Haarlemsche Courant Verscheidene Sovjetdivisies bij Pogrebisjtsje uiteengeslagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Duikbooten boeken succes tegen vijandelijke convooien Vergrooting der Geallieerde druk op Spanje verwacht. 289e Jaargang No. 26 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. Ï0724, Redactie 10600 Postgiro 134956 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 13230 Hoofdredacteur: F. C„ Derks Dinsdag 1 Februari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukker^: Z. B. Spaarne 12. Tel. ï27Sf Kantoor iJmuiden: ïtembrandtlaan 5S* IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K im Bolsjewisten verloren in dit gebied van 24 tot 50 Januari 6500 ge. vangenen, 8000 dooden en een groote hoeveelheid oorlogsmateriaal. In Zuid-ltalië krachtige aanvallen der Geallieerden. Bij Duitsche tegenaanvallen werden verscheidene penetraties opgeruimd. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk gin gen de bolsjewisten met verscheidene divisies infanterie, door pantserwagens en slagvlieg tuigen ondersteund, tot den aanval over. Zij werden tot op een penetratie, waarop een tegenaanval wordt ondernomen, met zware verliezen afgeslagen. Terwijl ten Noordwesten van Kirowograd talrijke vijandelijke aanvallen werden afge slagen, duren ten Zuidwesten van Tsjerkassy en ten Zuidoosten van Belaja-Zerkow de zware gevechten met opdringende vijandelijke gevechtsgroepen voort. Door aanvallen van onze pantserformaties leden de bolsjewisten zware verliezen. Bij de aanvalsgevechten in het gebied ten Zuiden van Pogrebisjtsje van 24 tot 30 Januari 1944 sloegen troepen van het leger en de Waffen-S.S. onder bevel van den generaal der pantsertroepen Huber, doeltreffend gesteund door formaties van de luchtmacht, meer dan tien bolsjewis tische divisies infanterie en verscheidene pantserkorpsen uiteen. De bolsjewisten verloren in deze periode 6500 gevangenen en meer dan 8000 dooden. 700 pantserwagens en stukken stormgeschut, 680 stukken geschut, 340 pantsergeweren, ver scheidene honderden auto's alsmede talrijke anders wapens en ander oorlogstuig werden vernietigd of buitgemaakt. De Westfaalsche 16de pantserdivisie onder bevel van generaal- majoor Back en een onder bevel van luite nant-kolonel Bake staand zwaar pantser regiment hebben zich hier bijzonder onder scheiden. Tusschen Pripjet en Beresina werden ook gisteren alle bolsjewistische doorbraakpogin gen in hevige gevechten afgeslagen. Enkele plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. Tusschen Ilmenmeer en de Finsche Golf konden de bolsjewisten ondanks plaatselijke afweersuccessen van onze troepen in ver scheidene sectoren opnieuw terrein veroveren. De zware afweergeveehten in dit gebied duren met onverminderde hevigheid voort. Onderofficier Herbert Müller van een zware pantserafdeeling schoot tijdens deze gevech ten met zijn „Tijger" 25 bolsjewistische pant serwagens stuk. In Zuid-ltalië ging de vijand van het lan- dingshoofd van Nettuno uit met sterke infan terie- en pantserstrijdkrachten tot den aanval naar het Noorden en Noordoosten over. Tegelijkertijd voerde hij aan het Zuidelijke front zijn aanvallen, in het bijzonder in het gebied Minturno-Cassino, tot groote hevig heid op. De successen van deze krachtsinspan ning van den vijand waren gering, des te grooter echter zijn verliezen. Verscheidene penetraties in ons voornaamste gevechtster rein werden door vastberaden tegenaanvallen opgeruimd, op andere plaatsen wordt nog gestreden. Meer dan 900 gevangenen vielen in de handen van onze troepen. Luchtaan vallen op onze vliegvelden in Noord-Italië kostten den vijand 18 vliegtuigen, die door onze jagers en luchtdoelartillerie werden neergeschoten. Op 30 Januari des ochtends drongen Ame- rikaansche bommenwerpers tot boven het gebied Brunswijk-Maagdenburg door. Door bommen ontstonden op enkele plaatsen schade en geringe verliezen onder de bevolking. In weerwil van de moeilijke omstandigheden voor de afweer werden in hevige luchtge vechten 26 vijandelijke vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Zondagavond vielen de Brit- sche terreurbommenwerpers uitgestrekte ge bieden van de Duitsche hoofdstad aan, waar door zware schade ontstond in woonwijken, aan cultuurmonumenten, sociale instellingen en openbare gebouwen. De bevolking leed verliezen. Volgens tot dusver ontvangen rap porten werden 44 vijandelijke bommenwerpers vernietigd. Enkele storingsvliegtuigen wier pen bommen neer in WesJ-Duitschland. Het vijandelijke ravitailleeringsverkeer, in het bijzonder een in de Noordelijke IJszee naar Moermansk varend, zeer krachtig beschermd convooi, werd door onze duikbooten met succes aangevallen. Vijf schepen met een inhoud van 32.000 brt, tien torpedojagers en convooivaar- tuigen, alsmede drie landingsbooten wer den tot zinken gebracht. Drie vliegtuigen werden neergeschoten. Aangenomen kan worden dat andere getroffen torpedoja gers, waarvan het zinken niet meer kon worden waargenomen, vernietigd zijn. Voorstel van Int. Roode Kruis aan Washington en Tokio. Het Internationale comité van het Roode Kruis deelt mede: Het Internationale comité van het Roode Kruis streeft er naar om alles toe doen wat binnen zijn bereik ligt om bij te dragen tot een uitbreiding en intensi- veering