Haarlemsche Courant De Polen te Londen willen met Moskou onderhandelen. Gewijzigde tacctiek bij Anglo-Amerikaansche aanvallen boven West-Europa. Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Afweerstrijd in vele sectoren van Oostelijk front. Druk bij Witebsk verminderd. 289e Jaargang No. 12 x x Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem BUkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteurs F. C. Derks Zaterdag 15 Januari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271S Kantoor IJmtridcn: Rembranötlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Geen bommentapijten" meer. In de overzichten, welke de Duitsche pers aan 1943 heeft gewijd, speelde natuur lijk ook de oorlog in. de lucht een groote rol. De kroniekschrijvers ontkenden niet, dat Duitschland tengevolge van dezen geheel nieu wen vorm van oorlogvoering uit duizend won den bloedt, zooals zij ook toegaven, dat de luchtoorlog Duitschland wonden heeft gesla gen, waarvan de litteekenen nooit meer kun nen vergroeien. Terzelfdertijd echter wezen zij op de steeds sterker wordende afweer, die veel voor de toekomst belooft. De Geallieerden gebruiken voor Duitschland zware viermotorige toestellen, die een groot draagvermogen aan een grooten actieradius paren, zwaar gepantserd zijn en over talrijke boordwapenen beschikken. De Amerikanen vliegen uitsluitend overdag met „Boeing"- en „Consolidated"-toestellen, waaraan zij de spre kende namen van „Flying Fortress" en „Libe rator" hebben gegeven. De Engelschen bom bardeeren alleen 's nachts met machines, die ten deele in Engeland en ten deele in Canada en de Vereenigde Staten gebouwd worden door Handley Page, Short en Havyland en die de neutrale namen dragen van „Lancaster", „Ha lifax" en „Stirling". De samenstelling der luchtvloten. De constructie van beide luchtvloten is de zelfde. Het kleinste onderdeel is 't „element", dat uit drie vliegtuigen bestaat. Twee „ele ments" vormen een „fight", drie „fights" vor men een „squadron", drie „squadrons" vormen een „wing". De Amerikaansche vliegers zijn geheel op geleid en uitgerust om aan den luchtslag het hoofd te kunnen bieden. De Engelschen zijn er voornamelijk op uit om den luchtslag te ver mijden. De pantsering der Amerikaansche toestellen is gemiddeld vijf ton zwaarder dan die der Engelsche. De „Flying Fortress" en de „Liberator" hebben een bemanning van tien tot twaalf koppen, de „Lancaster", „Ha lifax" en „Stirling" van zeven. De Ameri kaansche groepen hebben in den regel een betrekkelijk klein doel, dat zij door het af werpen van groote hoeveelheden brisantbom men trachten te vernietigen. De Engelsche luchtmacht specialiseert zich in het „vlakte bombardement", waarbij zij In de eerste plaats met brandbommen uitgebreide stads wijken probeert te verwoesten. Het streven der Amerikanen is er van meet af aan op gericht geweest, een vliegtuig te construeeren, dat door zeer zware pantsering, twee dozijn boordkanonnen en superzware machinegeweren zoo goed ais immuun was. zoowel voor het luchtdoelgeschut als voor vijandelijke jagers. Hun aanvalstechniek was erop berekend, dat een formatie „Flying Fortresses" en „Liberators", zooals de „Völ- kische Beobachter" het zeer raak heeft ge formuleerd, een „vuurspuwenden luchtegel vormde, die, door op groote hoogte te vlie gen, weinig hinder ondervond van het lucht doelgeschut en die naar alle kanten zoo veel en zoo zwaar vuur kon geven, dat jachtvlieg tuigen er geen vat op konden krijgen. Dit ef fect trachtte men te bereiken door een soort amphitheater te vormen. De eigenlijke bom bardementstoestellen vormden hiervan de kern. Zij werden voorafgegaan en gevolgd door toestellen, die geen of weinig bommen aan boord hadden, doch uitsluitend defensie ve doeleinden dienden. Aan de eene zijde werden zij voorts geflankeerd door een hooger vliegend eskader („high squadron"), dat den luchtegel zijwaarts en naar boven, en aan de andere zijde door een lager vliegend eskader („low squadron") dat den luchtegel zijwaarts en naar beneden beschermde. De Engelschen vormden in tegenstelling hiermee om zoo te zeggen een luchtslang. De bommenwerpers, die, om