Haarlemsche Courant Duitsche volk1 voorbeeld voor het front. Nieuwjaarsboodschap van den Führer. Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Dagorders tot Duitsche lucht macht, marine en Waffen-SS. 288e Jaargang No. 386 X X Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. DerRs Maandag 3 Januari 1044 verschijnt dagelytcs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271S Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 De Nieuwjaarsoproep van den Führer tot het Duitsche volk luidt als volgt: „Volk van Duitschland, Nationaal-socia- listen, Nationaal socialistische vrouwen, partijgenooten Meer dan 4 jaar zijn verstreken sedert den dag, waarop de internationale ophit sers, die reeds langen tijd tevoren op geestelijk en materieel gebied den oorlog tegen Duitschland hadden voorbereid, eindelijk hun oorlogsverklaringen konden overhandigen. Toen Engeland en Frankrijk op 3 Sept. 1939 de betrekkingen met Duitschland verbraken en hierdoor den sedert lang vurig verlangden oorlog provoceerden, handelden zij in den geest van een eeuwenlange traditie. Vooral Engeland leefde in dat oogenblik in de waan, zijn meer dan 300-jarige praktijk in het ont ketenen van Europeesche oorlogen dezen keer met een bijzonder goedkoop, eigen optreden, met succes te kunnen voortzetten. Deze ver standige mannen van de traditiepolitiek van het Britsche imperialisme hadden echter en kele belangrijke feiten over het hoofd gezien. 1. Dat in dezen oorlog een totale verande ring van den toestand is ingetreden door het feit, dat niet Engeland het land kan zijn dat profijt trekt uit het herstel van een „theoretisch evenwicht" der krachten als resultaat van dezen oorlog, maar alleen het bolsjewisme. Dat derhalve een zoogenaamd „evenwicht der Europeesche krachten" op den duur in het geheel niet meer kan bestaan, doch dat de noodzakelijkheid Europa te be houden tegenover het bolsjewistische gevaar uitsluitend een. kwestie is van het aanwezig zijn van een domineerende continentale mo gendheid. De Britsche opvatting, om door het handig jongleeren en vooruitschuiven van verbonden krachten van geval tot geval al naar behoefte en in elke richting een ver plaatsing van het Europeesche zwaartepunt te kunnen verkrijgen, is overleefd en door de feiten der harde werkelijkheid onmogelijk geworden. Want in den strijd van de groote naties kan Engeland als mogendheid zelfs geen eigen doorslaggevende rol meer spelen. Bij een bondgenootschap van Engeland met het bolsjewisme of met de Amerikaansche Unie hebben deze Engeland niet noodig, maar zonder de hulp van deze staten is Engeland hulpeloos en onbekwaam. 2. De oorlog, die Engeland is begonnen in de meening zijn oude traditioneele politiek van het Europeesche ovenwicht te kunnen voort zetten, werd door het internationale joden dom ondersteund en propagandistisch voor bereid, maar wordt thans agitatorisch niet meer gevoerd ten bate van de Engelsche be langen, doch voor de overwinning van jood- sche werelddictatuur. Engeland, dat zoo vaak de volken heeft gebruikt als instrument van zijmgewetenlooze Europeesche doelstelling, is thans zelf geworden tot het uitsluitend instrument van nog gewetenloozer machten. Onverschillig hoe deze oorlog zal afloopen. de Britsche machtspositie moet in ieder geval aan het einde van den oorlog zwakker zijn dan zij was bij het uitbreken van den strijd. Wanneer nu de Britsche staatslieden naar aanleiding hiervan gelooven het beste met de wolven verder te kunnen meehuilen, dan zullen zij daardoor pas goed geen wijziging in deze door de natuur gegeven ontwikkeling kunnen tot stand brengen. De internationale jood hitst tot dezen strijd niet op, opdat En geland als wereldmacht