Haarlemsche Courant Duitsch afweersucces op bruggehoofd van Nikopol. Begrooting der V.S.: 100 milliard dollar. Harde gevechten bij Nowograd-Wolynsk en Sarny. Voor ooriogsuitgaven .90 milliard. 289e Jaargang- No. 11 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10000 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem BUkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Vrijdag 14 Januari 1944 Verschijnt öagenjKs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271S Kantoor IJmuiden: Rerabrandtlaan 55» ÏJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Sterke Sovjetaanvallen ten N.O. van Kerstj mislukt. Nieuwe strijd ten Westen van Kirowograd ontbrand. Duitsche vorderingen in het gebied van Pogrebitstsje. Taai verzet bij Witebsk en Resjitza. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Ten Noordoosten van Kertsj zijn hernieuw de sterke aanvallen van de bolsjewieken mis lukt. Tegen het bruggehoofd van Nikopol heeft de vijand na felle voorbereiding door artillerie op een smal front den aanval geopend. In verbitterde gevechten, die den geheelen dag voortduurden, bevochten onze troepen een volledig afweersucces. Bij de voortzetting van hun aanvallen ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk werden de bolsjewieken weer bloedig afgeslagen. Ten Westen van Kirowograd zijn Woensdag opnieuw met sterke infanterie- en pantser strijdkrachten ondernomen bolsjewistische aan vallen begonnen. Zij werden in tegenaanval en na afgrendeling van eenige penetraties af geweerd. Ten Zuidwesten van Tsjerkassy ble ven plaatselijke aanvallen der bolsjewieken zonder succes. De eigen tegenaanvallen in het gebied van Pogrebisjtsje hebben ook Woensdag vorderingen gemaakt. Hierbij wer den 20 Sovjet-Russische tanks stukgeschoten. Ten Westen van Berditsjef zijn verscheidene aanvallen der bolsjewieken mislukt. In tegen aanval werden 19 vijandelijke tanks en 17 stukken geschut vernietigd. In het gebied ten Westen van Nowograd Wolyns en ten Westen van Sarny staan onze troepen in harden strijd met opdringende vijandelijke strijdkrachten. De bolsjewieken hebben ook Woensdag hun felle aanvallen ten Westen van Resjitza voort gezet. Zware gevechten zijn aan den gang. Bij Witebsk zijn hernieuwde, met het zwaartepunt ten Noordwesten der stad uitge voerde doorbraakpogingen der bolsjewieken gestuit op den taaien tegenstand onzer troe pen. In dit gebied hebben de bolsjewieken 42 tanks verloren. Ten Noordwesten van Newel zijn vrij sterke aanvallen van bolsjewistische infanterie- en pantserstrijdkrachten onder afgrendeling van eenige penetraties en na het stukschieten van 14 vijandelijke tanks afgeslagen. Het luehtwapen heeft met sterke formaties gevechtsvliegers en slagvliegtuigen ingegre pen in de harde afweergeveehten bij Kirowo grad, Berditsjef, en Witebsk. Vijftig vijande lijke vliegtuigen werden neergeschoten. SS-Untersturmführer Wittmann, van een SS-pantserdivisie, heeft op 9 Januari met zijn Tigertank aan het Oostfront zijn 66sten vijan delijken tank stukgeschoten. In het Westelijke deel van het Zuid-Italiaan- Toch een anti-invasieleger. Wanneer het de bedoeling van de Sovjet- Russische zomer-herfst- en winter-offensieven is om te verhinderen dat door de Duitschers een anti-invasie-leger wordt gevormd, dan heeft de vijandelijke legerleiding zich toch wel schromelijk vergist, aldus verklaart de Wil- helmstrasse. In West- en Noord-Europa staan thans zeer sterke Duitsche gevechts-eenheden die uit vroegere veldtochten veel ervaring in den strijd hebben gekregen. Bovendien zijn de wapens die deze troepen ter beschikking staan van superieure kwali teit. Wat dat betreft hebben de Amerikanen in Zuid-Italië reeds een kleine voorproef kun nen genieten, zoodat zij kunnen weten wat hun bij een eventueele invasie te wachten staat. Nadat de Duitsche troepen in de bergen van Dalmatië eenige benden, die de be volking van het land geregeld terrori seerden en uitplunderden, verslagen