Haarlemsche Courant Zware Sovjetaanvallen van Witebsk tot Nikopol. W* Nieuwsblad voor Noord-Holland Geallieerd offensief in Z. Italië verwacht. 289e Jaargang1 No. 6 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bykantoor» Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Zaterdag 8 Januari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor iJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Qost Uitg.: Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K 1297 Zwaartepunten bij Berditsjef en Bjeiaja-Cerkof. Aanvallen ten N. van Kirowograd teruggeworpen. Zware verliezen voor hen bij Propoisk. Harde strijd om Witebsk. Motortorpedobooten brengen bij kust van Z. W. Engeland 6 schepen uit convooi tot zinken. Het Duitsche weermaehtbericht luidt als volgt In den sector van Kirowograd heeft de vijand zijn druk versterkt. Aanvallen van sterke formaties infanterie en tanks konden met steun van het luehtwapen aan beide zijden der stad opgevangen worden, waarbij 51 tanks werden vernield. Ten Noorden van de stad hebben onze troepen de bolsjewieken in een tegenaanval teruggeworpen en 30 kanonnen buit gemaakt. De vijand leed zware verliezen aan menschen en materiaal. Ook ter weerszijden van Berditsjef duren de zware, wisselvallige gevechten met nume riek sterkere vijandelijke strijdkrachten voort. Ten Westen van Propoisk zijn op verschil lende plaatsen aanvallen der bolsjewieken mislukte met zware, bloedige verliezen voor den vijand. Bij Witebsk hebben onze troepen tegenover hernieuwde sterke bolsjewistische doorbraak pogingen weer een volledig afweersucces be reikt en 49 vijandelijke tanks vernietigd. Aan de rest van het Oostelijk front zijn slechts gevechtshandelingen van plaatselijke beteekenis voorgekomen. In het Westelijke deel van het Zuid- Italiaansche front zijn ook Donderdag ver scheidene aanvallen van den vijand met sterken steun van artillerie en tanks mislukt. Een plaatselijke penetratie werd afgegren deld. Een penetratieplek ten Noordwesten van Mignano werd in tegenaanval opgeheven. In de overige sectoren verliep de dag bij plaatselijke gevechtsactiviteit rustig. Duitsche motortorpedobooten onder lei ding van den Kapitan-leutnant Karl Müller hebben op 6 Januari een aanval gedaan op de Britsehe convooiwegen aan de Zuid-Westelijke kust van Engeland. Zij brachten van een krachtig beveiligd convooi 5 schepen met 12.500 brt en een bewakingsvaartuig tot zinken. Andere schepen werden met torpedotreffers be schadigd. De Duitsche formatie liep vol tallig en zonder schade haar steunpunt binnen. Duitsche jagers hebben boven den Atlanti- schen Oceaan een groot Britsch vliegtuig van het type Sunderland doen neerstorten. Lucht- verdedigingsatrijdkrachten schoten boven de bezette Westelijke gebieden 7 Britsehe laag- vliegende toestellen neer. Donderdagnacht hebben enkele Britsehe bommenwerpers plaatsen in het Rijnsch- Westfaalsche industriegebied aangevallen. De Sovjets probeerden ook Donderdag het geheele front van Nikopol tot Witebsk in be weging te brengen, schrijft Martin Hallens- leben, de militaire correspondent van het D. N. B. en hij vervolgt: het offensief van de Sovjets duurt voort. Op eenige plaatsen evenwel, waar de Duitsche afweer het den bolsjewieken uiterst moeilijk maakt, stokt de vijand, zoo bijvoor beeld vlak bij Sjitomir. Hier wordt weer de oude ervaring beves tigd, dat in het Oostelijk gebied met zijn slechte wegen de aanvaller meer in het na deel is dan de verdediger. Daar komen de zware verliezen bij, die de bolsjewistische stormdivisies moeten incasseeren, meerendeels eliteformaties die, nu