Geïnterneerde burgers op Java. Het Nederlandsche Roode Kruis te 's-Gra- venhage ontving, door bemiddeling van het Internationale Comité van het Roode Kruis te Genève, uit Japan een opgave van namen van in het „Java-kamp" op Java geïnterneerde burger personen van Nederlandsche nationaliteit. De uitgewerkte lijst bevat de volgende na men met vermelding van leeftijd en beroep; Beyerink, Marius, 57 j., klerk; Bendsneyder, A. O., 33 j.,klerk; Bebelaar, Dirk, 30 j., accoun tant; Carels, Benjamin, 19 j., student; Cazier, N. D., 17 j., geen beroep; Castens, H. C., 35 j., gouv.-beambte; Caffin, R. E., 21 j., klerk; Ca- valje, L. F., 54 j., gepens.; Capellen, J. A. van, 52 j., klerk; Carpentier-Alting, J. H. A., 20 j., student; Casand, Ynze van, 37 j., klerk; Car negie, W. R., 28 j., klerk; Cann, C. H. van, 33 j., geen beroep; Blom, C. B., 59, sergeant; Ceu- ninck van Capelle, de, 26 j., machinist; Chate- lin, C. R. W., 39 j., klerk; Christiaansen, J. P., 40 j., klerk; Charles, T. A., 39 j., klerk; Chun, H. C. F. E. M., 57 j., klerk; Claas, C. W. F., 31 j., bewaker; Cijfer, A. S., 31 j., klerk; Cijfer Hartogh, 56 j., geen beroep; Cleveringa, Pieter 43 j., gezagvoerder; Claessen, W. A., 49 j., klerk; Cleef, T. J. van, 47 j., arbeider; Cornets, de Groot, W. H., 19 j., student; Corduwener, P. H., 60 j., gepens.; Coninck Liefsting, 51 j., klerk; Cohen, M. E., 33 j., accountant; Cornet, J. J., 25 j., arbeider; Corver, Louis, 31 j., klerk; Coningh, Adolf de, 59 j., chef: Cordesius, Leo pold, 42 j., machinist; Coolwijk, D. H., 31 j., pianist; Cohen, Louis, 54 j., kleermaker; Buys, Arie, 54 j., koopman; Buys, Hendrik, 51 j., teekenaar; Buytenweg, J. J. F., 44 j., plantage opzichter; Biersteker. Douglas, 40 j., admini strateur; Buriks, Hendrik, 61 j., leeraar; Buys, Thomas, 54 j., directeur export maatschappij; Buuren, Arthur van, 21 j., student; Buurman, J. J., 32 j., zeeman; Bustraan, J. W., 59, hoofd ingenieur; Bult, Klaas, 52 j„ klerk; Burki. W. A. T., 56 j., arbeider; Buys, Anthonius, 48 j., klerk; Bruink, J. W. van, 37 j., klerk; Coesel, R. G. M., 31 j., derde machinist; Coeverden, Adolf van, 55 j., kok; Collette, W. J., 20 j., student; Coolwijk.Johannes van de, 60 j., hoofd van filiaal; Cornelisse, Gerrit, 57 j., ingenieur; Coelijn, J. M.. 44 j., klerk; Cooten, Lubbertus van, 50 j., filiaalhouder; Cohen, R., 19 j., student; Coster, L. A. C., 36 j., machinist; Col- denhoff, P. G., 33 j., klerk; Coster, J. C. A., 39 j., arbeider; Corbelli, G. A., 43 j., ingenieur; Coerman, Jan, 57 j electro-techn. ingenieur; Cozijn, Dave, 19 j., student; Crawfurd, Charles, 45 j., klerk; Cramer, E. B. J., 50 j., afd.-chef; Cramer, D. C. G., 37 j., accountant; Cursham, W. J., 34 j., klerk; Dalmeyer, Jan, 34 j., accoun tant; Damme, J. J. van, 35 j., klerk: Dassen, J. H., 19 j., student; Davis, F. J. H., 37 j., ingenieur; Dahmen, W. P., 54 j., klerk; David, L. J., 61 j., koopman; Danner, H. R., 21 j., stu dent; Daams, E. J. B., 55 j., beroep onbekend; Davidsz, J. W., 23 j., student; Dam, Johannes van, 36 j., eerste machinist; Dalmeyer, M. P., 43 j., postbeambte; Darlang, Udo, 35 j„ chef: Daems, T. J. A., 49 j., klerk; Dadelhart-Toorpo 42 j., accountant. Belanghebbenden gelieven zich ter verkrij ging van