Haarlemsche Courant Hevige tankgevechten in diverse sectoren van het Oostelijk front. Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Aanvallen in Zuid-Italië afgeslagen. Moskou weigert bemiddeling van Washington. Argentinië breekt niet Japan en Duitschland. Vier personen door een trein gegrepen en gedood. 289e Jaargang No. 22 x x Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134956 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Berks Donderdag 27 Januari 1944 Verschijnt aageitjKS, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 32. Tel. 127IS Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 In één dag 528 Sovjetpantserwagens vernietigd. Voortgang der Duitsche tegenaanvallen in het Zuiden; zwaartepunten bij Sjasjkof en Pogrebisjtsje. De situatie der spoorlijnen in het Noorden. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Bij Kertsj werden sterke aanvallen der bolsjewisten afgeslagen. In een penetratieplek wordt nog verbitterd gestreden. Ten Noordwesten van Kirowograd mislukten alle doorbraakpogingen der bolsjewisten in hevige gevechten; 42 vijandelijke pantserwa gens werden stukgeschoten. In het gebied ten Zuidwesten van Sjasj kof en ten Zuidwesten van Pogrebistsje drongen onze troepen, door talrijke ge- vechts- en slagvliegtuigen ondersteund, in weerwil van den taaien vijandelijken te genstand, diep in en door de vijandelijke stellingen heen; in hevige tankgevechten werden 203 vijandelijke pantserwagens en 102 stukken geschut vernietigd of buitge maakt, waarvan alleen 61 pantserwagens door een regiment zware pantserwagens. Tusschen Pripjet en Beresina nam de ge vechtsactiviteit Dinsdag iets af. Verscheidene plaatselijke aanvallen der bolsjewisten mis lukten. Ten Noorden van liet Ilmenmeer en in het gebied ten Zuiden van Leningrad duurt de verbitterde worsteling nog voort. Talrijke Sovjet-pantserwagens werden stukgeschoten. In de gevechten ten Zuiden van Leningrad heeft zich de Oostpruisische elfde infanterie divisie onder bevel van luit.-generaal Burdach door een voorbeeldige houding bijzonder on derscheiden. Op 25 Januari werden aan het geheele Oos telijk front 328 vijandelijke pantserwagens ver nietigd. Aan het Zuid-Italiaansche front viel de vijand, na krachtige voorbereiding door de artillerie in verscheidene sectoren bij Cas- sino en ten Noordoosten daarvan onze hoogtestellingen aan. Hij werd op een plaatselijke penetratie na, bloedig afge slagen. In het landingshoofd van Nettuno mislukten verker.ningsaanvallen van den vijand. Groote gevechten zijn daar nog niet geleverd. Duit sche slagvliegtuigen plaatsten voor Anzio bom- treffers op twee vijandelijke schepen van mid delbare grootte; aangenomen kan worden, dat deze vernietigd zijn. Bovendien werden vijan delijke landingsbooten en auto's in scheer- vlucht met bommen en mitrailleurvuur aan gevallen. Enkele Britsche storingsvliegtuigen wierpen Dinsdagnacht lukraak bommen neer in het Westduitsche grensgebied. De ANP-correspondent te Berlijn meldt: Het groote aantal Sovjet-Russische tanks, dat buiten gevecht gesteld is, t.w. meer dan 300 illustreert de buitengewone hevigheid der gevechten, die op het oogenblik aan het Oostelijke front aan den gang zijn. Van Duitsche zijde w ordt goede voort gang der tegenaanvallen aan het Zuidelijke front gemeld. Deze tegenaanvallen, welker zwaartepunten bij Sasjikow en Poarebistsje liggen, worden ondernomen tegen flanken van een vrij ver vooruitspringenden saillant zoowel van het Noorden als van het Zuiden uit. De aanvallen verloopen in Oostelijke richting. Ondanks den feilen bolsjewistischen tegenstand maken zij vorderingen. Zware tankgevechten zijn hier op het oogenblik gaande. Terwijl de Sovjet-Russische aanvallen in het gebied van Kirowograd alle konden wor den afgeslagen, wordt tusschen Pripjet en Beresina