gedecimeerd, worden aangevuld door minder strijdvaardige troe pen. In ieder geval rekent men aan Duitsche zijde op een voortzetting van den grooten aanval der Sovjets en heeft men dienover eenkomstig zijn maatregelen genomen. De zwaartepunten liggen op het oogenblik ten Zuiden van de opgegeven stad Berditsjef en ten Zuidwesten van Bjeiaja-Cerkof. Op beide punten stuurt de bolsjewistische leiding nieuwe divies in den slag. Haar taak is blijk baar, meer ruimte te verschaffen aan het offensief naar het Zuiden. Parallel hiermede loopen Sovjet-aanvallen uit het gebied van Tsjerkassy en Kirowograd, waar ten Oosten van de stad hevige gevechten gaande zijn.' In het Noorden van den grooten deuk van Sjitomir zetten de bolsjewieken hun druk in de richting van Sokitno voort. Ook de storm loop der Sovjets op de Duitsche linies in het gebied Witebsk-Newel duurt voort. Om Witebsk wordt hard gevochten. De gevechten worden bijna aan het geheele front begunstigd door een voor dit jaargetijde ongewoon zachte weersgesteldheid. Waar het gesneeuwd en gevroren heeft, begint het tegen de middaguren te dooien, zoodat de Ooste lijke winter met zijn hooge koudetempera- turen van 40 tot 50 graden, zooals hij in de beide vorige jaren omstreeks dezen tijd re geerde, tot dusver nergens is opgetreden. Italië. Martin Hallensleben schrijft over het Zuid- Italiaansche front Uit de krachtiger wordende gevechtsactie op beide vleugels van het Italiaansche front, alsmede uit de concentraties van artillerie en pantserformaties dicht bij het front door de Engelschen en Amerikanen valt op te maken, dat de vijandelijke leiding het tijdstip voor de opening van een nieuw algemeen offensief voor gekomen houdt. Vooral echter duidt hierop de omstandigheid, dat zoowel het vijf de alsook het achtste leger nieuwe reserve formaties naar de gevechtslinie sturen. De verplaatsing van het hoofdkwartier van gene raal Clark wijst er eveneens op, dat de tegen woordige aanvallen der Amerikanen die gericht zijn op het doel Cassino en de aan vallen op de andere brandpunten blijkbaar moeten overgaan in een grooten stormloop op het Duitsche front in het Zuiden van Europa. In Duitsche militaire kringen is men van opvatting, dat het vijandelijke offensief een onderneming met zware verliezen zal blijken te zijn, zoowel wat betreft de offers aan men schen als de kosten aan materiaal. Eisenhowers hoofdkwartier te Londen. Het hoofdkwartier van Eisenhower zal te Londen worden gevestigd. Eisenhower zal een groot gedeelte van zijn Afrikaansche hoofdkwartier naar het vaderland mede nemen. Men weet momenteel niet waar de generaal verblijf houdt. Generaal Montgomery die chef is gewor den van de Britsehe invasietroepen, bevindt zich voor een kort verlof „elders in Enge land". Volgensi reizigers uit Londen, die te Lis sabon arriveerden, maakt men zich te Lon den zorgen in verband met de a.s. invasie. Met koortsachtige haast bouwt men nieuwe schuilgelegenheden. Men spreekt algemeen over de reusachtige verliezen aan men- schenlevens, welke men verwacht; de stem ming is verre van opgewekt. De Amerikaansche senator Albert Chand ler, een van de vijf senatoren, die destijds de Europeesche fronten der Geallieerden hebben bezocht, heeft in Long Beach ver klaard, dat hij een invasie voor overbodig houdt en dat overigens de poging tot een invasie voor de Anglo-Amerikanen alleen maar een „massamoord" zou beteekenen. De Britsehe openbare meening, zoo zeide Chandler verder, staat afwijzend tegenover de over het Kanaal leidende invasie-opera ties daar de hiermede gepaard gaande risi co's en verliezen te groot zouden