had, werden dadelijk maatregelen getroffen om den nood der bevolking te lenigen. (PK Zepke O/H P. c) sche front heeft de vijand zijn aanvallen uit gebreid tot den sector ten Noorden van Vena fro. Na sterke voorbereiding door artillerie uitgevoerde aanvallen op onze heuvelstellin gen werden met zware verliezen voor den vijand afgeweerd. Twee plaatselijke penetra ties werden afgegrendeld. Van den uitersten Westelijken vleugel worden voorpostengevech ten aan de Carigliano, van den Oostelijken vleugel een succesvolle eigen stoottroepactie gemeld. Boodschap van Roosevelt aan het Congres. President Roosevelt heeft in zijn be- grootingsboodschap aan het Congres een begrooting voorgelegd van 100 mil liard dollar. Dit geweldige bedrag vormt de uitgave der Unie voor het belastingjaar, dat op 30 Juni 1945 ein digt. In zijn boodschap heeft Roosevelt ver klaard, dat hij er van overtuigd is, dat de periode, waarop de begrooting betrekking heeft, de ..meest kritieke in de geschiedenis der Ver. Staten" zal zijn. Roosevelt zeide voorts, dat van de totale begrooting van 100 milliard dol lar naar schatting 90 milliard voor oor logsuitgaven bestemd is. Deze schat ting is gebaseerd op de veronderstelling dat de oorlog nog het geheele op 30 Juli 1945 eindigende begrootingsjaar zal voortduren. Nadat Roosevelt verklaard had, dat dr< Ver. Staten voor enkele categorieën oor logsmateriaal de gestelde doelen niet be reikt hadden, wees hij erop, dat de produc tie alleen de overwinning nog niet waa:- borgt. Men moet strijden en wel zeer hard strijden. Op vele slagvelden in de geheele wereld is de fase van beslissende handelin gen reeds begonnen. Roosevelt verklaarde voorts, dat men zich bij het maken van militaire en financieele plannen, alsmede bij het opstellen van pro ductieplannen niet mag overgeven aan de hoop op een spoedige overwinning. Roose velt vermaande voorts de landbouwers hun productie nog meer te venhoogen, daar 1944 wat betreft het levensmiddelenfront nog kritieker zal worden dan het afgeloopen jaar. Tenslotte legde Roosevelt den nadruk op de noodzakelijkheid van nieuwe oorlogsbe- lastingen. Men moet het feit onder het oog zien, zoo zeide hij, dat de nalatigheid, tot- dusver niet voor een toereikend belasting program gezorgd te hebben, de moeilijkhe den die een handhaving van de economi sche stabiliteit met zich medebrengt, nog verhoogd heeft. Naar Roosevelt tenslotte nog zeide, zal de openbare schuld tot en met 30 Juni 1944 198 milliard bedragen en in 1945 zelfs 258 milliard. Nieuwe Sowjetverklaring over Polen. De berichtendienst der Sovjet-Unie ver spreidt opnieuw een verklaring der Sovjet- regeering over de grenzen met Polen. Deze publicatie herhaalt allereerst de passage over de Oostgrens van Polen in de verklaring van 11 Januari en geeft dan een uiteenzetting van ontstaan en loop van de z.g. Curzon-lijn. Met deze grenslijn, aldus de nieuwe ver klaring, is de Poolsche regeering het destijds niet eens geweest; zij zette den oorlog tegen de Sovjet-Unie voort. Gebruik makend van de moeilijke positie der Sovjet-Unie heeft Polen de Sovjet-regeering bij de vredes onderhandelingen te Riga in Maart 1921 een andere grens opgedwongen, waarbij het zich meester heeft gemaakt van het Westen der Sovjet-Oekraine en van Sovjet- Wit-Roe- thenië. „Deze onrechtvaardigheid" van het verdrag van Riga van 1921 moet ongedaan worden gemaakt, aldus de verklaring. De manier der bolsjewieken in het oplossen van de Poolsche grenskwestie heeft in de Ver. Staten ergernis gewekt. Deze ergernis overschaduwt volkomen de opvatting, dat de Sovjet-Russische verklaring in zooverre een vooruitgang beteekent, dat helderheid ge bracht is in de tot dusver duistere Poolsche kwestie. Het officieele Washington neemt wel nog steeds een voorzichtige houding aan en spreekt zich niet uit, maar de pers reageert fel tegen de Sovjet-Russische handelwijze en verklaart openlijk, dat het geheele samen werkingsplan