Haarlemsche Couranï Verbitterde strijd ten N.-Westen van Kirowograd. Moskou wijst het Poolsche antwoord af. Nieuwsblad voor Noord-Holland Britsch oordeel over den winterslag. 289e Jaargang' No. IS Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: P. C. Berks Maandag 17 Januari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12718 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Hevige aanvallen op de Krim en het bruggehoofd Nikopol ineen, gestort. Duitsche terreinwinst bij Pogrebitsjtsje. Over de Pripet ge- drongen bolsjewieken bij Resjitza teruggeslagen. Aanvallen bij Newel ten N. van llmenmeer en bij Oranienbaum mislukt. Aanval ten Z. van Leningrad afgeslagen. Het Duitsche weermachtbericht van Zon dag luidt als volgt Ten Noordoosten van Kertsj en aan het bruggehoofd van Nikopol stortten de herhaalde hevige aanvallen van de Sov jets in ons afweervuur ineen. Ten Noord westen van Kirowograd viel de vijand met sterke infanterie- en pantserstrijd krachten opnieuw aan. Hij werd in ver bitterde gevechten opgevangen. Een pene- tratieplek uit de laatste gevechtsdagen werd in een tegenaanval gesloten. In het gebied ten Oosten van Sjasjkoff veroor zaakte een eigen verrassend ondernomen aanval den vijand bijzonder zware ver liezen. Verscheidene ontlastingsaanvallen der bolsjewieken werden afgeslagen. Ten Zuidwesten van Pogrebistsje won de eigen tegenaanval, ondanks taai vijandelijk ver zet, weer aan terrein. In de gevechten ten Westen van Berditsjef verloor de vijand de twee laatste dagen 116 Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag. De Duitsche vliegtuig verliezen bij Am. luchtaanvallen. Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde als volgt: „Ten Noordoosten van Kertsj, bij het brug gehoofd van Nikopol en ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk zijn sterke bolsjewistische aanvallen mislukt. Daarbij werden 46 vijan delijke tanks stukgeschoten. Ten Noordwesten van Kirowograd evenals in het gebied ten Oosten en Zuiden van Sjasjkof hebben onze troepen de bolsjewisten in tegenaanvallen teruggeworpen, terwijl vij andelijke aanvallen vruchteloos bleven. Ten Zuidwesten van Pogrebisjtsje hebben onze tegenaanvallen verdere vorderingen ge maakt; 15 vijandelijke tanks en 23 kanonnen werden hier vernietigd. Ten Westen van Berditsjef hebben forma ties der Waffen S.S. in tegenaanval twee vijandelijke regimenten uiteengeslagen en den bolsjewieken zware, bloedige verliezen toegebracht. In het gebied ten Westen van Nowograd Wolynsk en ten Westen van Sarny duurt de sterke druk van den vijand voort. In het gevechtsgebied ten Westen van Rezjitsza zijn herhaalde aanvallen der bols jewieken afgeweerd en naar vorengedrongen vijandelijke gevechtstroepen in tegenaanval teruggeworpen. Bij Witebsk zijn hernieuwde, met steun van tanks en slagvliegers uitgevoerde doorbraak pogingen van den vijand mislukt. Plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. Ten Noordwesten en ten Noorden van Newel evenals ten Noorden van het llmen meer en in het gebied van Oranienbaum hebben de bolsjewieken met vrij sterke krachten aangevallen. Zij werden in harde gevechten afgeweerd. Luitenant Kühn van een pantserregiment heeft in de afweergevechten in het gebied van Kirowograd zijn vijftigsten vijandelijken tank stukgeschoten Aan het Zuid-italiaansche front hebben onze troepen zich na zware gevechten, die voor den vijand bijzonder groote verliezen hebben opgeleverd in den sector van Cervaro op voorbereide stellingen enkele kilometers naar het Westen gedistancieerd. De krachtig opdringende vijand werd bij hernieuwde aan vallen afgeslagen. Aan het overige front ver liep de dag rustig. Bij de afweer van een aanval van Brit- sche vliegtuigen in het Noorsche kustgebied zijn door jagers en afweergeschut van 12 aan vallende toestellen 6 neergeschoten. Sterke formaties Britsche bommenwerpers zijn Vrijdagnacht naar midden-Duitschland gevlogen. Onze luchtverdedigingsstrijdkrach ten verhinderden echter de uitvoering van een geconcentreerden aanval. De vijand wierp blindelings bommen op eenige plaatsen. Vol gens nog onvolledige berichten zijn 40 bom menwerpers neergeschoten. 