Haarlemsche Courant Verloop van het proces te Verona. Grootste luchtslag van dezen oorlog. Nieuwsblad voor Noord-Holland Memorandum van Cavallero. Meer dan een derde der aanvallende toestellen met ruim 1000 man aan boord neergeschoten. Zware afweerstrijd bij Pogrebisjtsje. In twee dagen 359 tanks vernietigd. Duitsche afweer begon boven IJselmeer. 289e Jaargang; No. 10 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Donderdag 13 Januari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271S Kantoor iJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1237 De achtergrond van de gebeurtenissen in den groeten fascistischen raad. Cavallero maakte het plan voor opvolging van den Duce. Staatsgreep was het idee van Badoglio. Naar uit het communiqué van Stefani over de zitting van het Gerechtshof te Verona blijkt, luidde de aanklacht lands- verraad en ondersteuning van den vijand, alsmede verraad aan de fascistische Idee ten nadeele van het weerstandsvermogen van het land en van de militaire operaties. Met uitzondering van Cianetti, voor wien het bijzondere gerechtshof verzachtende om standigheden liet gelden, verklaart het vonnis de overige achttien beklaagden des doods schuldig. Behalve de genoemde en reeds te rechtgestelde Graaf Ciano, maarschalk De Bono, Pareschi, Marinelli en Gottardi heeft het vonnis betrekking op Grandi, Bottai, Al- bini, Federzoni, Alfieri, Bignardi, De Vecchi, Acerbo, Bastianini, Rossoni, De Stefani, Ba- lella en De Marsico, die bij verstek veroor deeld werden. In het middelpunt stond een memorandum van maarschalk Cavallero, die half September zelfmoord gepleegd heeft. Hij had sedert No vember 1942 de mogelijkheid van een opvol ging van den Duce onder oogen gezien. Om den koning het samenstellen van een nieuwe regeering te vergemakkelijken, werden ver schillende vergaderingen gehouden, waarin Badoglio de meest geschikte persoonlijkheid voor de opvolging scheen. Bij den val van Sicilië nam het plan van Cavallero concretere vormen aan: de koning moest den Duce de leiding van den oorlog ont nemen, waardoor de militaire volmachten weer op den koning zouden terugvallen. Voorts voerde Cavallero ook besprekingen met generaal Ambrosio en Badoglio, waarbij beslo ten werd het doel „langs grondwettigen weg", d.w.z. via den grooten raad van het fascisme te bereiken. Cavallero's dood. Stefani voegt hieraan toe, dat Cavallero reeds in den avond van 25 Juli in zijn woning in Rome gearresteerd en onmiddellijk naar een fort in de nabijheid van Rome overgebracht Keuringen. HET KAABKUIS TE DELFT - Ook voor het behoud van deze Nederlandsche cul tuurwaarden strijden onze Vrijwilligers. (G.L./H. P. c) Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 17 45 jaar kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: De Waffen-SS, SS-Wachtbatal jon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Neder land. Tijdens de keuringen worden alle inlichtin gen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1930 jaar, die aanmel- dongsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kun nen zich eveneens aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn ge schiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslag gevend. Beslissend voor bevordering zijn: ka rakter, gedrag, prestatie. 17.1.44 9-14 uur Rotterdam, deutsche ober- schule, Westerlaan 2. 18.1.44 9-12 uur Breda, Restaurant Modern, Markt; 15-18 uur Den Bosch, Hotel Noord-Bra bant, Markt 45. 19.1.44 9-12 uur Venlo, Deutsches Haus, Eg- mondstraat 16. 15-18 uur Arnhem, Café Royal. 20.1.44 9-12 uur Hengelo, Café Modern, Spoor straat 18. 15-18 uur Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 21.1.44 9-12 uur Assen, Concerthuis a. d. Vaart. 15-18 uur Groningen. Heerestraat 46. 22.1.44 9-12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.1.44 9-14 uur Amsterdam, Dam 4. 24.1.44 9-13 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 25.1.44 9-14 uur Amersfoort, Pol. Durchgangs- lager, Leusderweg. 