Haarlemsche Courant Slag in het Noordeneen nieuwe phaze van den strijd x x Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Eisenhower bij Churchill en Roosevelt. Huil wil tusschen Polen en Moskou bemiddelen. 289e Jaargang' No. 14 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C, Derks Dinsdag 18 Januari 1944 Verschijnt aageiyns, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12719 Kantoor IJmuiden: Rem brandt laan 53, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Dam late, Haarlem K 123» Bij Oranienbaum en ten Noorden van 't llmenmeer de zwaartepunten. Lang verwachte offensief in dit moerasgebied werd opgehouden door uitblijven van strenge vorst. Versche Duitsche troepen in den strijd. Felle gevechten in centrale en Zuidelijke sectoren. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt „Ten Noordoosten van Kertsj en ten Noordwesten van Kirowograd zetten de bolsjewisten hun felle aanvallen voort. Formaties van het leger en de Waffen- S.S. hebben alle doorbraakpogingen ver ijdeld en de beide laatste dagen 81 vijan delijke tanks stukgeschoten. Ten Westen van Resjitza zetten de bols jewieken na felle voorbereiding door artillerie met sterke strijdkrachten den aanval in. In zware, wisselvallige gevech ten handhaafden onze troepen hun stel lingen. Eenige penetraties werden op geheven of afgegrendeld. Ten Zuidoosten van Witebsk zijn hernieuw de aanvallen der bolsjewieken gestrand op der) taaien weerstand van onze troepen. Ten Noordoosten en Noorden van Newel heeft de vijand nieuwe formaties in den strijd geworpen. Zijn gedurende den geheelen dag ondernomen^ aanvallen stortten onder zware verliezen voor hen ineen. Ten Noorden van het llmenmeer in het gebied ten Zuiden van Leningrad en ten Zuiden van Oranienbaum hebben de bolsje wieken met toenemende felheid aangevallen. Hun doorbraakpogingen werden ook hier in verbitterde gevechten verijdeld en daarbij zijn alleen ten Zuiden van Oranienbaum 26 Sovjet-Russische tanks vernield. Aan het Zuid-Italiaansche front vermin derde de gevechtsactiviteit in den sector ten Westen en Noordwesten van Cervaro tijde lijk. Plaatselijke aanvallen van den vijand werden afgeslagen. Een aanval van Amerikaansche bommen werpers is op 16 Januari gericht op Zuid- Duitsch gebied. In Klagenfurt ontstond schade aan gebouwen en gingen menschen- levejss verloren. Door luchtverdedigings strijdkrachten werden bij dezen aanval even als boven het Italiaansche gebied 18 vijan delijke vliegtuigen, voor het meerendeel bommenwerpers, neergeschoten. Duitsche duikbooten hebben in het Noor den van den Ailantischen Oceaan, op de Mid- dellandsche Zee en op de Zwarte Zee vijf schepen met een inhoud van 36.500 brt., drie torpedojagers en twee duikbooten tot zinken gebracht. Drie andere schepen werden ge torpedeerd en twee Vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Een nieuwe phaze in den winterslag is in het Noorden ontstaan. De Sovjet- Russen hebben hier op twee punten, namelijk bij Oranienbaum en ten Noord westen van het llmenmeer, een offensief ontketend, dat de gewoonte getrouw door zwaar artillerievuur werd ingeleid, waarna pantserstrijdkrachten met onder steuning van luchtstrijdkrachten en ge volgd door de infanterie de Duitsche stel lingen bestormden, evenwel, volgens de Duitsche mededeelingen, tot dusver zon der eenig resultaat. Men wijst er in militaire kringen te Berlijn op, dat men dit offensief reeds lang ver wacht heeft, daar de Sovjet-Russen al een jaar geleden begonnen met het concentreeren van vrij sterke strijdkrachten bij het brugge- hoofd van Oranienbaum, in het gebied van Leningrad en bij het llmenmeer. Dat er terstond van Duitsche zijde de noo- dige tegenmaatregelen genomen zijn, spreekt wel vanzelf. De Duitsche troepen werden aanmerkelijk versterkt. Het uitblijven van het bolsjewistische offensief hield, volgens Duitsche meening, nauw verband met het voor Russische verhoudingen zachte winter Aan het Wolchow-front. Dwars door een voormalige porseleinfabriek in de nabij heid van het Wolchow-bruggehoofd trekt een Duitsche