Haarlemsche Courant Onwrikbare kracht van Duitsche afweer Nieuwsblad voor Noord-Holland Maandag 214 Sovjet- tanks vernietigd Prawda verspreidt gerucht over Engelsch-Duitsch overleg. Lachlust te Berlijn opgewekt. 289e Jaargang No. 15 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 1060® Postgiro 134958 Haarlemsche ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel: 12230 Hoofdredacteur: F. c. Derks Woensdag 19 Januari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 127II Kantoor IJmuiden: Hembrandtlaan SS, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 12W weermachtbericht luidt als Het Duitsche volgt: Ten Noordoosten van Kertsj en ten Noord westen van Kirowograd zijn hernieuwde aanvallen der bolsjewieken mislukt. In het gebied van Sjaskof hebben onze troepen in taaien strijd verscheidene plaat sen genomen. Felle tegenaanvallen van den vijand werden met vernieling van 26 vijandelijke tanks afgeweerd. Ten Westen van Resjitza zetten de bolsje wieken hun aanvallen met sterke strijd krachten voort. Zij werden in zware ge vechten afgeslagen en eenige penetraties werden opgeheven of afgegrendeld. Ten Noordwesten en Noorden van Newel verminderde de gevechtsactiviteit van den vijand tijdelijk. Plaatselijke aanvallen der bolsjewieken bleven vruchteloos. Ten Noorden van het Ilmenmeer werden de tijdens den geheelen dag aanhoudende zware vijandelijke aanvallen in verbitterde gevech ten opgevangen en talrijke Sovjet-tanks stuk geschoten. Ten Zuiden van Leningrad en ten Zuiden van Oranienbaum mislukten ook Maandag alle doorbraakpogingen van de bolsjewieken. De vijand verloor in dezen frontsector 91 tanks. Bij de afweergevechten in den Zuidelijken sector van het Oostelijk front heeft zich de Beiersche 10e divisie pantsergrenadiers onder leiding van den lt.-generaal Schmidt door on wrikbare standvastigheid schitterend onder scheiden. Aan het geheele Oostelijk front zijn Maan dag 214 Sovjet-tanks stukgeschoten. Aan het Zuid-Italiaansche front verliep de dag bij wederzijdsche activiteit der stoottroe pen en verscheidene vruchtelooze aanvallen van den vijand op den uitersten linkervleugel rustig. Aan- het Oostelijk front was Maandag een dag van groote gevechten van de eerste orde, die echter opnieuw de onwrikbare kracht van de Duitsche afweer aan alle fronten bewees, zoo schrijft Martin Hallensleben, de militaire correspondent van het D. N. B. Hij vervolgt: De laatste 24 uur stonden bijna overal in het teeken van zware pantser gevechten, die gemiddeld ten gunste van de Duitschers uitvielen; nergens slaagden de bolsjewieken er in, ondanks veelvuldige vor ming van zwaartepunten, eenige noemens waardige terreinwinsten door het massale optreden van hun z.g. rollende vestingen te behalen. De Duitschers schijnen wat hun verkenning betreft, nieuwe, verbeterde mid delen te hebben gekregen, want overal, waar de goed gecamoufleerde bolsjewistische pant serconcentraties zich gereed maakten, tot den aanval op de Duitsche linies over te gaan, stond tegenover hen een dienovereenkomstige concentratie van de Duitschers. In het alge meen schijnen de Duitschers, wat hun zware oorlogsmateriaal betreft, over een grootere kracht te beschikken dan zij in reehtstreek- sche actie aan het front laten blijken Tusschen Ilmenmeer en Leningrad neemt de afmeting van den slag van dag tot dag toe. Met de tijdelijke verplaatsing hunner offensieve kracht naar dit gebied hebben de bolsjewieken zoo goed als niets bereikt, tenzij het inzicht, dat zij hier nog slechts grootere verliezen kunnen lijden dan in den centralen en Zuidelijken sector. Stellig, tot plaatselijke penetraties zal de massa altijd in staat zijn maar om werkelijke operatieve bewegingen te doen, ontbreekt het haar vooral in dit gebied aan de noodige voorwaarden. Aan het geheele Noordelijke front schijnen de Duitschers