zal overblijven of ook maar zijn wereldmachtspositie zal behouden, maar hij voert hem uitsluitend opdat Enropa zal worden gebolsjewiseerd en wel met inbe grip van Engeland. Het bondgenootschap, dat Engeland met Staiin gesloten heeft, zal zoo afloopen, als dergelijke zielsverkoopingen tot dusver altijd nog zijn afgeloopen: niet Groot-Brittannië zal den bolsjewistischen dui vel temmen, maar het bolsjewistische gif zal Engeland zelf steeds meer aanvreten en ein delijk naar het verval doen leiden. Wat ons Duitschland, mijn volksgenoo- ten, aangaat, wij weten, dat zijn bestaan alleen dat van Europa waarborgt. Dat wil zeggen: Elke ineenstorting van Duitsch land zou het continent berooven van een 2V2 duizend jaar teruggaande cultureele traditie, en in plaats daarvan een bar- baarschheid stellen, waarvan slechts die gene zich een voorstelling kan maken, die het bolsjewistische Oosten kent. Dat het in dezen oorlog niet om overwin naar en overwonnene gaat, zooals in vroegere oorlogen, heb ik reeds vaak gezegd. Ik acht mij echter voor mijn geweten verplicht het juist in dezen oproep ter gelegenheid van het nieuwe jaar nog eens met bijzonderen nadruk uit te spreken. Daarbij maken op mij geen indruk de van haat vervulde wenschen van de officieele Engelsche politiek. Wanneer de toonaangevende Britsche poli tici verlangen, dat het grootste deel van het Duitsche volk uitgeroeid zal worden, dat men ons volk evenals het Poolsche, de kinderen ontnemen moet, om ze naar Rusland te zen den om te worden opgevoed, d.w.z., om ze om het leven te brengen; dat men epnige tien tallen millioenen Duitsche arbeiders naar Siberië moet overbrengen; wanneer Britsche bisschoppen-bidden, dat de bestraffing van het Duitsche volk de eerstvolgende tientallen jaren dan het bolsjewisme toevertrouwd moge wordenwanneer men in Engelsche bladen schrijft, dat men ditmaal, hopelijk door gee nerlei humaniteitsbevliegingen aangetast, de gerechtigheid vrijen loop zal laten en het door Engeland en Frankrijk zelf aangevallen Duitschland zoo uiteen zal scheuren en tuch tigen dat het zich in eeuwen niet meer kan De Opperbevelhebber der Duitsche lucht macht Rijksmaarschalk Göring heeft een dagorder uitgegeven, waarin hij o.m. zegt: In dit harde oorlogsjaar heeft ons geheele volk een voorbeeld van bewonderenswaar dige dapperheid, trouw en volharding ge geven. Gij, kameraden, hebt in deze gevechten altijd de trotsche, met roem overdekte vaan der luchtmacht hooggehouden. Ik weet, dat gij mijn vertrouwen in uw moed en uw fanatieke plichtsvervulling nooit zult te leurstellen. Want ons leven geldt als heilig erfdeel der gevallen helden slechts één ge dachte: Duitschland. De weg ligt duidelijk voor ons. Het gaat om overwinning of ondergang". De Opperbevelhebber der marine, groot admiraal Dönitz, heeft een dagorder tot de marine gericht, waarin hij zegt dat het af geloopen jaar het Duitsche volk hard heeft gemaakt als geen enkel vroeger geslacht. „Wat het lot in het komende jaar ook van ons moge verlangen, wij zullen schouder aan schouder staan, één van wil, onwrik baar in trouw, fanatiek in ons gelooi aan de overwinning. De Reichsführer-SS, Rijksminister van binnenlandsehe zaken. Heinrich Himmler, heeft bij de jaarwisseling den volgenden dagorder uitgevaardigd: „Mannen van de Waffen-SS en Politie. Tijdens den zevenjarigen oorlog schreef Frederik de Groote de volgende woorden neer: „Wij zullen zoo lang om ons heen slaan, totdat onze vervloekte vijanden zich opmaken voor den vrede". Deze zin is ons parool voor het jaar 1944'.' verheffen, dan is dat zeker oprecht gemeend doch op zich zelf niet beslissend. Want: ook wanneer wij niet deze onver bloemde uitlatingen van