verkenningstra ;p. (PK Vennemann/Transo/Europr. P, c) weer. De stellingen der Duitsche troepen liggen namelijk voor en in de uitgestrekte moerasgebieden, die van het Peipusmeer tot Leningrad loopen en, die ook een deel van het gevechtsterrein bij het llmenmeer beslaan. Deze moerassen nu kunnen met zware wapens eerst dan overschreden worden, als het ge durende veertien dagen ongeveer twintig graden vriest. Dit is tot dusver nog niet het geval geweest, zoodat de bolsjewisten door de weersomstandigheden gedwongen werden hun plannen telkens weer op te schorten. Dat zij thans toch tot den aanval zijn over gegaan, was te voorzien geweest. Het verloop van de gevechten in de andere sectoren dwingt hen er toe, een poging aan te wenden ook in het Noorden van het front de Duitsche troepen aan te vallen, om zoodoende de offensieve taak van de meer naar het Zuiden strijdende legers te verlichten. Van Duitsche zijde verklaart men evenwel, dat de in het Noorden gedetacheerde Duitsche troepen volkomen frisch zijn en dat zij ook niet zijn verzwakt door de gebeurtenissen in het Zui den en midden. De reserves, die hier worden gebruikt komen niet uit de Noordelijke sec toren. De aldaar staande troepen zijn geheel onveranderd gebleven en hebben geen strijd krachten aan de legers van Von Manstein behoeven af te staan. Voorts verwacht men niet meer ook al moet men natuurlijk nog met deze mogelijk heid rekening houden dat nog een strenge winter zal komen. Hieruit volgt dus, dat de bolsjewisten een groote hindernis in het moerasgebied zullen hebben, daar dit voor zware pantserstrijdkrachten en voor zware artillerie ontoegankelijk is. Doch ook al zou de winter toch nog intreden, dan zouden de bolsjewistische troepen slechts een korten tijd ter beschikking hebben, om hun plannen ten uitvoer te leggen. Over vier tot zes weken moet moet men namelijk reeds weer rekening houden met de eerste dooidagen in dit gebied. Invasie-voorbereidingen in Engeland. Naar Exchange Telegraph meldt, hebben ook de generaals Montgomery en Eisenhower zich onder de gasten van Churchill bevonden tijdens diens verblijf voor herstel te Marakesj. Zij hebben met hem de kansen van de toekomstige gevechtshandelingen in Europa besproken. Generaal Eisenhower heeft ook in de V.S. met President Roosevelt geconfereerd. Hij heeft daartoe eenige dagen te Washing ton vertoefd. Hij heeft ook besprekingen gevoerd met generaal George Marshall, chef van den Amerikaanschen generalen staf. Dagens Nyheter meldt, dat generaal Eisenhower in zijn geheime hoofdkwartier in Engeland de oorlogscorrespondenten heeft ontvangen. Hij verklaarde onder meer dat het langzame tempo van den Geallieer den opmarsch in Italië „op duizend oorza ken berust". De Amerikaansche luitenant-generaal Bradley is tot commandeerend generaal der Amerikaansche troepen, die naast de Engel- sche strijdkrachten aan een eventueele in vasie zullen deelnemen, benoemid. Bradley is vijftig jaar oud. In militaire kringen te Londen vermoedt men dat nu Eisenhower in Londen is aan gekomen de laatste hand zal worden gelegd aan de voorbereidingen voor een invasie. Men verwacht dat generaal Montgomery, die tijdens het jongste weekend in West- Engeland en gedurende het voorlaatste in Kent is geweest Eisenhower zal bezoeken om hem verslag te doen van zijn werk zaamheden als chef van de Britsche inva sie-troepen. Een aantal inspecteurs van politie die, zooals men het van bevoegde zijde uit drukte, de bloem van heit Britsche politie corps vormen, zijn aangesteld als verbin dingsofficier tusschen de burgerlijke en mi litaire autoriteiten. Zij moeten er voor zor gen, dat de troepen- en transportbewegin gen in alle deelen van Engeland tijdens de voorbereidingen der invasie vlot verloopen. Bovendien behoort het tot hun taak het verspreiden van lichtzinnige mededeelingen over de invasie-voorbereidingen tegen te gaan. Tenslotte nog een bericht in de „News Chronicle" dat mededeeling doet van druk ke werkzaamheden bij de Home Guard in verband met de invasie. De chef dezer garde, aldus het blad, heeft aangekondigd, dat de Guardsmen moeten rekening houden met een verhooging van hun aantal dienst uren en wel tot 12 uur per week. De aankomst van Eisenhower in Enge land heeft de Londensche kranten aanlei ding gegeven het thema „invasie" wederom diepgaand, op de eerste pagina's te bespre ken. Nadat ook luchtmaarschalk Tedder in Engeland is gearriveerd, is de staf voor de invasie ongeveer compleet. 