nog verwoed gevochten. Tusschen Pripet en Beresina trachten de bilsjewisten klaarblijkelijk naar Bobreisk door te stooten. Ook na de frontcorrecties die als gevolg van de groote aanvallen der Sovjet-troepen aan het Noordelijke deel van het Oostelijk front zijn aangebracht, is de groote spoorverbinding tusschen Leningrad en Moskou nog steeds on derbroken. Naar men van bevoegde Duitsche zijde verneemt, bevinden zich nog ongeveer 100 K.M. van deze spoorlijn in Duitsche han den. Dit deel van de spoorlijn bevindt zich tusschen Wolchof en Newa. Ook de uit strate gisch oogpunt zeer belangrijke Oost-West Turksche opperbevelhebber naar Ankara terug. De kortgeleden benoemde opperbevelhebber der Turksche strijdkrachten, Orbay, die eenige dagen in Groot-Brittannië is geweest en in Londen heeft gesproken met vooraanstaande Britsche militairen zal heden naar zijn vader land terugreizen. Mislukte revolte in Paraguay. De regeering van Paraguay heeft bekend gemaakt, dat zij Woensdag bij het aanbre ken van den dag een poging tot revolte heeft verijdeld. In het communiqué wordt gezegd, dat eenheden der ontbonden libe rale partij en daarbij aangesloten organisa ties gepoogd hebben zich meester te maken van het hoofdkwartier der politie en van de kazernes. spoorweg die uit het gebied van Leningrad naar Narwa leidt, staat den Sovjets niet ter beschikking. De Duitsche troepen hebben bij deze spoorlijn de aanvallen der roode troepen, die over een betrekkelijk smal front werden uitgevoerd, opgevangen. Naar schatting van bevoegde militaire zijde hebben de gevechten in dit gebied den Sovjets reeds meer dan 100.000 man gekost. Het terugnemen van een vooruit springend gedeelte der Duitsche frontlijn in dit gebied, heeft tot resultaat gehad, dat de Duitsche stellingen aanzienlijk sterker zijn geworden. Ook in het gebied van Novgorod, ten Noor den van het Ilmenmeer hebben de Russische strijdkrachten hun aanvallen hoofdzakelijk op verkeersverbindingen geconcentreerd. De Sovjet-Russische regeering heeft het aanbod der Amerikaansche regee- ring tot bemiddeling in het Sovjetrus- sische-Poolsdhe geschil volgens een te Washington gepubliceerde officieele mededeeling, van de hand gewezen. De ambassadeur der V. S. te Moskou heeft verklaard dat de Sovjet-regeering slechts on der twee voorwaarden met de Polen zou wil len onderhandelen. Ten eerste zou de uitge weken Poolsche regeering de Curzon-linie als basis voor de grensonderhandelingen moeten aanvaarden en ten tweede zouden in de regee ring zekere veranderingen moeten worden aan gebracht, waardoor zij voor de Sovjet-regee ring meer acceptabel wordt. Harriman was niet in staat deze toezeggingen te doen, waarop de Sovjets op het aanbod van Huil antwoord den, dat de tijd nog niet rijp was. Evacuatie uit Tokio en Nagoia. De uitvoering voortzettend van de nieuwe wet op de luchtbescherming, heeft het Ja- pansche ministerie van binnenlandsche za ken 15 wijken van Tokio en 8 van de in dustriestad Nagoja aangewezen, met een gemiddelde oppervlakte van elk 300.000 vierk. meter, die ontruimd moeten worden. De voorschriften hebben uitsluitend betrek king op spoorwegstations, waar in de buurt staande huizen worden afgebroken en op fabrieken, die door straten omgeven zijn. Aanvallen op Britsche spoorwegen. Een functionaris van de Britsche spoor wegen heeft verklaard, dat de Duitschers sedert het begin van den oorlog door lucht aanvallen in ongeveer 10.000 gevallen het Engelsche spoorwegverkeer hebben ge stoord. Een traject van 5 kilometer bij Co ventry behoort tot de meest gebombardeer de van Engeland. Een traject van 4 km in het Londensche stadsgebied werd niet min der dan 92 maal in negen maanden door vijandelijke bommen vernield. Slechts 2 staten erkennen Boliviaansch bewind. Naar radio New-York meldt hebben Sal vador en Nicaragua