Haarlemsche Courant Wisselvallige strijd bij Pogrebistsje. Sovjetverklaring over Polen. Ontwerp handelsverdrag W ashington—Moskou. 289e Jaargang No. 8 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Nieuwsblad voor Noord-Holland Dinsdag 11 Januari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271S Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Landingspoging der Sovjets ten W. van Otsjakof verijdeld. Afweer- succes bij Kirowograd. Plaatselijke gevechten met verkenningsstrijd. krachten ten W. van Nowograd Wolynsk en Sarny. Aanvallen aan iveerszijden van Witebsk afgeslagen. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt Ten Westen van Otsjakof is een bols jewistische landingspoging door eenheden der marine verijdeld. In het gebied van Kirowograd werden sterke vijandelijke aanvallen afgeweerd en de bolsjewisten in succesvolle tegen aanvallen teruggeworpen. Ten Zuiden en Zuidwesten van Pogre bistsje zijn harde, wisselvallige gevechten met den verder oprukkenden vijand aan den gang. Een tijdelijk verloren gegane plaats werd in een tegenaanval heroverd en daarbij werd een bolsjewistisch ba- taillon vernietigd. De vijand heeft zware, bloedige verliezen geleden en 17 kanonnen verloren. De laatste dagen heeft zich bij de gevechten in dit gebied de 17de pantserdivisie onder leiding van generaal-majoor Von der Meden door standvastigheid en kranig uitgevoerde tegenaanvallen bijzonder onderscheiden. Ten Zuiden en Westen van Berditsjef heb ben onze troepen voor een deel in tegen aanval felle aanvallen der bolsjewieken uit eengeslagen en 31 vijandelijke tanks vernield. Het Duitsche luchtwapen heeft herhaalde lijk met sterke strijdkrachten op de zwaarte punten ingegrepen in de gevechten op den grond en concentraties en opeenhoopingen van tanks van den vijand doeltreffend met bommen bestookt. Bij de bestrijding van hst bolsjewistische ravitailleeringsverkeer wer den 5 materiaaltreinen vernield, acht andere treinen beschadigd. In het randgebied der Pripjet-moerassen is het tot plaatselijke gevechten gekomen met vijandelijke verkenningsstrijdkrachten ten Westen van Nowograd Wolynsk en Sarny. Keuringen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 17 45 jaar kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: De Waffen-SS, SS-Wachtbatal jon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Neder land. Tijdens de keuringen worden alle inlichtin gen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1930 jaar, die aanmel- dongsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kun nen zich eveneens aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. GEBOUW „DE VLEESCHHAL" TE HAARLEM. - Ook voor het behoud van deze Nederlandsehe Cultuurwaarden strijden onze Vrijwilligers. (G.L./H. P. c) Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn ge schiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslag gevend. Beslissend voor bevordering zijn: ka rakter, gedrag, prestatie. 17.1.44 9-14 uur Rotterdam, deutsche ober- schule, Westerlaan 2. 18.1.44 9-12 uur Breda, Restaurant Modern, Markt; 15-18 uur Den Bosch, Hotel Noord-Bra bant, Markt 45. 19.1.44 9-12 uur Venlo, Deutsches Haus, Eg- mondstraat 16. 15-18 uur Arnhem, Café Royal. 20.1.44 9-12 uur Hengelo, Café Modern, Spoor straat 18. 15-18 uur Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 21.1.44 9-12 uur Assen, Concerthuis a. d. Vaart. 15-18 uur Groningen, Heerestraat 46. 22.1.44 9-12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.1.44 9-14 uur Amsterdam, Dam 4. 24.1.44 9-13 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 25.1.44 9-14 uur Amersfoort, Pol. Durchgangs- lager, Leusderweg. 26.1.44 9-14 uur Den Haag, Dierentuin, Be- noordenhoutscheweg. Ten Westen van Resjitza zetten de bolsje wieken hun aanvallen voort. In zware ge vechten zijn ook Zondag alle doorbraak pogingen van de bolsjewieken mislukt. Plaat selijke penetraties werden afgegrendeld. Ten Zuidoosten van Witebsk hebben onze troepen hernieuwde krachtige aanvallen van den vijand afgeslagen. Het Zondag voor het ressort van een corpssector gemelde aantal van 57 vernielde tanks is gestegen tot 71. In denzelfden corpssector zijn Zondag op nieuw 87 Sovjettanks vernield. Ten Noordwesten van Witebsk hebben de bolsjewieken herhaaldelijk zonder succes aangevallen. Bij de zuivering van een bosch- gebied is een vrij sterke gevechtsgroep van den vijand vernietigd. Het Saksische grenadiersregiment 456 onder leiding van lt.