Haarlemsche Courant 123 Amerikaansche vliegtuigen neergeschoten. Nieuwsblad voor Noord-Holland Extra bericht van het Duitsche opperbevel Strijd om de Krim begonnen. Verbitterde gevechten in Z. Italië. Verloop van het Oostelijk front. Roosevelt stelt arbeidsdienstplicht voor V.5. moesten zich te Moskou, Caïro en Teheran in zeker opzicht vastleggen Boodschap aan het Congres. 289e Jaargang No. 9 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert, 10724, Redactie Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12330 Hoofdredacteur: F. C, Derfes Woensdag 12 Januari 1944 Verschijnt dagelyks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Massale aanval op midden-Duitschland uiteengeslagen. Amerikaan, sche formaties vlogen sinds langen tijd voor het eerst weer zonder bescherming van jagers. In een extra-bericht heeft het Duitsche opperbevel in den afgeloopen nacht het volgende bekend gemaakt: In de vroege ochtenduren van den llden Januari hebben Amerikaansche bommenwerpers eenige plaatsen in midden-Duitschland aangevallen. Door de onmiddellijk begonnen Duitsche afweer konden de aanvallen niet geconcen treerd ten uitvoer gelegd worden. Daarentegen werden volgens de tot nu toe reeds beschikbare nog onvolledige rapporten door Duitsche jagers, jachtkruisers en batterijen luchtdoelartillerie boven het Duitsche Rijksgebied en de bezette gebied ïn in het Westen 123 Ameri kaansche vliegtuigen, in hoofdzaak viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Tegenover het buitengewoon groote verlies van den vijand aan vliegtuigen en bemanningen staat volgens de tot nu toe ontvangen rapporten het verlies van de bemanningen van twee Duitsche jachtvliegtuigen. Nog zeven bemanningen worden vermist. Toenemende spanning tusschen de V.S. en Bolivia. De Boliviaansche legatie te Montevideo bereidt een nota voor aan de inter-Ameri- kaansche politieke verdedigingscommissie, welke sensationeele gegevens zou bevatten omtrent vervalsching van documenten. Vol gens deze gegevens zouden elementen te La Paz, die de nieuwe regeering vijandig gezind zijn, onechte bewijsstukken betreffende de achtergronden der omwenteling aan de ver- eenigde naties hebben doen toekomen. In hetzelfde verband wordt gewezen op de recente verklaringen van den Boliviaanschen minister van buitenlandsche zaken, volgens wien men in het buitenland tracht bewijzen op te stellen, dat buitenlandsche invloeden bij de revolutie een rol hebben gespeeld, zooals Cordell Huil beweert. Voorts wordt gezegd, dat het comité zal weigeren de nota in ontvangst te nemen, aangezien het kabi net Villaroel niet diplomatiek erkend is. Tijdens een persconferentie heeft de Ame rikaansche minister van buitenlandsche zaken Cordell Huil verklaard niet van plan te zijn den vertegenwoordiger van het Boliviaansche ministerie van buitenlandsche zaken te ont vangen, daar er tusschen Washington en La Paz geen diplomatieke betrekkingen worden onderhouden. De vertegenwoordiger is de secretaris in het Boliviaansche ministerie van buitenlandsche zaken, die Maandagmorgen naar Washington is vertrokken. Het D.N.B. voegt hieraan nog toe: Een sterke formatie Amerikaansche bommenwerpers heeft in de middaguren van 11 Jan. de sedert October niet meer ondernomen poging ge daan om zonder bescherming van eigen jagers diep door te dringen naar midden Duitsch ge bied. De aanval, die klaarblijkelijk gericht moest worden op midden-Duitsche steden, ont moette reeds boven zee en in het geheele te passeeren gebied zeer sterke afweer van Duitsche formaties jagers en jachtkruisers. Hij wérd daardoor versplinterd, zoodat hij zich over verscheidene plaatsen verdeelde met relatief zwak effect. De luchtbeschermingsautoriteiten in Berlijn hebben er inmiddels toe besloten, een „voor- loopig-veilig"-signaal in te voeren.dat gegeven wordt zoodra de massa der vijandelijke vlieg tuigen zich op den aftocht bevindt. Weliswaar bestaat er dan nog eenig gevaar voor inciden teel vallen van bommen, doch hiertegenover staat het voordeel, dat men spoediger het ver- keers- en arbeidsleven kan hervatten en op groote schaal de gevolgen van de luchtterreur kan bestrijden. Duitsche terreinwinst bij Kirowograd. