I"! 21 Vk Y I PHI Qr OP I Al iFjlflÏ Feestdagen i lUCil lClIIdVllV Will €4111» Geallieerden verloren in 10 dagen 21 torpedojagers. De slag om Berlijn duurt 19 weken. Britsche pers contra Argentinië en Bolivia. Zware verliezen der Sovjets bij Sjitomir. „Zuid-Amerikaansch fascisme" Bevolking houdt zich kranig •sgp «9» H TS Woensdag 5 Januari 1944 NlOU1VSl}l{ld voor Noord-Holland K^ortttotttci Edltio Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem 289e Jaargang No. 3 x x Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: In het Zuidelijk deel van het Oostelijk front, tot ten Zuiden van Kief, is de dag bij plaat selijke gevechtsactiviteit over het algemeen rustig verloopen. In het gevechtsgebied van Sjitomir blij ven de bolsjewieken verder aanvallen met sterke strijdkrachten. /Zij leden door de taaie afweer en de tegenaanvallen vol élan onzer troepen zware verliezen. Ken vrij groot aantal Sovjettanks werd daarbij vernietigd. Bij Witebsk werden opnieuw onderno men vijandelijke aanvallen afgeweerd. Ten N.W. van de stad drongen Duitsche jagers ondanks taaien tegenstand en ver scheidene met steun van tanks onderno men vijandelijke tegenaanvallen verder op. Ten N.W. van Newel sloegen onze^ troepen bolsjewistische aanvallen af. Van het Zuid-Italiaansche front worden geen bijzondere gebeurtenissen gemeld. In het gebied van de Middellandsche Zee en de bezette Westelijke gebieden zijn Maan dag bij luchtgevechten en door afweergeschut 16 Britsch-Amerikaansehe vliegtuigen neerge schoten. Een Duitsch jachttoestel wordt ver mist. Argentinië motiveert zijn houding. Het Argentijnsche ministerie van bui- tenlandsche zaken heeft de nota aan den Boliviaanschen ambassadeur gepubliceerd, alsmede een uiteenzetting van deg ronden, die tot erkenning der Boliviaansche regee ring hebben geleid. Hierin wordt gezegd, dat Argentinië met bijzondere voldoening heeft gezien, dat de nieuwe Boliviaansche regeering haar interna tionale verplichtingen zal nakomen. Voorts wordt met voldoening geconstateerd, dat de binnenlandsche vrede gewaarborgd is en de constitutie is geëerbiedigd. Uit rapporten van den Argentijnschen ambassadeur is gebleken, dat de nieuwe regeering alle voorwaarden ver vult, welke noodig zijn voor erkenning. Leger en volk gehoorzamen de nieuwe regeering en er zijn geen excessen tegen vroegere regee- ringsleden voorgekomen. De erkenning door Argentinië is -te Buenos Aires met de grootste belangstelling ter ken nis genomen. De Argentijnsche minister van buitenlandsche zaken noodigde na den Boli viaanschen ambassadeur de ambassadeurs van de Vereenigde Staten, Chili, Brazilië, Para guay, Peru en Uruguay tot een bezoek uit en stelde hen in kennis van het besluit. Bijzondere aandacht trok het verschijnen van de diplomatieke vertegenwoordigers van Spanje, Zweden, Portugal, Zwitserland en Turkije. Later werd bekend, dat de minister verklaard had, dat de houding van Argentinië de eenheid van 't Amerikaansche front geens zins verbreekt, maar slechts berust op de bij zondere omstandigheden van de internationale positie van Argentinië. Engelsche pers. De Times eischt het ingrijpen van de Ge allieerden in Argentinië. De regeering-Rami- rez is autoritair, hetgeen vooral blijkt uit de laatste decreten, waarbij de politieke partijen in Argentinië worden opgeheven. De geheele ontwikkeling is, aldus vervolgt het officieuze Engelsche blad, gevolg van de politiek van 'n „machtswellustige Junta", wiens streven, zoo als het Boliviaansche voorbeeld toont, school maakt en misschien door andere Zuid-Ameri- kaansche landen zou kunnen worden over genomen. Engeland en de V. S. hebben daar om verstandig gedaan door Bolivia nog niet te erkennen. Wat Argentinië betreft, de ont wikkeling in dit land heeft zoo langzamerhand opgehouden een van binnenlandsch belang te zijn. Ramirez c.s. verzetten zich tégen de pan- Amerikaansche politiek door o.a. ostentatief de betrekkingen met de As-mogendheden te handhaven. De militaire junta in Argentinië ondermijnt door zijn vriendschap