250.000 schapen omgekomen. Door den steppenbrand in Australië zijn 250.000 schapen omgekomen. Er zijn com mando's ingesteld om de vele blindgewor- den schapen, konijnen en hazen dood te schieten. Natuurramp in Argentinië de grootste van deze eeuw. De aardbeving in de Cordilleras is dê grootste natuurramp van deze eeuw, die Argentinië getroffen heeft. Niet alleen San Juan, doch ook de nabijge legen plaatsjes Concepcion en Trinidad zijn bijna geheel verwoest. De bladen houden zich bijna uitsluitend bezig met artikelen uit het geteisterde ge bied. De bevolking is kalm en gelaten. Het nauwkeurig aantal dooden valt nog niet op te geven, daar de puinhoopen nog niet op geruimd konden worden. Totdusver zijn 500 lijken geborgen, 9Ó0 personen werden zwaar en 4000 licht gewond. De autoriteiten hebben reeds energieke maatregelen geno men om epidemieën te voorkomen en de levensmiddelenvoorziening en de medische hulp te waarborgen. Alle militaire vrachtauto's zijn gerequi- reerd. In de'-provincie Mendoza zijn ook alle particuliere auto's voor dit doel in be slag genomen. Op de wegen naar San Juan ziet men onafzienbare colonnes auto's die zich naar de geteisterde stad begeven. Churchill ontmoet De Gaulie. Uit Londen wordt gemeld: Berichten uit Marakasj deelen mede, dat Churchill is ge nezen. In den loop van de komende week wordt hij in Londen terugverwacht. Voordien wil hij echter in Afrika nog „eenige punten in het reine" brengen. Zoo heeft hij in Marakesj o.m. een ontmoeting gehad met De Gaulle. De ontmoeting was van „strikt practischen aard". Het is zeker, dat het „nationale comité" en de „consultatieve ver gadering" der dissidenten voorwerp zijn ge weest der besprekingen. Het voornaamste probleem van de bespre king ChurchillDe Gaulle is de erkenning van het Fransche comité als legale Fransche regeering in geval van een invasie. De diplo matieke correspondent van Reuter heeft voor de radio verklaard, dat als Frankrijk deel neemt aan de na de landing te ontstane ge vechten, de vorming van een civiel bestuur buiten de directe gevechtszone zeer noodza kelijk is. Volgens een bericht van Exchange Tele graph is de commissaris van binnenlandsche zaken van het Fransche dissidenten-comité, d'Astier, te Londen aangekomen. Volgens een bericht van Reuter is Chur chill inmiddels weer te Londen aangekomen. Keuringen. HUIZE „GRAVENSTEEN" TE LEIDEN. Ook voor het behoud van deze Neder- landsche Cultuurwaarden strijden onze Vrijwilligers. (G.L./H. P. c) Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 17 45 jaar kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: De Waffen-SS, SS-Wachtbatal jon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Neder land. Tijdens de keuringen worden alle inlichtin gen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1930 jaar, die aanmel- dongsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kun nen zich eveneens aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn ge schiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslag gevend. Beslissend voor bevordering zijn: ka rakter, gedrag, prestatie. 19.1.44 9-12 uur Venlo, Deutsches Haus, Eg- mondstraat 16. 15-18 uur Arnhem, Café Royal. 20.1.44 9-12 uur Hengelo, Café Modern, Spoor straat 18. 15-18 uur Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 21.1.44 9-12 uur Assen, Concerthuis a. d. Vaart. 15-18 uur Groningen, Heerestraat 46. 22.1.44 9-12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.1.44 9-14 uur Amsterdam, Dam 4. 24.1.44 9-13 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 25.1.44 9-14 uur Amersfoort, Pol. Durchgangs- lager, Leusderweg. 