een waarlijk satani sche Britsche gezindheid zouden vernemen, hebben wij voldoende inzicht om te weten, wat ons lot en dat van Europa zou moeten zijn, wanneer ons deze oorlog onbewapend had verrast en wij derhalve niet in staat zou den zijn geweest hem te winnen. Overlevenden en vernietigden. Overigens is alles wat in de hersenen van deze Engelsche sadisten als theoretisch plan geprovoceerd wordt, door het bolsjewisme reeds lang in de praetijk beproefd. Het is ons duidelijk, dat deze oorlog derhalve ook alle vroegere remmingen, die voortkwamen uit een zuiver mensche- lijke humaniteit, verwaarloost, omdat er, wanneer hij ten einde is, geen overwin naar en overwonnene, doch slechts over levenden en vernietigden zullen zijn. Wanneer het bovendien in een oorlog moge lijk is, dat men zich eigenlijk in deze bruut heid voor de eerste maal in de geschiedenis uitdrukkelijk specialiseert op den oorlog tegen vrouwen en kinderen en zich-zelf den eere naam „moordenaar" geeft, dan kan daaraan alleen reeds afgemeten worden, wat het lot van de verliezende partij zal zijn, want men zegt niet dat dit slechts zoo en zooveel tien duizenden kinderen of zoo en zooveel tien duizenden vrouwen en meisjes toegedacht is. Neen, want dit is hetgene, dat in de oogen van de tegenwoordige Engelschen en de ach ter hen staande lieden het eenigst beklagens waardige is. Zij zouden meer dan gelukkig zijn, wanneer zij in plaats daarvan het tien of honderdvoudige aan menschen zouden kun nen vernietigen. Zij verklaren dat ook heel brutaal en openlijk en wij namen er even openlijk kennis van. Wij zien daaruit, dat het hier een oorlog zonder medelijden om zijn of niet zijn betreft, die derhalve door ons helaas ook evenzeer zonder medelijden beantwoord moet en zal worden. Want hoe groot de verschrikking thans ook moge zijn, zij zou niet vergeleken kunnen worden met het afgrijslijke ongeluk, dat ons volk en daarboven uit geheel Europa zou treffen, wanneer deze misdadigers-eoalitie ooit zou zegevieren. Dat hun duivelsche be doelingen van den aanvang af bestonden, blijkt het duidelijkst uit de consequente af wijzing door de Britsche oorlogshitsers van de destijds door mij gedane voorstellen tot ont wapening, van de voorstellen tot afschaffing van den bomoorlog en van al mijn voor stellen tot belemmering van den oorlog respectievelijk van zijn beperking tot de werkelijk strijdende soldaten. Reeds destijds hadden de inspirators van de Britsche politiek, de Vansittarts en consorten, het besluit genomen, den komenden oorlog te voeren als een oorlog van uitroeiing juist van de niet-strijdenden en wel met de middelen, die zij voor geschikter hielden nu de reeds in den wereldoorlog in strijd met het volken recht tegen vrouwen en kinderen toegepaste methode door het algemeen streven naar autarkie niet meer voldoende succes scheen te beloven. Overigens is het in het geheel niet be slissend hoeveel millioenen menschen de plu- tocratisch-bolsjewistische coalitie voornemens is in Duitschland uit te roeien, beslissend is wat er van Europa zou moeten worden, wan neer deze coalitie zegevierend zou blijven. Waar de Britsche heerschappij heden ten dage gevestigd is, zijn honger en ellende de bege leidende verschijnselen van het leven. Terwijl haar leidende persoonlijkheden op brutale, onbeschaamde leugenachtige wijze zwendelen met maatregelen tot genezing van den tijd na den oorlog, kunnen zij niet bestrijden, dat in de geweldige rijken, die zij sedert eeuwen be- heerschen, millioenen en nog eens millioenen menschen jammerlijk te gronde gaan aan hon ger en ondervoeding. Nauwelijks hebben zij Zuid-Italië bezet, of reeds zijn zij gedwongen hun eigen soldaten het betreden