geen terrein te willen prijsgeven en eerder ge neigd te zijn tot een starre dan tot een be weeglijke afweer. Tweeduizend overwinningen in de lucht. Het eskader Richthofen. Dezer dagen heeft het sedert het begin van den veldtocht in het Westen onafge broken aan het Kanaal strijdende eskader Richthofen, naar het D.N.B. verneemt, de 2000 luchtoverwinningen gepasseerd. Het eskader wordt gecommandeerd door commodore eikenloofdrager majoor Mayer. Dit is de eerste maal, dat een in het Westen strijdend eskader dit hooge aantal neergescho ten vliegtuigen bereikt. Uit de gelederen van het eskader zijn 20 dragers van het Ridder kruis en 6 dragers van het Eikenloof bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis voortge komen. Tito's commissarissen. De Londensche kortegolfzender heeft mede gedeeld, dat elke eenheid van Tito's strijd krachten een politieken commissaris heeft, die cursussen geeft voor mannen, die schrij ven noch lezen kunnen. Deze commissarissen vormen tevens gezelschapjes, die in de vrije natuur of soms ook in een dorpszaaltje poli tieke een-acters opvoeren. De Londensche zender vertelde er echter niet bij, dat deze commissarissen de manschappen moeten be waken en in communistischen geest scholen. 14.000 dooden en gewonden te San Juan. De geteisterde stad wordt ontruimd. Een communiqué van de Argentijnsche regeering over de aardbeving in de provincie San -Juan deelt mede, dat er 14.000 dooden en gewonden zijn. Maandag zijn den geheelen dag lichte aard schokken waargenomen, die de laatste in de stad San Juan nog overeindstaande gebouwen in puin hebben gelegd. In ziekenhuizen zijn 9000 zwaar- en 4000 lichtgewonden uit San Juan ondergebracht. President Ramirez heeft na een uitgebreide bezichtiging van San Juan de stad tot mili taire zone verklaard en haar ontruiming bevolen. Met vrachtwagens en treinen wor den de overlevenden naar plaatsen in de nabijheid gebracht. In totaal zijn nu 1500 dooden geborgen. Naar schatting liggen er nog 3000 lijken onder de puinhoopen. Men acht het daarom moge lijk, dat de autoriteiten de stad in vlammen zullen doen opgaan om epidemieën te voor komen. Een tropische regenval maakt het verblijf in de geïmproviseerde tentenstad bijna onmogelijk. Een bijzondere zorg is het stijgen van de temperatuur, daar v£le lijken nog niet geborgen konden worden. Misschien zal een nationale leening ten be drage van 150 millioen pesos worden uitge schreven om de stad weer op te bouwen. De nationale bank heeft een moratorium op langen termijn voor alle gebieden in de ge teisterde streek afgekondigd. Teruggave Amerikaansche spoorwegen. Naar uit Washington wordt gemeld heeft de minister van oorlog, Stimson, bepaald, Mat de Amerikaansche spoorwegen weder aan de particuliere ondernemers teruggegeven zul len worden. vf A Valschermjagers in Italië. Een stoottroep op marsch, om een weerstandsnest in de bergen der Abruzzen uit te schakelen. (PJC. Seeger O/H P. c) KORT NIEUWS Het Zweedsche blad Folketsdag- bladet deelt mede dat in Chicago sinds een half jaar een commu nistische „hooge- school voor agita tie" bestaat. De school telt 3500 leerlingen. De chef van den Turkschen generalen staf. Tsjamak, is met pensioen gegaan. Op zijn post heeft de regeering ge plaatst generaal Kasim Orbay. Exchange Te legraph meldt dat een speciale Sov jet Russische com missie in 't Mid den-Oosten den aanleg van een groot vliegveld heeft overgeno men. In het dorpje Gelselaar, gemeente Bor- culo, wordt door een timmerman bij zijn arbeid nog gebruik gemaakt van een zeer oude draaibank, welke met de voetDn be- diend wordt. De krasse baas achter zijn werktuig. (C.N.F./Hartgerink Pax c) Bij de Waalsche Vrijwilligers aan het Oostelijk front. Zijde aan zijde met kameraden uit bijna alle landen van Europa strijden ook Waalsche Vrijwilli gers in het Oosten tegen het