het 7e regiment Veldartillerie en zijn oorlogs formaties op 5 Augustus 1943. 4. De dienstplichtigen van het 2e regiment LuchtdoeTartiIIefie en zijn oorlogs formaties op 6 Augustus 1943. Bü de aanmelding moet worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en voor zoover mogelijk, militaire Identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschiahd werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bp de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De "werkgevers zijn ver plicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen per sonen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hier voor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K 1 e e d 1 n g, voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding; dringend wordt aan geraden daagsche er. Zondagsehe kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, als mede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zpn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duit.schland of in de door de Duitsehe weermacht bezette gebieden buiten Nederland be vinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber ln den Niederlan den, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen b(j dergelijke pogingen steunen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1