nadere inlichtingen te wenden tot de 5e afdeeling van het Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis, dr. Kuyperstraat 9 te 's-Gravenhage, onder opgave van zoo volledig mogelijke gegevens omtrent naam. voornamen, geboortedatum, beroep en laatst bekende adres der geïnterneerden. INBREKER VULDE AARDAPPELZAK MET GOEDEREN. Dc recherche heeft een 21-jarige chemisch wasscher aangehouden, die bij zijn vroegeren patroon te dezer stede heeft ingebroken. Via een tuin beklom hij een schuin dak, haalde daar een ruit uit en liet zich vervolgens in de fabriek zakken. De ongenoode bezoeker, die een groote aardappelzak had meegenomen, stopte daarin kleedingstukken. welke onge veer dertig klanten voor het laten stoomen hadden bezorgd. Door de voordeur is hij naar buiten gegaan. Het is de recherche ge lukt alle goederen op te sporen, zoodat de klanten niet gedupeerd zijn. De waarde van de kleedingstukken was ongeveer drie duizend gulden. PENSIONGAST AAN DEN ZWIER. In Eindhoven is op verzoek van de Haar- lemsche recherche aangehouden en naar hier overgebracht een vijf en veertig jarige kleer maker, die ten nadeele van een mede-pen siongast een bedrag van 3.000 had gestolen uit een kast. De kleermaker is daarna op stap gegaan en kwam tenslotte in Eindhoven terecht: Bij zijn aanhouding had hij nog 70. in zijn bezit. DE RUNDVETBON EN DE CENTRALE KEUKEN. Personen, die gewoon zijn hun maaltijden van de centrale keuken te betrekken, kun nen den voor rundvet aangewezen bon „Bo ter 06A" bij deze instelling inleveren. Zij behoeven dezen bon dus niet bij een slager in te leveren. Voetbal MORGEN ENKELE KAMPIOENSCHAPPEN. Het is te verwachten, dat er in den lande Zon dag vele clubs de kampioensvlag kunnen hij- schen. VUC heeft in het westen een kans, als tenminste in Amsterdam van Ajax gewonnen wordt. Gemakkelijk zal het niet gaan. Haarlem Emma is van minder belang, maar kan een aardige partij worden, daar de gasten goede te genstanders zijn. EDO trekt naar DFC en het is te hopen, dat de spelers de inzinking te boven zijn. anders kan de ploeg wel eens afzakken tot de negende plaats. Voor de IJmuidensche clubs is een wedstrijd voor VSV tegen Blauw Wit in Beverwijk vastgesteld en Stormvogels trekt naar DWS. In Heemstede krijgt HBC bezoek van Alk- maarsche Boys en door een overwinning kan de thuisclub haar positie versterken. Santpoort trekt naar West Frisia en De Kennemers naar KFC. In de derde klas zijn de wedstrijden, welke in Haarlem en omgeving gespeeld worden van be lang voor de bezetting van de onderste plaats. Verliest Schoten van Helder dan ziet het er voor deze club het donkerst uit. Dan is Terrasvogels Bloemendaal van minder belang. Verdei' zijn vastgesteld HFCTYBB en Halfweg—Kinheim. Zandvoortmeeuwen brengt een bezoek aan DTS. In de vierde klas stevent Ripperda op het kam pioenschap af, doch moet morgen op tegenstand rekenen van Vliegende Vogels. Verder spelen: THB—EHS, DCO—BSM en O.G.—DIO. Groote gebeurtenissen in Italië verwacht. Duitsche tegenstand neemt toe. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Van het Italiaansche front, waar hevige re gens de operaties belemmeren, worden nog steeds geen gevechtshandelingen van beteeke- nis gemeld. In het mondingsgebied van de Guarigliano zijn de aanvallen der Geallieer den, waarin vooral Fransch-Marokkaansche troepen een belangrijk aandeel hebben, in hevigheid verminderd, waartegenover de Duit sche tegenstand in kracht is toegenomen. In het gebied van Nettuno-Anzio breiden de Geallieerden hun bruggehoofd, zoowel in de diepte als in de breedte voortdurend uit. Zij hebben tanks aan land gezet, waarvan er vol gens de Duitsche berichten reeds zeven buiten gevecht zijn gesteld. Tot een slag of tot ge vechten op grootere schaal is het in dit ge bied nog niet gekomen. Totdusver is er nog slechts sprake van voorpostgevechten. De Duitsche tegenstand neemt evenwel toe. De Geallieerde landingsvloot en het bruggehoofd zelf liggen onder het vuur van 't vèrdragende geschut der Duitschers. Volgens de meening van deskundigen te Berlijn staat er, 'aldus S.P.T., iets voor de deur in Italië, het is nog slechts een kwestie van tijd. Eerst dan, namelijk als gevechten van grooten omvang losbarsten, zal men kunnen beoordeelen of de Geallieerde landingsoperatie als volkomen gelukt kan worden beschouwd. Men is te Berlijn van meening, dat de actie der Geallieerden, dus de opmarsch naar Rome, zal samenvallen met den opmarsch van de Zuidelijker staande Geallieerde legers, het Amerikaansche vijfde en het Britsche achtste leger. Opperste Sowjet komt bijeen. Naar Exchange Telegraph uit Moskou ver neemt, zal de opperste Sovjet het Sovjet- Russische parlement waarin de Sovjetlei ders vaak belangrijke verklaringen afleggen, binnenkort bijeenkomen. EEN TRIEST JUBILEUM. Vier en twintig maal is de 40-jarige Utrecht- sche koopman W. H. nu reeds veroordeeld, waarvan tweemaal wegens economische de licten De economische rechter veroordeelde hem onlangs tot 2 jaar gevangenisstraf. Van dit 25ste vonnis kwam verdachte in hooger beroep voor het Economisch Gerechtshof. Verd. had in Utrecht van eenige personen distributie-stamkaarten in pand genomen en van verschillende vrouwen distributie-bonnen en levensmiddelenkaarten gekocht. Bij huis zoeking vond de politie verschillende van deze bescheiden verstopt in een broeikas achter zijn woning. Grof geld kreeg een vrouw die 10 stamkaarten afstond en levens middelenbonnen. De procureur-generaal eischte bevestiging van het vonnis. HEEMSTEDE BIJ LUCHTALARM VAN DE STRAAT! De laatste dagen zijn weer vele politioneele waarschuwingen gegeven aan personen, die tijdens luchtalarm geen dekking hadden ge zocht. Allen kregen de gebruikelijke geld boete. Dr. W. BANNING. Onze stadgenoot dr. W. Banning, em. pre dikant der Ned. Herv. kerk, is voornemens Zondeg 6 Februari a.s. zijn intrede te doen bij de Ned. Herv. gem. van Naaldwijk, na te voren te zijn bevestigd door ds. D. Bakker van Drachten. CVERVEEN GEREFORMEERDE KERK. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Overveen heeft in principe besloten, dat tot de oprichting van een kerkkoor zal worden overgegaan. LISSE GESLAAGD. Voor het practij'kexamen boekhouden slaagde onze plaatsgenoot de heer Arnold van Berkel. 40-JARIG JUBILEUM. 