26.1.44 9-14 uur Den Haag, Dierentuin, Be- nooitteaiwutscheweg. Groote teleurstelling over antwoord der Sowjets. Reuter meldt uit Washington, dat de Ver. Staten zich bereid verklaard hebben op te treden als bemiddelaar tusschen Polen en Rusland. Minister Cordell Huil heeft verklaard, dat de Amerikaansche regeering aan de Sovjets mededeeling heeft gedaan van haar bereidwilligheid om voor het herstel van de goede betrekkingen tus schen Rusland en Polen te werken. De regeering der Ver. Staten koestert de hoop dat deze betrekkingen weer aangeknoopt zullen worden. De correspondent van de New York Herald Tribune verklaart, dat de vertegenwoordiger der Poolsche emigrantencommissie Huil heeft opgezocht om de Amerikaansche regeering „in het belang der Geallieerde eensgezindheid" te verzoeken de Poolsche voorstellen aan te nemen. Naar de correspondent verder ver klaart heeft de verzoenende toon van de Pool- e sche antwoordnota in de diplomatieke kringen te Washington de hoop gewekt, dat het moge lijk zou kunnen zijn Moskou over te halen tot een hervatting der diplomatieke betrekkingen met de uitgeweken Poolsche regeering. In een analyse der in Poolsch-Amerikaansche krin gen aanwezige meeningen schrijft de Washing ton Post, dat deze meeningen weliswaar ver deeld zijn, doch dat de meerderheid der drie millioen Amerikanen van Poolsche origine zich aan den kant plaatst van de Poolsche uitgeweken regeering. In kringen van de Poolsche uitgeweken re geering wordt „de toon en de inhoud van da Sovjet-Russische verklaring, welke het ant woord vormt op de verklaring van de Pool sche uitgeweken regeering van 14 Januari, zeep betreurd". Dit is vooral het geval met het oog op het verschil, dat geconstateerd kan worden ten aanzien van den verzoeningsgezinden toon en inhoud der Poolsche verklaring. Als eerste Engelsche blad, dat commentaar levert op de Sovjet-verklaring over het Pool sche antwoord schrijft de Evening News: Het y Kremlin gebruikt in zijn antwoord een bar- baarsche taal. Blijkbaar bestaat het gevaar, dat hierdoor de „oude vooroordeelen en da nieuwe ideologieën met elkaar in botsing ko men". Reuter's diplomatieke correspondent ver klaart, dat het Sovjet-Russische antwoord op de Poolsche voorstellen in kringen der geal lieerden en niet het minste in Britsche krin gen groote teleurstelling heeft veroorzaakt wegens zijn negatieven aard. De diplomatieke correspondent van het D. N. B., dr. Siegfried Horn, schrijft: „Zooals te voorzien was, heeft de Sovjet-regeering den Poolschen emigranten op hun verklaring van Zaterdag vierkant een slag in het gezicht ge geven. Wij hebben niet anders verwacht, aan gezien wij wisten, dat het niet ging om de hervatting van betrekkingen met een milieu, dat zij steeds als hinder paal hadden beschouwd voor de vor ming van een Sovjet-plan, maar om het maken van vrij baan voor de in Moskou geschoolde functionarissen- naar een Poolsche regeering, die zich willig zou schikken in alle territoriale eischen en bovendien werktuig zou worden van de Sovjet-Russische expansie naar het Westen. Zelfs wanneer de Britsche en de Ame rikaansche regeering geloofd mochten hebben werkelijk te kunnen bemiddelen tusschen de Poolsche emigranten en de Sovjet-Unie, zou de door Moskou gekozen oplossing eens en voor altijd bewijzen, dat Sovjet-Rusland van zins is den het door zijn partners gezonden wissel te innen zonder rekening te houden met de moeilijkheden waarin deze partners daar door zouden kunnen geraken. De theorie van een gemeenschappelijke ver antwoordelijkheid der „Geallieerden" voor den z.g. nieuwen opbouw van Europa staat nu een maal in tegenstelling tot de practijk van een zijdige Sovjet-Russische beslissingen, volgens de verklaring der Prawda dat Sovjet Rusland zich door niemand de oplossing laat voor schrijven van grensproblemen en de daaruit voortvloeiende vraagstukken. Een scène met Theo Lienhard als de speelman uit de opera „Schwarzer Peter'' van Norbert Schultze, welke door het „Deutsches Theater in den Niederlanden" in Den Haag werd opgevoerd. .(Peter Tijssen/Stapf Pax d.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1