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Van het vijandelijke bruggehoofd ten Noordoosten van Kertsj uit is Maandag de verwachte Sovjet-Russische aanval be gonnen. De gevechten zijn nog aan den gang. Ons luchtwapen heeft ingegrepen in deze gevechten en 2 vijandelijke landings booten vernietigd. Kustbatterijen der ma rine hebben Sovjet-troepenonderkomens op het schiereiland Taman in brand ge schoten. Ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk heeft de vijand met verscheidene divisies, gesteund door artillerie en slagvliegers, op een smal front aangevallen. Hij werd in harde gevech ten door tegenaanvallen opgevangen; 55 vijan delijke tanks werden hierbij stukgeschoten. Ten Noordwesten van Kirowograd hebben onze troepen herhaalde aanvallen der bolsje wieken uiteengeslagen en in tegenaanval ver scheidene verloren gegane plaatsen heroverd. Bij de afweer van vijandelijke aanvallen ten Zuidoosten van Pogrebistsje zijn in ver bitterde gevechten 2 bolsjewistische bataillons vernietigd. Ten Zuidwesten van de stad heb ben onze troepen opgerukte vijandelijke ge vechtsgroepen ondanks hardnekkigen tegen stand teruggeworpen. In deze gevechten wer den alleen al in het ressort van een infanterie divisie 31 So\ jet-tanks en 19 kanonnen vernie tigd. In het gebied ten Westen van Berditsjef ble ven vrij zwakke aanvallen der bolsjewieken zonder succes. Om Sarny is ook Maandag' gestreden. Ten Westen van Resjitza hebben onze for maties in zware gevechten na afgrendeling van plaatselijke penetraties haar stellingen ge handhaafd tegenover den op breed front met superieure strijdkrachten aanvallenden vijand. In het gebied van Witebsk zijn hernieuwde doorbraakpogingen der bolsjewieken mislukt. Concentraties van den vijand werden door geconcentreerd artillerievuur uiteengeslagen. Bij de gevechten in het gebied van Kirowo grad heeft de Brandenburgsche derde pantser divisie onder leiding van generaal-majoor Bayerlein zich bijzonder onderscheiden. In Zuid-Italië is ook Maandag weer in den sector ten Westen van Venafro verbitterd ge streden. Alle aanvallen van den vijand mis lukten; deels werden zij in strijd op korten afstand uiteengeslagen. Een plaatselijke pene traties bij Cervaro is afgegrendeld. In den middelsten en den Oostelijken frontsector zijn geen belangrijke gevechtshandelingen voorge komen. Duitsche torpedovliegtuigen hebben in de avondschemering van 10 Januari aan de Alge- In het kadur van zijn inspectiereis in het Westen bezocht gene raal-veld maarschalk Rommel de Duitsche verdedigingswerken aan de Kanaalkust. Generaal-veldmaarschalk Rommel inspec teert gevechts-ïnstallaties aan de kust. (PK Kurth PBZ/R P. c) In opdracht van Mussolini zijn nu ook in Rome de loonen van de industrie arbeiders ver hoogd met maxi maal 30 procent. De broer van Ivar Kreuger, de Zweedsche kran tenbezitter Ton sten Kreuger, de eigenaar van Stockholms Tid- ningen en van Aftonbladet, zou van plan zijn over te gaan tot de oprichting van een groot dag bladconcern. De Britsche ambassadeur te Ankara heeft zijn medewerkers me degedeeld, dat zij zich in het parti culiere leven ont houden moeten van omgang met aanhangers van Badoglio. Het front in het Oosten ziet er, volgens officieele Duitsche berichten, op het oogenblik als volgt uit: In den Noordelijken sector Leningrad-Ilmen- meer tot Weiikije Loeki heeft de toestand zich niet veranderd. Het front gaat dan met een bocht naar Newel, gaat dan in een boog Noor delijk, Oostelijk en