Haarlemsche Courant Winteroffensief der Sow jets in vollen gang Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie In één dag 266 Sowjet-tanks vernietigd Sumner Welles tegen imperialisme. Britsche en Sowjet pers tegen Poolsclie houding. 289c Jaargang No. 5 x x Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10721, Redactie 1MOO Postgiro 134950 Haarlemscbe Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Berks Vrijdag Januari 1944 Verschijnt dageiyns, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkery: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271S Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Aanvallen in Dnjeprbocht hervat. Hevige strijd ten N.W. van Berditsjef. Duitsch afweersucces bij Propoisk. Zware, wisselvallige gevechten bij Witebsk. Anglo-Amerikanen verloren in 24 uur 97 vliegtuigen. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Na een vrij lange pauze hebben de bolsje wieken ten Noorden van Kriwoi Rog en ten Oosten van Kirowograd hun aanvallen met sterke strijdkrachten van infanterie en tanks hervat. De zware gevechten, waarbij Woens dag 149 tanks werden vernield, zijn in vollen gang. In de gevechtsruimte van Sjitomir hebben de bolsjewieken vooral ten Noordwesten van Berditsjef met onverminderde hevigheid aan gevallen. Sterke formaties Duitsche gevechts- en slagvliegtuigen grepen doeltreffend in de gevechten in. Op verscheidene plaatsen zetten onze troepen tegenaanvallen in en sloegen vijandelijke strijdkrachten uiteen. Ten Westen van Propoisk is Woensdag on danks numerieke superioriteit van den vijand een volledig afweersucces behaald. De bolsje wieken leden zware bloedige verliezen. Ten Zuidoosten en Noordwesten van Wi tebsk is liet bij hernieuwde vijandelijke door braakpogingen gekomen tot zware, wissel vallige gevechten. De steeds weer op onze stellingen aanstormende bolsjewieken werden afgeslagen. Eenige tijdelijk verloren gegane plaatsen werden in tegenaanval heroverd. Ten Noorden van Newel zijn plaatselijke aanvallen der bolsjewieken mislukt. Concen traties werden door geconcentreerd artille rievuur uiteengeslagen. De vijand verloor Woensdag aan het Oos telijk front 228 tanks. In den Westelijken sector van het Zuid- Italiaansche front hebben Amerikanen in het gebied ten Noordwesten van Mignano en ten Westen van Venafro na krachtige voorberei ding door de artillerie aangevallen. Zij wer den, met uitzondering van plaatselijke pene traties, die afgegrendeld konden worden, bloedig afgeslagen. De gevechten met den. zich versterkenden tegenstander duren voort. Aan de Adriatische kust zijn vrij zwakke vijandelijke aanvallen mislukt. Bij aanvallen overdag van Britsch-Ameri- kaansche bombardementsformaties op het ste delijk gebied van Kiel en op plaatsen in West Duitschland en de bezette Westelijke gebie den zijn in verbitterde luchtgevechten vol gens tot dusver ontvangen berichten 81 vijandelijke vliegtuigen, waarvan 63 viermo torige bommenwerpers neergeschoten. Woensdagnacht heeft het Britsche lucht- wapen bij een terreuraanval op Stettin vol gens nog niet volledige berichten bovendien 16 viermotorige bommenwerpers verloren. In de woonwijken der aangevallen stad ontstond voor een deel zware schade. De Britsch-Amerikaansche terreurvliegers hebben hun aanvallen de laatste 24 uur ge boet met het verlies van 97 vliegtuigen, waar van 79 viermotorige bommenwerpers. Ver wacht kan worden, dat nog meer zwaar be schadigde vliegtuigen op de vlucht terug verloren zijn gegaan. In dienzelfden tijd ver loor het Duitsche luchtwapen 20 jagers. Het feit, dat de Sovjets aan het Oostelijk front tot het vormen van nieuwe zwaartepun ten in hun offensieve inspanningen overgaan, noemt Martin Hallensieben, de militaire cor respondent van het D.N.B., het beste bewijs voor de hardnekkigheid der Duitsche troepen en de bekwaamheid van de Duitsche militaire leiding. Hij schrijft: De Duitsche leiding In de loopgraven der Nederlanders. Uit oude benzinevaten hebben de Nederlan ders