met Duitsch- land de pan-Amerikaansche solididariteit. Thans zet de News Chronicle de perscam pagne tegen de twee Zuid-Amerikaansche lan den voort en eischt eveneens een Geallieerde interventie. Wat daar op het oogenblik ge beurt is in hooge mate verontrustend en niets minder dan de geboorte van een Zuid-Ameri kaansch fascisme, schrijft het blad. Genoemde Zuid-Amerikaansche landen apen bepaalde landen van Europa na en om ook dit fascisme uit de wereld te helpen zullen de noodige offers moeten worden gebracht. De Geallieer den kunnen en mogen niet dulden dat de fascistische gedachte, waartegen de democra tische wereld strijdt, ook in Zuid-Amerika de kop gaat opsteken. Maandagnacht zijn eenige vijandelijke sto ringsvliegtuigen naar West Duitschland ge vlogen. Bij de voortzetting harer aanvallen op vijandelijke beveiligingsstrijdkrachten op den Atlantischen Oceaan hebben onze duikhooten opnieuw 6 torpedojagers tot zinken gebracht. Daarmede heeft de Britsch-Amerikaansche vloot in de laatste tien dagen door duikhoo ten in totaal 21 torpedojagers verloren. Het Amerikaansche ministerie van marine deelt mede, dat er ter hoogte van New York, ten N.O. van het vuurschip Sandy Hook, een torpedojager der Amerikaansche marine is gezonken. Na een onderzoek is gebleken, dat zich aan boord van het vaartuig een ontplof fing had voorgedaan; 163 opvarenden zijn gered; 108 hiervan zijn gewond. De explosie moet zeer hevig zijn geweest. Kiel geteisterd. In de middaguren van 4 Januari hebben formaties Amerikaansche bommenwerpers een terreuraanval ondernomen op de stad Kiel. Naar het D.N.B. verneemt vond de aanval plaats bij een zeer sterke bewolking van uit een hoogte van 7000 tot 9000 meter. De woonwijken en de universiteitswijls werden ernstig getroffen. Ook het slot liep zeer zware schade op. Volgens de tot nu toe beschikbare rapporten werden door lucht- doelartillerie en jagers 18 viermotorige Amerikaansche bommenwerpers neerge schoten. Tijdens de zeer hevige luchtge vechten werden bovendien een aantal der begeleidende jachtvliegtuigen neergescho ten. Wijzigingen in Roosevelts kabinet? De Daily Mail verneemt uit New York, dat „bepaalde democratische partijleiders" van Roosevelt wijzigingen in zijn kabinet hebben verlangd. Deze kwestie zou te berde worden gebracht zoodra het democratische partij bestuur op 22 Jan. bijeen komt. O.a. zou het aftreden verlangd worden van Harry Hopkins en van Wickard, den minister van landbouw. Hoewel het twijfelachtig' is, zoo wordt in het bericht gezegd, of de president Hopkins zal laten vallen, zou hij tot andere wijzigin gen niet ongenegen zijn. Deze wijzigingen zouden betrekking hebben op Biddle, den mi nister van justitie, Perkins, de vrouwelijke minister van Arbeid, en Stimson, den minister van oorlog. Het aftreden van Wickard is ook niet onwaarschijnlijk, daar hij bij de farmers overal in de Ver. Staten weinig geliefd is. De slag om Berlijn duurt nu precies negentien weken, in welken tijd er der tien groote luchtaanvallen hebben plaats gehad, namelijk op 23 Augustus, 1 en 3 September, 18, 22, 23 en 27 November, 2, 16, 24 en 29 December en 1 en 2 Januari. Door middel van talrijke proclamaties, die niet alleen in de bladen verschijnen, doch ook in het openbaar worden aangeplakt, maakt men de Berlijners opmerkzaam op de ernstige gevaren, waaraan niet alleen hun persoon maar ook hun bezit bloot staat. Men geeft honderden raadgevingen om deze ge varen zooveel mogelijk te verminderen, ter wijl men zich vooral op het nationale be wustzijn beroept om het moreel te versterken. Het moreel der Berlijnsche bevolking is goed en bereidt den militairen en burgerlijken autoriteiten ongetwijfeld minder zorgen dan de leniging van den nood, welke natuurlijk met den dag grooter wordt. Het probleem der levensmiddelenvoorziening is schitterend opgelost; over het geheel genomen kan men alles krijgen, waarop de distributiekaarten recht geven. Het onderbrengen van de dak- loozen brengt ook minder moeilijkheden met zich mede, dan blijkens de