Haarlemsche Courant Argentinië, Bolivia en Chili in verzet tegen pan-Amerikanisme. Wat 1944 kan brengen Harde gevechten bij Witebsk en Sjitomir. Nieuwsblad voor Noord-Hollatul Alle Argentijnsche partijen ontbonden. Duitsch oordeel over vergelding en invasie Omvangrijke luchtstrijd in Zuid-Pacific. Voorts plaatselijke strijd, ten deele in sneeuwjacht. 28fte Jaargang' No. 307 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Berks Dinsdag 4 Januari 1914 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor JJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Bolivia uit inter-Amerikaansche verdedigingscommissie getreden. Chili trekt partij voor Bolivia. Argentinië erkent als eerste regeering het nieuwe Boliviaansche bewind. De minister van bnitenlandsche zaken der Vereenigde Staten, Cordell Huil, heeft ver klaard, dat de Vereenigde Staten de nieuwe Boliviaansche regeering niet zullen erkennen voor tot een dergelijken stap is besloten door alle Amerikaansche regeeringen gemeen schappelijk, welke de betrekkingen met de Spilmogendheden hebben verbroken. Naar uit La Paz gemeld wordt, is Bolivia uit de inter-Amerikaansche poli tieke verdedigingscommissie getreden. De Boliviaansche gezant in Uruguay heeft de commissie een protestnota overhandigd, die zich richt tegen het voorstel van den Uruguaanschen vice-president Guani, volgens hetwelk de nieuwe Boliviaansche regeering voorloopig nog niet zou worden erkend. In deze protestnota wordt o.m. gezegd, dat de commissie twee in de internationale over eenkomsten vastgelegde beginselen heeft ge- schon, en: de rechtsgelijkheid van alle staten en het recht der volken om zelf hun regee ring ie bepalen. De verdedigingscommissie, aldus de nota, oefent een merkbaren druk uit op het zwakke land, dat een elementair recht heeft om zijn eigen lot te bepalen. Na deze nota overhandigd te hebben ver klaarde de gezant, dat Bolivia uit de com missie trad. Voorts wordt uit Montevideo gemeld, dat Chili het bij de verdedigingscommis sie ingediende voorstel, volgens hetwelk de Amerikaansche staten bij het erkennen van regeeringen gemeenschappelijk zou den handelen, heeft afgewezen. In een nota verklaart de Chileensche mi nister van buitenlandsche zaken, Fernandez, dat Chili reeds vóór het desbetreffende initiatief van Guani met andere staten con tact heeft gezocht in verband met de regee- ringswisseling in Bolivia. Een hooggeplaatste persoonlijkheid uit toonaangevende Duitsche politieke kringen heeft aan den chef-cqrresponclent van het Internationale Informa'tie-bureau een inter view toegestaan over de vraag welke gebeur tenissen in 1944 zich kunnen voordoen. Hij antwoordde op de desbetreffende vra gen als volgt: 1, Duitschland verwacht een verscher ping van den luchtoorlog en neemt uit gebreide maatregelen voor de afweer in de lucht en op den grond Ik ben ervan overtuigd, dat verrassing met betrek king tot het gebruik van nieuwe vlieg tuigtypen en hun bewapening kenmer kend zullen zijn voor de luchtgevechten boven Europa. 2. Over liet thema ..vergelding" zou ik alleen willen zeggen, dat de rust. die In 1943 over Engeland heerschte de ko mende twaalf maanden door Duitsche activiteit afgelost wordt, temeer daar het woord „vergelding" zich waarschijnlijk niet slechts zal beperken tot de toepas sing van tot nu toe geheim gehouden wapens, en de vergelding de grootste on zekerheidsfactor voor den vijand vormt, 3. In 1944 zal de strijd om de wereldzeeën opnieuw ontbranden. Het Duitsche duikboot- wapen haalt diep adem en zal een nieuwen aanloop nemen. De Geallieerde marine en koopvaardij zal rekening moeten houden met de duikbooten als in de meest succes volle tijden van dit Duitsche offensieve wapen. 4. De oorlog in het Oosten z.al in 1944 groote beslissende slag-en brengen. De Sovjetrussisclie legers komen meer en meer in het voornaamste krachtveld van liet Duitsche leger eti zullen zware sla gen moeten incasseeren. 