Haarlemsche Courant Groote afweerslag bij Witebsk ten einde Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Boven Berlijn en W. Europa 49 vliegtuigen neergeschoten Anglo-Amerikaansche stap te Moskou inzake Polen verwacht 389e Jaargang: No. 18 x n Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Berks Zaterdag 22 Januari 1944 Verschijnt öageiyxs, behalve op Zou- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden; Rembrandtlaan 55t IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedreven Damiate, Haarlem K 1297 Sinds 15 December doorbraak met 50 Sovjetdivisies infanterie en tal van tankformaties verijdeld. 40.000 dooden. Aantal vernietigde of buitgemaakte tanks bedraagt 1203. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Ten Noordoosten van Kertsj zijn door tanks gesteunde aanvallen der Sovjets uiteengesla gen. Een duikbootjager heeft in de Zwarte Zee een vijandelijke duikboot tot zinken gebracht. In het gebied van Sjasjkoff hebben onze troepen verscheidene vijandelijke aanvallen in taaie gevechten afgeslagen. Zij vernielden 28 Sovjet-tanks en zuiverden in tegenaanval eenige plaatsen van den vijand. Ten Westen van Resjitza zijn ook Donderdag herhaalde sterke aanvallen van de bolsjewie ken mislukt. In onoverzichtelijk met struik gewas begroeid terrein is een doorgebroken vijandelijke gevechtsgroep vernietigd. In den sedert 13 December 1943 voort- durenden grooten afweerslag in het gebied van Witebsk hebben onze onder het opper bevel van kol.-generaal Reinhardt staan de troepen de door de bolsjewieken met gebruikmaking van ruim 50 divisies in fanterie en talrijke tankformaties nage streefde operatieve doorbraak door ons front in harde gevechten verijdeld en den vijand uiterst zware verliezen toegebracht. Tot 18 Januari 1944 verloren de bolsjewie ken in dezen frontsector ruim 40.000 doo den. Het aantal gewonden bedraagt een veelvoud daarvan, veelvoud daarvan; 1203 vijandelijke tanks en 349 stukken geschut werden vernietigd of buit gemaakt. Ten Noorden van Newel zetten de bolsje wieken hun aanvallen gedurende den gehee- len dag voort. Onze troepen handhaafden hun stellingen en schoten een groot aantal vijan delijke tanks stuk. Ten Noorden van het Ilmenmeer en ten Zuidwesten van Leningrad bleven talrijke vijandelijke aanvallen op onze nieuwe stellin gen in de rechtgetrokken frontsectoren zonder succes. Aan het Zuid-Italiaansche front heeft de met overmachtige strijdkrachten ten Zuidwesten van Castel Forte aanvallende vijand na harde gevechten een penetratie tot stand gebracht. In systematisch ondernomen tegenaanvallen werd hij op zijn uitgangsstellingen terugge worpen. In een tweede penetratieplek'ten Noordwesten van Minturno wordt nog gestre den. In den avond van 20 Januari hebben Brit- sehe bommenwerpers opnieuw een terreuraan- Het Duitsche zee-programma voor 1944 Groot-admiraal Dönitz, opperbevelhebber der Duitsche vloot, heeft mededeelingen ge daan over het Duitsche zee-programma voor het nieuwe jaar. Dönitz zeide o.a.: „De beveiliging van Europa tegen de blokkade is niet denkbaar zonder de Duitsche koop vaardijvloot. De marine heeft twee taken: de noodzakelijkheid van het breken der levenszenuwen van den vijand ter zee en het openhouden van de eigen maritieme etappenlijnen". Sprekend over de opgaven van de Duitsche marine zeide de admiraal: „De tegenstanders van Duitschland waren in hun onderzoek in de bestrijding van on derzeebooten beter gevorderd dan wij en hadden dus een voorsprong. Wij zullen deze voorsprong inhalen. De dag zal komen, waarop ik Churchill een onderzeeër zal laten zien, die er tegen opgewassen is. Het onderzeewapen is ondanks alle tegenslagen van 1943 niet gebroken maar integendeel, nog sterker geworden; 1944 zal een hard en succesvol jaar worden. Met een nieuw on derzeeërswapen zal ik de intendance van de Engelschen vernietigen". Tournee onder leiding van Rommel. Onder persoonlijke leiding van veldmaar- schalkRommel hebben specialisten van alle bij Duitschland