Haarlemsche Courant Doorbraakpogingen bij Belaja Zerkof afgeslagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Dooi in het Oosten. 289e Jaargang No. 33 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10324, Redactie 1060» Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplcin 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks wr Vrijdag 28 Januari 1944 Verschijnt dagelyks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271» Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, Umuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1197 Sterke Sovjetaanvallen bij Kertsj mislukt; eveneens ten Z.W. van Tsjerkassy. Duitsche vorderingen bij Sjasjkof en Pogrebisjtsje. Zware afweerstrijd tegen overmachtige strijdkrachten bij llmenmeer en Leningrad. Geen uitbreiding van landings- hoofd ten Zuiden van Rome. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt „Bij Kertsj sloegen onze troepen, door de eigen artillerie schitterend gesteund, sterke aanvallen der bolsjewisten a£. Ook in het ge bied ten Zuidwesten van Tsjerkassy werden hevige, met sterke infanterie- en pantser formaties uitgevoerde vijandelijke aanvallen in verbitterde gevechten afgeslagen of opge vangen. Ten Zuidoosten van Belaja Zerkof ging de vijand met verscheidene divisies, door pantserwagens gesteund, tot den aanval over. Zijn doorbraakpogingen werden, nadat 82 vijandelijke pantserwagens wa ren stukgeschoten, verijdeld. Om een penetratieplek wordt nog gestreden. In het gebied ten Zuidwesten van Sjasjkof en ten Zuidwesten van Pogrebitsjtsje maakten onze aanvallen na afweer van krachtige vij andelijke tegenaanvallen nieuwe vorderingen. Alleen in den sector van één legercorps wer den hier 66 Sovjet-pantserwagens, 99 stukken geschut, alsmede talrijke andere wapens ver nietigd of buitgemaakt. Tusschen Pripjet en Berezina ontstonden opnieuw zware gevechten, waarin onze troe pen hun stellingen handhaafden en 26 vijan delijke pantserwagens stukschoten. Ten Noordwesten van het llmenmeer en in het gebied, ten Zuiden van Leningrad lever den onze troepen nog steeds een zwaren af weerstrijd tegen overmachtige strijdkrachten. De bolsjewisten verloren Woensdag aan het Oostelijk front 305 pantserwagens. In het hooge Noorden maakten eigen stoot troepen in de sectoren Kandalaksja en Moer- mansk gevangenen en buit. In den Westelijken sector van het Zuid- Italiaansche front houdt de vijandelijke druk aan. Verscheidene over geringe breedte on dernomen aanvallen van den vijand mislukten. In den Oostelijken sector bleven alle vijan delijke verkenningsaanvallen zonder succes. Ten Zuiden van Rome probeerde de vijand tevergeefs zijn landingshoofd te vergrooten. Zijn concentraties werden uiteengeslagen, aanvallen tot met een sterkte van verschei dene bataljons afgeslagen. Er werden gevan genen van verscheidene Engelsche en Ameri- kaansche formaties gemaakt, 7 pantserwagens werden stukgeschoten. De landingsplaatsen liggen onder het storingsvuur van vèrdragen- de artillerie. De luchtmacht bestookte dag en nacht de vijandelijke landingsvloot voor Anzio met gevechts-, torpedo- en slagvliegtuigen. Zij plaatste treffers op 2 kruisers, 4 torpedo jagers, 12 transport- en koopvaardijschepen met een inhoud van 47.000 brt. Alsmede op 6 vrij groote landingsbooten. Aangenomen kan worden, dat een deel van deze schepen vernietigd is. In de haveninstallaties van Anzio ontstonden na bomtreffers branden en vernielingen." Voorbereiding tot Japans vergelding gereed. Suppletoir crediet aanvaard. Het Japansche Hoogerhuis heeft het wets voorstel van een supplementair crediet voor de oorlogvoering ten bedrage van 38 mil liard yen in het komende begrootingsjaar eenstemmig aangenomen. Japan heeft vergaande voorbereidin gen voor vergeldingsaanvallen getrof fen voor het geval, dat de vijandelijke terreur zich op het Japansche vaste land richt, zoo verklaarde een van de leidende persoonlijkheden van het mi nisterie van oorlog, generaal majoor Sato. Voor het behalen van een overwinning is den vijand