-kol. Sacher heeft zich hier bij de gevechten der laatste dagen bijzonder onderscheiden. In den Westelijken sector van het Zuid- Italiaansche front zijn verscheidene plaatse lijke aanvallen van den vijand in ons gecon centreerd artillerievuur ineengestort. Aan het overige front verliep de dag bij succesvolle eigen bedrijvigheid van stoot troepen rustig. In de eerste ochtenduren van 9 Januari hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen scheeps- doelen voor de Noordkust van de Cyrenaica aangevallen Op 4 koopvaarders van middel bare grootte werden verscheidene voltreffers geplaatst. Aangenomen kan worden, dat twee van deze schepen vernietigd zijn. Een eigen vliegtuig ging verloren. Een resultaat van Teheran. Naar gemeld wordt heeft President Roosevelt in Teheran een handelsver drag met Sovjet-vertegenwoordigers afgesloten, dat in Britsche economische kringen veel verbittering heeft ver wekt. Dit handelsverdrag, dat betrek king heeft op den na-oorlogschen tijd, zou nog slechts op onderteekening wachten. In het middelpunt van de overeenkomst staat een Sovjet-Russische exportopdracht aan de Noordamerikaansche industrieën, waarbij leveranties zijn vastgesteld tot een totale waarde van 10 milliard dollar, welke in de eerste drie jaren na afloop van den oorlog zullen worden afgewikkeld. De leve ranties zullen vooral bestemd zijn voor het herstel van industrie en verkeer in Rusland. Als tegenprestatie zouden de Sovjets goud en fabrikaten leveren. Deze laatste echter slechts voor zoover hiervoor in de Ver. Sta ten afzetmogelijkheden zouden bestaan. In de eerste plaats wenschen de Ver. Staten echter die grondstoffen te ontvangen, waar van zij geen groote voorraden bezitten en waaraan zij behoefte hebben voor het aan vullen van de nationale reserves, zooals zink, wolfram, mangaan, kwikzilver en chroom. Bovendien zal Rusland groote hoe veelheden benzine leveren. Woordelijk werd dienaangaande verklaard, dat de Ver. Sta ten oceanen aan benzine zouden ontvangen, welke voor een eventueelen toekomstigen oorlog onder den grond zouden worden op geslagen. Wanneer de Sovjets nog behoefte zouden hebben aan overbruggingscredieten, dan zouden deze door de Amerikanen worden verstrekt, waarvoor de Sovjets dan in ruil aanvullende grondstofleveranties zouden leveren. Bij de discussies in Engeland over deze aangelegenheid wondt er op gewezen, dat de Amerikanen op deze wijze een veelbelovend handelsobject voor de neus der Engelschen hebben weggekaapt, daar juist Engeland in de Sovjet-Unie een nieuwe zeer belang rijke afzetmarkt voor den na-oorlogschen tijd meende te hebben gevonden. Verklaring van Mussolini verwacht. Ten aanzien van buitenlandsche berichten volgens welke Mussolini binnenkort een ver klaring zou afleggen over de deelneming van het fascistische Italië aan den oorlog aan de zijde van Duitschland, heeft men te Berlijn zijn standpunt nog niet bepaald. Men wil eerst afwachten wat Rome hierover officieel zegt. Dat een betreffende verklaring volgt na afsluiting van de militaire voorbereidin gen, houdt men te Berlijn niet voor uit gesloten. Ciano ter dood veroordeeld. Sinds 8 Januari heeft in het kasteel Vecchio in Verona voor het bijzondere gerechtshof het proces plaats gehad tegen de ondertee kenaars van de door Grandi opgestelde motie voor de vergadering van den grooten-fascis- tischen raad, die geleid heeft tot de bekende gebeurtenissen van den 25en Juli 1943. Met uitzondering van Cianetti, die 30 jaren tucht huis kreeg, zijn alle beklaagden ter dood ver oordeeld. Van de 18 doodvonnissen zijn er 13 uitgesproken in afwezigheid van de be klaagden. De vijf aanwezige ter dood veroor deelden zijn: Mussolini's schoonzoon Ciano, De Bono, Marinelli, Pareschi en Gotthardi. Pantseraanval bij het ochtendgloren. Een lange rij gevangenen mareheert als zicht baar bewijs van het succzs van den aan val weg. (PK Friedmann PBZ/R P. c) De strijd om Rabaul. Terwijl de Geallieerden er in het Zuidwes ten van den Stillen Oceaan naar streven, het belangrijke