26.1.44 9-14 uur Den Haag, Dierentuin, Be- noordenhoutscheweg. werd. Bij zijn arrestatie vroeg Cavallero, of deze geschiedde op bevel van Mussolini. Op het antwoord, dat dit bevel van Badoglio uit gegaan was, maakte Cavallero een gebaar, alsof hij zeggen wilde, dat hem dit onbegrij pelijk scheen. Na meer dan een maand werd Cavallero 28 Augustus in het bovengenoemde fort bezocht door generaal Carbone, den toen- maligen chef van den militairen inlichtingen dienst, die van de verklaringen van Cavallero proces-verbaal opmaakte. Maarschalk Bado glio liet bij zijn vlucht naar den vijand blijk baar opzettelijk het document achter in een omslag, waarop hij eigenhandig geschreven had: „verklaring van maarschalk Cavallero". Den elfden September werd Cavallero uit het fort bevrijd, en in den nacht van den llden op den 12den September schoot hij zich met een revolver dood. Destijds scheen de zelf moord in een geheimzinnig waas gehuld, dat echter verdween, toen het document gevonden werd, waaruit blijkt, dat de idee van de staats greep in de eerste plaats is uitgegaan van hooge militaire instanties, in het bijzonder van maarschalk Badoglio. De procureur-generaal wees ter zitting er op, dat Cavallero onmiddellijk Badoglio heeft gekozen, den man der monarchie. Het misdadige plan bereikte zijn hoogte punt op de agenda van Grandi. Zij bood den koning alle juridische en politieke mogelijkheden voor den val van 't regime. Over de schuld van de onderteekenaars van deze agenda kan geen twijfel bestaan. De negentien beklaagden hebben door hun stemming den vijand gunstige mogelijk heden met betrekking tot de militaire operaties geboden. De procureur-generaal eischt derhalve de doodstraf. De beklaagden ontkenden hun schuld. Zoo verklaarde Ciano „dat hij er in de verste verte niet aan gedacht heeft, dat de agenda van Grandi iets zou kunnen bewerkstelligen, wat niet een essentieele voorwaarde voor de vor ming van een nationaal blok op breedere basis geweest zou zijn". Daartegenover bevestigen getuigeverklaringen, dat de beklaagden, zooals de procureur-generaal het later uit drukte als ministers en hoogwaardigheids bekleders krachtens hun graad van ontwik keling een volledig besef hadden moeten heb ben van hun handelwijze en van de onver mijdelijke gevolgen hiervan. De voormalige partij-secretaris Scorza verklaarde bijv., dat hij den indruk had, dat met de agenda van Grandi een complot tegen den Duce moest worden voorbereid. Zeven advocaten hadden zich belast met de verdediging der beklaagden. Nadat zij hun pleidooi hadden gehouden, trok het bijzondere gerechtshof zich terug voor een beraadslaging, die vier uur duurde. Daarna werd het vonnis uitgesproken. Verklaring van Ciano en Cianetti. Het communiqué van Stefani deelt nog mede dat Ciano verklaard heeft, dat hij naar Ba doglio is gegaan om voor zich en zijn gezin passen te vragen, waarop deze hem antwoord de, dat de koning wenschte, dat hij zijn functie van ambassadeur bij den H.Stoel behield. Ook zou hij in ieder geval beschermd worden. Op een vraag van den procureur generaal be vestigde Ciano wat betreft de gebeurtenissen voor de zitting van den Grooten Raad, dat hij reeds ten huize van Bottai een agenda had gelezen, die echter niet overeenstemde met die, welke in den Grooten Raad werd ingediend en dat hij vervolgens bij een nieuwe ontmoe ting met Grandi in de kamer de authentieke tekst heeft gezien. Wanneer de Duce hem voor de zitting bij zich geroepen zou hebben, had hij hem van den stand der zaken op de hoogte gebracht. Op de vraag van den procureur-generaal, waarom hij dit niet toch gedaan had, ant woordde Ciano, dat hij, sedert hij geen minis ter van buitenlandsche zaken meer was, niet meer de mogelijkheid had om gemakkelijk tot het hoofd der regeering door te dringen. Voorts bevestigde Ciano, dat hij de agenda van Grandf reeds voor de zitting van den Grooten Raad had onderteekend. e Cianetti gaf een uiteenzetting van zijn er varingen als frontstrijder in Albanië, waar hij het verraad van den generalen staf en van de hooge officieren jegens het eigen land heeft waargenomen en gaf nieuwe voorbeelden, die het „weloverlegde en systematische verraad van den generalen staf" op Pantellaria en Si cilië en in het bijzonder ook in Augusta be wezen. Van het eerste deel van de agenda van Grandi heeft hij bij het lezen hiervan een zeer goeden indruk gekregen. Het tweede deel kwam hem voor als een „onschadelijke schrik aanjaging". Het is echter een „onvergeeflijke naïvieteit van hem geweest, dat hij zich door Grandi met een