van bepaalde gebieden te ver bieden niet omdat daar typhus heerscht maar omdat het langzame verhongeren van deze menschen tot toestanden leidt, aan wel ker aanblik men zelfs den meest verharden Geallieerden soldaat op den duur niet kan blootstellen. Bovendien: wanneer het de plutocratisch- bolsjewistische wereld tot nu toe niet moge lijk was, in landen als Amerika, waar twaalf menschen per vierkante kilometer wonen, millioenen. arbeid en brood te verzeke ren, wanneer het het bolsjewisme niet gelukt is in den loop van zijn dictatuur dertig mil- üoen menschen te behoeden voor verhonge ring, hoewel er op iederen Europeeschen Rus negentien maal zooveel grond is als in Duitschland; wanneer de Engelsehen in Indië met slechts 75 menschen per vierkante kilo meter niet kunnen verhinderen dat millioenen verhongeren, dan zou het dichtbevolkte Euro peesche gebied in geval van een bolsjewis- tischJplutocratische overwinning niet slechts een maatschappelijke ineenstorting beleven, zooals sedert den storm Van de volksverhui zing niet heeft, plaats -gevonden, doch ook een economische catastrophe van niet voor te stellen omvang. Dat Engeland net zoo aan dezen wereld oorlog ten offer zal vallen, willen en kunnen zij. die slechts haat en een waarlijk niet voor te stellen boosaardigheid als eenigen raad gever voor hun handelen hebben, niet inzien. De Duitsche transportschepen, die onder bescherming der ooriossmarine de in het Noorden van het Oostelijk front strij dende troepen verzorgen, zijn niet zelden het doel van vijande lijke vliegtuig- en torpedo-aanvallen. Bij de gezamenlijke afweer van alle wapenen der begeleidingsvaartuigen en de boordflak worden de aanvallen afgeslagen en het convooi be reikt zonder verliezen de haven van bestemming. Tankschepen met waardevollen inhoud voor de vliegtuigen onder bescherming der „vierlingen". (PK Weinkauf PBZ/R P. c) De politie te Monster heeft 3 jongens van 15 tot 18 jaar ge arresteerd, die verschillende in braken hadden gepleegd. Bij een inbraak in de woning van H. bestond de buit uit f 300.- en verschillende kostbare voor werpen. Ben boe kenkastje werd meegenomen en in de vaart ge worpen. Een in braak in de wo ning van T. H. leverde f 800 op. Nog enkele an dere diefstallen werden gepleegd, terwijl één van de jongelieden een aantal rijwie len heeft gesto len. Franco heeft in Catalonië aan 35 politieke ge vangenen uit den burgeroorlog, die ter dood waren veroordeeld, gra tie verleend en hun straf gewij zigd in levens lange gevangenis. Worsteling bij Sjitomir duurt voort. Boven West-Duitschland 30 vliegtuigen neergeschoten. Het Duitsche weermachtbericht van Zon dag luidt als volgt: „Op het bruggenhoofd van Nikopol stortten herhaalde Sovjetaanvallen met zware verliezen voor den vijand voor onze stellingen ineen. Ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk herhaalden de bolsjewisten hun aanvallen met ver scheidene divisies. Op eenige penetra- tiepunten zijn verbitterde gevechten gaande. In het gevechtsgebied van Sjitomir duurt de zware worsteling voort. Voor al ten Zuidoosten van Berditsjef kwam 't tot zware gevechten met den vijand, die hevig blijft aanvallen. Bij Witebsk mislukten de vijandelijke door braakpogingen, die Zaterdag met zwakkere strijdkrachten werden ondernomen. De door eigen tegenaanvallen heroverde ter reinsectoren werden van verstrooide vij andelijke afdeelingen gezuiverd. Ten Noord westen van Newel sloegen onze troepen plaatselijke Sovjetaanvallen bloedig af en sloegen zij gereedstaande strijdkrachten uiteen. Van het Zuid-Italiaansche front wordt slechts plaatselijke gevechtsactie gemeld. Het Adriatische eiland Mljet werd met steun van de marine van benden