2 Februari hoopt de heer Chr. Faas, le Poel laan alhier den dag te vieren dat hij voor 40 jaar in dienst trad bij de firma Hugo van Graven Zonen (thans fa. Jac. Th. de Vroomen). BURGERLIJKE STAND. BEVALLEN: C. TurnhoutRansdorp, z.; M. LieverseMeeuwissen, d.; P. van Velzende.Jeu, z.; C. LangeveldHeemskerk, d.: A. M. v. d. MeerOnderwater, z.; B. HeikampEisenga, d.; J. KoomenKozijn, d. ONDERTROUWD: S. P. Faas en G. W. H. Geer- lings. GEHUWD: J. Langeveld en C. M. Smit. OVERLEDEN: Petronella Hendrika de Kuijper, 4 jaar. ZONDAGSDIENST DOCTOREN. De Zondagsdienst der doctoren wordt waar genomen door Dr. A. J Duymaer van Twist. GEVONDEN VOORWERPEN. Haarstrik, padvindersriem, kinderwantje, por- temonnaie met inh., kinderwant, een pet. Inlichtingen op het politiebureau. OFFICIEELE MEDEDEELINGEN. BONNEN „BOTER 06A". Slagers moeten de van hun klanten ontvangen bonnen „Boter 06A" op Maandag 31 Januari, Dinsdag l Februari of Woensdag 2 Februari a.s. bij de plaatselijke distributiediensten inleveren ter verkrijging van vettoewijzingen, waarvan geen hoek is verwijderd. Deze toewijzingen, ge ven uitsluitend recht op het koopen van gesmol ten rundvet. De inlevering dient te geschieden met een afzonderlijk ontvangstbewijs MD 242-01. Eventueele restantbonnen moeten zij tezamen met de toewijzingen doorgeven aan de plaatse lijke toewijzingscommissie. De aflevering van het rundvet aan het publiek kan van 6 Februari t.m. 4 Maart a.s. plaats hebben. LEBENSMITTELK ARTEN. Detaillisten moeten de bonnen der groene ,,Le- bensmittelkarten der Deutschen Wehrmacht in den Niederlanden", welke tot en met 23 Jan j.l. geldig waren, voor 0 Febr. a.s. bij de plaatselijke distributiediensten inleveren ter verkrijging van toewijzingen of rantsoenbonnen. Zoo noodig kun nen zij tezamen met deze bonnen bonnen der nieuwe, bYuin gekleurde Lebensmittelkarten in leveren. BONNEN 1/10 RANTSOEN BOTER. In afwijking van het destijds gepubliceerde is thans bepaald, dat op de rantsoenbonnen voor 1/10 rantsoen boter uitsluitend boter mag worden afgeleverd. Detaillisten dienen deze bonnen in veelvouden van 5 stuks tezamen met andere voor beter aangewezen bonnen in te leveren. VOORSCHRIFTEN BEDERFWERING HOUT. De algemeen gemachtigde voor den wederop bouw en voor de bouwnijverheid heeft, ten einde hei verlies van hout door bederf, mede in ver band met de ook in de naaste toekomst te ver wachten schaarschte aan olieverven en andere gebruikelijke conserveeringsmiddelen, te beper ken, voorschriften tot het tegengaan van bederf van in de bouwnijverheid te gebruiken hout sa mengesteld. Deze voorschriften zullen eerst op een nader te bepalen tijdstip in werking treden. In deze voor schriften zijn o.a. conserveeringsmiddelen ge noemd. die bestaan uit oplossingen van bepaalde zouten! Een deel dezer middelen komt in den handel voor onder bepaalde merknamen. Het ligt in de bedoeling tegelijk met het in werking treden dezer voorschriften een lijst te publiceeren met de namen dezer handelsprepa raten, voor zoover deze door den algemeen ge machtigde voor den wederopbouw en voor de bouwnijverheid voor het gestelde doel zijn goed gekeurd en ingedeeld in uitloogbare en niet-uit- loogbare middelen. Importeurs of fabrikanten, die dergelijke pre paraten voor een keuring in aanmerking wen- schen te laten komen, wordt aangeraden zich in verbinding te stellen met het bureau BM/MA van den algemeen gemachtigde voor den wederop bouw en voor de bouwnijverheid