Haarlemsche Courant Thans economische druk der Geallieerden op Spanje. Zware afweerstrijd bij Kertsj en Perekop Nieuwsblad voor Noord-Holland Argentina's financieele en economische betrekkingen. De nieuwe taetiek der Duitsche nachtjagers. Toenemende hevigheid van den slag ten Zuiden van Leningrad 285e Jaargang No. 24 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bllkantoor, Soendapleln 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Zaterdag' 29 Januari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel. I27t» Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJrauiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K 1287 Te Madrid acht men Argentijnschen stap van groote beteekenis; echter geen politieke koerswijziging verwacht. Amerikaansch olie embargo; Engelsche beperking van scheepvaart tusschen Z.-Amerika en Spanje. De president van Argentinië, gene raal Ramirez, heeft aan vertegenwoor digers der binnen- en buitenlandsche pers meegedeeld, dat de financieele be trekkingen van Argentinië met Duitsch- land en Japan, alsmede met de door hen bezette gebieden worden afgebroken. Het economische verkeer met beide lan den was als gevolg van den oorlog practisch opgehouden. Het probleem van het brief verkeer en de telefonische verbindingen met Duitschland en Japan is nog een voor werp van beraadslagingen. Voorts sprak generaal Ramirez over de mogelijke internationale gevolgen van het verbreken der betrekkingen met de Spil- mogendheden. Hij verklaarde hierbij woor delijk: ,,Wij zullen onder geen omstandighe den dulden, dat onder het voorwendsel van het verbreken der diplomatieke betrekkin gen aanslagen op het land zelf, zijn burgers of zijn bezittingen worden gepleegd." Omtrent de economische gevolgen heeft men in New-Yorksche bank- en handels kringen zich nog geen nauwkeurige voor stelling kunnen maken. Enkele deskundigen houden rekening met de mogelijkheid, dat de Amerikaansche regeering de controle op den export naar Argentinië zal verzachten en tegelijkertijd ook aan Argentinië pacht en leenwetleveranties zal toestaan. Anderen echter zijn van meening, dat de Amerikaan sche regeering met een wijziging van haar politiek tegenover Argentinië zoolang zal wachten, totdat de regeering in Buenos Aires nieuwe duidelijke bewijzen zal heb ben gegeven van haar gewijzigde politiek tegenover de Ver. Staten. Reactie in Spanje. Het afbreken der betrekkingen, tusschen Argentinië en Duitschland en Japan heeft in Spaansche politieke kringen niet weinig op zien verwekt, aldus de correspondent van S.P.T. te Madrid, Bayer. Men verwondert zich hierover temeer daar Argentinië slechts weinige weken geleden de nieuwe Boli- viaansche regeering heeft erkend. Men ziet daarin een verdere toespitsing van de situa tie, die ook Spanje niet ongemoeid laat. Nadat Portugal het kamp der neutralen moest verlaten, heeft Spanje voor zijn con sequente neutraliteitspolitiek nog sléchts in Argentinië begrip gevonden. Dit was voor de Spaansche regeering „in deze tijden van begripsverwarring" van de grootste beteekenis. Men is te Madrid echter vastbesloten, zich in de gegeven omstandigheden te schikken, evenwel zonder zich in eenig opzicht uit den totdusver gevolgden politieken koers te laten drijven. Men troost zich te Madrid met de ge dachte, dat het afbreken der diplomatieke betrekkingen nog niet beteekent, dat Ar- geninië nu ook aan de zijde der Geallieer den aan den oorlog zal gaan deelnemen. In Spaansche politieke kringen verwacht men dit ook niet, temeer niet, daar Argentinië in economisch opzicht niet in die mate van de Vereenigde Staten afhankelijk is, dat het genoodzaakt is, zoover te gaan. De stemming in Zuid-Amerika is na den val der voormalige Boliviaansche regeering, vervuld geweest van een ondragelijke span ning. Men neemt aan dat de Vereenigde Staten druk op Argentinië hebben uitge oefend, dat als eenig Amerikaansch land tot erkenning van het nieuwe Boliviaansche kabinet was overgegaan, om nu toch zonder verwijl een blijk van de „Amerikaansche solidariteit" te geven. Olie-embargo Spanje zal in