aangesloten landen een tournee langs de vestingwerken der „At- lantikwall" gemaakt. Men heeft torenhooge bunkers, in de rotsen uitgehouwen geschut- torens en onderaardsche spoorverbindingen gezien. De meeste versterkte punten zijn als „egelstellingen" gebouwd. Ver achter deze vestinggordel bevindt zich wederom een net van vestingwerken. Nieuw boek van Dr. Göbbeis. De N.S.D.A.P. zal binnenkort een nieuw boek van Rijksminister dr. Göbbeis uit geven, dat getiteld zal zijn „Der Steile Auf- stieg" (de steile helling). Het werk bevat redevoeringen en artikelen uit de jaren 1942 en 1943. Wederopbouw Duitsche kerken. Minister Speer heeft opdracht gekregen plannen uit te werken voor den wederopbouw der Duitsche kerken. Om de kerkelijke auto riteiten gelegenheid te geven hun wenschen kenbaar te maken is het praesidium van het Duitsche episcopaat en de leiding van de Duit sche Protestantsche Kerk verzocht afgevaar digden te zenden. val gericht op het stedelijk gebied van Berlijn, welke door de afweer niet tot aaneengesloten effect kwam. Er ontstonden verliezen aan per sonen en schade aan woongebouwen, vooral in arbeiderswijken. Ondanks moeilijke afweer- omstandigheden werden volgens tot dusver ontvangen berichten 38 Britsche bommenwer pers neergeschoten. Eenige vijandelijke vlieg tuigen hebben bommen neergeworpen in W.- Duitschland. Boven de bezette Westelijke gebieden en voor de Noorsche kust verloor de vijand nog 11 vliegtuigen, waarvan 6 door boordafweer- geschut der marine. Duitsche batterijen verdragend geschut be schoten Donderdagnacht opnieuw doelen aan de Engelsche Kanaalkust. Te Deal werden branden waargenomen. Nogmaals het bericht in de Prawda. Renter's diplomatieke correspondent, Ran dal Neale, schrijft: Door het oitblijven van een of andere verklaring der Sovjet-Russische regeering blijft het geheim van de publicatie der Prawda op 17 Januari onopgelost. De com mentatoren zijn allen van meening, dat het bericht moest laten doorschemeren, dat de Britsche regeering haar plechtige belofte niet over een afzonderlijken vrede te onder handelen, gebroken heeft. Het bericht werd gepubliceerd zonder dat de regeering der Sovjet-Unie op de een of andere wijze gel tracht had de opmerkzaamheid van de Brit sche regeering in het bijzonder er op te vestigen teneinde voor het geval het nood zakelijk was, een officieele tegenspraak uit te lokken. Randale Neale is van meening, dat de houding van de Britsche en de Ameri- kaansche regeering ten opzichte van de Poolsche kwestie en de vooruitzichten op haar „bemiddeling" ten gunste van de uit geweken Poolsche regeering te Londen misschien de gemoederen in de Sovjet-Unie in beweging gebracht hebben. Daarenboven heeft men in Sovjet-Rusland, naar Neale schrijft, herhaaldelijk zijn ongeduld ge toond, dat het tweede front door een in vasie nog niet in beweging gekomen is. Men kan zich zeer goed voorstellen, dat men de „nervositeit en het ongeduld der Russische bevolking" in de pers met toe stemming der Sovjet-Russische regeering lucht heeft gegeven, omdat de Sovjet-Rus sische regeering misschien meent, dat het meer nut dan schade zou kunnen doen, wanneer men gelijktijdig eens uitdrukking geeft aan de stemming in de Sovjet-Unie en de Engelschen en Amerikanen op deze stemming opmerkzaam maakt. Eisenhower richt propaganda, divisie op. Eisenhower heeft bekend gemaakt dat hij een propaganda-divisie gaat oprichten. Leider der divisie wordt den huidigen chef van Eisenhower propagandastaf, de brigade generaal Robert Mc. Lure. Tot diens plaats vervanger is benoemd den Britschen brigadeer William Turner. Vooruitzichten van den strijd in Italië. „Het sprongsgewijze oprukken in Italië", waarover maarschalk Eisenhower dezer da gen heeft gesproken, mag voorloopig zeker niet worden verwacht", aldus de Daily Te legraph. De afstand, die de Geallieerde troe pen van Rome verwijderd zijn, mag men niet naar het aantal kilometers, n.l. 80 be rekenen. Men moet begrijpen dat de Geal lieerde troepen met groote