een watertank vervaardigd. Het water wordt via een filtreerinrichting in de vaten gepompt en kan te allen tijde worden afgetapt. (SS PK Vermeer Wb/C.N.F. P. c) schijnt onder alle omstandigheden op het standpunt te staan, dat juist in het Oosten het spaarzaamst gebruik van krachten het beste is. Elastische verdediging, verdediging in het algemeen, dat is blijkbaar weer het parool, dat de Duitsche leiding voor den win- teroorlog van dit jaar heeft uitgegeven. Dien tengevolge zal de ontwikkeling in het Oosten waarschijnlijk dezelfde zijn, zooals de zomer en het najaar van 1943 gekend hebben. Sedert Woensdag vallen twee nieuwe zwaar tepunten van de bolsjewistische inspanningen te bespeuren en wel: 1. In het gebied van Witebsk, waar de Sov jets op het oogenblik zich de grootste moeite geven, evenwel zonder noemenswaardig succes. 2. Ten Noorden van Kriwoi-Rog en ten Oosten van Kirowograd, waar zich als gevolg van den door den winter hard geworden bo dem de tot dusver grootste tankslag van de zen winter heeft afgespeeld, die Woensdag geëindigd is met een overweldigend succes der Duitsche wapens. Waarschijnlijk zal ook weldra de slag om de Krim weer opnieuw ontbranden. In het al gemeen moet men aannemen, dat het offen sief spoedig zich tot andere sectoren van het front zal uitbreiden. Aan Duitsche zijde sluit men het oog niet voor de moeilijkheden van de taak, waarvoor men zich geplaatst ziet, maar weet, dat men ten slotte toch superieur is. Maatregelen, die gericht zijn op de handhaving der volle ge- vechtswaarde van het geheele leger en op verhooging en versterking daarvan, moeten beschouwd worden als een symptoom voor de doelbewustheid, waarmede men aan Duitsche zijde op een nieuwe offensieve houding af stuurt. Wat speelt het dan voor een rol, zoo besluit de militaire correspondent, mede met het oog op de taak waarvoor de Duitsche weermacht elders gesteld is, wanneer er gebied van de Sovjet Unie wordt prijsgegeven? Elke partner streeft met zijn middelen naar de beslissing. De Boliviaansche kwestie. Het Amerikaansche ministerie van financiën heeft 44 landen uitgenoodigd tot deelneming aan een internationale conferentie, ter bespreking van de mo gelijkheden tot wederopbouw van den na-oorlogschen handel. De voormalige Amerikaansche onderstaats secretaris Sumner Welles keert zich in het Argentijnsche blad „Nacion" tegen de im perialistische stroomingen in Amerika. Wanneer de voorstanders van een reëele politiek in de Vereenigde Staten beweren, dat het volk weinig aan een internationale samenwerking gelegen is en wanneer zij van de veronderstelling uitgaan, dat een krachtige militaire alliantie der vier groote mogendheden een beschermenden muur moet vormen, dan leert de geschiedenis, dat alle groote militaire allianties ineengestort zijn. Het volkenrecht kan derhalve niet ge lijk gesteld worden met het dictaat der vier groote mogendheden. Slechts het tot stand brengen van een rechtvaardige we reldorde is een werkelijke reëele politiek. Om die reden ziet Welles zich genoodzaakt het verlangen van de Vereenigde Staten naar het bezit van de eilanden in de Ca- raïbische Zee en in den Stillen Oceaan, alsmede naar het verleenen van landings- havens en luchtsteunpunten aan de an dere zijde van den Atlantischen Oceaan te beschouwen als een noodlottig imperialis me, dat tot isoleering van de Vereenigde Staten leidt. Voorts wordt uit Buenos Aires gemeld, dat de Argentijnsche pers de notawisseling tusschen de inter-Amerikaansche politieke verdedigingscommissie en Cordell Hull in groote opmaak heeft gepubliceerd. In de nota der commissie wordt gezegd, dat thans vrijwel alle Amerikaansche re geeringen hebben geantwoord op de aan beveling betreffende erkenning van nieuwe Amerikaansche regeeringen. De commissie stelt allen Amerikaanschen landen, die de Spil den oorlog verklaar ijmbben of de be trekkingen met de Spil heoben verbroken, voor, zoo spoedig mogelijk beraadslagingen te openen. Langs diplomatieken weg moe ten