14 andere toe stellen heeft de vijand overdag verloren bo ven de bezette Westelijke gebieden." Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt verder bekend „Teneinde de indruk der voortdurende zware verliezen, die de Amerikaansche ter- reurvliegers bij hun aanvallen op de Duitsche bevolking lijden, bij het Amerikaansche pu bliek te verzachten, geeft het Amerikaansche luchtwapen voortdurend sterk overdreven getallen ten aanzien van het aantal neer geschoten Duitsche jagers. Zoo beweren de Amerikanen bij hun aanvallen op 14 October 1943 op Schweinfurt 104, op 11 December 1943 op Emden 138 en op 11 Januari 1944 in mid den- Duitschland 152, dus tezamen 394 Duit sche jagers te hebben neergeschoten. De feitelijke verliezen daarentegen bedragen 98 Duitsche vliegtuigen. Meer dan een derde der bemanningen kon met valscherm neer springen en bleef ongedeerd." Naar het Spaansche blad Pueblo uit Lon den meldt, helt de Engelsche pers er na een aanvankelijk overdreven waardeering voor het Sovjet-Russische winteroffensief in ver band met de Geallieerde oorlogvoering er thans toe over aan het optreden der nieuwe bolsjewistische reserves geen al te groote be- teekenis te hechten. De Daily Mail verklaart, dat men geen doorbraak van de Russen door het Duitsche front mag verwachten. Duitsch land zal zijn front intact houden stukken geschut, talrijke vrachtauto's, pant serwagens en ander oorlogstuig. Uit het gebied ten Westen van Nowograd Wolynsk en ten Westen van Sarny wordt melding gemaakt van levendige plaatselijke gevechtsactiviteit. In het strijdgebied ten Westen van Resjitza sloegen onze troepen de over de Pripjet op gedrongen Sovjet-aanvalsgroepen in een tegenaanval terug. Ten Westen van Kritsjef mislukten aan vallen van de bolsjewieken. Ten Zuidoosten van Witebsk vielen de Sov jets herhaaldelijke met sterke strijdkrachten aan. Een penetratie werd na het stukschieten van 27 vijandelijke tanks afgegrendeld. Ten Noordwesten en Noorden van Newel, alsmede ten Noorden van het llmenmeer zetten de bolsjewieken hun aanvallen voort. Op eenige plaatsen drong de vijand binnen en werd in een tegenaanval weer terugge worpen. Ten Zuiden van Leningrad gingen de Sov iets door tanks en slagvliegers gesteund, tot den aanval over. Zij werden afgeslagen. In een sector zijn de gevechten met binnen gedrongen vijandelijke gevechtsgroepen nog aan den gang. In het gebied van Oranien baum zijn ook Zaterdag alle aanvallen der Sovjets mislukt. Op 15 Januari werden aan het Oostelijk front 72 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. Aan Duitsche zijde gingen drie toestellen verloren. Aan het Zuid-Italiaansche front werden de sterke vijandelijke aanvallen in den sector ten Noorden van Cervara na harden strijd afgeslagen. Om een penetratieplek wordt nog verbitterd gestreden. Bij de hevige gevechten in het gebied ten Noordwesten van Mignano heeft het 2e bataljon van het pantsergrena- dierregiment 15 onder kapitein Meitzel, als mede het 2e bataljon van het pantsergrena- dierregiment 71 onder kapitein Schneider zich bijzonder onderscheiden. Beide bataljons zijn afkomstig uit Hessen-Thiiringen. Eenige Duitsche vliegtuigen hebben Zater dag in de avonduren doelen in Zuid-Oost Engeland aangevallen. DE AMSTERDAMSCHE POORT TE HAARLEM. Ook voor het behoud van deze Nedurlandsehe Cultuurwaarden strijden onze Vrijwilligers. (G.L./H. P. c.) Verbitterde afweergevechten in het oosten, op leuere ueweging aan de andere zijde rhageeren de Duitsche grenadiers onmiddel lijk door geweerschoten. Kogels fluiten voorbij, eigen en vijan delijke granaten suizen door de lucht en ontploffen in de beven de aarde, handgranaten vliegen over en weer. (PK Knobloch Wb/C.N.F. P. c) KORT NIEUWS Prof. dr. Wil lem Mengelberg dirigeert deze maand 5 concer ten van het groo te radio-orkest in het Théatre des Champs Elysées. In drie havens in West-Engeland zijn honderden havenarbeiders in staking gegaan. De vakvereeni- gingen gaven op dracht hetwerk te hervatten, doch de