moeilijkheden hebben te kampen, gebergten aan de eene, moerassen aan de andere zijde. Intusschen, aldus het blad, is wel geble ken. dat men van „landingen in den rug van de Duitsche troepen" niet al te hooge voor stelingen moet maken. In Berlijn werden door de Gauwirtschaftskammer in overleg met den Gauwirtschaftsberater 23 ruil- en taxatiezaken opge richt, om tot dusver ongebruikte en on versleten gebruiksvoor werpen te „mobilïseeren". De in ruil aangeboden voorwerpen worden door vaklui geschat en tegen afgifte van de kwitantie ten bedrage van de tegenwaarde kan men in een der 23 zaken een gewenscht voorwerp uitzoeken. De uitgifte van kwitanties op een der taxatieplaatsen. Op den voorgrond voorwerpen, die in ruil zijn aangeboden. (Hoffmann/Stapf Pax e) KORT NIEUWS De Noorsche pers maakt mel ding van een merkwaardig ge val van graf schending. Op de graven in een Noorsch plaatsje waren met Kerst mis kaarsen ge plaatst, die steeds weer spoorloos verdwenen. Ten slotte ging men bij de graven de wacht houden en toen bleek dat kraaien de kaar sen aanvielen en zich aan de stea rine te goed der den. Volgens .een mededeeling va* de Italiaansche regeering zijn 461 Italiaansche on derdanen door de communistische benden in Dalma- tië vermoord. On der de slachtof fers bevinden zich wouwen en kinderen. Een kijkje op het koor van de geheel gerestaureerde Ned. Hervormde Kerk te Waalwijk, welke voor den dienst in ge bruik is genomen ,(C.N.F./Stivel Pax c) Het Poolsche comité in de V.S. Zooals bekend heeft Ohurchill in tegen woordigheid van Eden de Polen te Londen ontvangen. Zij zetten hun standpunt uit voerig uiteen. Volgens den diplomatieken correspondent van de Daily Telegraph zijn een spoedige mededeeling van Churchill aan Stalin en een Engelsch-Amerikaansche stap in Moskou waarschijnlijk, indien de Polen zouden toestemmen in een bruikbare formule. De speciale correspondent van Reuter te Moskou meldt, dat de Sovjet-autoriteiten van meening zijn, dat Engeland en de Ver- eenigde Staten een beter begrip dienen te hebben van de kwestie wie het Poolsche volk moet vertegenwoordigen wanneer zij wenschen deel te nemen aan de regeling van de Poolsche kwestie. Dit is den Ameri- kaanschen ambassadeur zeer uitvoerig me degedeeld. In den nacht van Donderdag op Vrijdag heeft Radio Moskou medegedeeld, dat in de Vereenigde Staten een Poolsch nationaal comité is gevormd, dat verlangt, dat het Poolsche volk van het Poolsche emigranten comité in Londen zal eischen de Sovjets te ondersteunen. De voorzitter van het comité in Amerika Krugitzkij heeft verklaard, dat alleen de samenwerking met de Sovjet Unie een waarborg kan vormen voor de weder oprichting van het democratische Polen. Mevrouw Ciano naar Zwitserland gevlucht. Van Zwitsersche zijde wordt officieel medegedeeld: Zondag, 9 Jan, 1944 des avonds te half zeven is de echtg'enoote van Ciano, Edda Mussolini illegaal naar Zwitser land gevlucht. Mevrouw Ciano is onmiddellijk proviso risch geinterneerd. Zij leeft met haar drie kinderen onder toezicht van de politie in strenge afzondering. Dinsdagavond is zij met haar kinderen in een interneeringskamp on dergebracht. In den nacht van 2 3 op 24 October was ambassadeur Dino Alfieci eveneens illegaal naar Zwitserland gevlucht. Zijn gezondheids toestand maakte opneming in een ziekenhuis noodzalceijk. Hij bevindt zich nog in een zie kenhuis. Na zijn genezing za hij Zwitserand weer moeten verlaten. WINKELIER DIE HONDERDEN WEKKERS ACHTERHIELD, KRIJGT 4000.