Japansche steunpunt Rabaul in te nemen, en daar sedert het begin van dit jaar dag aan dag zware luchtaanvallen worden on dernomen, voeren de Japansche strijdkrach ten tegenaanvallen uit tot diep in het vijan delijke achterland. Deze aanvallen worden niet alleen onder nomen door de luchtmacht, maar ook, zooals blijkt uit het tot zinken brengen van drie vijandelijke torpedobooten aan de Oostkust van Bougainville, door oorlogsschepen, die trachten üe vijandelijke ravitailleeringslijnen af te snijden. Hel uitgestrekte Zuidzeefront, waaraan tot dusverre slechts op een enkel punt een actie werd ondernomen, vertoont thans gelijktijdige gevechtshandelingen op de meest uiteenloopende punten. In den strijd om Rabaul, welke den Anglo- Amerikanen van 1 tot 9 Januari niet minder dan 144 vliegtuigen of 24 procent der aanval lende toestellen heeft gekost, zijn voor het eerst ook Engelsche machines gebruikt. Mili taire kringen te Tokio leiden daaruit af, dat de vijand zich inspant om onder alle omstan digheden zoo snel mogelijk in dit gebied vor deringen te maken, nadat de „van eiland tot eiland-tactiek" in de afgeloopen anderhalf jaar slechts weinig vooruitgang heeft ge bracht. Men merkt hier op, dat de vijand de omsin geling van Rabaul ook van Nieuw-Guinea uit met alle kracht tracht voort te zetten. De op Goembi gelande troepen ter sterkte van on geveer een divisie, welker doel het Japansche steunpunt Madang is, zijn nog steeds in hevi- gen strijd met de Japansche verdedigers. Commando voor Geallieerde invasie voltallig. Zondagnacht heeft het Amerikaansche ministerie van oorlog medegedeeld, dat ge neraal-majoor Bedel Smith is benoemd tot stafchef bij het Geallieerde hoofdkwartier van generaal Eisenhower. Tot dusver heeft Smith de functie vervuld van chef bij den generalen staf in het Middellandsche Zee gebied. Tegelijkertijd heeft het Amerikaansche departement van oorlog laten weten, dat generaal Sir Henry Maitland Wilson is aangesteld tot bevelhebber in het Middel landsche Zeegebied. In een kort overzicht heeft het Ameri kaansche ministerie er op gewezen, dat met de benoeming van generaal-majoor Smith het oppercommando voor de Geallieerde in vasie in Europa voltallig is. Ontmoeting ChurchillDe Gaulle? De Londensche correspondent van het Zwit- sersche blad Der Tat verneemt, dat Churchill vermoedelijk voor zijn terugkeer naar Enge land generaal De Gaulle zal ontmoeten. Mogelijkerwijze zullen de militaire samen werking, in het bijzonder de deelneming der Fransche troepen bij de invasie van Frankrijk, ter sprake komen. Volgens andere berichten zou hierover reeds volkomen overeenstem ming zijn bereikt. De correspondent is van meening, dat Churchill en De Gaulle onge twijfeld zullen spreken over het tijdelijke bestuur van Frankrijk en van de gebieden, die na de invasie zullen worden bezet. Algiers beschouwt zich hiervoor als de aangewezen macht, maar ondanks alles is het comité door de groote bondgenooten, Engeland, Amerika en Rusland, nog niet erkend. Verplaatsing Am. olie-industrie naar Naburige Oosten. Te Cairo heeft voor een kleine groep des kundigen de Amerikaan=cbe gezant K'vk medegedeeld dat de Amerikaansche aard- olieindustrie in de komende tien jaren van Amerika naar het naburige Oosten zal wor den overgebracht. Kirk zou hebben gezegd, dat wetenschappelijk onderzoek zou hebben geleerd, dat de oliebronnen in Amerika na ongeveer 15 jaar uitgeput zullen zijn en dat de Amerikaansche oliepositie in gevaar gaat komen, indien niet reels nu naar andere mogelijkheden wordt uitgekeken. Sedert eenige jaren was het oog gevallen op het naburige Oosten, waar de Amerikaansche oliefirma's dan ook een groote activiteit aan den dag hebben gelegd. Arbeidsdienst op Java. Met ingang van 1 Maart a.s. zal door het Japansche militaire bestuur op Java een arbeidsdienst worden ingevoerd. Tass verspreidt een „verklaring over de betrekkingen tusschen de Sovjet-Unie en Polen", die een antwoord vormt op de verklaring van de Poolsche emigranten- regeering te Londen van 5 Januari. Deze verklaring, aldus wordt in het Sovjet- antwoord gezegd, bevatte een reeks onjuiste beweringen, b.v. over de grenzen tusschen de Sovjet-Unie en Polen. De Sovjet-verklaring beweert, dat de Westelijke Oekraine