zijn. Er zijn nog steeds Amerikanen, die van een Geallieerde eindoverwinning een toe komst vol melk en honing verwachten. Zij zullen met onaangename gevoelens kennis hebben moeten nemen van de publicatie in zake de Amerikaansche staatsfinanciën. Volgens deze zouden de oorlogsschulden der V.S. 300 milliard dollar bedragen, hetgeen een belastingdruk van 24 milliard dollar per jaar beteekent. In zijn 13de rapport over de leen- en pachtwet heeft President Roosevelt o.a. ge zegd, dat de luchtsteunpunten die nu in alle werelddeelen door de Vereenigde Staten zijn aangelegd, na den oorlog geheel in rekening zullen worden gebracht. Hij voegde hier nog aan toe: „Het gebruik van deze steunpunten na den oorlog zal zoowel uit strategisch als uit commercieel oogpunt vele mogelijkhe den bieden". De stem der SS. Luistert op Zondag 9 Januari van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 M., naar de stem der SS. Het te behandelen onderwerp luidt: „Vrijwilligers der Waffen SS schrijven." „ONZE DIERBARE OUDE KOEIEN". Het politiek weekpraatje, uit te zenden op Maandag 10 Januari over Hilversum I om 18.45 uur, draagt tot titel: „Onze dier bare oude koeien". De Nederlandsche Volksdïenst en Winter hulp Nederland zullen aan de onbekend heid met vele volksliedjes, kinder-, minne-, drink-, scherts- en jeugdliedjes radicaal een einde maken. Tijdens de collecte van Winterhulp Nederland van Zaterdag tot en met Maandag a.s. zullen keurige zangbundeltjes worden aange boden tegen een door U zelf te bepalen bijdrage in de overbekende roode bussen met het klaverblad. (C.N.FJ. Zeylemaker Pax c) Duitschlands oudste soldaat, generaal Theodor v. Bomhard, zal op 12 Januari a.s. geestelijk en lichamelijk nog vol komen gezond, op zijn landgoed te Chiemsee zijn 103den verjaardag vieren. (Eurofot/Stapf Pax c) Groeiende macht van Moskou te Algiers. Dr. Benesj als afgezant van Stalin bij De Gaulle. Op zijn terugreis uit Moskou is de gewezen president van Tsjecho-Slowakije, Benesj, te Algiers aangekomen, waar hij langdurige be sprekingen heeft'gevoerd met De Gaulle en MacMillan en Bogomolof, resp. waarnemers van het Witte Huis en van het Kremlin bij het comité van Algiers. Benesj zou De Gaulle een officieuze boodschap van Stalin hebben overgebracht, welke een lijst van instructies bevat die in de naaste toekomst moeten wor den uitgevoerd. Volgens inlichtingen uit neu trale bron zou dit memorandum handelen over de organisatie van een communistische partij in de Middelalndsche Zee, onder de recht- streeksche bevelen van Stalin. Deze organi satie zou als hoofddoel het oprichten van een Sovjet-federatie van Noord-Afrika hebben. Benesj heeft insgelijks de vertegenwoordi gers van de pers van dissidenten en Anglo- Amerikanen ontvangen. Hij zinspeelde op zijn jongste verdrag met Sovjet-Rusland, dat de eerste schakel vormt van een stelsel, dat ge heel Europa diende te omvatten. In Noord-Afrika volgen intusschen de inter- neeringen, arrestaties en ontslagen elkaar on afgebroken op. Door de z.g. zuivering in het Fransche leger van Afrika, heeft het comité de laatste elementen, die zich zouden kunnen ver zetten tegen de bolsjewiseering, van alle ge zag beroofd. Alle commandoposten werden toe vertrouwd aan fanatieke iinksgezinden, socia listen en communisten. Het is zoover gekomen dat het administratief apparaat volledig zou stokken, indien De Gaulle hef zou wagen een maatregel te nemen, die niet geheel zou over eenstemmen met de communistische ideologie. Bovendien wordt thans de vrije teugel ge laten aan de specifiek communistische vervol gingsmethodes. Tenslotte hebben