5. Het ïtaliaansehe front zal zich moge lijk ontwikkelen tot een steeds grooter wor dende bloedende wonde der Geallieerden. 6. Alle voorteekenen of waargenomen voorbereidingen duiden op de grootste militaire sensatie van liet jaar 1944, de invasie. Beschouwt men eenerzijds de Engelscli-Amerikaanscbe voorbereidin- gen. anderzijds het sedert den herfst van 1940 opgebouwde reusachtige Duitsche anti-invasieleger met vestingwerken, ais de wereld nog nooit heeft gezien, dan staan wij voor de grootste worsteling van dezen oorlog met het grootste ge bruik vaat technische middelen. Van de bloedige verliezen der Engelschen en, omdat de Amerikanen voor 73 procent er aan willen deelnemen, in de eerste plaats der Amerikaansche soldaten, zal men zich geen voorstelling kunnen maken. De politieke uit werking in Amerika en Engeland kan nie mand voorspellen. Zij kan echter een factor van zeer groote beteekenis vormen. Argentinië. Naar Associated Press uit bevoegde bron weet te melden, heeft de Argen tijnsche regeering intusschen meegedeeld, dat zij de Boliviaansche regeering erkent. Omtrent dit bericht kan nog worden gemeld, dat de Argentijnsche regeering de eerste is, die dezen stap heeft ondernomen. Uit Buenos Aires wordt gemeld, dat de regeering van Argentinië voorts besloten heeft, alle tot dusver in Argentinië be staande politieke partijen te ontbinden. In de motiveering van dit besluit wordt gezegd, dat de gezonde elementen van Argentinië door oneerlijke verkiezings manoeuvres zijn verre gehouden van elke staatsburgerlijke activiteit. Bovendien heb ben de partijen nooit het politieke leven der natie duidelijk weerspiegeld. Zij vielen ook niet te beschouwen als werkelijke uitdruk king der volksmeening. Tenslotte heeft de Argentijnsche regee ring bij decreet de invoering van het katholieke godsdienstonderricht in alle van den staat afhankelijke openbare lagere en middelbare scholen voorgeschreven. In de motiveering van het decreet wordt gezegd, dat Argentinië in zijn grondwet zegt een katholieke slaat te zijn en derhalve de scholieren niet in onwetendheid kan laten over den godsdienst. Bovendien moet de regeering der nationale revolutie bij de uit voering van haar taak den katholieken gods dienst beschermen, omdat deze een der sterk ste grondslagen vormt van de nationale een heid. Am. landing op Noordkust van Nieuw Guinea. Volgens een bericht uit het hoofdkwartier van Mac Arthur zijn de Amerikanen geland bij Saider aan de Noordkust van Nieuw- Guinea. Er zou vrijwel geen tegenstand zijn geboden. De gelande troepen hebben zich meester gemaakt van de haveninrichtingen en het vliegveld. Blijkbaar had Saider geen Japansch garnizoen. Uit Tokio wordt gemeld, dat 20 Ameri kaansche bommenwerpers Zaterdagmorgen de Japansche stellingen bij Madang op Nieuw-Guinea hebben aangevallen. Den volgenden morgen werd Madang door 58 Amerikaansche toestellen, bommenwerpers geëscorteerd door jagers, aangevallen. Het Japansche hoofdkwartier deelt mede: Formaties der Japansche marinelucht macht hebben voor Kaap Marcus (Nieuw- Brittannië) een schip van middelbare tonnage en een of meer kleine transport schepen tot zinken gebracht en schoten 4 vijandelijke vliegtuigen neer. Negen eigen vliegtuigen zijn nog niet teruggekeerd. Afdeelingen van de marineluchtmaciht stegen op 1 Januari op ter belemmering van een aanval van 106 vijandelijke vlieg tuigen, die Kavieng naderden. Zij schoten 10 toestellen en waarschijnlijk nog 14 an dere neer. Zeven eigen vliegtuigen zijn nog niet teruggekeerd. Afdeelingen der marineluchtmacht be lemmerden op 1 Januari een aanval van bijna 70 vijandelijke vliegtuigen op Rabaul en schoten zeker 8 en waarschijnlijk nog een vliegtuig neer. De Japanners leden geen verliezen. Afdeelingen der marineluchtmacht bon den op 2 Januari den strijd aan met bijna 40 vijandelijke