de maand Februari geen olie uit de V.S. ontvangen, aldus meldt Reuter uit Washington. De correspondent van Reuter motiveert deze mededeeling met de volgende woorden: „Deze maatre gel zal, tezamen met de belangrijke psycho logische uitwerking van Argentinië's ver breking der diplomatieke betrekkingen met de As, op de Spaansche regeering een die pen indruk maken". De Londensche correspondent van de Svenska Dagbladet deelt mede, dat Dow- ningstreet thans met spanning afwacht hoe Spanje zal reageeren. De Evening Standard schrijft, dat de Britsche vloot een aantal schepen heeft aangehouden dat, nadat het van navycerts was voorzien, oorlogstuig voor Duitschland had geladen. De parlementaire secretaris in het ministerie voor economische oorlogvoe ring is te Gibraltar geweest om met den chef van de vloot aldaar de kwestie van het scheepsverkeer van Zuid-Amerika naar Spanje te bespreken. Alle te Buenos Aires liggende schepen hebben order gekregen voorloopig de haven niet te verlaten. Het is niet bekend of hiermee alleen Geallieer de schepen worden bedoeld. De correspondent van Svenska Dag bladet schrijft: „De Britsch-Spaansche crisis moet als uiterst ernstig worden aangezien. De mogelijkheid is niet uit gesloten, dat de Geallieerden tot zeer sterke handelsbeperkingen ten aanzien van Spanje zullen overgaan". Met is in Britsche politieke kringen van meening, dat het afbreken van de diplo matieke betrekkingen met de Asmogend- heden nog geenszins beteekent, dat Argen tinië „nu volledig met de AsmogendÜeden heeft gebroken". Men moet niet vergeten, aldus de correspondent, „dat Argentinië op het oogenblik een autoritair geregeerd land is Slechts van een „democratisch geregeerd Argentinië verwacht men in politieke kringen te Londen besluiten van vérstrek- kenden aard". Tot opvolger van dr. Ruiz Guinazu als ambassadeur van Argentinië te Madrid is inmiddels benoemd de vroegere Argentijn sche ambassadeur in de V.S., Fr. Felipe Es- pil. Volgens berichten in de pers heeft Guinazu voor zijn vertrek uit Spanje ver klaard, dat hij zijn functie te Madrid zou verlaten indien Argentinië van zijn neu traliteitspolitiek zou afwijken. Ook gedurende de wintermaanden zit men in de visschershavens rond de voor malige Zuiderzee niet stil. Op de werven worden de scheepjes nagezien en zoo noodig gerepareerd. (C.N.F./W. P. Zeylemaker Pax c) Het onberispelijk functionneeren van den berichtendienst is in den strijd van doorslag gevende beteekenis. Telegrafis ten, telefonisten en koeriers vormen het zenuwgestel van den troep. Hierboven een verbindingsbunker, die met een wijd vertakt net van draden voor een gere geld onderling contact van alle troepen- afdeelingen zorgt. (PK Ohlenbostel O/H P. c) Een cutj. ster boer maakt bij zijn werkzaamheden op het land nog gebruik van den ouderwetsclien ploeg. (C.N.F./van Buiten Pax c) INBREKERS HAALDEN EEN FLATWONING LEEG. De vorige week verschenen eenige man nen met een wagen voor een flatwoning in de Cliostraat te Amsterdam, laadden den geheelen inventaris op en verdwenen. Toen de eigenaar den diefstal ontdekte, waar schuwde hij de politie. Het nummer van het. dekkleed van den verhuiswagen bracht de recherche op het spoor van den verhui zer. Deze die te goeder trouw schijnt te zijn had een opdracht tot verhuizing van den bedoelden inboedel ontvangen van een vrouw. Ook de vrouw kon worden opge spoord. Zij verklaarde tegenover de politie kennis te hebben gemaakt met een heer, die haar zou hebben verzocht, den inboedel van de flat in de Cliostraat welke hij de zijne noemde te verkoopen. Hij was toch weinig thuis en vreesde, dat de inventaris anders toch tijdens zijn afwezigheid zou worden gestolen. Hij gaf de vrouw de sleu tels en beloofde haar een paar honderd Pul den voor de moeite. De vrouw voldeed aan het verzoek en verkocht de meubelen enz. voor ƒ3.875 aan twee particulieren. Volgens afspraak ontmoette zij haar opdrachtgever in een café, waar zij hem het geld afdroeg, behoudens ƒ300, welke zij voor haar bemid deling ontving. Thans tracht de politie uit te zoeken, wat er van dit