te 's Graven- hage. De kosten van de keuring komen voor rekening van den fabrikant of importeur; de duur der keuring wordt op 4 a 6 maanden ge schat. Exemplaren van bovenbedoelde „Voorschriften tot het tegengaan van bederf van höut 1944" (V.B.H. 1944) zijn op aanvrage aan het bovenge noemde bureau gratis verkrijgbaar. KOLIEKVERSCHïJNSELEN BIJ PAARDEN. In de praktijk is gebleken, dat zich bij het voe deren van het van overheidswege verstrekte paar demeel in drogen toestand, waarin een niet on belangrijke hoeveelheid gedroogde pulp is opge nomen. als gevolg hiervan nu en dan koliek ver schijnselen voordoen. Den paardenhouders wordt dan ook ten zeerste aangeraden, ten einde het gevaar van maagoverlading en andere spijsver teringsstoringen te voorkomen, het voeder voor het gebruik, gedurende een periode van ca. 12 uur, te weeken. SIGARETTENTOEWIJZINGEN OP DUITSCHE BONNEN. Tot dusverre reikten de distributiediensten bij inlevering van de Duitsche bonnen ..1 Tagesra- tion Tabak" toewijzingen voor tabak, sigaren en sigaretten uit in dezelfde verhouding, waarin deze bij inlevering van Nederlandsche bonnen werden uitgereikt. In den vervolge geven de diensten bij inlevering dezer Duitsche bonnen uitsluitend sigarettentc-ewij zingen. INLEVERING AARDAPPELBONNEN. In verband met de omstandigheden, dat van de beide aardappelbonnen, welke om de 14 dagen werden aangewezen, voortaan alleen die met het laagste nummer gedurende de eerste week van de 14-daagsche periode geldig is, moeten de de taillisten in den vervolge de aardappelbonnen steeds gedurende de week na afloop van den gel digheidsduur inleveren. Eventueele restantbon nen kunnen zij, tot een maximum van 9' rant soenen, gedurende de week na afloop van den geldigheidsduur van den volgenden bon inleve ren. Handelaren moeten de thans geldige aard- appelbonnen derhalve als volgt inleveren: le. De bonnrn „Aardappelen 5" en „Toeslag Gó" in de week var» 30 Jan t.m. 5 Febr. a.s. Even- Hosrapparaat defect T Stuur het ons op! Alle merken en soorten ge hoorapparaten worden door onze Technische Afd. snel, deskundig en billijk gerepa reerd! Wendt U omgaand tot: VAN HAEFTEN'S T.Tselstraat 71 Amsterdam-Z. tueele restantbonnen in de week van 6 t.m. 12 Febr. a.r.; 2e. De bonnen „Aardappelen 6" en „Toeslag 06" in de week van 6 t.m. 12 Febr. a.s., even- tueeele restantbonnen in de week van 13 tjn. 18 Febr. a.s. GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN. Op grond van het uitvoeringsvoorschrift van het prysvormingsbesluit inlichtingen fabrikanten industrieele producten no. 2, INLICHTINGEN FABRIKANTEN VAN BORSTEL WAREN, HOUTEN HAARKAMMEN EN HAND- BESCHILDERDE BROCHES. Ieder, die borstelhouten fabriceert, bestemd voor de vervaardiging van alle soorten borstels, ongeacht van welke grondstof deze zijn vervaar digd, is verplicht om de volgende inlichtingen te verschaffen: Naam van onderneming; kantooradres, straat, huisnummer en gemeente. Vorm van de onderneming: N.V., vennoot* schap onder firma e. d.; namen van directeuren, firmanten of eigenaren. De benaming, waaronder de diverse artikelen in den handel worden gebracht. De prijzen, waarvoor de diverse artikelen in den handel 'worden gebracht, benevens vermel ding van de leverings- en