de taak van het af weergeschut te bemoeilijken, wel op dikwijls sterk uiteenloopende hoogten vlogen, vormden desondanks een dicht opeengedrongen, gerekte formatie. Zij werden voorafgegaan door den „pathfinder", in den regel een „element" (drie vliegtuigen) met een commandant gewoonlijk een generaal en zijn staf, die over een gecompliceerd apparatuur beschik ten vcor het vinden van het doel, het geven van bevelen, het ontvangen van inlichtingen over de afweer enz. De eigenlijke bombarde mentstoestellen werden voorts geëscorteerd door „Runabouts", die door de Duitschers artillerie-vliegtuigen worden genoemd, in ver band met hun zware pantsering en bewape ning en die boven het doel als „Bauernfang" gelijk de Duitsche luchtafweer het uitdruk te dienden, d.w.z. dat zij tijdens het bom bardement naar beneden gingen en zich in de lichtkegels der zoeklichten lieten vangen, om het vuur van het afweergeschut, waarvan uitsluitend directe treffers funest voor hen zijn, op zich te concentreeren, om intusschen de bommenwerpers in de gelegenheid te stel len hun lading te lossen. De formatie werd tenslotte gesloten door een combinatie van „pathfinder" en „Runabout", die ten deele escortediensten verrichtte en voornamelijk de resultaten van het bombardement moest waar nemen, alsmede informaties verschaffen over eventueele achtervolgingen e. d. Bij de „Flak" noemde men deze slotformatie „Zahlmeister", omdat haar rapporten uiteraard een groote rol spelen bij de eervolle vermeldingen en het verleenen van onderscheidingen. Gewijzigde tactiek Wij hebben deze beschrijving der taktiek van de Engelsche en Amerikaansche lucht bombardementen in den verleden tijd gehou den, omdat de ervaringen, die de Amerikanen met het Duitsche jachtwapen en de Engel schen met de Duitsche nachtjagers hebben op gedaan, daarin een grondige wijziging hebben gebracht. De Amerikanen hebben hun „vuur spuwenden luchtegel", althans in zijn oor- spronkelijken opzet, geheel moeten opgeven Nadat zij zware verliezen hadden geleden, lieten zij hun aanvallen over groote afstan den varen en beperkten zij zich tot minder verwijderde doelen, terwijl zij zich op al hun tochten door Britsche „Spitfires" en „Hurri canes" deden vergezellen. Pas nadat zij nieu we jachttoestellen met grooten actieradius, de „Lightning" en de „Thunderbolt", hadden ontwikkeld, waagden zij zich meer naar West, Zuidwest-, Noordwest- en Midden-Duitsch- land. Zij vliegen thans in een zeer breede falanx, waarbij in den regel elke „wing" een andere hoogte inneemt, en schijnen het prin cipe van een „high" en „low squadron" tö^ hebben laten schieten, om hun flankdekking zooveel mogelijk over te laten aan de escor- teerende jagers. De Engelschen hebben de mooiweer-vliege- rij er vrijwel geheel aan gegeven, daar een onbewolkte lucht en maneschijn voor den Duitschen nachtjager voordeeliger zijn dan voor de aanvallende bommenwerpers. Voorts zetten zij geen enkelen rechtstreekschen aan val meer op, maar trachtten door lange om wegen en verschillende schijnaanvallen de Duitsche verdediging uiteen te rukken. Zon der eenigen twijfel gelukt dit soms ten deele, maar de Engelsche luchtmacht moet op haar beurt veel meer vliegtuigen uitzenden, dan zij vroeger relatief noodig had. terwijl de lange weg benzine kost, die het „nuttige draagvermogen" naar verhouding vermindert. En bovenal slaagt het Duitsche jachtwapen er zoowel overdag als des nachts geregeld in, de vijandelijke formaties juist voldoende uit een te drijven om een geconcentreerden aan val en het daaraan onherroepelijk verbonden vernietigend „bommentapijt" te vermijden. En dit is wel het grootste succes van de nieuwe Duitsche afweer, ook al kunnen uit sluitend deskundigen het belang daarvan be- oordeelen. Want voor de op een zoo harde proef gestelde bevolking zou het een uitda gende troost zijn als men haar ging zeggen, dat het nog veel erger had kunnen zijn. Luchtaanval op Rome. Rome is Donderdagmiddag weer het doelwit van een Anglo-Amerikaanschen terreuraanval geweest. Even voor twaal ven verschenen vijandelijke bommenwer pers, voorzien van krachtige jagerbe scherming, die boven