verhaal waar is en waar de „on bekende" zich bevindt. In elk geval was deze niet gerechtigd, over den inboedel te beschikken, daar deze toebehoorde aan den eigenaar van de flat, die haar gemeubileerd had verhuurd. Tijdens 12 aanvallen meer dan 550 vliegtuigen vernietigd. In den luchtslag om Duitschland heeft Januari 12 terreuraanvallen ge bracht. Berlijn werd viermaal aange vallen, midden-Duitsch gebied drie maal, Kiel tweemaal en het gebied van Stettin éénmaal. De Duitsche afweer legde in de eerste weken van het nieuwe jaar een sprongsge wijs omhoog gaande kracht aan den dag, zoodat zes groote aanvallen niet in de voor genomen concentrische sterkte konden wor den uitgevoerd, doch door de Duitsche jachteskaders werden versnipperd. De 12 aanvallen kostten den vijand ten minste 550 op Duitschen bodem gecontroleerd neergeschoten toestellen. De in aansluiting op de luchtslagen ondernomen verkenning tot in Engeland leverde nog een hoog per centage aan verliezen en beschadigingen op van vijandelijke bommenwerpers boven de Noordzee en het Kanaal. Doch vooral bij 'de landing verloren de Engelschen en Ameri kanen een betrekkelijk hoog percentage aan machines, zoodat het werkelijke verlies meer dan 650 viermotorige bommenwerpers bedraagt met een vliegend personeel van rond 5200 man. Van bevoegde zijde wordt een en ander medegedeeld over de nieuwe tactiek en de reorganisatie van het Duitsche nachtjagers- wapen, iaat door kolonel Hajo Herrmann is opgebouwd. Naar men weet beschikten de Duitsche nachtjagereskaders hoofdzakelijk over twee- motorige machines, die verscheidene man schappen konden vervoeren. Kolonel Herr mann heeft de Duitsche nachtjagers be weeglijker gemaakt, o.a. door het in gebruik nemen van éénmotorige vliegtuigen met één man aan boord, ongeveer dezelfde vliegtui gen waarmede men overdag opereert. In het begin stuitte men op groote moeilijk heden daar de nieuwe jagers geen naviga- teur-radiotelegrafist-schutter konden mee nemen. Door de vervolmaking der techniek heeft men deze bezwaren weten te omzeilen en zijn de nachtjagers even bruikbaar ge worden als de dagjagers. De nachtjagers worden van den grond af gedirigeerd. Door middel van radio geeft men den piloot de richting aan en zegt men hem, welke doelen hij voor zijn rekening moet trachten te nemen. Indien aanvallers naderen stijgen nachtjagers langs het ge- "neele terrein, waarboven de Geallieerde machines worden verwacht, alsmede boven het doel, dat vermoedelijk zal worden aan gevallen, op. De nachtjager heeft een tweeledige taak. Ten eerste moet hij trachten den aanval on gedaan te maken en hiertoe poogt hij de aanvallende eskaders te verstrooien. Ten tweede moet hij tegenstanders onschadelijk maken. Men wijst er te Berlijn op dat het het Britsche „bomber-command" den laat- sten tijd niet vaak meer gelukt een werke lijk géconcentreerden aanval tot stand te brengen. Men redeneert te Berlijn: Indien het ons mocht gelukken een aanvallende aranade te verstrooien dan zullen de Geal lieerde vliegtuigen, die hun doel niet kun nen bereiken, hun bommen maar in het vrije veld laten vallen. Dit is ons evenveel waard als het neerschieten van een paar machines, die nog kwaad hebben kunnen uitrichten. G rieksche minister vermoord. De Grieksche minister van arbeid, Niko- laus Kalivas, is Donderdagmorgen, toen hij zijn woning verliet om zich naar het depar tement te begeven, vermoord. Op weg naar het ziekenhuis overleed Kalivas aan zijn verwondingen. De aanslag is gepleegd door drie mannen, 25 tot 30 jaar oud. Berlijn opnieuw geteisterd Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt „De zware afweergevechten bij Kertsj en Perekop. waar de bolsjewisten Don derdag opnieuw tot den aanval over gingen, alsmede ten Zuidwesten van Tsjerkassy en ten Zuidoosten van Belaja Zerkof duren voort. De vijandelijke aan vallen werden afgeslagen. Waar de bols jewisten geringe terreinwinst konden be halen, moesten zij deze met zware ver liezen aan menschen en materiaal betalen. Onze ten Zuidwesten en Sjasjkof en ten Zuidwesten van Pogrebitsjtsje aanvallende