de Fransche autoriteiten te Rabat officieel aangekondigd, dat 122 tucht straffen, gaande van ontslag tot schorsing van pensioen, degradatie en opsluiting, in Marokko zijn opgelegd op initiatief van de zuiverings commissie. Keuringen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 17 45 jaar kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: De Waffen-SS, SS-Wachtbatai jon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaanschc SS in Neder land. Tijdens de keuringen worden alle inlichtin gen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1930 jaar, die aanmel- dongsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kun nen zieh eveneens aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn ge schiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslag gevend. Beslissend voor bevordering zijn: ka rakter, gedrag, prestatie. 17.1.44 9-14 uur Rotterdam, deutsche ober- schule, Westerlaan 2. 18.1.44 9-12 uur Breda, Restaurant Modern, Markt; 15-18 uur Den Bosch, Hotel Noord-Bra bant, Markt 45. 19.1.44 9-12 uur Venlo, Deutsches Haus, Eg- mondstraat 16. 15-18 uur Arnhem, Café Royal. 20.1.44 9-12 uur Hengelo, Café Modern, Spoor straat 18. 15-18 uur Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 21.1.44 9-12 uur Assen, Concerthuis a. d. Vaart. 15-18 uur Groningen, Heerestraat 46. 22.1.44 9-12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.1.44 9-14 uur Amsterdam, Dam 4. 24.1.44 9-13 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 25.1.44 9-14 uur Amersfoort, Pol. Durchgangs- lager, Leusderweg. 26.1.44 9-14 uur Den Haag, Dierentuin, Be- noordenhoutscheweg. JEUGD D. Nog niet zoolang geleden heeft er op het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten een bijeenkomst plaats gehad van vertegenwoordigers van diverse jeugdorga nisaties met die van de Nederlandsche pers. De Nederlandsche jeugdbeweging was er in diverse schakeeringen vertegenwoordigd: Jeugdherbergcentrale, Nationale Jeugdstorm Ned. Arbeidsfront, Landstand e.a. Het doel der bijeenkomst, die plaats had onder lei ding van de sectie Jeugd ten departemente, was, te komen tot een gedachtenwisseling over het Jeugdvraagstuk hier te lande en de korte inleidingen, die zoowel vanwege het departement als door de vertegenwoor digers der organisaties ten beste zijn ge geven hebben inderdaad gevoerd tot een vruchtdragende discussie. Het behoeft geen betoog, dat een en ander is opgemerkt over de toenemende verwilde ring van een deel der jeugd, speciaal de z.g. rijpere jeugd. Hierover in bijzonderheden treden is onnoodig. Iedereen kent de zorg, die rijst bij het observeeren van de houding van velen onzer jongeren, hun baldadigheid, onbeleefdheid, verkwisting, hun gemis aan gemeenschapszin en hun bekrompenheid. Iedereen weet, dat veel van dit alles gevolg is van het kwade voorbeeld der ouderen, dat vrucht heeft gedragen onder de jonge ren en dat veel, zeer veel schuld te zoeken is bij hen, die door woord en gedragingen de oorzaak zijn. dat een deel van het op groeiend geslacht een bedenkelijk gemis aan burgerzin vertoont. Maar gelukkig kon ook een andere toon worden vernomen. Want nog altijd groot is dat andere deel onzer jeugd, dat op posi tieve wijze een uitweg zoekt uit de impasse, waarin niet alleen de jeugd, maar ons ge heele volk is geraakt. Meer dan ooit stelt deze tijd zijn vraagstukken, die de wereld gebeurtenissen opwerpen. Veel van het oude is verdwenen en zal naar menschelijke berekening door iets anders worden ver vangen. De inrichting van staatsbestuur en van zoo menig ander bestuur ondergaat wijzigingen, zoo ingrijpend en