Bolsjewisti sche wereldgevaar. Een granaatwerper wordt in stelling gebracht. (FjK Hruschka Sch/C.NJ". P, m) Wilson: Geallieerden dit voorjaar te Rome. Badogliotroepen loopen over. Generaal Sir Henry Maitland Wilson heeft op een persconferentie in het Geallieerde hoofdkwartier in Noord-Afrika gezegd: „De Geallieerden zullen in het voorjaar te Rome zijn". Rome is het eerste doel der verbonden troepen. De beslissende periode van den strijd in Zuid-Italië is thans begonnen. Voor opera ties op den Balkan is het weer niet gunstig. Op de vraag, of Sir Henry het eens was met de uitspraak van generaal Eisenhower, dat de oorlog dit jaar ten einde zal zijn, antwoordde de Engelsche officier: „Als wij geluk hebben, winnen wij. Of wij hem ook zullen beëindigen, is een andere1 kwestie". Wilson wees tenslotte op de last, die de Luftwaffe nog kan veroor zaken, vooral waar het betreft aanvallen op havens in de Adriatische Zee, die worden ge bruikt als transitohavens ten dienste van de Geallieerde oorlogvoering. In den Oostelijken sector van het Zuid-Ita- liaansche front is intusschen een geheele com pagnie Badoglio-troepen bij den eersten inzet overgeloopen; 250 man, onder bevel van een luitenant, bereikten de Duitsche linies. De Italiaansche soldaten hadden negen machine geweren en al hun geweren kunnen mede- nemen. Henriot contra Zwitsersche pers. Bij zijn ambtsovername heeft de nieuwe Fransche staatssecretaris voor inlichtingen en propaganda, Philippe Henriot, een redevoe ring gehouden voor de Fransche radio, waar in hij zich op ironische wijze bezig hield met de aanvallen van de Zwitsersche pers op maarschalk Pétain. Voor den eersten keer heeft een Fransche staatsman openlijk en duidelijk stelling genomen tegen „de arro gante en beleedigende berichtgeving van de Zwitsersche pers omtrent Fransche gebeurte nissen, die met haar sympathieën voor het Gaullisme alleen maar de terroristen be gunstigt." „OM EEN HOEKJE MEELUISTEREN". Max Blokzijl spreekt Donderdag over Hilversum I om 18.45 uur over; „Om een hoekje meeluisteren". Brief van Victor Emanuel aan Engelschen koning. Victor Emanuel heeft den Engelschen ko ning in een persoonlijken brief om ondersteu ning verzocht in zijn moeilijke positie. De Italiaansche graaf Sforza en de Russische ver tegenwoordiger in het Geallieerde comité voor Italië, Wysjinski, maken het hem zeer moei lijk. In zijn brief somt Victor Emanuel zijn verdiensten op bij de bezetting van het Zui delijke gedeelte van zijn land door de Geal lieerde troepen. Hij vraagt den Engelschen koning hem behulpzaam te willen zijn bij de handhaving van de oude Italiaansche monar chie, die bij de komende samenwerking een prachtige trait d'union zal zijn. Graaf Sforza houdt ondertusschen niet op te eischen, dat Victor Emanuel van het tooneel verdwijnt. Ook de Italiaansche politicus prof. Croce gaat voort in deze richting te werken. Hij heeft voor radio-Bari een redevoering ge houden waarin hij o.m. zeide: „Zelfs indien de koning zou kunnen bewijzen lat zijn handelen nauwkeurig overeenstemt met de bepalingen der grondwet en dat hij lich stipt aan zijn eed heeft gehouden, toen het fascistische regime kwam, dan zou hij toch viet in staat zijn die geestelijke appreciatie te vinden, die een heerscher noodig heeft". De Koning moet aftreden. Indien de koning blijft, dan zal het Italiaansche rijk wederom worden gebouwd op een basis van leugens en dan zal het opnieuw komen tot hetzelfde bedrog, waar tegen de liberalen altijd hebben gewaarschuwd Churchill in het Lagerhuis. De Britsche minister-president is een uur na aankomst van den extra-trein die hem naar Londen heeft gebracht, in het Lagerhuis welkom geheeten. Churchill heeft aangekon digd, dat hij binnenkort een verklaring over de militaire situatie zal afleggen, o.m. ook over den strijd in Italië. Op het station werd