vliegtuigen, die Rabaul wilden aanvallen. Zij schoten 7 toestellen neer en waarschijnlijk nog 3 andere. Drie eigen vliegtuigen zijn niet teruggekeerd. Nieuwjaarsreceptie bij den Rijkscommissaris. De Rijkscommis saris voor de bezette Nederlandsche gebieden, Rijksminister Dr. Seyss-Inquart, ontving op Nieuwjaarsdag vertegenwoordi gers der Weermacht en- zijn naaste medewerkers. (Stapf/Reynhoudt Pax c) KORT NIEUWS - Christelijke en Mohammedaan- sche priesters in Libanon hebben een vereeniging opgericht voor het tot stand brengen van een betere verhouding tusschen de aan hangers der beide godsdiensten. De Turksche gezant in Londen, Orbay, is naar Ankara terugge keerd om rapport uit te brengen. Ook de Turksche ambassadeurs in Moskou en Wash ington zouden naar Ankara zijn teruggekeerd. Met ingang van 10 Jan. a.s. zullen op de Fransche staats spoorwegen de reizigers-tarieven met 25 pCt. wor den verhoogd. Boven Berlijn en W.-Duitschland 31 bommenwerpers vernietigd. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt Aan het bruggehoofd van Nikopol en ten Z.W. van Dnjepropetrowsk verminderde de gevechtsactiviteit Zondag; vrij zwakke vijan delijke aanvallen mislukten. Ten Zuiden en Zuidoosten van Sjitomir zijn sterke aanvallen der bolsjewisten in harde gevechten met vernieling van talrijke tanks afgeweerd, ten Westen der stad omsingelings pogingen verijdeld. Verder ten Noordwesten staan onze troepen in z'waren strijd met vij andelijke aanvalsgroepen. Bij Witebsk zijn sterke plaatselijke aan vallen der bolsjewieken in verbitterde gevechten mislukt. Een eigen aanval wierp den tijdelijk in onze stellingen binnen gedrongen vijand ondanks verbeten weer stand na afweer van verscheidene tegen aanvallen weer terug. Aan de rest van het Oostelijk front werden bij deels levendige sneeuwjacht slechts ge vechten van plaatselijke beteekenis geleverd. Aan het Zuid-Italiaansche front verliep de dag rustig. Bij een nachtelijken aanval van zware Duitsche gevechtsvliegtuigen op het vijandelijke ravitailleeringssteunpunt Augusta werden een vrachtschip van middelbare grootte en materiaalopslagplaatsen in brand geworpen en haveninstallaties vernield, De Britsche terreurbommenwerpers zetten Zondagnacht onder dekking van wolken hun aanvallen op verscheidene woonwijken der Rijkshoofdstad voort, bovendien vielen en kele bommen op eenige plaatsen in West- Duitschland. Nachtjagers en afweergeschut van het luchtwapen hebben, voor zoover tot dusver is vastgesteld, 31 viermotorige vijan delijke bommenwerpers vernield. Te middernacht hebben Duitsche vlieg tuigen storingsaanvallen op Londen onder nomen. Am. torpedojager verloren gegaan. Het Amerikaansche ministerie van marine heeft medegedeeld, dat 24 December 1943 op den Atlantischen Oceaan een Amerikaansche torpedojager tot zinken is gebracht. In den Stadsschouwburg te Amsterdam vond de traditioneele opvoering van Vondels „Gijsbrecht van Aemstel" plaats. Een scène met v.l.n.r.: John Gobau (Gijsbrecht), Ben Royaards (Broer Peter), Magda Janssens (Badeloch) en Frits van Dijk (Afent). C.N.F./Noske Pax c) KOST NIEUWS De Fransche vlootcommandant van Algiers is van zijn functie ontheven, omdat hij heeft toege laten, dat met Kerstmis in de kapel van zijn hoofdkwartier een mis is gele zen ter nagedach tenis van Darlan. Een der fas cistische vetera nen, die brigade generaal was der militie, is te Ro me slachtoffer van een moord aanslag gewor den. De Turksche nationale verga dering heeft een buitengewoon be- wapeningscrediet. ter grootte van .130 millioen Turksche ponden goedgekeurd. Nieuwe begrippen, Op den drempel van het jaar 1944 heeft de Führer de wereld nog eens herinnerd aan zijn. oude vermaning, dat het in dezen oorlog niet, zooals in vroegere oorlogen, meer gaat om overwinnaar en overwonnene. Inderdaad geen overbodige herinnering, want maar al te gemakkelijk vergeten wij, die