verschillende woon wijken brisant- en brandbommen lieten vallen. Door het leggen van een zwaar nevelgordijn trachtten de aanvallende vliegtuigen zich te beveiligen tegen het afweergeschut. Tijdens den aanval vlogen Anglo-Ameri- kaansehe bommenwerpers ook herhaaldelijk over Vaticaanstad. Drie vijandelijke vlieg tuigen werden aan den rand van de stad neergeschoten. Volgens de beschikbare rapporten zijn tij dens den luchtaanval 33 burgers gedood en 45 zwaar gewond. Verscheidene leden van het Italiaansche Roode Kruis, van den luchtbe schermingsdienst en van de brandweer zijn tijdens het redden van onder het puin be- dolvenen het slachtoffer van nieuwe bom men geworden Weer rapporten en diploma's op Russische scholen. Uit Moskou wordt vernomen, dat het rap porten- en diploma-systeem weer op de scho len in de Sovjet-Unie zal worden ingevoerd, op bevel van den volkscommissaris voor op voeding, Potemkin. De vorderingen der leer lingen zullen worden uitgedrukt in de cijfers 1 tot en met 5. Het systeem zal worden inge voerd op de lagere en de middelbare scholen. Stormoooteii brengen verzorgingsmate riaal. De beoten liggen langszij het groote stoomschip. De kameraden reiken het materiaal over. (SS PK Kemps/O/H P. O Keuringen. Het SS-Ersatzkommandu deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 17 45 jaar kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: De Waffen-SS, SS-Waclitbatal jon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Neder land. DE DROMMEDARIS TE ENKHUIZEN. Ook voor het behoud van deze Neder- landsche Cultuurwaarden strijden onze Vrijwilligers. (G.iL./H. P. C) Tijdens de keuringen worden alle inlichtin gen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, ete. Personen, tusschen 1930 jaar, die aanmel- dongsplichtig z(jn voor de tewerkstelling, kun nen zich eveneens aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn ge schiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslag gevend. Beslissend voor bevordering zijn: ka rakter, gedrag, prestatie. 17.1.44 9-14 uur Rotterdam, deutsche ober- schule, Westerlaan 2. 18.1.44 9-12 uur Breda, Restaurant Modern, Markt; 15-18 uur Den Bosch, Hotel Noord-Bra bant, Markt 45. 19.1.44 9-12 uur Venlo, Deutsches Haus, Eg- mondstraat 16. 15-18 uur Arnhem, Café Royal. 20.1.44 9-12 uur Hengelo, Café Modern, Spoor straat 18. 15-18 uur Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 21.1.44 9-12 uur Assen, Concerthuis a. d. Vaart. 15-18 uur Groningen. Heerestraat 46. 22.1.44 9-12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.1.44 9-14 uur Amsterdam, Dam 4. 24.1.44 9-13 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 25.1.44 9-14 uur Amersfoort, Pol. Durchgangs- lager, Leusderweg. 26.1.44 9-14 uur Den Haag, Dierentuin, Be- noordenhoutscheweg. Frontbres bij Kirowograd gedicht. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Ten N.O. van Kertsj werden sterke vijan delijke aanvallen afgeslagen. Bij het bruggehoofd van Nikopol breid den de bolsjewieken hun aanvallen op nieuwe sectoren uit. Zij werden in zware gevechten afgeweerd. In het gebied ten Westen van Kirowo grad hebben onze troepen verscheidene vijandelijke aanvalsgroepen uiteengesla gen. Na harde gevechten werd hier in tegenaanval een frontbres gedicht. Tien vijandelijke tanks en 30 kanonnen werden daarbij vernietigd. Ten Zuiden en Zuidwesten van Tsjerkas- sy zijn gevechten met den plaatselijk bin nengedrongen vijand aan den gang. In het gebied ten Zuidwesten van Pogre- bisjtsje zijn de bolsjewieken in tegenaanval verder teruggeworpen. Ten Westen van Berditsjef is een naar het achterland doorgebroken bolsjewisti sche tankgroep na het stukschieten van 55 vijandelijke tanks en 8 stukken stormge- schut vernietigd. In het gebied ten Zuidwesten en Westen van Novograd Wolynsk hebben onze troe pen tegenover den opdringenden vijand verder hardnekkigen weerstand geboden. Ten Westen van Resjitza duurde de sterke druk van den vijand voort. Bij de afweer van de zware vijandelijke aanval len hebben troepen van een pantserdivisie 19 doorgebroken tanks vernietigd. In het gevechtsgebied van Witebsk ver minderde de zwaarte van de