Zuidelijk om Witebsk heen en gaat dan weer Zuidelijk tot het gebied van Sjlobin. Ten Westen van Rjesjitza springt het front naar het Westen, dan buigt het, in de richting naar Sarny gaand, naar het Zuiden door, naar Berditsjef, tot in het gebied van Winitza. Van hier gaat het in Noordoostelijke richting tot aan den Dnjepr ten Zuiden van Perejaslaw Het front volgt dan ten Westen van Tsjer- kassy een lijn naar Kirowograd, verloopt dan ten Oosten van Kriwoi Rog en springt ver volgens naar het Oosten terug tot in het ge bied van den Dnjepr bij Saparosje. Van het bruggehoofd Nikopol loopt het front naar Cherson, den Dnjepr langs, het Zuide lijkste punt is het schiereiland de Krim, nog steeds in Duitsche handen. In militaire kringen te Berlijn beschouwt men op het oogenblik de Krim als een „groot immobiel vliegtuigmoederschip". rijnsche kust een vijandelijk ravitailleerings- convooi aangevallen en treffers geplaatst op 5 schepen met een tonnage van 32.000 ton. Waargenomen werd hoe een transportschip van 8000 ton zonk. Het is waarschijnlijk, dat nog andere schepen vernietigd zijn. In de middaguren van 10 Januari en Maan dagnacht hebben Britsch-Amerikaansceh bom menwerpers terreuraanvallen ondernomen op het stedelijk gebied van Sofia. Door Duitsche en Bulgaarsche luchtverdedigingsstrijdkrach ten werden volgens tot dusver ontvangen be richten 13 vijandelijke toestellen neergescho ten, waarbij verscheidene viermotorige bom menwerpers. Het is waarschijnlijk, dat nog 9 vijandelijke vliegtuigen zijn vernield. Maandagnacht hebben afzonderlijke Brit sche storingsvliegtuigen boven het Westelijke en Noordelijke rijksgebied gevlogen. De Spaansche partijformaties. Naar aanleiding van de ontbinding der partij-formaties met semi-militair karakter die kort na den burgeroorlog door generaal Franco in het leven zijn geroepen, is in het Spaansche legertijdschrift een bericht verschenen, waarin aan de officieren dezer formaties wordt medegedeeld, dat zij in actieven dienst bij het leger kunnen over gaan. Ciano c.s. ter dood gebracht. Het doodvonnis van het bijzondere ge rechtshof te Verona, dat het oordeel moest uitspreken over leden van den grooten fascistischen raad, is Dinsdagochtend kort na 9 uur door den kogel voltrokken aan Ciano, De Bono, Gottardi, Marinelli en Pareschi. Radio Rome deelt nog mede, dat twee priesters den geheelen nacht bij de veroor deelden hebben doorgebracht om hen op hun naderend einde voor te bereiden. Vroeg in den ochtend werden de veroordeelden uit hun kerker „dei Scalzi" gehaald en naai de plaats der terechtstelling overgebracht. Hier baden de beide priesters met de ver oordeelden een laatste gebed, waarna de terechtstelling werd voltrokken. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. Max Blokzijl spreekt in de serie branden de kwesties op Donderdag 13 Januari over Hilversum I om 18.45 uur. De titel van dit praatje is: „Jonge harten". DE RIDDERZAAL TE DEN HAAG. - Ook voor het behoud van deze Nederlandsche kuituurwaarden strijden onze Vrijwilli gers, (G.L../H P, c) President Roosevelt heeft in zijn jaar- lijksche boodschap aan het Congres de invoering bepleit van een wet inzake den arbeidsdienstplicht (national service law), welke, naar hij zeide, beslist nood zakelijk is om alle Amerikaansche ener gieën en reserves voor 't bevestigen van de overwinning te benutten en om voor den duur van oorlog stakingen te ver hinderen. Roosevelt stelde verder voor een realis tisch belastingprogramma, handhaving van de wet inzake de herziening van oorlogscon tracten (renegotiation of warcontracts) tea" voorkoming van overmatige winsten, een wet omtrent vaste prijzen voor levensmiddelen, die minimumprijzen voor de landbouwers en maximumprijzen voor de verbruikers vast stelt en tijdige verlenging van de wet tot economische stabilisatie van October 