zij inlichtingen uitwisselen, om het eens te worden over de kwestie van erken ning der nieuwe Boliviaansche regeering. In zijn antwoordnota verklaart Huil, dat de regeering der Vereenigde Staten met deze aanbeveling der commissie accoord gaat en zich derhalve onmiddellijk met de andere republieken in verbinding zal stel len. Dinsdagmiddag hebben intusschen de Engelsche en Amerikaansche regeering be sloten geregeld conferenties te houden over West-Indische vraagstukken. De eerste vergadering zal plaats vinden onder auspiciën van de Engelsch-Ameri- ikaansch-Caribische commissie. Zware verdediging van het Middeilandsche Zeegebied. Evenals ten Noorden en Westen van Europa door den Atlantischen wal zijn ook, naar het D..NB. verneemt, de kustgebieden van de Middeilandsche Zee versterkt. In den sector van één enkele infanteriedivisie heeft een baltajon pioniers in 1943 102.532 mijnen gelegd. Van steunpunt tot steunpunt loopen mijnenvelden als grendels, die op ruime schaal voor den vijand bijzonder geschikte landingsplaatsen beveiligen. Gelijktijdig wer den op de kuststrooken van de Middeiland sche Zee hindernissen aangelegd en vlam menwerpers ingebouwd, die niet alleen de pantservallen beveiligen doch, ver naar vo ren geschoven, een eerste beveiligingslinie van centra van verzet uitgerust met stukken geschut van groot en kleiner kaliber, vormen. Een ooggetuige van het Italiaansche front maakt melding van een treffen tusschen fascistische vrijwilligers en een naar het front marcheerend Amerikaansch bataillon. De fascistische vrijwilligers stonden onder leiding van een officier die wegens zijn stoutmoedige daden en zijn „onvindbaar heid" zich in Italië reeds naam heeft ge maakt. De Amerikanen zouden vele dooden en meer dan 100 gewonden hebben achter gelaten. Talrijke noodlandingen in Zweden. Britsche vliegtuigen hebben opnieuw de Zweedsche neutraliteit geschonden. In een Zweedsch bericht wordt gezegd, dat in den nacht van Woensdag op Donderdag een aan tal „buitenlandsche vliegtuigen", die van het Zuiden kwam, boven Zweedsch gebied vlo gen. Het luchtdoelgeschut is ongeveer 2 uur lang onafgebroken in actie geweest. In verband met de talrijke noodlandingen van Geallieerde vliegtuigen in Zweden gedu rende de laatste dagen, publiceert „Afton- tidningen" onder het opschrift „Weldra heb ben wij een geheel Geallieerd vliegtuigeska der" een lijst van de Geallieerde vliegtuigen die in den loop van den oorlog een noodlan ding in Zweden hebben gemaakt. Het meerendeel der vliegtuigen is echter min of meer vernield. Het gezamenlijke aan tal der geïnterneerde Geallieerde vliegers be draagt 200 man". Donderdagochtend heeft wederom een Britsche bommenwerper een noodlanding gemaakt op Zweedsch gebied. Kort na de landing ging de machine in vlammen op. De bemanning bestond uit Canadeezen. Zij ver telden, dat hun toestel had deelgenomen aan den aanval op Stettin. Kapitein ter zee, drager van het Ridder kruis, Hans Erdmenger, onder wiens lei ding de Duitsche zeestrijdkrachten in de Golf van Biscaye zes Britsche torpedo jagers tot zinken brachten en twee kruisers beschadigden. IOKM Transo/Europr. P. c) E|j eerste voorjaarsbode in Westfriesland. Op Nieuwjaarsdag werd op een boerderij te Hoogwoud het eerste lammetje in 1944 geboren. Het dochtertje van den boer is natuurlijk dadelijk goede maatjes met het diertje. (C.N.F./Kuiper Pax c) Paus voert proces wegens successierechten. Voor rechterlijke colleges te Lissabon wordt op het oogenblik een proces gevoerd, waarin de Paus optreedt tegenover den Portugee- schen staat. Twee jaar geleden heeft een Portugeesch geestelijke zijn vermogen, dat 380.000 escudos bedroeg, vermaakt aan den Paus, waarvoor deze volgens de Portugeesehe wetgeving onge veer 130.000 escudos successierechten moest betalen. De Paus beroept er zich echter op, dat hij door het Concordaat is vrijgesteld van het betalen van successierechten. In eersten aanleg zijn de bezwaren van den Paus verworpen. De zaak zal nu in