vijandelijke aanvallen onder den indruk der zware ver liezen van den vorigen dag. Vrij zwakke aanvallen wenden afgeslagen. Ten Noordwesten van Newel ondernamen de bolsjewieken ook Donderdag felle aan vallen. die in harde gevechten werden af geweerd. De beide laatste dagen hebben de bolsje wieken aan het Oostelijk front 335 tanks verloren. In Zuid-Italië valt de vijand in den sec tor ten Westen en Noordwesten van Vena fro met toenemende felheid aan. Zware ge vechten zijn hier aan den gang. Aan het overige front zijn, behalve voor postengevechten aan de Garigliano geen be langrijke gevechtshandelingen voorgeko men. Vijandelijke torpedobootjagers werden bij een poging om de stad Civitanova aan de kust der Adriatische Zee te beschieten door marinekustbatterijen onder vuur ge nomen. Na verscheidene treffers wendden de torpedobootjagers brandend den steven naar het Zuiden. Donderdagnacht hebben eenige Britsche vliegtuigen bommen geworpen op West- Duitsch gebied. In de avonduren van Vrijdag hebben Duitsche vliegtuigen doelen in Zuidoost- Engeland aangevallen. Verzoek om steun tot Engelsche en Amerikaansche regeering. De uitgeweken Poolsche regeering stelt in haar antwoord op de Sovjet-Russische verklaring inzake de Sovjet-Russisch-Pool- sche betrekkingen voor, met de Sovjet-Unie onderhandelingen te voeren, waaraan ook de regeeringen van Engeland en de Vereenigde Staten zullen deelnemen. In het door den Britschen berichtendienst woordelijk medegedeelde antwoord van de uitgeweken Poolsche regeering te Londen op de verklaring van de S^vjet-regeering van 11 Januari wordt o.a. gezegd: De „Poolsche regeering", die er ernstig naar streeft, de volkomen solidariteit der „vereenig de naties" te verzekeren, is van meening, dat het de voorkeur verdient thans van verdere besprekingen in het openbaar af te zien. Ter wijl de Poolsche regeering eenzijdige beslissin gen niet kan erkennen of feiten niet kan goed keuren, die zich op den bodem van de Pool sche republiek afspeelden of kunnen afspelen, heeft zij herhaaldelijk haar oprechten wensch naar een Poolsch-Sovjet-Russische overeen komst op een voor beide zijden rechtvaardige en aanemelijke basis tot uitdrukking gebracht. Van dit gezichtspunt uit doet de Poolsche re geering een beroep op de regeeringen van En geland en de Vereenigde Staten, opdat deze door hare bemiddeling besprekingen tusschen de Poolsche en de Sovjet-Russische regeering tot stand brengen, waaraan ook de Britsche en de Amerikaansche regeering deelnemen, en wel besprekingen over alle nog open vraag stukken, waarvan de oplossing zou kunnen lei den tot een vriendschappelijke en duurzame samenwerking tusschen Polen en de Sovjet- Unie." De minister-president der uitgeweken Pool sche regeering, Mikolayczik, is door den Brit schen minister van buitenlandsche zaken, Eden ontvangen. Het onderhoud, dat geruimen tijd heeft geduurd, is ook bijgewoond door den Poolschen minister van buitenlandsche zaken en door den Poolschen ambassadeur bij de Britsche regeering. Het Amerikaansche ministerie van buiten landsche zaken heeft medegedeeld, dat het een verzoek van de uitgeweken Poolsche regeering heeft gekregen steun te verleenen bij de rege ling der Poolsch-Sovjet Russische problemen. Het ministerie heeft onmiddellijk zijn aan dacht aan deze aangelegenheid gewijd. Vrij reizen voor zware ©oriegswermiiükten. Duitschers die, gewond door den oorlog, nage noeg niet in staat zijn voor zichzelf den kost te verdienen, kunnen met ingang van April kosteloos gebruik maken van de tram, omni bus, of ondergrondsche. Zij krijgen een bewijs dat zij inderdaad oorlogsgewonden zijn. VEEHOUDER, DIE MELK ACHTERHIELD, KRIJGT 10.000.— BOETE. Eenigen tijd geleden heeft de Centrale Controle Dienst nogmaals controle gehouden bij een veehouder te Amsterdam, die reeds eerder er op betrapt werd dat hij niet alle melk aan het zuivelbedrijf afleverde. Oolï nu bleek, dat weer een groot kwantum melk, en wel 100 Kg. per dag, werd achtergehouden. De tuchtrechter heeft den boer veroordeeld tot 10.000 boete en storting van een waar borgsom van 5000.—v

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1