elk middel. ook het onmensche- lijkste, goed. Japan heeft er geen belang bij het een of andere in den Stillen Oceaan verloren ge- gane eiland te heroveren. Het is er op voor bereid de fundamenten van den vijandelij ken tegenstand te treffen. Sato kon thans verklaren, dat alle voorbereidingen voor de vergeldingsmaatregelen der vijandelijke ter reur zijn getroffen. Van de Noordkaap tot aan de Egeïsche Zee. Overal waar in de groote uitgestrekthe den van Europa de Duitsche soldaat zich bevindt, bevindt zich ook in den een of an deren vorm het Duitsche Roode Kruis. Uw hulp kan overal gebruikt worden jonge vrouw uit Holland, als pleegzuster zult u veel kunnen doen tot verlichting van de taak van het D. R. K. Meldt u daarom, jon ge Nederlandsche vrouw bij het SS Ersatz- kommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. De uitgestrekte moerasgebieden tusschen Pripjet en Beresina zijn door het dooiweer van de laatste dagen geworden tot één enor me modderpoel, die slechts op een paar we gen begaanbaar is. Ook het ijs op de rivieren is niet meer sterk genoeg om manschappen en voertuigen te dragen. Hierdoor zijn de Sovjets, aldus officieele mededeelingen, ge dwongen hun doorbraakpogingen te concen- treeren op eenige „vaste" punten. Vliegtuigen ondersteunen de geconcentreerde aanvallen. Hier en daar wordt met de bajonet gevoch ten en de resultaten zijn afwisselend. Liberia in oorlog met de Spil. Volgens een Reuterbericht zou de regee ring van Liberia den oorlog hebben ver klaard aan de Spil. Zware mist te Londen. Als gevolg van den censuur kon de cor respondent te Londen van de Aftontidnin- gen eerst thans melden dat boven Londen tijdens het weekeinde van 15 Januari de zwaarste mist sedert vier jaren heeft ge hangen. Men kon er letterlijk geen hand voor oogen zien. Men hief de verduistering op, daar geen licht de dikke mist kon door dringen en auto's, trams, bussen e.d. had den vol licht aan, als was het vrede. Er zijn in die dagen tamelijk veel ongelukken ge beurd. Eikenloof met de Zwaarden. De Führer heeft kolonel majoor Hermann, inspecteur van de Duitsche Luchtverdedi ging-, als 43sten soldaat het Eikenloof met de Zwaarden verleend. Kolonel Hermann is de ontwerper van nieuwe methoden voor het optreden der nachtjagers tegen de Britsche terreurbom- menwerpers. Door zijn zeer snel beproefd gebleken taktiek werden den vijandelijken formaties den laatsten tij-d aanzienlijke ver liezen toegebracht. De stem der SS. Luistert op Zondag 30 Januari van 11.30 tot 11.45 over den zender Hilversum I op golflengte 415 meter naar de stem der S.S. Onderwerp de 30ste Januari. OPROEP. Bij de SS-PK (SS-propagandakompanie) kunnen eenige: Wortberichter (verslagge vers), Bildberichter (fotografen), Filmbe- richter (cameramannen) Rundfunksprecher (radiosprekers), Zeichner (teekenaars) en Maler (schilders) geplaatst worden, die na hun militaire opleiding genoten te hebben aan de verschillende sectoren van het front zullen worden ingezet om het Nederland sche volk een beeld te geven van den strijd om de vrijheid van Europa. Tevens kunnen bij de SS-PK technici geplaatst worden zooals fotolaboranten, filmoperateurs, chauffeurs, etc. Zij, die hiervoor in aanmer king wenschen te komen, dienen zich zoo spoedig mogelijk, schriftelijk of persoonlijk te melden bij de SS-Standarte Kurt Eggers, Kommando Den Haag, Stationsweg 139. Spaansch antwoord op beschuldigingen. De Spaansche minister van buitenlandsche zaken, graaf Jordana, heeft aan den hoofd redacteur van de Arriba een interview toe gestaan, waarin hij zich keerde tegen den ze nuwenoorlog en de „uiterste koelbloedigheid" het beste middel noemde om de plannen van het buitenland te verijdelen. In een aantal bladen en via een aarrtal buitenlandsche radio stations worden in den laatsten tijd talrijke ongerechtvaardigde aanvallen op Spanje ge daan. Er worden dingen uitgevonden en ver draaid en aan onze politiek wordt een rich ting gegeven, die zij in het geheel niet heeft. Op dezen onjuisten grondslag wordt in