der drie groote mogendheden in gevaar is gebracht. Politieke waarnemers in Washington zien in het plan een poging der Sovjet-Unie om de grenskwestie in het algemeen, en niet alleen met Polen, een stap te doen opschie ten, teneinde de wereld aldus voor een vol dongen feit te stellen. Ook Griekenland heeft een „Tito" Consequent gaat Moskou verder met zijn pogingen, om invloed te krijgen op den Balkan. Thans heeft Stalin de uit geweken Grieksche regeering te Cairo laten mededeelen, dat naar het voorbeeld van Tito in Joego-Slavië nu ook in Grie kenland een „regeering" zal worden ge vormd „ter versterking van de inner lijke Grieksche weerstand". Tot leider van deze Grieksche partisanen-regeering is gekozen professor Evolos. De uitge weken regeering van koning George zal niet meer door Moskou worden erkend. Groote toekomst voor Duitsche snelbooten. Volgens de meening der Duitsche militaire overheid zullen snelbooten in de toekomst een grootere rol spelen dan tot dusverre het geval was. aldus de Völk. Beobachter. Gedurende het reeds verloopen oorlogstijdperk konden door de snelbooten van admiraal Dönitz ten minste 300 ooriogs- en handelsschepen tot zin ken worden gebracht. De ondergang van 200 vracht- en tankschepen met in totaal ongeveer 700.000 ton, alsmede van 70 oorlogsbodems, werd met zekerheid vastgesteld. Slag aan de Guarigllano. In den Westelijken sector van het Zuid- Italiaansche front is de slag aan de Guarig- liano in vollen gang. De Geallieerden zetten hun pogingen om hier door te breken voort. Zij hebben sterke afdeelingen in den strijd geworpen en de Duitsche leiding heeft hier op maar besloten haar troepen op den Noordelijken oever van de rivier terug te nemen. In het gebied van Cervaro gaat de strijd eveneens met groote hevigheid voort. De Geallieerden zijn ten Westen en ten Oosten van de stad doorgebroken doch deze winst zou hun door de Duitsche verdedigers weer zijn ontnomen. In de overige sectoren van het Zuidita- liaansche front is het over het algemeen rustig. DE SCHREIER STOREN TE AMSTER DAM. - Ook voor het behoud van deze Nederlandsche Cultuurwaarden strijden onze Vrijwilligers. (G.L./H. P. c) Senaat en Kamer naar boven Italië. Eind deze week zullen de deuren van het Pallazo Madama en het Palazzo Montecito- rio die resp. de zetel zijn geweest van den reeds in September 1943 opgeheven Senaat en de in de maand Juli opgeheven Coöpe ratieve Kamer definitief worden gesloten. Allen die bij deze instituten werkzaam zijn zullen van Rome naar Boven-Italië verhui zen. Ook de archieven, bibliotheken en secretariaten-generaal zullen daarheen wor den getransporteerd. Demoeraten verliezen meerderheid Met het aftreden van den afgevaardigde Savagan, die benoemd is tot rechter van het opperste gerechtshof in den staat New- York, hebben de democraten de meerder heid in het Huis van Afgevaardigden ver loren. Het is de eerste maal sinds 1931. dat de democratische partij thans niet meer de meerderheid in het Huis van Afgevaardig den bezit. Vitale bedrijven in Italië genationaliseerd. Onder voorzitterschap van den Duce is de Italiaansche ministerraad Donderdag bijeen gekomen. O.a. werd besloten tot een wet tot nationalisatie van de vitale bedrijven. Al dergelijke bedrijven, vooral de producenten van kolen en van electrische, hydraulische of andere energie, worden door den staat over genomen. Hun kapitaal wordt beheerd door een hiertoe in het leven geroepen financieel instituut van den staat. Alle aandeelen wor den geconverteerd in staatscredietbrieven, die vrij verhandeld kunnen worden. Vertegenwoordigers der arbeiders en van het technische en administratieve personeel van alle bedrijven met ten minste 50 man personeel worden in den bedrijfsraad opge nomen. Elk bedrijf moet een persoonlijk ver antwoordelijken bedrijfsleider hebben, die tegenover den staat politiek en juridisch ver antwoordelijk is voor de leiding van het bedrijf. „Ick dien!" Dit is ook het