troepen veroverden in weerwil van den krachtigen vijandelijken tegenstand verder terrein. Zij' vernietigden hierbij opnieuw vijandelijke strijdkrachten en 115 pantser wagens. In het gevechtsgebied van Nowograd- Woiynsk mislukten verscheidene vrij sterke aanvallen der bolsjewisten. Tusschen Pripjet en Berezina werden ook Donderdag alle doorbraakpogingen der bols jewisten in zware gevechten verijdeld. Ten Noordwesten van het Ilmenmeer en in het gebied ten Zuiden van Leningrad duurt de afweerslag met toenemende hevigheid voort. In deze gevechten hebben zich de Oost-Pruisische 61ste infanterie-divisie onder bevel van luitenant-generaal Krappe en het Estlandsche vrijwilligersbataillon 658 onder bevel van majoor Rebane bijzonder onder scheiden. Aan het Oostelijk front werden Donderdag in totaal 234 vijandelijke pantser wagens vernietigd. In des Westelijken sector van het Zuid- ttaliaansche front stortten verscheidene plaat selijke aanvallen van den vijand in het ge concentreerde eigen artillerievuur ineen, ter wijl door tegenaanvallen van onze troepen enkele penetratieplekken der laatste gevechts- dagen konden worden opgeruimd. Talrijke gevangenen werden hierbij gemaakt. Aan de Adriatische kust bleven herhaalde vijande lijke verkenningsaanvallen zonder succes. In het landingshoofd ten Zuiden van Rome heerschte Donderdag levendige wederzijdsche activiteit van verkennings- en stoottroepen. In enkele sectoren mislukten door pantser wagens gesteunde vijandelijke aanvallen. Concentraties alsmede nieuwe ontschepingen van den vijand werden doeltreffend door onze artillerie bestookt. De luchtmacht zette de aanvallen op de vijandelijke landingsvloot overdag en 's nachts voort. Zij beschadigde zes transportschepen met een inhoud van 34.000 brt. tendeele zwaar en bracht een lan dingsvaartuig van 1000 brt. tot zinken. Boven het Italiaansche en Zuid-Fransche gebied werden op 27 Januari 22 vijandelijke vliegtuigen. waarvan 8 door de luchtdoel artillerie aan boord van marinevaartuigen, vernietigd. Britsche terreurvliegtuigen hebben van de voor hen gunstige weersomstandig heden Donderdagavond gebruik gemaakt voor een nieuwen terreuraanval op de Duitsche hoofdstad. Bij een laaghangend, gesloten wolkendek vlogen talrijke vijan delijke vliegtuigen boven het gebied van groot-Berlijn en wierpen mijnen, brisant-, brand- en fosforbrandbommen neer op verschillende deelen der stad. Er ontstond schade, voornamelijk in de dicht bevolkte woonwijken en aan cultuur monumenten. De bevolking leed verliezen. Ondanks de zeer moeilijke voorwaarden voor de afweer werden volgens de tot dusver ontvangen rapporten 23 vijandelijke bommen werpers neergeschoten. Enkele storingsvlieg tuigen wierpen bommen neer in het West- Duitsche grensgebied. Bij den strijd tegen het vijandelijke ravi- tailleeringsverkeer hebben Duitsche duik- booten in de afgeloopen dagen 7 schepen met een gezamenlijken inhoud van 51 500 brt. en vier torpedoiagers tot zinken gebracht. Het meerendeel dezer schepen werd in hevige gevechten uit een naar Moermansk varend, ongewoon krachtig beschermd convooi, dat vliegtuigen, pantserwagens, alsmede talrijk ander oorlogsmateriaal voor de bolsjewieken aan boord had, weggeschoten." OpqOE». Bij de SS-PK fSS-nropagandakomnanie) kunnen eenige: Wortberichter (verslagge vers). Bildberichter (fotografen). Filmbe- richter (cameramannen) Rundfunksnrecher (radiosprekers), Zeichner (teekenaars) en Maler (schilders) geplaatst worden, die na hun militaire opleiding genoten te hebben aan de verschillende sectoren van het front zullen worden ingezet om het Nederland- sche volk een beeld te geven van den strijd om de wijheid van Europa. Tevens kunnen bij de SS-PK technici geplaatst worden zooals fotolaboranten. filmoperateurs, chauffeurs, etc. Zijdie hiervoor in aanmer king wenschen te komen, dienen zich zoo spoedig mogelijk, schriftelijk of persoonlijk te melden bii de SS-Standarte Kurt Eggers, Kommando Den Haag. Stationsweg 139. WERP GEEN „SCHERP" TUSSCHEN DE AARDAPPELSCHILLEN.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1