het binnenland van Spanje en aan gene zijde van zijn grenzen eer. aan de werkelijke toestanden in ons vaderland totaal vreemde atmosfeer geschapen, waardoor men bereiken wil, dat Spanje zijn politieken koers verlaat en voor de een of andere oorlogvoerende combinatie partij kiest. Een dergelijke beslissing is echter een kwestie, die uitsluitend onzen eigen staat aangaat en kan onmogelijk tot een zaak van het buitenland gemaakt worden. Spanje heeft het geenszins noodig zijn houding te definiee- ren, die het zeer duidelijk heeft aangenomen en die neerkomt op een met het volkenrecht overeenkomende neutraliteit. Bepaalde inci denten en daden van sabotage, die in een geordenden staat af en toe voorkomen, vor men een kwaad, dat in alle landen kan wor den waargenomen met inbegrip van de oor logvoerende landen. Spanje is voorts vastbe sloten om met alle energie het hoofd te bieden aan alle kwaadwillende propaganda met een bepaald doel, een propaganda, die door vijan den van ons vaderland en door Spaansche emigranten op onverantwoordelijke wijze in de wereld wordt verspreid". Engelsche waarschuwing aan Portugal. De Engelsche minister van inlichtingen Brandon Bracken, heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dat hij in zijn jongste radiorede Portugal heeft gewaarschuwd in verband met de leveranties van Wolfram aan Duitschland. Kroaatsche vrijwilligers, onder wie zich vele Muzelmannen be vinden, strijden in Bosnië aan Duitsche zijde tegen de benden van Tito. Zij kennen de beste veldstellingen, vanwaar zij met zware machinegeweren de weUrstandsnesten der benden bestoken. (pk Thiede hh/St. p. c) WERP GEEN „SCHERP" TUSSCHEN DE AARDAPPELSCHILLEN. Voorjaarswerkzaamheden op het land. Het ploegen en eggen op de zware kleigronden is een moeilijk karwei. Drie paarden zijn noodig om de eg te trekken. (C.N.F./W P. Zeylemaker Pax c) kort nieuws De aartsbis schoppen van Canterbury en York zouden van plan zijn ook vrouwen voor aanstaande posi ties in het kerke lijke leven in Engeland te doen innemen. Men zal dus vermoedelijk binnen afzienba- ren tijd in Enge land ook vrouwe lijke dominees hebben. De radiozen ders van Amerika en de bezette Noord-Afrikaan- sche gebieden zullen nieuwe Russische muziek gaan uitzenden, zooals de B.B.C. reeds lang doet. Een uur per week zullen werken van jonge vooraan staande compo nisten uit de Sovjet-Unie ten gehoore worden gebracht. Sedert twee jaren wordt in Duitschland een „ijzeren spaar actie" gevoerd onder alle loon- en salaristrekkers. Het aantal spaar ders is thans tot vier millioen ge stegen. Maande lijks brengen zij 70 tot 80 millioen Rijksmark op de banken. De Egyptische regeering heeft in een officieele me- dedeeling bekend gemaakt, dat Egypte is toege treden tot het At lantic Charter. Commentaren op het Argentijnsch besluit. Donderdagavond is in Argentinië een regeeringscrisis ontstaan door het af treden van den minister van justitie, den minister van landbouw en den mi nister van binnenlandsche zaken, als mede drie andere hooge regeerings- ambtenaren. De te Buenos Aires verschijnende Cabilo schrijft, dat er geen geestdrift onder de Argentijnsche bevolking valt op te merken, over de breuk met Berlijn en Tokio. Er is integendeel een algemeene neerslachtigheid over het feit, dat men de neutraliteitspoli tiek, die de trots van Argentinië was, heeft laten vallen. Uit Washington wordt gemeld, dat het bericht van de verbreking der betrekkingen van Argentinië met de Spilmogendheden door de leden van het Congres geestdriftig ontvangen is. In diplomatieke kringen wordt de gebeurtenis in hoofdzaak als een triomf voor minister Huil beschouwd, die „een jarenlange hardnekkigheid" heeft ge toond in de betrekkingen van de Vereenigde Staten met Argentinië. In verband met het verbreken der be trekkingen van Argentinië met Duitschland en Japan zal de interamerikaansche juridi sche commissie in de Braziliaansche hoofd stad bijeengeroepen worden. De Argentijn sche vertegenwoordiger in deze commissie zou opdracht