gezui verd. De Duitsche rijkshoofdstad is in de vroe ge ochtenduren van Zondag wederom door een vrij groot aantal Britsche bommenwer pers aangevallen. Door het lukraak laten vallen van brisant- en brardbommen ont stond in eenige deelen der stad schade, vooral aan woonhuizen. Enkele storingsvliegtuigen liéten boven dien bommen vallen op het Rijnlandsch- Westfaalsche gebied. Luchtverdediging strijdkrachten schoten volgens de tot dus verre ontvangen rapporten 30 viermotorige bommenwerpers neer. Het in het Duitsche weermachtbericht van 1 Januari gemelde aantal van 19 bij den aanval op groot-Parijs neergeschoten vijandelijke vliegtuigen is volgens aanvul lende rapporten gestegen tot 31 vliegtuigen, waarvan 29 Amerikaansche viermotorige bommenwerpers". Het gevaar voor Europa is enorm. Het zal niet verzwakt worden door het feit dat zekere Britsche of Amerikaansche instanties reeds thans verklaren, dat na dezen oorlog een derde wereldoo-log niet kan uitblijven, de oorlog tusschen de plutocratieën onder elkander en tusschen hen gemeenschappelijk met het bols jewisme. Het is bovendien voor de menschheid on verschillig of zij ten onder gaat onder joodsch-kapitalistische of jood-bolsjewistische dictatuur, of dus deze slaven der menschheid dan de sterrenbanier, de Union-Jack of de Sovjet-vlag opgelegd krijgen. In elk geval: voor hen die het leed dragen is het van be lang. Ons geheele leven, ons streven en ons bestaan is slechts één taak opgelegd: n.l. de duivelsche plannen van de joodsche wereld brandstichters en hun trawanten tot misluk ken te brengen. Geen keuze. Hoe zwaar derhalve deze ons opge- dwongen oorlog op zichzelf is, hij staat desondanks in geen verhouding tot het lot, dat allen treffen zou in geval van een nederlaag. Er is dus slechts één cate gorisch bevel voor ons volk mogelijk, n.l.: dezen oorlog onder alle omstandigheden en met alle middelen tot een zege vierenden te maken. Iedere oorlog op deze wereld heeft eens een einde genomen, derhalve zal ook deze oorlog niet eeuwig duren. Dat het Duitsche volk in het jaar 1918, misleid door de leugen achtige frazen van een Amerikaanschen pre sident, meende door vrijwillig de wapens neer te leggen het einde te kunnen bespoedigen, heeft niet slechts Duitschland in het grootste ongeluk gestort, doch is ook mede schuldig aan den huidigen oorlog. Want ook zonder die capitulatie van destijds zou aan den eersten wereldoorlog een einde zijn gekomen, maar dan zeker niet tot ongeluk maar ten gunste van het Duitsche rijk. Ditmaal is gelukkig het gevaar van ons weggenomen ten offer te vallen aan dergelijke sirenenklanken. Ten eerste hebben onze vijanden in hun oud testamentische haat zelf de oorlogsdoelen op voorbarige wijze brutaal en openlijk uitge roepen. Ten tweede is het kinderlijk wanneer thans achteraf Engelsche en Amerikaansche bladen ontdekken en in hun domheid schrijven, dat het verstandiger zcu zijn uit propagandistisch oogpunt andere oorlogsdoelen naar voren te brengen dan de eerst verkondigde. Niet al leen, dat het een beleediging van het verstand van ons volk is het aan te kondigen, dat men uit propagandistische overwegingen thans iets anders zou willen zeggen, het zou ook indien het dat van het begin af aan al ge daan zou hebben een tweede maal geen woord van de internationale aarts-zwendelaars gelooven. Bovendien: men poogt niet door zijn oorlogvoering millioenen vrouwen en kinde ren om het leven te brengén om dan mis schien een vrede van verzoening of van toe nadering of van rechtvaardigheid te schen ken. De wijze van oorlogvoering zelf heeft onze vijanden ontmaskerd. Het is de dutzend- Vervolg op pag. 2 ,7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1