tweede instantie behandeld worden. „Italiaansche partij der liberale democratie." Naar uit Napels wordt gemeld is „een eenheidspartij der liberale democratie" op gericht door vooraanstaande aanhangers en leden van de regeering van Badoglio. In een der resoluties is aangenomen dat „iede re discussie over de monarchie in Italië onder de tegenwoordige omstandigheden ondoelmatig en overbodig is". De nieuwe partij wil loyaal met Badoglio samenwer ken. President der emigranten naar Washington. In diplomatieke kringen te Washington wordt verklaard, dat een bezoek van den Poolschen premier Mikolajczyk in de twee de helft van Januari met zekerheid is te verwachten voor besprekingen met Cordell Hull en Roosevelt over een toenadering tusschen Polen en de Sovjet-Unie. Het in Moskou verschijnende Poolsche blad „Woyna Polska" richt hevige aanvallen op het Poolsche emigranten comité in Londen en eischt verplaatsing der strategische westgrens van Polen in Westelijke richting. Westelijk Oekraine en Wit-Rusland, aldus het orgaan, behooren tot de Sovjet-Unie. Het regelen van alle moeilijkheden in dit opzicht moet aan de Sovjet-Unie worden overgelaten. Alle ..reac tionaire elementen" moeten worden uitgeroeid In een hoofdartikel schrijft de „Daily Wor ker": Om tot een „voledig overleg" met de Sovjet-Unie te geraken, zal het Poolsche emi granten-comité in Londen zijn buitenland sche politiek fundamenteel moeten veranderen. Het conflict houdt de geheele Britsch- pers bezig. Bijzonder ontstemd heeft in Londen de instrnuctie van de Poolsche emigranten aan de Polen om niet met de bolsjewieken samen te werken, zoolang de diplomatieke betrekkingen met Moskou niet hersteld zijn. De Daily Tele graph eischt dat zij zich eindelijk onderge schikt maken aan de zaak der Geallieerden. De Daily Herald schrijft, dat de regeering der Sovjet-Unie de grens van 1920 nooit als recht vaardig heeft erkend en het Wit-Russische en West-Oekrainsche gebied steeds als met ge weld van het eigen land afgescheiden heeft beschouwd. De grenskwestie op dit oogenblik op te werpen en bovendien nog op zoo scherpe wijze, kan niet bijdragen tot een regeling, doch den toestand slechts verscherpen. Duitsche ambassadeur bij Japanschen minister van buit. zaken Domei meldt, dat de Duitsche ambassa deur te Tokio, dr. Heinrich Stahmer, Don derdagmiddag den Japanschen minister van buitenlandsche zaken, Sjigemitsoe in zijn bureau heeft opgezocht. Naar vernomen wordt hebben Stahmer en Sjigemitsoe van gedachten gewisseld over de Europeesche situatie in een vrij langdurig onderhoud. Uitgeweken italiaansche politici. Britsche en Amerikaansche instanties heb ben het noodig geoordeeld, om bepaalden in Londen en New-York uitgeweken Italiaan- schen politici te verbieden een bezoek te brengen aan Italië, daar zulks volgens 'hun oordeel alleen maar storingen veroorzaakt. Groentebon 2e periode inleveren. Inwoners der gemeenten waar klantenbin ding voor groenten geldt, dienen bon „groente 2e periode 1944" gedurende de week van 9 tot en met 15 Januari a.s. in te leveren bij den handelaar van wien zij van 23 Jan. tot en met 19 Februari a.s. groente en fruit wenschen te betrekken. OUDSTE INWOONSTER VAN NEDERLAND 105 JAAR. Donderdag heeft de oudste inwoonster va r Nederland, de weduwe Van BergenBerenri- sen te Beuningen bij Nijmegen onder groote belangstelling haar lOöen verjaardag gevierd. Kerkelijk werd het feest gevierd met een plechtige hoogmis, die te harer eere werd opgedragen. In den namiddag kwam de bur gemeester van Beuningen, mr. Geradts met het voltallige gemeentebestuur de jubilaresse feliciteeren. Namens de gemeente bood hij een mand bloemen aan, alsmede de eerepen ning der gemeente met inscriptie. De voor zitter van het feestcomité sprak de hoop uit, dat „Tante Mieke" nog eens haar 106en ver jaardag zal mogen vieren en dan onder vre diger omstandigheden. Zijn wenschen gingen vergezeld van een taart en brandstoffen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1