als eenige der middel- Am er ikaansche staten de nieuwe Boliviaan sch e regeering erkend. I>e formeele weigering van Washington de nieuwe regeering van Bolivia te erkennen heeft in totaal 12 andere landen van het Amerikaansche vasteland aanleiding gege ven, hetzelfde standpunt in te nemen, n.l. Brazilië. Venezuela, Cuba, Uruguay, Peru, Costarica, Guatemala, Haiti, Honduras, de Dominicaanscfte republiek, Chili en Mexico. De Italiaansche kunstschatten. De Matin verneemt via Stockholm bijzon derheden over het lot der uit Italië wegge haalde kunstschatten in Engeland en Ame rika. Drie der rijkste joodsche antiquairs ter wereld, Pimpernell in New York, Sa- lauer in Washington en Duveen in Londen, hebben hun clienten een Kerstverrassing (bereid. Honderden welgestelde lieden in Engeland en de Ver. Staten hebben n.l. de mededeeling ontvangen, dat voor Kerstmis de eerste intieme veiling van wereldbe roemde kunstwerken van Sicilië zou plaats vinden. In het Nederlandsche Openluchtmuseum te Arnhem zijn de werkzaamheden voor de verschillende permanente tentoon stellingen in vollen gang. Een prachtige Zeeuwsche arreslede uit de 18de eeuw, een van de ruim 90 exemplaren, afkom stig uit alle deelen van ons land, welke het museum bezit, wordt gerestaureerd. (C.N.F./Stevens Pax c) Een zeer byzoiiucr uerocp op het platte land, hetwelk slechts met toestemming van den provincialen commissaris mag worden beoefend, is dat van mollen- vanger. Als een mollenvanger ziet dat een mol aan 't wroeten is nadert hij om zichtig den molshoop, steekt zijn spadn in den grond en wipt het diertje uit de aarde. Op sommige weilanden worden door deze beesten ware ravages aange richt en vele boeren geven daarom den mollenvanger een premie voor het on schadelijk maken der mollen. Een mol lenvanger aan 't werk in de omgeving van Sijbecarspel. (C.N.F./Kuiper Pax c) Na den luchtslag op 11 Januari boven Noorwest Duitschland. Deze acht vlipgers schoten onder leiding' van Lt. K. negen vier motorige Amerikaansche terreurbommenwerpers neer. Lt. K. bracht er twee ten val. Links Lt. W., die er een neer schoot en daarna met zijn valscherm naar beneden sprong, daar zijn machine zwaar beschadigd was. (PK Rothkopf PBZ/R P, c) KORT NIEUWS Tsj oen king- China heeft het dansen en drin ken van alcoholica in het openbaar verboden. Buiten landers hoeven zich hier niet aan te houden, voor zoover zij te Tsjoenking wo nen. De gouverneur der Bank of Eng land, Montague Norman, is ziek. Zijn toestand zou volgens mededee ling van de bank aanleiding geven tot bezorgdheid. De laatste da gen zijn 250 kisten met kunstschatten uit Rome naar Vaticaanstad ge bracht. Sedert langen tijd is Zondag morgen het Ita liaansche blad „Republics fas- eista" weer ver schenen. Berlijn: Engeland heeft weer terrein in Amerika verloren. De president van Argentinië, generaal Rami rez heeft Woensdagmiddag over alle zenders een toespraak gericht tot het Argentijnsche volk, waarin hij mededeelde, dat Argentinië de diplomatieke betrekkingen met Duitschland en Japan had verbroken. De nieuwe toestand, zoo zeide Ramirez, be- teekent echter niet een prijsgeven van de sou- vereiniteit. De regeering is verplicht de sou- vereiniteit te handhaven en heeft derhalve besloten de „infiltratie van vreemde ideolo gieën" tegen te gaan. De diplomatieke correspondent varr-het D.N. B., dr. Siegfried Horn schrijft: Het besluit heeft in Berlijn geen verrassing gewekt, om dat de sedert weken waar te nemen druk- en afpersingsmanoeuvres van de Anglo-Amerika- nen tegen Argentinië een dergelijke ontwikke ling reeds lieten vermoeden. Deze manoeuvres werden bijzonder duidelijk en bereikten in zekeren zin haar hoogtepunt in de lastercam pagne tegen Bolivia. Beide landen werd ver weten centra van anti-Amerikaansche spion- nage te dulden en door middel van