— BOETE. De klanten, die in de juweliers- en klokken- zaak van J. K. Sikkens, aan den Carolieweg te Groningen, om wekkers vroegen, kregen steeds te hooren, dat wekkers uitverkocht waren. Gaf de klant te kennen, dat hij tot een meer dan louter geldelijke tegenprestatie bereid was dan verscheen S. zelf om persoonlijk met den klant te onderhandelen. Op deze wijze hoopte de winkelier zijn voorraad wekkers tot een vele extra voordeelen gevend melkkoetje te maken. De Groninger politie deed echter huis zoeking in een woning aan de Parkstraat en bracht daar 175 aan Sikkens toebehoorende wekkers uit een slaapkamerkast te voorschijn. Onder de etalage en in kasten in den winkel van S. kwamen bij onderzoek nog 420 wekkers en wekkerklokken voor den dag. S. moest zich wegens het achterhouden van voorraden ver antwoorden voor den inspecteur voor de prijs- beheersching te Leeuwarden, bij wien ook nog een proces-verbaal tegen S. was binnengeko men wegens het verkoopen van een heeren polshorloge, dat normaal 45 kostte, voor 160. De inspecteur heeft S. veroordeeld tot een geldboete van 4000. PRIJZEN VERHOOGD. Tegen een winkelier, die schoolschriften tegen een te hoogen 'prijs te koop aanbood en tegen twee caféhouders, die den prijs voor jena/er verhoogd hadden, is proces-verbaal Het nageslacht eert een zeeheld. JCugdstorm geeft uitvoeringen van de „De Ruyteréantate". Chatham. de Nederlanders zetten voet aan wal in Engeland. Paniek brak los in Engelands hoofdstad. Welke Nederlander kent niet de zegetocht van Michiel de Ruy- ter naar Chatham en alle andere historische overwinningen? De Nationale Jeugdstorm zal de eerstvol gende weken in het kader der W.A.-Front- zorgactie 1943/44 in enkele groote steden van ons land voorsellingen geven van ie „De Ruytercantate", uiting gevend aan zijn waardeering voor de verrichtingen van den grootsten zeeheld aller tijden. Zoo eest het nageslacht een held, in wiens geest thans duizenden Nederlantsche jongens, die aar» de fronten strijden, leven. De „De Ruytercantate" zal worden opge voerd in Den Haag, Rotterdam, Utrecht. Breda, Amsterdam en Groningen. Ieder rechtgeaard Nederlander zal kunnen genie ten van dit werk, dat een stuk voorbije ge schiedenis in onze herinnering terugroept en een aansporing voor ons zal zijn om op nieuw alle krachten in te spannen voor den bloei en opkomst van een herboren Neder land. Keuringen. Het SS-Ersatzkommanilo deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leeftjjd van 17— 45 jaar kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: De Waffen-SS, SS-Wachtbatal jon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Neder land. Tijdens de keuringen worden alle inlichtin gen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1930 jaar, die aanmel- dongsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kun nen zich eveneens aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn ge schiktheid voor de officiersopleiding heeft be wezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslag gevend. Beslissend voor bevordering zijn: ka rakter, gedrag, prestatie. 23.1.44 9-14 uur Amsterdam, Dam 4. 24.1.44 9-13 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 25.1.44 9-14 uur Amersfoort, Pol. Durchgangs- lager, Leusderweg. 26.1.44 9-14 uur Den Haag, Dierentuin, Be- noordenhoutscheweg. BLOKZIJL OVER .3INNEN NEGENTIG DAGEN". Het politiek weekpraatje van Max Blok» zijl op Maandag 24 Januari 1944 over Hil versum I om 18.45 uur heeft als titelt „Binnen negentig dagen?" UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN EN INLEGVELLEN. De plaatselijke distributiediensten reiken van 24 Januari tot en met 19 Februari a.s. tegen overlegging van de stamkaart en te gen in-ontvangst-neming van den linker bovenhoek van het inlegvel bonkaarten voor voedingsmiddelen alsmede nieuwe in legvellen uit. Zij, die geboren zijn tusschen 23Januan en 21 Februari van de jaren 1923, 1930 en 1940 dienen hun inlegvel te ruilen voor zij hun bonkaart in ontvangst nemen. Bij de uitreiking der kaarten wordt de linkerbovenhoek van het oude inlegvel ver wijderd. Het oude inlegvel moet ook na de uitreiking zorgvuldig bewaard worden. PAARDEN MOGEN NIET VAN OOG KLEPPEN ZIJN VOORZIEN. De burgemeesters van Haarlem en van Heemstede hebben wijziging gebracht in de plaatselijke politievex-ordeningen, waarbij be paald is, dat het verboden is op den openbaren weg paarden, welke voorzien zijn van oogklep pen, te besturen of te hebben.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1