betalingsvoorwaarden (franco of niet franco e. d.). Nummer, datum en autoriteit van eventueel vroeger verleende prijsvaststellingen, onder wel ke benaming of in welken vorm ook verleend. Een calculatie van de vervaardigde artikelen, groepsgewijs of van ieder afzonderlijk artikel, welke gesplitst dient te zijn naar ten minste de volgende factoren: materialen, loonen. onkos ten en winst. Deze calculatie geldt alleen niet voor fabrikanten van borstel waren De bovengenoemde gegevens dienen, afzonder lijk opgesteld, tezamen met een monster van ieder afzonderlijk artikel, waaraan een tabel is bevestigd, vermeldende: benaming van het pro duct, den tot dusver berekenden prijs, benevens naam en adres als bovenvermeld en verwijzende naar de bijbehoorende calculatie, voor 14 Fe bruari 1944 aan den gemachtigde voor de prijzen te Deventer, Bagijnstraat 1, te worden gezonden. NET DIENSTMEISJE gevr. v. d. en n. Meerder personeel aanw. Goede kost en salaris. R. JANSSEN. Pr. Maurits- laar 28, Zuiderhoutpark, Hrï. Spoed. Gevr. v. dir. in gez. m. 2 schoolg. k., 6, 10 j„ waarv. de Moeder ziek is, HULP v. d. en n. Aanm. tuss. 6 en 7 of na 9 u.: Overtonstr. 45, H.-N. Ook Zondag. Flinke JONGE WERKSTER gevraagd. Onverschill. welke dag, kl. gezin, 8,30 tot. 5 u. Hooimarkt 24. APPRETEUSE en aank. Ap- pieteuse gevr. bij le klas modiste. Br. onder no. 1784. Gevr. een besch. R.K. JUF FROUW in een groot dok tersgezin, zeer goede kost en hoog loon. Tegen 1 of 15 Fe bruari. Br. onder no. 1783. Gevraagd: STRIJKSTER, MANGELSTER en FLINKE MEISJES, hoog loon en ver goeding van tramgeld. Was scher ij G. RHEE Zn. Bleekersvaartweg 55. Hst. Fabriek v. tandheelkundige artikelen vr. direct EENIGE FLINKE JONGENS. circa 15 a 16 jaar, voor metaalafd. en chemische afdeeling. Er. onder no. 1786. •Tong Echtp. vraagt te huur: GEDEELTE VAN VILLA m. flinke kamers, of een ged. v. Heerenhuis. Bij voork. H.-Z. Br. onder no. 1750. OPENBARE VERKOOPING Op Donderdag 3 Febr. 1944 des middags te 2 uur in het Notarishuis te Haarlem, t.o. v. Notaris T. BRUYN Pz., van: De VILLA „Holster Duyne" met garage, bloemenkas, moestuin, bosch- en duin- grond en erf te Aerdenhout, gem. Bloemendaal aan den Mr. Enschedéweg 12, groot 7800 M2. Verhuurd tot 1 Mei 1945 voor f 2750 per jaar. Grondbelas ting f231,64. Bezichtiging Dinsd. en Don- derd. 24 uur uitsluitend tegen afgifte van toegangsbe wijs, dat ten kantore van gen. Notaris, Schouwburgstr. 28 te Haarlem verkrijgb. is. VERt OREN Dinsdagavond, na afloop schouwburg 1 HEEREMWANT echt tiigerbont. Tegen flinke belooning terug te bezorgen: PRAGER. Pieter de Hoogh- straat 4, Heemstede. Vereeniging der Notarissen te Haarlem Verkoopiokaal Notarishuis Dir.: W. N. Wolterink Biiderdijkstr. bij d. Zijieweg Haarlem - Telefoon 11928 KUNST- EN ANTIEKVEILING w.o fraaie Meubelen, -Chi- neesch, Japansch en Euro- peesch Porselein, Delftsch Aardewerk, Oude. romanti sche en moderne schilderijen, Juweelen, Zilverwerken, Ta pijten, Brons, Pendules, enz T.o.v. Notaris N. J. HOEF- LAKE te Haarlem, on Dins dag 8 en Woensdag 9 Febr. 1844 v.m. 10 uur. Kijkdagen: Zaterdag 5. Zon dag 6 en Maandag 7 Febr. '44 van 10 tot 4 uur. Catalogi zijn aan de beken de adressen verzonden en verkrijgbaar aan het Ver koopiokaal Notarishuis. WEKELIJKSCHE VERKOOPING IEDERE DONDERDAG 10 u. in de groote zaal van Hotel Café-Rest. De Leeuwerik, Kruisstraat 30 te Haarlem van MEUBILAIRE GOEDEREN Kijkdag: WOENSDAG van 104 u. Inbrengen of afha len van Goederen des Maan dags en Dinsdags van 94 u. Telef. 