hebben ontvangen aan de be sprekingen deel te nemen. De Duitsche minister van buitenlandsche zaken Von Ribbentrop heeft verklaard: Reeds sedert jaren heeft de Amerikaan - sche regeering getracht Argentinië te bewe gen de diplomatieke betrekkingen met de Spilmogendheden te verbreken. Zij heeft hierbij geen middel, geen af persing onbeproefd gelaten. Het motief, dat men in Buenos Aires opgeeft, d.w.z. het zoogenaamde deelnemen van leden der Duitsche ambassade aan een spionnage- affaire, is geheel onwaar. Duitschland verliest door het verbreken der betrekkingen met Argentinië practisch niets, noch voor zijn oorlogvoering, noch voor zijn belangen na den oorlog. Engeland zal nu echter definitief zijn positie aan Argentinië verliezen. De 800 millioen pond sterling van Engelsche spaar ders, die in Argentinië zijn geïnvesteerd, zullen verloren gaan. Het Japansche ministerie van buitenland sche zaken heeft medegedeeld, dat het een officieel telegram heeft ontvangen van den Japanschen ambassadeur te Buenos Aires, over het verbreken der diplomatieke be trekkingen tusschen de Argentijnsche re geering en Japan. Het Zweedsche ministerie van buitenland sche zaken bevestigde, dat reeds een ver zoek van Argentinië is ontvangen de Argen tijnsche belangen in Duitschland en Japan te behartigen. Te Stockholm hoopt men,, dat het con- vooiverkeer op Argentinië ondanks de ge beurtenissen zal kunnen blijven voortbe staan. Zwarte handel in huizen. De inspecteur voor de prijsbeheersching heeft zich bezig gehouden met een aantal ge vallen, waarin onroerende goederen boven den door het Prijzenbureau voor Onroerende Za ken vastgestelde prijzen werden verkocht. Bij den verkoop van een huis met bouwter rein. voor 45.000 (ongeveer 11.000 te hoog) waren vijf makelaars betrokken. Allen werd voor den duur van 30 jaren verboden het be roep van makelaar uit te oefenen of op eeniger lei wijze in de makelaardij werkzaam te zijn. Tevens werden voor denzelfden tijd hun kan toren gesloten. Daarnaast kregen zij nog de volgende geldstraffen: L. P. J. Geldens. ma kelaar te Amsterdam, Stadionkade 15, 500(1; J. H. Honings, makelaar te Soestdijk, 2000 boete: H. J. Visser, makelaar te Bussum, 5000 boete; P. in 't Hout, makelaar te Bussum, 1000 boete; P. v. d. Schaar, koopman in on roerende goederen te Amsterdam, P. C. Hooft- straat 158 II, 2000 boete. De koopers J. H. Hazemeyer, directeur van een bouwbedrijf te Amsterdam, Antillenstraai 37 III en P. J. L. Rietbergen, architect en bouw ondernemer te Amsterdam, Maasstraat 1131, werden resp. tot betaling van f 22.000 en 13.000 boete veroordeeld. In een ander geval van prijsopdrijving speel de een Amersfoortsche aannemer een voor name rol. In totaal ontving hij op een bedrag van ongeveer 66.000 niet minder dan circsi 12.000 teveel. Hij werd met een boete van 70.000 gestraft. Een der betrokkenen, R. ten Hoeve te Amers foort, Leusderweg 19, kreeg 17.500 boete. Een bijzondere plaats temidden van de lange rij van geverbaliseerde overtreders nam de kaashandelaar, tevens secretaris van de „Ver. tot behoud van natuurschoon", J. Molenkamp, wethouder te Breukelen, in. Hij kocht een huis te Nigtevecht voor 11.000. Acht dagen later deed hij het huis voor 22.500 5000 meer dan den toelaatbaren prijs) van de hand. Hij werd veroordeeld tot betaling van 35000 boete; de koopster, de Chemische Zeepfabriek „De Kristal" te Amsterdam, Amstelveensche- weg 822, kreeg 17.500 boete. Tenslotte bracht de prijzenrechter eenige lieden, wier beroep buiten de eigenlijke ma kelaardij ligt, doch die niettemin bemiddeld hadden in den (zwarten) handel in huizen, door flinke boeten aan het verstand, dat zij zulks in het vervolg dienen te laten. Met nadruk wijst de inspecteur voor de prijsbeheersching er op, dat makelaars, die op hun kantoor gelegenheid geven tot het zwart verhandelen van objecten, doch zich op het „kritieke moment" van het bepalen van den prijs bescheiden terugtrekken, wel degelijk strafbaar zijn.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1