en het Westen van Wit-Roethenië in de Sovjet-Unie zijn opgenomen op grond van een „op breeden democratischen grondslag" in 1939 gehouden volksstemming. De Sovjet-regeering, aldus vervolgt de ver klaring, streeft er als steeds naar, vriend schappelijke betrekkingen met Polen tot stand te brengen op de basis van duurzame goede buurbetrekkingen en wederzijdsche achting en, als het Poolsche volk dat wenscht, ook op den grondslag van een bondgenoot schap voor wederkeerige hulpverleening tegen Duitschland. Tot dit doel zou Polens toetreding tot het onlangs gesloten Sovjet- Tsjechische verdrag kunnen dienen. De Oostelijke grens van Polen zou kun nen worden vastgelegd krachtens een overeenkomst met de Sovjet-Unie. De Sovjet-regeering beschouwt de grens van 1939 niet als onveranderlijk. Correcties ten gunste van Polen zouden kunnen wor den aangebracht in dezen zin, dat de dis tricten met een overwegend Poolsche bevolking aan Polen zouden worden over gedragen In dat geval zou de grens bij voorbeeld langs de z.g. Curzon-lijn kun nen loopen. De Sovjet-verklaring meent dan, dat de Poolsche Westgrens moet worden verruimd door inlijving der „Oer-Poolsche landen, waarvan Duitschland zich vroeger heeft meester gemaakt." Op deze wijze zou de Poolsche staat ook den noodzakelijken toe gang tot de Oostzee krijgen. Ten slotte verwijt de Sovjet-verklaring de Poolsche emigranlenregeering, dat zij zich onbekwaam heeft getoond en meermalen den Duitschers in de kaart heeft gespeeld door haar verkeerde politiek. Daarentegen is het in het belang van Polen en de Sovjet-Unie, dat tusschen hen duurzame vriendschappelijke betrekkingen tot stand komen. Krupp wordt een firma. De Friedr. Krupp A.G. Essen, de moeder maatschappij van het Krupp-concern, is omgezet in een firma. Tevens werd beslo ten over het boekjaar per 30 September 1942 evenals in de voorafgaande jaren een dividend uit te keeien van 6 procent. Diplomingenieur Alfred Krupi» von Boh- len und Halbach is thans firmant. In het kader van de thans getroffen regeling draagt ook het particulier vermogen van den firmant het volle risico der onderne mersactiviteit. Een pseudo-Sfalin. Volgens de Daily Express hebben twee Engelsche studenten een zekeren Dorovich, die op Stalin gelijkt en deze gelijkenis door het dragen van een snor onderstreepte, een pak slaag toegediend, hem kaal geschoren en prompt in een w.c. opgesloten. Vermoe delijk met het oog op dit laatste achtte de Engelsche rechter dit een „misplaatste grap" en heeft de daders, die al te oprecht voor hun politieke gevoelens uitkwamen. tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. Insluiper te Heemstede aangehouden. Gestolen goederen aan een Haarlemmer verkocht. Dank zij de ijverige nasporingen der Heemsteedsche recherche is het gelukt, den dader van een aantal in Heemstede gepleegde insluipingen aan te houden. Het is de 24-jarige O. K. uit Heemstede, die reeds bekend heeft, zich in December aan een achttal insluipingen schuldig ge maakt te hebben, waarbij o.a. jassen en bontmantels werden gestolen. De buit verkocht hij aan den 29-jarigen Haarlem mer L. M., die de kleedingstukken tegen hooge prijzen aan derden verkocht, die ze ook weer met een flinke winst van de hand deden. Zoowel de insluiper K., als de heler M. zijn ter beschikking van den Of ficier van Justitie gesteld. Mr. B. 3. Besier. Bij besluit van den secretaris-generaal van het departement van Justitie is benoemd tot. substituut-officier van justitie bij de arrondis- sements-rechtbank te Haarlem mr. J. B. Besier thans ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de kantongerechten in het arrondissement Haarlem. AALMOEZENIERS VOOR DE NED. KRIJGSGEVANGENEN. Naar het commissariaat voor de belangen van de voormalige Ned. weermacht mede deelt, is door de autoriteiten toestemming verleend voor een behartiging van de gees telijke belangen der Ned. krijgsgevangenen in Duitschland door Ned. aalmoezeniers. Reeds zijn eenige aalmoezeniers derwaarts vertrokken, o.a. drie R.K. geestelijken, die binnenkort gevolgd zullen worden door drie Protestantsche zielzorgers. Het ligt in de bedoeling alle kampen zoo geleidelijk van aalmoezeniers te voorzien.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1