10514. Deurwaarder: J. KOLLENBERG; Veiling meester: J. P. G. KOK. Vanaf heden kunnen weer Goederen worden inge. bracht in gebouw „Rosé haghe", Hooi'manstraat 12 Haarlem, Telef. 14728. Veiling 9 Februari a,s. t.o, var Deurw. C. H. ERBRINK, Veilinghouder H. L. QUINT. BELANGRIJKE TAPIJTEN VEILING in KRASNAPOLSKY cp Maandag 14 Febr. a.s. 10,30 uur. Een bijzonder fraaie collectie Perzische en andere Tapijten zal in het openbaar tegen contant geld aar. het publiek worden ver kocht. Bijvoegingen, ook door Particulieren, dagelijks var, 95 uur, tot uiterlijk Dinsdag 8 Februari a.s. bij KEEMERS. Rokin 34. Am sterdam. Tijdelijk Telefoon 36033. Kijkdagen voor deze veiling Vrijdag 11, Zaterdag 12 en Zondag 13 Februari, telkens van 104 uur. Notaris W. H. VAN ARKEL te Haarlem zal op Donder dag 3 Februari a.s. des nam. 2 uur in het Notarishuis a. d. Bilderdijkstraat 1 te Haar lem publiek verkoopen: 1. Het CAFé met afz. BOV-- HUIS, Burgwal 58 zw./rd„ hoek Hagestr., te Haarlem, groot 0.76 Are. Verh. ben.: f 5 p. w.j boven onverh. Grondbelast. f38,50; straatb. f 23,40. 2. Het IIIIIS met afz. BOV.- HUIS en HUISJE daarachter, Burgwal 48 zw./rd., het Huis met afz. Bovenhuis en poort. Burgwal 46 zw./rd. en daar achter gelegen aan de Beeksteeg uitkomend ter- trein met daarop staande schuren, samen groot 8,63 A. Totaal verh. a f 31 p. week. Grondbel. f 81,88; straatbe last. f35 70. 3. Het HUIS en erf Burgwal 71 te Haarlem, groot 0.67 A. Verh. a f 4,p. w. Grondb. f 15.28: straatbelast, f 5,42. 4. Het HUIS on erf Klaver- straat 6 te Haarlem, groot 0.89 Are. Verh. f 4.- p. week Grondbelast. f 16.85; straat belast. f 5.61. Aanv. na betaling koopsom men vóór of op 16 Maart 1944. Bezicht. Dinsd. en Dond. 2—4 uur. Inl. bij den Notaris, Jansweg 52. INBOEDEL VEILING Verkooplokaal HENK LEISING Zoetestraat voor de op 1 Februari 10 uur te houden hoogst belangrijke Verkooping ten overstaan v. Deurw. C. H. ERBRINK, van Ameublementen, Slaapka mers, Divans, Dressoirs, Buf fetten, Kasten, Bedden, klein goed enz. enz. kijkdag Maandag 31 Jan. v. 104 uur. Nette goederen kunnen nog worden toege voegd. Een boodschap en het vordt gehaald. Nadere in: lichtingen en opdrachten bij Beëed. Makelaar HENK LEISING. Privé adres: Klop- persingel 147. Zeg het voort! Zeg het voort! VEILINGLOKAAL HAARLEM-NOORD Schotcrweg 34, bij Frans Hals Woensdag 2 Febr. a.s. zeer belangrijke Meubilair-vei- ling o. 1. van Deurwaarder ,1. v. WIJNGAARDEN. Ver kocht zullen worden compl. Slaapkamer, Litsjum., dres soirs, blanke- en eik. bureaux 1- en 2-pers. bedden en ledi kanten en Ameublementen; huiskamers, piano, electr. giamofoon. scandalli accor deon, 120 bassen. Gouden en Zilveren voorwerpen. Kris tal. glas- en aardewerk, enz. Kijkdagen: Maandag 31 Jan., van 95 u. en Dinsdag 1 Febr. van 102 uur. Er kunnen nog eenige nette Goederen gehaald of ge bracht worden. Veilinghot'" ders PH. ROST en P. STOK MAN, Tel. 21304, na 5 uur. 17916.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 3