de minister-president die in gezelschap van zijn echtgenoote en een zijner dochters uit den specialen trein stapte, door de leden van het oorlogskabinet, de hoogste militaire autoriteiten en vrienden verwelkomd. Hoewel Churchill's aankomst was geheim gehouden, had de aanwezigheid van vele hooge militairen, ministers en di plomaten de nieuwsgierigheid van het publiek uitgelokt. Tegenspraak en verbazing te Londen en Washington. Volgens de Londensche correspondent van de Svenska Dagbladet zou den Britschen zaakgelastigde in Moskou last zijn gegeven Molotof om opheldering te vragen inzake een bericht in de Prawda, dat spreekt van F,ngelsch-Duitsche vredesonderhandelingen Van offieieele zijde te Moskou zijn onder tusschen nog geen mededeelingen over dit incident verschenen. De correspondent van het officieuze Sovjet blad zou hebben meegedeeld, dat op het oogen- blik op een der Iberische landen een geheime ontmoeting zou plaats vinden waaraan o.a. de Duitsche minister van buitenlandsche zaken, von Ribbentrop zou deelnemen. Dit bericht is door het Britsche ministerie van buitenland sche zaken met beslistheid tegengesproken. De besprekingen zouden vermoedelijk, aldus de correspondent van de Prawda te Cairo, niet zonder resultaat verloopen. Te Londen is men over een en ander natuur- 'ijk zeer verbaasd en men vraagt zich af, hoe een dergelijk onjuist en oncontroleerbaar be richt in een officieus Russisch blad kan ver schijnen. Washington levert op de gebeurtenis nog geen commentaar. Men wijst er op, dat het bericht, dat Maandag in de Prawda heeft ge staan, 12 Januari is gedateerd, vermoedelijk den tijd om van Cairo naar Moskou te komen. Het kan ook zijn, dat men te Moskou eenige dagen heeft gewacht met de publicatie om dat men niet zeker wist, wat de gevolgen er van zouden zijn. Hierbij komt nog dat de be richtgeving van de Prawda uiterst streng is en dat dit blad altijd sterk gekant is tegen het publiceeren van berichten,waarvan de authen ticiteit niet vaststaat. Het Amerikaansche blad New York Times noemt Dinsdagmorgen Moskou's antwoord aan de Polen en het in de Prawda verschenen be richt „een diplomatieke tegenslag voor de Geallieerden." Deze belachelijkste van alle ca nards die door de uitgevers van de Prawda in de wereld werd gezonden, mag na wat men op de conferentie van Teheran heeft bereikt, niet ernstig worden genomen" zegt de New York Times. Het blad verklaart dat door dit bericht „eenige diplomatieke bodem door de Geallieerden is verloren". Ook politieke kringen te Washington, die contact onderhouden met Cordell Huil, noe men het bericht in de Prawda een politieke manoeuvre der Sovjets en duiden aan, dat de Amerikaansche regeering dezer dagen zal trachten de regeering der Sovjet-Unie eener- zijds en de Poolsche uitgeweken regeering an derzijds tot onderhandelingen te brengen, op dat weer diplomatieke betrekkingen tusschen Sovjet-Unie en de Poolsche regeering te Lon den zullen worden geopend. Daarbij zal Huil op de territoriale eischen der Sovjets niet in gaan, doch beide partijen tot een „principieel accoord" trachten te bewegen. De Washingtonsche correspondent van Associated Press meldt in dit verband dat het „vredessprookje" van de Prawda, waarschijnlijk een wenk aan de Engelschen en Amerikanen is geweest, zich niet te zeer in de Russisch-Poolsche aangelegen heden te mengen. Het bericht van de Prawda heeft de lach lust der Berlijnsche politici aangenaam ge prikkeld. Men verklaart dat Moskou geërgerd moet zijn om een dergelijk bericht te gebrui ken voor de binnenlandsche propaganda en neemt aan, dat deze ergernis waarschijnlijk zou zijn veroorzaakt doordat Engeland en Amerika den Polen te snel in de lauweren zouden hebben gezet wegens hun houding tot Moskou in het Poolsch-Russisehe grensgeschil.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1