ontwijkend antwoord op een door hem gestelde vraag heeft laten afschepen. Cianetti verklaarde voorts, dat hij in zijn rede in den Grooten Raad critiek heeft ge oefend op de pers en den generalen staf, die „op de nederlaag aanstuurden". Overigens heeft hij tien uur na de zitting den Duce een brief geschreven, waarin hij zijn door het on derteekenen van de resolutie van Grandi be gane ernstige vergissing toegaf en zijn porte feuille ter beschikking stelde. Bomaanslag te Glasgow. De Londensche bladen maken melding van een bomaanslag door zes Engelsche jongelui van 17 tot 19 jaar, gepleegd op het directie gebouw van de Imperial Chemical Industries, dat geheel in puin werd gelegd. Na een door Scotland Yard ingesteld onderzoek werden op slagplaatsen van dynamiet ontdekt. Er zouden verdere arrestaties volgen. Sowjetpoolsche leger wordt uitgebreid. Het Poolsche leger dat onder Sovjet-Russi sche leiding aan het Oostelijk front staat wordt bijzonder uitgebreid De Poolsche strijdkrachten bestonden tot dusver, aldus een artikel in het centrale or gaan der communistische partij in Zweden, uit twee infanterie-divisies die ieder een kleine eenheid van pantser- en artillerietroepen heb ben, terwijl daarnaast nog een extra-formatie bestaat waarvan men nagenoeg geen bijzon derheden weet. De uitbreiding van deze strijd krachten omvat o.a. de vorming van regimen ten jachtvliegers die allen Polen zijn. ïapansche gezant bij Salazar. De Portugeesche premier Salazar heeft Maandag den Japanschen gezant te Lissabon in audiëntie ontvangen Wat tusschen beide persoonlijkheden is besproken weet men tot dusver niet. Amnestie in Noorwegen. Op verzoek van ministerpresident Quisling heeft Rijkscommissaris Terboven bij de jaar wisseling zijn goedkeuring gehecht aan de vrijlating van een vrij groot aantal politieke arrestanten. Het bouwen van stellingen aan den Atlantikwal. OT-arbeiders storten beton in de versterkingen, die voor de afweer van vijandelijke landingspogingen be stemd zijn. (PK-OT Adam-O-H P. c) Aanvallen afgeslagen ten W. van Berditsjef en Nowograd Wolynsk. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: „Ten Noordoosten van Kertsj werden he vige, door slagvliegtuigen ondersteunde, Sovjetaanvallen in verbitterde gevechten afgeslagen. Ook ten Zuidwesten van Dnje- propetrowsk bleven nieuwe hevige aanvallen van den vijand zonder resultaat. In het gebied van Kirowograd bleef de vijandelijke druk aanhouden. In vaardige tegenaanvallen heroverde een verkennings- afdeeling een verloren gegane plaats en een belangrijk heuvelterrein, bracht talrijke ge vangenen binneh en maakte 12 stukken ge schut buit. Ten Zuidoosten van Pogrebisjtsje zijn onze troepen in zwaren afweerstrijd met opdringende vijandelijke strijdkrachten. Ten Zuidwesten van de stad hadden onze tegenaanvallen ook Dinsdag een geslaagd verloop. Troepen van een pantserdivisie vernietigden een Sovjet-pantserbrigade en maakten daarbij 50 stukken geschut buit. In het gebied ten Westen van Berdit sjef en ten Westen van Nowograd Wo lynsk werden verscheidene plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen. Bij Retsjitza zijn heftige gevechten gaande. In het gebied van Witebsk mislukten we derom alle Sovjetaanvallen, vooral Zuidoos telijk van de stad. met zware verliezen voor den vijand. 66 Sovjet-pantserwagens werden vernield en 15 stukken geschut buit gemaakt. In de laatste twee dagen zijn aan het oos telijk front 359 vijandelijke pantserwagens en 43 vliegtuigen vernield. In Zuid-Italië duren ten Westen van Vene- fro de felle afweergevechten voort. De plaats Cervaro en een bergtop ten Noordoosten daarvan gingen na harden strijd verloren. Van het overige front wordt slechts ge ringe gevechtsactiviteit gemeld. Naar reeds in een extrabericht is bekend gemaakt, hebben Amerikaansche formaties bommenwerpers in den ochtend van 11 Ja nuari bij aanvallen op het centrale Duitsche gebied uiterst zware verliezen geleden. De aanvallen kwamen tengevolge van de schit terende samenwerking tusschen jagers, jachtkruisers en alle deelen der luchtverde diging niet tot aaneengesloten optreden. Vol gens de laatste gegevens werden 136 Ame rikaansche vliegtuigen, waarbij 124 viermo torige bommenwerpers, meestal voor het be reiken van hun doelen neergeschoten. Het is waarschijnlijk dat nog meer vijandelijke toestellen vernield zijn. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Volgens de laatste berichten houden de he vige gevechten ten Westen van Venafro in Zuid-Italië nog steeds aan. De Geallieerde troepen trachten hier de vlakte van Cassino te bereiken en vormden in verband hiermede een zwaartepunt tusschen de Via Casilina en !\To"<-a Maio. De Duitsche troepen, die tot taak hebben de vlakte van Casilina af te scher mer.. zijn aanmerkelijk versterkt, zoodat de Geallieerden tot dusver nog geen beslissende resultaten in dezen sector hebben kunnen be halen. Een bijzondere plaats in de verdediging van het gebied neemt de Monte Forchia in een berg, welke door haar strategische ligging een groote hindernis voor de aanvallers vormt De Duitschers hebben hier zeer sterke stel- „Den grootsten luchtslag van dezen oorlog", zoo noemt Martin Hallensleben, de militaire correspondent van het DNB, de luchtgevechten van Dinsdag tusschen sterke formaties van het Engelsch-Ame- rikaansche terreurwapen en de Duit sche luchtafweer boven Rijksduitsch gebied. Hij schrijft: De Engelsch-Amerikaansche lucht macht heeft Dinsdag haar tot dusver grootste nederlaag moeten incasseeren. Het bijzonder groote aantal neergeschoten vijandelijke machines wordt door lucht vaartdeskundigen bestempeld als een mijl paal op den weg der perfectioneering van de Duitsche luchtafweer, die tevens ook een be langwekkend antwoord geeft op de vraag in hoeverre de Engelschen en Amerikanen door een z^g. bommentapijt de geprojecteerde invasie tegen Europa werkelijk doeltreffend vermogen uit te voeren. Meer (lan een derde van de binnenge vlogen vijandelijke vliegtuigen hebben de Duitsche jachteskaders in samenwer king met het afweergeschut neergescho ten. Binnen den kortst mogelijken ter mijn verloor de vijand ruim duizend man vliegend personeel. Hierin zijn nog niet begrepen de z.g. stille verliezen, die ontstaan zijn door het neer storten als gevolg van beschadiging op den terug.weg boven zee of bij noodlanding in Engeland zelf, -waardoor het bekend ge maakte aantal van 136 vernietigde vijande lijke vliegtuigen nog aanzienlijk zal toe nemen. Hallensleben vraagt zich clan af, hoe dit Duitsche succes is behaald en geeft daar op als antwoord, dat de vijand in afzonder lijke etappes zoo uiteengedreven werd dat hij aan het einddoel niet meer tot een con centrisch en aanval in staat was. Een zwerm van honderd vliegtuigen werd door Duitsche jagers zoodanig omsingeld, en in het nauw gedreven, dat de toestellen hun bommen reeds in het gebied van Osnabrück lukraak moesten uitwerpen. Het Duitsche succes is des te hooger aan te slaan, omdat de vijand optrad met een massale bescherming do^r jagers. Reeds bij het binnenvliegen leecl de vijand zware verliezen. Volgens de jongste berichten heeft de luchtslag zich uitgestrekt van het Kanaal tot het mid den Duitsche ge bied en terug. De BBC heeft de luchtslagen op Noord- "Vest-Duitschland betiteld als behoorend tot de hevigsten, tot nu toe in den oorlog ge voerd. Duitsche vliegtuigen van alle types vielen aan. De tegenmaatregelen begonnen, aldus een Amerikaansche piloot, boven het IJselmeer, De Amerikaansche bommenwerpers werden, als gebruikelijk, door langeafstandjagers ver gezeld en beschermd. Voor het eerst vloog een nieuw type jager van de Curtiss fabrie ken, de P. 51 (Mustang) mee. De Mustang is een eenmotorige machine. De Londensche correspondent van Svenska Dagbladet schrijft over de versterking van de Duitsche afweer en de problemen wel ke deze voor de Geallieerde luchtmacht op levert: „In Britsche militaire luchtvaart kringen wijst men er op, dat er alle aanlei ding toe is de sterke toename der Duitsche jachtvliegtuigproductie te observeeren. Deze productie is zoo sterk, dat de Geallieerde luchtvloten wellicht nog slechts een zeer be perkten tijd ter beschikking hebben, om hun gewichtige taak ten uitvoer te leggen. lingen ingenomen en bestrijken met hun artiL lerie het aanvalsterrein. Ook tusschen Cervaro en de Monte Majo ligt een dergelijk spervuur. Hieraan is het o.m. toe te schrijven, dat de Geallieerden tot dusver het riviertje Candida niet konden oversteken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1