devies van den stoeren Nederlandschen jongen uit Volendam, die dezer dagen bij de nieuwe lichting van den Nederlandschen Ar beidsdienst is opgekomen. Zijn traditio- neele Voiendammer costuum wordt bij den fourier met een uniform verwisseld. (C.N.F./Cino Pax c> Moord te Rotterdam. Op de tweede verdieping van perceel At- jehstraat 44 te Rotterdam woont het gezin van den 57-jarigen kantoorbediende J. J. de Jong, bestaande uit man, vrouw en twee kinderen. De heer de Jong bevond zich Dinsdagavond thuis met zijn dertienjarig zoontje. Zijn echt- genoote was met het dochtertje de stad inge gaan om boodschappen te doen. Volgens ver klaringen van den jongen werd er omstreeks kwart voor acht dien avond gebeld. Hij keek uit het raam en zag eenige heeren staan, die informeerden of zijn vader thuis was. De knaap waarschuwde daarop zijn vader, die de beide trappen afging en de voordeur opentrok. De jongen hoorde opeens lawaai en een schreeuw en zag even later tot zijn schrik twee gemaskerde kerels naar boven komen, die de huiskamer binnentraden en het licht uitdraaiden. Een van de gemaskerden greep hem vast, blinddoekte hem en duwde hem in een alkoof, waar hij onder bewaking van zijn aanvaller bleef. Onder bedreiging werd hem gevraagd, waar het geld verborgen was, het geen hij niet wist en dus ook niet kon zeggen. Vervolgens onderzochten de twee gemasker den de huiskamer, echter zonder resultaat. De mannen verdwenen daarop, nadat zij eerst de blinddoek van den knaap weer hadden verwij derd. Zoodra de 13-jarige van den schrik be komen was, is hij de trap afgegaan en vond beneden zijn vader hevig bloedend op de trap liggen. Op hetzelfde moment kwamen moeder en dochter thuis, waarna onmiddellijk hulp werd gehaald en de politie werd gewaar schuwd Het slachtoffer werd met een ern stige schedelverwonding naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij in den nacht van Dinsdag op Woensdag is overleden. De stem der SS. Luistert op Zondag 16 Januari van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S., onderwerp; Berlijn 1944. JONGETJE VAN SUIKER EN BONNEN BEROOFD. Een zeven-jarig jongetje dat in -de Boek horststraat te Den Haag boodschappen deed, verliet een kruidenierswinkel met een pond suiker, boodschappengeld en twee levens middelenkaarten. Buiten werd het kind op gewacht door een juffrouw die het ventje meetroonde onder de belofte, dat het speel goed zou krijgen. Eenige straten verder maakte zij het kind geld, suiker en kaarten afhandig en liet het staan. Op het geschrei van den knaap snelde een agent toe, maar van de juffrouw was geen spoor meer te bekennen. MEER DAN 10.000 PAAR KOUSEN EN SOK KEN ACHTERG EHOV DEN Eenigen tijd geleden is het een afdeeling der marechaussee, belast met het opsporen van prijsovertredingen, gelukt de hand te leggen op een partij van ruim 10.000 paar wollen kousen en sokken, benevens 140 pak wollen industriegaren. Al deze goederen wa ren achtergehouden door de directie van ae tricotage-fabriek v. h. Wilmink te Veendam, Zoowel de directeur der fabriek G. E. Meijer, als de adjunct directeur H. Nieman hebben wegens het achterhouden van goe deren voor den inspecteur voor de prijsbe- heersching terecht gestaan. Deze legde den directeur f 10.000 boete op en den adjunct directeur f 2000. Bovendien werden de kou sen en sokken verbeurd verklaard, zoodat deze, na ter beschikking van den bona-fide handel te zijn gesteld, op de kousenbon aan het publiek kunnen worden verstrekt. HEER EN DAME ONTVOERD TE ARNHEM. De vorige week Vrijdag, 's avonds om streeks kwart voor negen, zijn in de Bron beeklaan te Arnhem een heer en een dame ontvoerd door drie mannen, meldt de Arnht, Crt. Zij werden in een aldaar gereedstaande auto gesleurd, die daarop wegreed in de richting Velperweg. Bij de worsteling, die ontstond, werd geschoten en door de dame om hulp geroepen. De politie heeft een onder zoek ingesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1