zoo talrijk dat zelfs de mannen van het vak moeite hebben, het bij te houden, oude zienswijzen maken plaats voor nieuwe beschouwingen in ons volk treden nieuwe groepeeringen aan den dag. Dit alles schept moeilijkhe den, wat te betreuren is, maar het stemt tot verheuging, dat er althans een deel onzer jongeren is, dat de moeilijkheden aanvaardt en de zorgen dezer tijden niet over het hoofd ziet, doch niettemin blijk geeft, het geloof in de toekomst niet te heb ben verloren. Deze jongeren hebben het niet gemak kelijk, zeker niet zij, wien het door de om standigheden moeilijk wordt gemaakt een uitweg uit de controversen onzer dagen te vinden. Als er thuis of op school of op de catechisatie zienswijzen worden verdedigd die weinig gemeen hebben met beschouwingen, die van andere zijde tot hen komen, valt het niet mee, nog een eigen, zelfstandig oordeel te komen, nog minder, zulk een oordeel uit te dragen met de kans, te worden aangezien voor een nieuwlichter van gevaarlijk allooi. En toch kan het aan den anderen kant een jong mensch geen bevrediging schenken, bij ziy?r hunkering, positief te willen medewerken aan de komst van een wereld, waartoxwat meer drang' naar gemeenschapsbesjfêf en menschelijkheid zal zijn, te moeten Jfeven in de vrees, hetzij voor een ongunstig foordeel, hetzij voor een onaangename bejegening. Het gevolg hiervan is dikwijls etpn stille, tragische strijd, die door de jonge>en ge voerd moet worden om de beklemmüng te verbreken, waarin zij door allerlei omstan digheden worden gehouden. Wat groeit-kan nu eenmaal niet in de hulsels blijven zittem en ieder opgroeiend geslacht voelt den drang, getuigenis af te leggen van zijn oor deel en beschouwing. Wie dit weet zal de noodzaak, dat in dezen tijd de rijpere jeugd zich onbevangen uitspreekt niet miskennen. De bekende Max Blokzijl, die het in zijn radio-causerieën uitmuntend verstaat, de teekenen dezer tijden scherp te karakteri- seeren heeft bij herhaling de moeilijkheden, waarmede onze jeugd te worstelen heeft, in het licht gesteld en naar aanleiding van zijn woorden zijn deze moeilijkheden eerst recht aan den dag getreden, zooals bleek uit een stroom van brieven, die hem naar aanlei ding van zijn beschouwingen bereikten. Er was daar, natuurlijk, veel critiek bij, af en toe misverstand en onverstand, maar vóór alles en ondanks alles was er bijna altijd een ondergrond van verlangen, daadwerke lijk en persoonlijk mede te willen werken aan de maatschappelijke vernieuwing, waar toe de jeugd, en voor alles de jeugd, geroe pen wordt. Helaas is het den laatsten tijd voor velen niet meer mogelijk, de radio te beluisteren en het is uit deze overweging, dat de heer Blokzijl gemeend heeft, een anderen weg te moeten kiezen, om de Nederlandsche jeugd te bereiken en haar in staat te stellen, ant woord te krijgen op de vragen, die zich voordoen. Hij heeft daartoe het middel van de openbare vergadering aangewend, de bijeenkomst dus, waar gelegenheid bestaat tot vrije gedachtenwisseling. Deze bijeen komsten zullen in de voornaamste plaatsen des lands worden gehouden en de ervaring heeft reeds geleerd, dat de belangstelling voor deze onderlinge besprekingen zeer groot is. Dinsdag a.s. wordt zulk een bijeen komst hier te Haarlem gehouden en wel voor jongeren van 1422 jaar. Mogen vele jongeren deze gelegenheid aangrijpen om te komen luisteren en, wat nog beter is, door hun opmerkingen en vragen nader komen tot het doel, waarmede deze vergadering is belegd: de bezinning onzer rijpere jeugd op haar roeping in heden en toekomst.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1