bij voorbaat ge nomen maatregelen zelfs van officieele zijde werd verwacht. Toen dr. Göbbels den 2en Augustus zijn proclamatie publiceerde om alle Berlijnsche kinderen en niet-werkende vrouwen te eva- cueeren, stond menigeen daar vrij sceptisch tegenover. Thans verheugt iedere man, die zijn vrouw en kinderen in veiligheid weet, ondanks de bezwaren, welke zijn onbestor ven weduwnaarschap in tijden van distributie met zich medebrengt, zich over zijn indertijd genomen besluit, om aan den oproep van dr. Göbbels gehoor te geven. Natuurlijk hebben velen hun kinderen bij zich gehouden. De evacutie geschiedde name lijk zonder eenigen dwang. Nu het werkelijk ernst is geworden, heeft vrijwel iedere Ber- lijner de mogelijkheid aangegrepen om alsnog zijn vrouw en kinderen te evacueeren. Vertegenwoordiging van De Gaulle te Moskou en Washington. Het Fransche dissidentencomité zou van plan zijn in de vertegenwoordiging te Moskou en Washington' veranderingen te brengen. Zoo zou Garreau, die sedert twee jaar te Moskou is, teruggeroepen worden. Hij heeft de Sovjet-autoriteiten voor het hoofd ge- stooten. Iets dergelijks is het geval met den ver tegenwoordiger te Washington, Henry Hop- penot. Als opvolger voor de functie te Mos kou wordt o.m. Jean Helleu, de voormalige commissaris in den Libanon genoemd. In Tunis zal de eerste communistische krant in de Arabische taal worden uitgegeven. Tot deze versterking van de communistische propaganda in Tunis was toestemming ver kregen, nadat een delegatie van de cummu- nistische partij daarom in den vorm van een ultimatum verzocht had. Wat kost de oorlog Engeland? De Financial News deelt mede, dat Enge- lands oorlogskosten op het oogenblik 104,5 millioen pond bedragen. De eerste 9 maan den van dit jaar zal Engeland voor den oorlog 4.226 millioen pond uitgeven, dat is 220,7 millioen meer dan in dezelfde periode van verleden jaar, of 73,5 pet. van alle uit gaven. In de buurtschap Stokkum, gemeente Marbsio, bevindt zich nog een oude brandklok, welke bij brand in de buurt schap geluid wordt, om de „naobers" of buren op te roepen tot het verleenen van hulp. (C.N.F./Hartgerink Pax c) Het Roode Kruis heeft, nog vóór de slag om Berlijn begon, van elke woning afzonder lijk een nauwkeurige lijst opgemaakt met het aantal personen, dat er in werkelijkheid woont (geëvacueerde gezinsleden werden uiteraard niet meegeteld) en het aantal per sonen, dat er in geval van nood kan worden ondergebracht. Heeft nu een nieuwe aanval wederom duizenden en duizenden van have en goed beroofd, dan stopt men niet dadelijk deze gedupeerden in woningen, waar nog Harüe amcu o„k m het gebied van Leningrad. Dicht bijeengehurkt in een sneeuwkuil, die slechts weinig beschut ting biedt tegen granaatsplinters en den ijzigen wind, werden deze grenadiers door een sneeuwstorm verrast. Zij wach ten thans op het bevel tot den tegen aanval. (PK Schürer/Atl/H P. c) Braziliaansche piloten in den strijd. Van Braziliaansche zijde wordt meegedeeld, dat het eerste contingent der Braziliaansche luchtvloot naar een „ongenoemd slagveld" Brazilië heeft verlaten. Algemeen wordt aan genomen dat de Braziliaansche vliegtuigen eerst koers zullen zetten naar Noord-Afrika'. Politieman te Helmond door Beverwijker zwaar mishandeld. Toen Maandagmiddag de opperwachtmees ter Van K. op het politiebureau te Helmond den wegens frauduleuze slachtingen gearres teerden L. H. uit Beverwijk in de cel wilde opsluiten, werd hij door den arrestant onver hoeds aangevallen, waarbij hij dusdanige verwondingen aan het hoofd alsmede een hersenschudding opliep, dat de politieman in ernstigen toestand in het St. Antonius zieken huis moest worden opgenomen. De arrestant wist te ontsnappen, doch kon bij de onmid dellijk georganiseerde jacht weer spoedig worden gegrepen. Winterhulp propageert het volkslied. Het is een origineel idee dat Winterhulp Nederland bij haar eerste collecte in het nieuwe jaar op 8 en 10 Januari in toepassing brengt. Een zangbundeltje zal ditmaal worden uitgereikt aan