stakers be kommerden zich daarom niet. De gemeente raad van Rio de Janeiro heeft voorgesteld om alle banken uit de tramwagens te verwijderen ten einde meer plaats vrij te maken. Tijdbommen tusschen sinaasappelen. De Manchester Guardian doet een scherpen aanval op Spanje, omdat in sinaasappelenkis- ten uit Spanje tijdbommen zouden zijn ge vonden. Het blad verklaart, dat het ministerie van buitenlandsche zaken zich genoopt ziet, „werkelijk scherpe maatregelen" tegen de Spaansche regeering te nemen, omdat bom men in levensmiddelenzendingen moeten worden beschouwd als een „uiterst ernstige vijandige daad" en meer dan een formeele diplomatieke demarche rechtvaardigt. DRASTISCHE VERLAGING VAN DEN RUNDVEEPRIJS AANGEKONDIGD. Er zijn op korten termijn van overheidszijde maatregelen te verwachten om de prijzen van het rundvee drastisch te verlagen. Aangezien de handel in rundvee momenteel in hoofdzaak wordt beheerscht door speculatieve overwe gingen, kan overheidsingrijpen niet langer uit blijven. Belanghebbenden worden verwezen naar de officieele publicatie hierover. Volgens Reuter heeft het Sovjet bureau Tass een officieel antwoord ge publiceerd, waarin verklaard wordt, dat de Poolsche verklaring slechts kan worden uitgelegd als afwijzing van de Curzon-lijn. Woordelijk wordt in de mededeeling ge zegd: In antwoord op de verklaring, die de Poolsche regeering te Londen op 15 Januari heeft afgelegd, is Tass gemachtigd te ver klaren: 1. In de Poolsche verklaring is de kwes tie van de erkenning der Curzonlijn als grens tusschen de Sovjet-Unie en Polen handig vermeden en volkomen genegeerd, hetgeen slechts kan worden uitgelegd als een afwijzing der Curzonlijn. 2. Ten aanzien van het voorstel der Poolsche regeering tot het opnemen van officieele onderhandelingen tusschen haai en de Sovjet-regeering is de laatste van oieening, dat een dergelijk voorstel mislei ding der openbare meening beoogt. Want het is gemakkelijk te begrijpen, dat de Sovjet-Unie niet in staat is officieele onderhandelingen te openen met een regee ring waarmede de diplomatieke betrekkin gen verbroken zijn. Sovjet-kringen wen- schen er aan te herinneren, dat de diplo matieke betrekkingen met de Poolsche re geering verbroken zijn op grond van een fout van deze regeering, n.l. wegens haar actieve deelneming aan de anti-Sovjet- campagne der Duitschers in verband met de z.g. moorden in Katyn. 3. Volgens de meening van Sovjet kringen bewijzen de bovenvermelde omstandigheden opnieuw, dat de hui dige Poolsche regeering niet den wensch koestert, goede buurbetrekkingen met de Sovjets tot stand te brengen". Naar Reuter uit Moskou meldt, houden alle in de Sovjet Unie verschijnende Zon dagsbladen zich bezig met voorstellen van Penjik, voorzitter van de vereeniging „Vrienden van Polen in Amerika", volgens welke <je Poolsche socialistische en boeren- organisaties in samenwerking met de Pool sche emigré's in de Sovjet Unie en de de mocratische Poolsche organisaties in de Vereenigde Staten en andere landen een commissie zouden vormen, die zou optreden als voorloopige „Poolsche regeering". Pej- nik noemt de uitgeweken Poolsche regee ring te Londen illegaal, aangezien zij steunt op de grondwet van 1935 die niet door het Poolsche parlement geratificeerd is. Uit Washington wordt gemeld: Ameri kaansche ambtenaren, die zidh met de recente Poolsche verklaring bezighouden met het oog op de ondersteuning van het tot standkomen van een overeenstemming in het belang van de Geallieerde eensge zindheid, verklaren, dat Halifax en Huil reeds kortgeleden de Poolsche grenskwestie op breede basis hebben besproken. In offi cieele kringen is aangeduid, dat de Ame rikaansche en Britsche diplomaten hun po gingen versterken om de Polen en de bols jewieken tot elkaar te brengen. Aardbeving in Argentinië. Zaterdagavond zijn vele provincies van Argentinië geteisterd door een aardbeving. Volgens geruchten zou 60 procent der huizen te San Juan verwoest zijn. Het telegraaf- en telefoonverkeer met de andere streken der republiek is verbroken. Niet onaanzienlijke schade is ook aangericht in de provincies Cordoba, Mendoza en La Rioja. Reuter meldt uit Montevideo, dat aldaar Zondagavond aangekomen reizigers hebben medegedeeld, dat het aantal dooden als ge volg van de aardbevging in San Juan reeds 5000 bedraagt. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. Het politiek weekpraatje van Max Blok zijl van hedenavond om 18.45 uur over Hil versum I heeft tot titel: „Men kan er amen op zeggen". Roosevelts boodschap onaunstiq ontvangen. Volgens berichten uit New York blijkt uit Amerikaansche persstemmen, dat Roosevelt s boodschap aan het Congres niet zeer gunstig ontvangen is. Men verbaast er zich o.m. over, dat de boodschap met geen woord gewag maakt van de conferentie te Cairo en Tehe ran, hoewel de president beloofd had, het congres daarover nauwkeurig in te lichten. Men gelooft daarom, dat dit stilzwijgen een gevolg is van den druk der Engelschen, om dat die de Sovjet-Unie de Curzonlijn had den toegezegd. Voorts valt er een levendige oppositie tegen de mobilisatiewet waar te nemen De vakvereenigingen b.v. hebben energiek geprotesteerd tegen dit „ondemocra tische voorstel". Ook de pers wijst er op, dat dergelijke maatregelen in Engeland, Canada en Nieuw Zeeland tot stakingen geleid heb ben. Over de reactie op Roosevelt's boodschap schrijft de Daily Express, dat Roosevelt's wensch omtrent een wet op den nationalen dienstplicht tot een openlijke revolutie heeft geleid en dat thans zelfs de meerderheid der parlementsleden tegen Roosevelt is. De meerderheid wenscht noch den dienstplicht wet noch de andere voorstellen in Roosevelt's boodschap, want men voelt dat zij niets an ders zijn dan geraffineerde verkiezingstrucs, en dat hij wanneer men zijn verlangens in willigt, onvoorwaardelijk herkozen zal wor den. De loyale aanhangers van de New Deal hullen zich in een verlegen stilzwijgen. Nieu we of hoogere belastingen worden volkomen afgewezen. Het boerenblok heeft zich rond uit tegen Roosevelt's stelsel verklaard en ook zijn wensch hem te machtigen de deelneming van de soldaten aan de groote verkiezing in November te organiseeren, is op koele af wijzing gestuit. Men ziet de boodschap als een zeer onbehouwen aankondiging dat hij zich voor de vierde maal candidaat wil stellen. De strijd op Nw. Brittannië, Nw. Guinea en boven Rabaul. De vijandelijke verliezen op Nieuw-Brit- tannië worden door de Asahi Sjimboen ge schat op 6000 tot 6500 man sinds de eerste landing op kaap Marcus op 15 December. De Japansehe verliezen worden door het blad geraamd op 1134 man. Nog steeds zijn. er hevige gevechten aan den gang. De vijand, die in aantal de overhand heeft, pro beert hier zijn stellingen te versterken. De Amerikaansche admiraliteit heeft het verlies bekend gemaakt van den Ameri- kaanschen torpedobootjager Baruwson, die eenigen tijd geleden in de wateren van Nieuw Brittannië in den grond is geboord. Terwijl de Amerikanen op 14 Januari weer met een formatie van ongeveer 160 vliegtuigen Rabaul aanvielen, waarvan 65 toestellen verloren gingen bij een verlies van 3 Japansehe vliegtuigen, troffen Ja pansehe bommenwerpers bij een nachtelij ken aanval met veel meer succes startbanen en munitie-opslagplaatsen op Moenda en Torokina. Slechts één Japansch vliegtuig is niet teruggekeerd. De Japansehe legerluchtmacht heeft op 15 Januari een grooten, verrassenden aan val gedaan op vijandelijke steunpunten op Nieuw-Guinea bij Finchnaven. De startba nen van drie vliegvelden werden zwaar ge troffen. Twee slachtoffers van de duisternis. Den laatsten tijd geraken te dezer stede meer wandelaars door de duisternis te wa ter dan vorige jaren. Zondagmorgen is het stoffelijk overschot van de 68-jarige wed. A. C. geb. K. uit de Leidschevaart opgehaald. Den vorigen avond was zij alleen uitgegaan en vermoedelijk is zij bij de voetbrug te wa ter geraakt. In den Raamsingel is Zondagavond de vijf en zeventig jarige L. J. W. te water geraakt en verdronken. Verder kwam een heer in de Amsterdamsche vaart terecht, die door omwonenden, op het droge is ge bracht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1