Haarlemsche Courant Scherpe tegenstelling tusschen Moskou en de Polen te Londen. Nieuwsblarl voor Noord-Holland Kennemer Editie Poolsche soldaten uit de Sovjet-Unie aan het woord A nglo-A merikaansche bemiddeling. Grootere Sovjet-druk bij Berditsjef. Nieuwe aanval bij Propoisk. Zware verliezen der Geallieerden in Z. Italië. Laffe moordaanslag te Leiden. Stalin laat zich voorlichten. 289e Jaargang No. 4 S x Bureaux: Groote Houtstraat 95. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsclie Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Donderdag 6 Januari 1944 Verschijnt aageiUKs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 De Prawda houdt vast aan territoriale eischen inzake Finland, de Baltische landen, Polen en de Balkanstaten. Poolsch kabinet té Londen bijeen. De houding der Amerikanen. De Prawda heeft een artikel van Wen dell Willkie in de New York Times tot aan leiding genomen, om opnieuw het stand punt van de Sovjet-Unie te omschrijven inzake de „politieke integriteit der kleine grensstaten Finland, Polen, de Baltische- en de Balkanlanden". De Prawda schrijft: „Het wordt tijd, dat men gaat in zien, dat de zg. kwestie der Baltische staten een interne aangelegenheid van de Sovjet-Unie is. Hij die zich steeds voor een dergelijke kwestie interes seert, wordt herinnerd aan de grond wet der Sovjet-Unie en moet er aan denken, dat wij wel weten, hoe wij onze grondwet zullen beschermen. Wat Finland en Polen betreft, om van de Balkanlanden in het geheel niet te spreken, alleen de Sovjet-Unie weet, hoe zij met deze staten moet handelen". De Poolsche emigrantenregeering in Lon den is Dinsdag bijeengekomen. De voorzit ter gaf een verslag over den toestand, waarop hij den president der uitgeweken Poolsche regeering verzocht verdere stap pen te doen. De houding van de Poolsche emigrantenregeering ten aanzien van de PoolschSovjet-Russische plannen zal binnenkort gepubliceerd worden. De ver tegenwoordiger der Poolsche emigranten commissie in Washington heeft met Cor- dell Huil besprekingen gevoerd. Zoowel te Londen als in New-York neemt, naar uit berichten in de Zweedsche bladen blijkt, de ongerustheid toe over het onopgeloste conflict tusschen de Polen en de Sovjet-Unie. Volgens Dagens Nyheter is waarschijnlijk de meerderheid van de Amerikaansche openbare meening van op vatting, dat Polen voor de Amerikanen geen vitaal probleem is. Svenska Dagbladet schrijft, dat de Polen in Londen en de in Engeland verschijnende Poolsche pers geenszins bereid zijn ook maar een centimeter van Oost-Polen op te geven. Hierop is de laatste dagen vooral de nadruk ge legd. Na de conferenties van Eden met de Poolsche politici moeten nu Roosevelt en Huil helpen bij het tot stand komen van een overeenkomst. Volgens een bericht uit New York wordt de houding van den chef der Poolsche emigrantencommissie te Lon den dreigend genoemd. De Poolsche „premier" zou direct ge tracht hebben een afpersingsmanoeuvre tegen de bolsjewieken toe te passen. De Poolsche soldaten. Uit Krakau zonden inmiddels vertegen woordigers van de Letlandsche pers uit voerige verslagen van hun indrukken tij dens een bezoek aan het kamp, waar de Poolsche overloopers der divisie „Thad- daeus Kosciuszko" zijn ondergebracht. „Reeds na de eerste woorden", zoo wordt in een dezer verslagen gezegd, „was er geen spoor meer van wantrouwen. Op onze vragen ontvingen wij bereidwillig in lichtingen". Deze menschen werden indertijd uit Oost-Polen weggevoerd naar het bin nenland van Sovjet-Rusland, daar ja renlang aan de hardste behandeling onderworpen en tenslotte onder dwang gerecruteerd. „Jodengespuis en het sociale uitvaagsel der menschheid hebben in de Sovjet-Unie het woord. Alleen daar hebben zij de macht aan zich kunnen trekken. De stemming bij de divisie was slecht en de z.g. militaire discipline trachtte men door voortdurend straf-exerceeren en geweldige