ieder, die zijn gift in de roode bus werpt. Het is een klein boekje, weinige centimeters groot en met slechts enkele bladzijden, maar toch bevat het zes liedjes, met muziek in noten en cijfers erbij. Zes verschillende bundeltjes bevat deze serie uitgegeven in samenwerking met de stichting Nationaal Zangfeest n.l. twee bundeltjes volkslie deren, minneliedjes, jeugdliedjes, kinder liedjes en drink- en schertsliederen. Een fleurig omslag verhoogt nog de toch reeds 'groote aantrekkelijkheid. Behalve deze straatcollecte staat ook in deze maand weer een huiscollecte op het programma, n.l. van 19 tot 26 Januari. „HET SCHIJNT ZOO ONBELANGRIJK'. In de serie brandende kwesties zal Max Blokzijl op Donderdag 6 Januari over Hil versum I om 18.45 uur zijn praatje houden, waarvan de titel is: „Het schijnt zoo onbe langrijk". BEJAARDE DAME VERMOORD TE HILVERSUM Maandagavond is de 71-jarige mevrouw N. van Campen in haar woning aan de Stein- laan te Hilversum dood gevonden. Zij was om het leven gebracht door het inslaan van den schedel. De moord werd ontdekt door iemand met wien zij een afspraak had ge maakt en die op herhaald bellen en ook na telefoneeren geen gehoor kreeg. Mevrouw Van C. was goed gesitueerd, zoodat men voor de motieven van den moord in deze richting zoekt. plaats voor eenige medebewoners is, doch men laat eerst het eigen initiatief zijn gang gaan. Op deze manier vindt een belangrijk percentage 20 tot 30 pet. een onderdak bij vrienden, kennissen of familieleden. Er bestaan ook talrijke overeenkomsten als wordt jij uitgebomd, dan kom je naar mij, word ik uitgebomd, dan kom ik naar jou. Intusschen zet ik de helft van mijn spullen in jouw kelder en ik neem de zorg op mij voor de helft van jouw spullen. Steeds moeilijker. Het ligt echter voor de hand, dat het over hevelen van gedupeerden naar woningen, die nog intact of althans nog bewoonbaar zijn, helaas zijn natuurlijke grens heeft. Hoe meer woningen er verdwijnen, hoe grooter het ge middelde gedupeerden per alsnog beschikbare woonruimte wordt, terwijl bovendien het aantal gedupeerden steeds meer stijgt en het aantal beschikbare woningen steeds meer daalt. In zeer moeilijke omstandigheden verkeeren tenslotte degenen, wier woning nog staat, maar „doorgeblazen" is. Deze nieuwe uit drukking wil zeggen, dat ontploffende lucht- mijnen of zware bommen niet alleen de rui ten, maar bovendien meestal ook nog de raamkozijnen en de deuren hebben wegge rukt, terwijl dikwijls ook de scheidingsmuren tusschen de verschillende kamers geheel weg geslagen of opengereten zijn. Reparatie is practisch onmogelijk, omdat daaraan een leger van arbeiders dagen lang werk zou hebben. Men spijkert dus de venstergaten zoo goed mogelijk dicht, als het kan met hout, hetgeen toch niet verhindert, dat de tocht aan alle kanten naar binnen komt, terwijl verwarming zinloos is geworden. Het dak, dat voor luchtdruk nog gevoeliger blijkt te zijn dan het glas der vensters, geeft den regen en de natte sneeuw vrijen toegang. Overigens verheugt men zich nog over dit griepweer, want een normale Berlijnsche winter met 15 tot 20 graden vorst zou onder deze omstandigheden tot een catastrofe lei den. Met een perfide methodiek zijn de Engelschen, die tot dusver hun slagen in millioenen brandbommen zochten, er gelei delijk toe overgegaan, meer en meer brisant bommen af te werpen. De Berlijnsche bevolking wordt op een harde proef gesteld. Iedere waarnemer moet echter verklaren, dat zij zich kranig houdt. De nervositeit, welke een begrij pelijke reactie was, vooral op de weerga loos zware slagen van 22 en 23 December, neemt eerder af dan toe, terwijl toch duidelijk genoeg blijkt, dat het de bedoe ling is, de Duitsche hoofdstad met den grond gelijk te maken. In de getroffen stad: levensmiddelenvoorziening, vrijwillige evacuatie, eigen initiatief bij het vinden van onderdak, stijgend aantal gedupeer den, dalend aantal huizen, wederzijdsche afspraken, „doorgeblazen" woningen, de temperatuur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1