in vergelijking met andere volkeren nog al tijd slechts betrekkelijk geringe offers bren gen, onder invloed van den ongewonen en dus relatief zwaren druk, dat het aanschijn van de wereld thans verandert. En wel op zoo in grijpende wijze, als slechts eens in de zooveel honderd jaren voorkomt, terwijl de verande ringen, welke zich thans voltrekken, het leven der volken gedurende eeuwen zullen stuwen. Wie de benauwenissen van dezen tijd op zich wil nemen en wie de kracht zoekt om ze te dragen, zal dit alleen gelukken, als hij zich telkens weer voor oogen stelt, dat wij leven in een tijd, waarin het oude sterft en waarin het nieuwe geboren wordt. Een proces, dat hoe natuurlijk ook zich nooit voltrekken kan zonder lijden en lasten. En het is voor kleine zielen waarvan een in wezen burger lijk volk als het onze er velen telt! zoo veel gemakkelijker om zich blind te staren op de moeilijkheden van het oogenblik, en voor die moeilijkheden, welke tenslotte voortko men uit het tijdgebeuren, maar een voor de hand liggenden schuldige aan te wijzen, dan te beseffen, dat wat zich thans in de wereld voltrekt, nauwelijks nog afhankelijk is van den wil en den wensch van falend» menschen. Toch is het zoo, dat het in dezen oorlog niet langer gaat om de voor- en nadeelen, welke overwinnaar en overwonnene uit een zege of-een nederlaag zullen trekken, maar om het zijn of niet-zijn van allen, die leven in de gemeenschap der Europeesche volkeren. De machten, welke ons werelddeel thans bedrei gen, zijn niet langer af te weren met de wapenen, welke Geneefsche conventies toe standen aan „beschaafde naties", indien deze zich gedrongen zouden gevoelen om naar den oorlog te grijpen, als laatste middel tot voort zetting der politiek. Smuts zeide onlangs reeds: „De bolsjewistische kolos zal voort schrijden over Europa" en wij Westerlingen, die gewend zijn aan onze persoonlijke rechten en vrijheden, doen er goed aan, te beseffen, welk een kracht dit bolsjewisme is, dat ons bedreigt. Het blijkt thans zulk een kracht te vormen, dat men zich zelfs met ontzetting moet afvragen, of het wei voldoende is, indien de Duitsche wapenen eenmaal zullen zegevie ren en den kolos zullen verslaan. Wie van ons heeft geen zorgen bij het in gaan van het jaar 1944? Laat ons beseffen, dat deze oorlog ook ons Nederlanders niet zonder hoogere noodzaak opgedrongen is, onverschil lig wien men nu voor den in eerste instantie schuldige wil houden. Wij beginnen dit jaar, terwijl wij reeds staan midden in de gruwelen van den totalen luchtoorlog (waarover wij in de couranten van voor den oorlog nog zoo gezellig-ongeloovig konden huiveren Wie deze dingen, welke thans gebeuren, en die in de naaste toekomst nog te gebeuren staan, tot zijn bewustzijn laat doordringen, beseft plot seling, hoezeer onze beschaafde samenleving reeds veranderd is en hoe ons goede, oude, vertrouwde wereldbeeld reeds tot de onmoge lijkheden behoort. Het is tijd, dat wij in dit jaar 1944 ernst gaan maken mei begrippen als eenheid en bescha ving, want dit is noodig voor het voortbestaan van Europa en van ons eigen volk. In dezen geest moeten wij ook den nieuwjaarswensch van Mussert verstaan, waar hij zeide: dat wij dan allen met moed en ver trouwen de toekomst tegemoet zuilen zien, wetende, dat wij staan aan den vooravond van een nieuwe periode in ons volksbestaan, die een geweldigen opbloei te zien zal geven van onze nationale waarden, omdat wij ons bekend zullen hebben tot de groote Germaansche en nog grootere Europeesche gemeenschap, die de eenig mogelijke waarborg is voor de hand having van de geestelijke en materieele waar den, die wij behoeven." De Gaulle spreekt Eisenhower. Generaal Eisenhower heeft een bespreking gehad met De Gaulle, die ook een onderhoud had met Wilson, den Amerikaanschen gezant bij het dissidentencomité.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1