marschen in te voeren. Nog erger dan de hun gestelde lichame lijke eischen was de psychische druk, zoo dat er onder de soldaten niemand was, die met zijn hart bij zijn werk was. Integen deel, allen beten de tanden op elkaar en wachtten op den dag, waarop zij deze hel konden ontvluchten". De minister van buitenlandsche zaken der Ver. Staten, Cordell Hult, heeft in verband met de Poolsch-Sovjet-Russische proble men den Britschen ambassadeur ontvangen voor een conferentie, die een uur duurde. De Engelsche Berichtendienst meldt, dat de V. S. zich tezamen met Groot-Brittan- nië zullen trachten in te schakelen om het conflict tusschen de Poolsche emigranten regeering en de Sovjet-Unie bij te leggen. Egyptisch koningsgraf gevonden. Bij opgravingen in Egypte is het graf ge vonden van den Egyptischen koning Mena I, die ongeveer 3400 voor Christus regeerde. Veldmaarschalk Rommel in Nederland. Verdedigingsinstallaties gecontroleerd. Dezer dagen heeft generaal-veldmaarschalk Rommel met zyn naaste medewerkers een vry langdurig bezoek gebracht aan Nederland. In den loop van zyn inspectietochten heeft de maarschalk sectoren van de kustverdediging en belangrijke verdedigingsinstallaties in het achterwaartsche gebied gecontroleerd. De strijd in het Verre Oosten. De Australische minister van defensie heeft bekend gemaakt, dat de Australische verlie zen sinds het begin van den oorlog in totaal 55.890 man bedragen, onder wie 3.152 officie ren. Hij verklaarde, dat dit aantal de man schappen omvat die aan het front gewond zijn geraakt, vermist worden, gesneuveld zijn of die aan verwondingen of door andere oorza ken gestorven zijn. Uit Tokio wordt gemeld: De Japansche troe pen, die in het gebied ten Noorden van Finschhafen in felle gevechten gewikkeld wa ren met vijandelijke formaties, hebben de achtervolging van den vijand gestaakt en nieuwe stellingen betrokken ten Noordwesten van Kalana, 56 km. ten Noordwesten van Finschhafen. Sedert eind September 1943 ver loor de vijand in dit gebied. 16.000 man, ter wijl aan Japansche zijde in dienzelfden tijd 3.000 man vielen of gewond werden. Hitier jongens - grenadiers van morgen! Opleiding in een weer- sportkamp. Tijdens de schietoefeningen. Al deze jongens zijn oorlogsvrijwilligers der pantsergrenadier-divisie „Grossdeutsch- land". Hier in het weersportkamp maken zij reeds kennis met de instructeurs van hun troep. (PK v. d. Becke (Grossdeutschland) PBZ/R P. c) KORT NIEUWS In een kloos ter te Rome is generaal Carac- ciolo di Ferreo- letto, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verraad van Badoglio, gear resteerd. Hij zal zich hebben te verantwoorden wegens het ver dwijnen van de voorraden van een geheel leger dat in de Juli dagen onder zijn bevel heeft ge staan. Door den Por- tógeeschen pre mier en den Bra- ziliaanschen am bassadeur is een cultureele over eenkomst onder teekend, welke eenheid in de be handeling van de Portugeesche taal in beide landen behelst. Luchtaanval op Turijn. Maandagmiddag is Turijn wederom aange vallen. De vijandelijke bommenwerpers kozen hoofdzakelijk arbeiderswijken als doelwit. Wederom werden kerken, ziekenhuizen en scholen getroffen en talrijke woonhuizen ver nield of zwaar beschadigd. Naar alle waar schijnlijkheid echter is het aantal slachtoffers onder de bevolking niet zeer groot. De opvolger van Montgomery. Naar radio Londen meldt, is tot opvolger van generaal Montgomery als opperbevelheb ber van het achtste leger aangewezen gene raal Sir Oliver Leeth. Deze was tot eind 1942 commandant van het 30e corpi van het acht ste leger. Hij is een der jongste corpscomman danten van het Britsche leger. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: In het Zuidelijke deel van het Oostelijk front is het ook Dinsdag slechts tot gevechts handelingen van plaatselijke beteekenis ge komen. In het gevechtsgebied ten Zuidoosten en Westen van Sjitomir zijn herhaalde krach tige aanvallen der bolsjewisten afgeslagen en is een aantal vijandelijke tanks ver nield. Eigen tankformaties sloegen in een verrassenden aanval een bolsjewistisch regiment infanterie uiteen. Vooral in den sector van Berditsjef voerden de bolsje wieken hun aanvallen op. Na verbitterde gevechten werd het Oostelijk deel der stad opgegeven, terwijl de bolsjewieken op de overige plaatsen afgeslagen werden. Ten Westen van Propoisk zette de vijand, na zware artillerie-voorbereiding met ver scheidene divisies infanterie en talrijke tanks op een smal front den aanval in. De gevech ten, die voor de bolsjewieken bijzonder zware verliezen opleveren, zijn nog aan den gang. Pogingen van de bolsjewieken om ten Noord westen van Witebsk het de laatste dagen door ons heroverde terrein terug te krijgen, zijn voor een deel in tegenaanvallen afgeslagen. Ten Noorden van Newel Is een met steun van tanks ondernomen aanval der bolsjewie ken mislukt. Marinekustbatterijen hebben in Kroonstad in het ijs vastgevroren bolsjewistische speciale vaartuigen beschoten en talrijke treffers ge plaatst op een motorschip. Aan het Zuid-Italiaansche front heeft de vijand ten Westen van Venafro herhaalde malen onze gevechtsvoorposten met superieure strijdkrachten aangevallen. Hij werd met zwa re bloedige verliezen afgeslagen. Ook ten Noordwesten van Ortona stortten verscheidene vijandelijke aanvallen voor onze stellingen ineen. In de middaguren van 4 Januari hebben aangevallen. Oude muurschilderingen in de Groote Kerk. In het jaar 1876 werd op pilaren in de Groote Kerk te Haarlem geconstateerd, dat onder het kalk van enkele pilaren muurschil deringen waren. In den loop der jaren is de kalk verwijderd en fraai werk kwam te voor schijn. Restaurateurs zetten het werk steeds voort en de laatste twintig jaar is men bezig aan een groote oppervlakte muur in den zui- der zijbeuk. Achter een kalklaag is een muur schildering aangetroffen, welke vermoedelijk uit het begin der zestiende eeuw dateert. Zij bestaat uit een aantal grijze bloemmotieven op een rooden achtergrond. Vroeger had men de roode laag reeds bemerkt, doch eerst thans is de heer G. Jansen, restaurateur van Monu mentenzorg bezig de kalklaag te verwijderen en de bloemmotieven bij te werken. Een klein gedeelte van den muur is op het oogenblik gereed. (C.N.F./Stevens Pax c.) Amerikaansche bommenwerpers plaatsen in Noord- en West-Duitschland aangevallen. De woonwijken der stad Kiel waren wederom het doelwit van een zwaren terreuraanval. Lucht verdedigingsstrijdkrachten hebben, volgens tot dusver ontvangen berichten, boven Duitsch gebied en de bezette Westelijke gebieden 29 vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Dinsdagnacht hebben eenige Britsche sto ringsvliegtuigen boven West- en Noord- Duitschland gevlogen. Duitsche vliegtuigen hebben Dinsdagnacht afzonderlijke doelen in Zuidoost-Engeland BEKENDMAKING ID.00Ü.belooning. De Höhere SS- und Polizeiführer maakt bekend: In de avonduren van 3 Januari 1944 is te Leiden op den directeur van het Arbeidsbu reau aldaar, Gerardus Willem Diederix, een moordaanslag gepleegd. Diederix werd op den openbaren weg zwaar gewond door een van achteren op hem gelost pistoolschot. Ongetwij feld is hier sprake van een misdrijf uit poli tieke motieven. Als strafmaatregel is in Leiden het tijdstip, waarna men zich niet meer in de open lucht mag bevinden, tot nader order vervroegd tot 21 uur en het sluitingsuur voor openbare lokalen tot 20 uur. Bovendien zijn een vijftigtal inwoners der gemeente Leiden gearresteerd, van wie op grond van hun politieke gezindheid moet wor den aangenomen, dat zij den laffen moordaan slag goedkeuren. Bij deze arrestaties boden drie personen tegenstand, resp. trachtten te vluchten, waarbij zij werden neergeschoten. Als daders van den moordaanslag op Diede rix komen vermoedelijk twee personen in aan