dit argu ment is Roosevelt er tenslotte in geslaagd niet alleen Bolivia te isoleeren, doch ook Argenti nië te dwingen een stap te doen, waarvan de gevolgen op geen enkele wijze nadeelig zijn voor Duitschland, wel echter voor het in het kielzog der Ver. Staten varende Engeland. Groot-Brittannië verliest inderdaad, doordat de Ver. Staten de hand kunnen leggen op het laatste Zuid-Amerikaansche land, dat zijn zelf standigheid heeft probeeren te bewaren, een van zijn belangrijkste economische markten. Geheel afgezien van het feit, dat het op den duur ook zijn geheelen politieken invoeld in Europa aan de bolsjewisten heeft opgeofferd, zal het thans ten gunste van de Ver. Staten zijn totdusver geprivilegieerde positie in Zuid- Amerika aan de Ver. Staten moeten afstaan en zoodoende geweldige verliezen lijden wat betreft zijn ontzaglijke economische investee- ringen. Ook al schaart de Argentijnsche regeering zich thans in strijd met de belangen van het land, in de rij van groote of kleine trawanten der Ver. Staten, het beteekent voor Duitsch land, naar toonaangevende kringen in de Duit sche hoofdstad verklaren, op zijn hoogst het verlies van een diplomatieke vertegenwoordi ging, terwijl Argentinië zijn onafhankelijkheid en Engeland een groote politieke en economi sche basis verliest, d.w.z. door zijn eigen part ner van het Amerikaansche continent wordt uitgeschakeld. Japan is totdusver, naar uit een verklaring van den Japanschen minister van buitenland- sche zaken blijkt, nog niet officieel op de hoog te gesteld van den jongsten stap der Argen tijnsche regeering. Indien het juist is, zoo ver klaarde Sjigemitsoe, dat Argentinië zijn be trekkingen met Japan heeft verscherpt, dan is dit zeer betreurenswaardig te noemen. Dit feit bewijst opnieuw den ontzaglijken druk, dien de Geallieerden op de neutrale landen uitoefenen om deze aan hun zijde te brengen. Mongoolsch minister bij Stalin. De Mongoolsche eerste minister, tevens mi nister van buitenlandsche zaken, maarschalk Tsjoi-Bolsan, die te Moskou vertoeft, is door Stalin ontvangen. Molotof heeft het onderhoud bijgewoond. Te Nootdorp is in den nacht van Maan dag op Dinsdag een ernstig ongeval ge beurd, dat aan vier personen het leven heeft gekost. Op de lijn Den Haag—Utrecht was een ploeg arbeiders bezig uit een ko- lentrein van de spoorwegen kolen te lossen. Tegen half een zou de trein verder rijden naar Gouda en de losploeg begaf zich naar den voor haar bestemden wagon achter aan den trein. Zij liepen daarbij op de rails vart de spoorbaan voor de richting Utrecht Den Haag, toen plotseling een uit Utrecht komende personentrein in volle vaart na derde. Drie van de zeven mannen wisten zich nog juist te redden door zich tegen den kolentrein te drukken, doch de vier anderen werden door den trein gegrepen en gedood. Het waren de opzichter Van dei- Hoek uit Voorburg, de ploegbaas Wikkes en twee arbeiders uit Zuidpias onder Gouda. „WAAR BLIJVEN ZE?" Max Blokzijl spreekt hedenavond over Hilversum I om 18.45 uur over het onder werp: „Waar blijven ze?" SUIKERWERKFABRIEK KRIJGT 2000,- BOETE. Een suikerwerkfabriek te Zaandam heeft aanzienlijke partijen bonbons tegen te hooge prijzen bovendien verkocht zonder deze te verantwoorden aan de in tertij d met de zorg voor deze materie belaste Neder landsche Meelcentrale. Voor Je vervaardi ging der bonbons werd deels gebruik ge maakt van „zwart" verkregen materiaal. Onlangs heeft de tuchtrechter te Haar lem zich met de onderhavige zaak bezig ge houden. Het feit, dat het bewuste bedrijf, als gevolg van de concentratie van bedrij ven, reeds is gesloten, zal wellicht de oor zaak zijn, dat de leiding er met de naar verihouding milde geldboete van ƒ2000,is afgekomen. WERP GEEN „SCHERP" TUSSCHEN DE AARDAPPELSCHILLEN.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1