1942, Roosevelt verklaarde verder, dat de Ver. Staten zich op de conferentie te Moskou, Cairo en Teheran „verbonden hebben voor buitengewoon omvangrijke en bijzonder ge detailleerde plannen." De Ver. Staten zullen de tragische fout van een isolationisme niet herhalen. Het hoogste doel voor de Geal lieerden, dat op de conferenties ter sprake ia gekomen, laat zich samenvatten in het woord veiligheid". De president waarschuwde ech ter voor overdreven vertrouwen en zelfvol daanheid. De „gevaarlijke dwaasheid" van een dergelijk standpunt laat zich afmaten aan de hand van de afstanden die de Geal lieerde troepen scheiden van hun „defini tieve doelen Berlijn en Tokio" en aan het „totaal der gevaren" die nog op hun weg liggen. In Moskou, Cairo en Teheran zijn er vele vitale kwesties geweest die betrekking had den op den komenden vrede. Deze kwesties zijn besproken in een atmosfeer van volko men openlijkheid en volledige harmonie. Na tuurlijk hebben de Ver. Staten zich daarbij in zeker opzicht moeten vastleggen. China, de Sovjet-Unie en Groot Brittannië zijn „waarlijk eensgezind" in de erkenning, da/t het eigen belang van elk land het noodzake lijk maakt zich te vereenigen tot een „duur zaam vredesstelsel" dat een „onbeperkte mi litaire contrcle" over Duitschland, Italië en Japan noodzakelijk maakt. Vervolgens ging de president over tot binnenlandsch-politieke kwesties en spoorde hij aan de oneenigheid aan het thuisfront te doen verdwijnen. Naar Exchange Telegraph meldt, hebben de leden van het Congres Roosevelts bood schap ten aanzien van den arbeidsdienst- plicht critisch ontvangen. Uit de eerste uit latingen blijkt, dat leden van beide partijen de noodzaak van een dergelijken maatregel in twijfel trekken. Naar verluidt, is de aankondiging van- een dienstplichtwet ook in vakvereenigingskrin_ gen koel ontvangen. De Londensche bladen noemen de boodschap van Roosevelt een uit daging aan het Amerikaansche volk. Daar om kan een harde strijd tusschen president en parlement verwacht worden. De Yorkshire Post schrijft, dat uit de boodschap blijkt, dat Roosevelt zich voor de vierde maal candidaat voor het president schap wil stellen. ZESTIGDUIZEND KILOGRAM KOOL ACHTERHAALD. Dezer dagen constateerde een controleur van den Cen ralen Controle-Dienst verdacht vervoer van een partij kool in het Noord - hollandsch Kanaal. Bij aanhouding bleken de benoodigde vervoersdocumenten te ont breken en bij aankomst te Amsterdam werd dan ook tot inbeslagneming van de circa 60.000 kg groote partij overgegaan. Vastge steld kon worden, dat de telers van de kool hun producten buiten de veiling om voor te hoogen prijs hadden verkocht aan een z.g. commissionnair, die op zijn beurt door be middeling van eenige tusschenpersonen, de kool bleek te hebben doorverkocht aan een makelaarsfirma, die moest leveren aan een buitenlandsche firma, eveneens gevestigd te Amsterdam. Laatstgenoemde had de partij reeds doorverkocht aan zijn opdrachtgever. Een geheele kettinghandel kon dientenge volge aan het licht worden gebracht. KORT NIEUWS Te New York is op 65-jarigen leeftijd William Vanderbilt overleden, die zich o.a. eens voor drie millioen dollar een luxe jacht heeft laten bouwen, waarmede hij in de jaren voor den oorlog vele havens ter wereld heeft aangedaan. De Britsche minister van handel heeft verklaard, dat de distributie van textiel ook na den oorlog voorloopig gehandhaafd zal moeten worden. Te Ankara zijn 30 omnibussen uit Duitschland aangekomen. Zij zullen eer> verlichting in het drukke verkeer teweeg brengen, daar het bestaande wagenpark verouderd en niet toereikend is. Daar de voorziening van rubberban den en andere gummi-artikelen in Zwitser land steeds moeilijker wordt, zijn nieuwe beperkingen in het Zwitsersche autover keer gelast.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1