merking, die in het duister niet meer konden worden herkend. De bevolking wordt hierbij uitgenoodigd, aan de opsporing deel te nemen. Voor aanwij zingen, die leiden tot aanhouding van de daders, wordt een belooning van 10.000. uitgeloofd. Ter zake dienende mededeelingen worden door elke Duitsche of Nederlandsche politie-instantie in ontvangst genomen. Vers'Urkte invloed van Moskou in Engeland. Italië en Egypte. De Daily Sketch meldt, dat de Sovjets van plan zijn een speciale commissie te benoe men, die Stalin van advies moet dienen voor de samenwerking na den oorlog ten aanzien van politieke en economische vraagstukken in Europa. Voorzitter zou Maisky, oud-ambassadeur te Londen, wor den. Als zijn plaatsvervanger wordt Litwi- nof, oud-ambassadeur te Washington, ge noemd. De Engelsche bladen geven zich den laatsten tijd veel moeite te bewijzen, dat de Sovjets eigenlijk geen bolsjewieken meer zijn. Des te opvallender is het, dat zelfs de Daily Mni! thans toegeeft, dat kan worden aangenomen dat de communisten in de toekomst goddeloos zullen blijven. De erkenning van de heilige synode heeft in elk geval voor dt laastc toe komst geen groote beteekenis De internationale arbeidsconterentie, die in December in Londen is gehouden, heeft bij de gedelegeerden der anti-communistische landen een slechten indruk gemaakt. Hoewel de So vjet-Unie officieel niet aan de conferentie deelnam, kon men uit elke redevoering der Engelsche afgevaardigden bekende communis tische stellingen hooren. Verscheidene afge vaardigden hebben hun teleurstelling niet ver heeld. Het communistische blad Daily Werker pu bliceert echter intusschen over twee kolom een protest tegen het besluit van het Engel sche ministerie van oorlog, dat den redactie leden van de Daily Worker de positie van oorlogscorrespondent ontzegt. Telkens, wan neer de Daily Worker een verzoek tot het ministerie van oorlog heeft gericht, is het zon der opgaaf van redenen van de hand gewezen. Een uit het door Anglo-Amerikanen bezette gebied van Zuid-Italië ontkomen leider van de Italiaansehe militie heeft verklaard, dat de politieke leiding van de bevolking in de Zuid- Italiaansche provincie Calabrië nog slechts in de handen van de communisten ligt. Tot pre fect van Catanzaro heeft de Amgot benoemd markies Falconi, een vooraanstaande commu nist. Voorts meldt de Turksche pers uit Cairo, dat het Sovjet-Russische gezantschap zijn diplo matieke personeel zal uitbreiden. Verder ligt het in de bedoeling een pers-attaché te be noemen. Bovendien zal te Cairo een Sovjet- Russisch consulaat worden gevestigd. Deze maatregelen zouden samenhangen met de ver sterking van den Sovjet-Russischen invloed in het Naburige Oosten, die als een resultaat van de conferentie van Teheran kan worden be schouwd. Meer dan 50 vliegtuigen boven West-Europa neergeschoten. Kiel wederom getroffen. In de ochtenduren van 5 Januari vlogen krachtige formaties Amerikaansche bommen werpers het Noord-Duitsche kustgebied bin nen, aldus het D.N.B. en ondernamen weder om een zwaren terreuraanval op het stedelijk gebied van Kiel. Kleinere formaties vielen tegelijkertijd plaatsen in West-Duitschland aan vooral de stad Düsseldorf. De aanvallen von den zooals gebruikelijk van zeer groote hoogte boven een dicht wolkendek plaats. De Duit sche luchtverdediging bracht den aanvallers groote verliezen toe. Ook de bezette gebieden in het Westen wer den op 5 Jan. aangevallen. De Duitsche lucht afweer schoot 16 viermotorige bommenwer pers en 7 Amerikaansche jagers boven Frank rijk alleen neer. Het zicht was goed en de hemel vrijwel zonder wolken. Thans staat reeds vast, dat meer dan 50 Britsch-Amerikaansche vliegtuigen boven W.~ Europa vernietigd werden. In enkele uren verloor de vijand aldus meer dan 400 man vliegend personeel. De Duitsche verliezen zijn opmerkelijk gering.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1