van zijn actie ten gunste van de krijgsgevangenen en geïnterneerde burgers van alle oorlogvoerende landen. Aan den anderen kant stelt het pogingen in het werk om met het oog op de beide strijdende par tijen op absoluut gelijke wijze zonder on derscheid te werken. In dezen geest en met het oog op de beteekenis van zijn taak, die het in het kader van den oorlog in het Verre Oosten heeft, heeft het de regeerin gen te Washington en Tokio kennis gegeven van zijn plan om de toestemming dezer regeeringen voorbehouden gelijktijdig bijzondere missies naar de Ver. Staten en naar Japan te zenden. Het Internationale comité van het Roode Kruis probeert hier door tevens zijn direct contact met de re geeringen en de nationale Roode Kruisver- eenigingen te verdiepen en ook de activiteit van zijn permanente delegaties te ver- grooten. KORT NIEUWS. De vice-premier van de Grieksche ex territoriale regeering in Cairo, Reussos, is op eigen verzoek afgetreden. De oorzaak is niet bekend, doch men weet, dat Reussos deze stap al eenigen tijd heeft overwogen. De over de rivier Dos Antas loopende brug, de grootste van Zuid-Amerika, is in gestort. Talrijke personen zijn gedood en ge wond. Ter gelegenheid van de herdenking van het elfde jaar der machtsovername door den Fiihrer had Zondag in het Concert gebouw te Amsterdam een groote bijeenkomst plaats. Een over zicht van de zaal, die gevuld was met leden der Partij en Weermacht. (A. Stapf/Pax c) KORT NIEUWS Er zullen zich 25 Uruguaysche officieren aanslui ten ibij de Brazt- liaansche troepen. De Finsche re geering heeft be sloten dat alle loonen met 4 pro cent zullen wor den verhoogd. Het Zweedsche vakverbond voor arbeiders in de metaalindustrie heeft een bepa ling opgeheven, waarbij het ver boden was dat leidende posities in den bond door communisten wa ren bekleed. Hevige gevechten bij de Marshall-eilanden. Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat sedert 30 Januari hevige gevechten plaats vinden tusschen Japansche vlootstrijd- krachten en vlootstrijdkrachten der Geal lieerden, die de Marshall-eilanden trachtten aan te vallen. Japansche marinevliegtuigen deden op 29 Januari een geslaagden aanval op een vijandelijk convooi in de nabijheid van Finchhaven. Andere formaties vielen militaire doelen bij Kaap Marcus en Nieuw- Engeland aan. Bevorderingen bij de Duitsche weermacht. De Fiihrer heeft den 30sten Januari de volgende bevorderingen afgekondigd: Tot generaloberst werden bevorderd: de chef van den staf van de weermachtsleiding, generaal der artillerie Jodl: de chef van den generalen staf van het leger, generaal der infanterie Zeitzler, de opperbevelhebber van een leger, generaal der pioniers Janecke en de opperbevelhebber van een leger, ge neraal der infanterie Weiss. Jean Giraudoux overleden. De bekende Fransche letterkundige Jean Giraudoux is Maandag op 62-jarigen leef tijd in zijn woning te Parijs overleden aan de gevolgen van een urinevergiftiging. Major prins zu Sayn-Wittgenstein, com modore van een eskader nachtjagers, die in een nachtelijken strijd tegen vijande lijke terreurvliegers bij zijn 83ste over winning in den nacht den heldendood vond. (Hoffmann/Stapf Pax c) Joegoslavisch voorstel aan Moskou. Naar de Londensche correspondent van Morgons Tidningen verneemt, heeft de Joegoslavische emigrantenregeering te Cairo de Sovjetregeering voorgesteld, een Sovjet-Joegoslavisch pact te sluiten naar het voorbeeld van het pact tusschen „Tsje- choslowakije" en de Sovjet-Unie. Het voor stel zou door het Sovjetvolkscommissariaat van buitenlandsche zaken evenwel koel zijn opgenomen, zoodat men moet verwachten, dat hieraan in de tegenwoordige omstandig heden geen verder gevolg zal worden ge geven. In politieke kringen te Berlijn neemt men met belangstelling hiervan kennis, vooral daar Reuter het blijkbaar van Stalin af komstige antwoord verspreidt, dat deze niets te maken wil hebben met de uitgewe ken Joego-Slavische regeering. Moskou volgt dus tegenover deze uitgeweken regee ring, zoo verklaart men te Berlijn, onver schillig wat er achter dit gerucht steekt, precies dezelfde politiek als tegenover de Poolsche. Plannen voor een Sowjet- commonwealth? De Londensche Zondagsbladen behelzen volgens „Svenska Dagbladet" commentaar op het onlangs door het centraal comité der communistische partij genomen besluit, den buitenlandsehen dienst der Sovjet-Unie te reorganiseeren en in dit verband wijzi gingen aan te brengen in de Sovjet-grond wet. Volgens den Londenschen „Observer" zijn deze plannen gericht op de stichting van een „Sovjet-commonwealth". Daardoor zou, zoo schrijft het Engelsche blad, de Sov jet-Unie in internationale commissies door verscheidene afgezanten vertegenwoordigd zijn. Moskou zou, aldus „Svenska Dagbla det", hetzelfde aantal vertegenwoordigers kunnen opeischen als het Britsche Impe rium. Een desbetreffend hervormingsvoorstel zou reeds aan de thans plaats hebbende ver gadering van den oppersten raad der Sov jet-Unie zijn voorgelegd. Naast het vraag stuk van eigen ministers van buitenlandsche zaken der tot de Sovjet-Unie behoorende republieken zal daarbij ook de kwestie van blieken zal daarbij ook de kwestie van eigen ministers van defensie onderzocht worden. Zoolang deze oorlog duurt zal er evenwel in het geheel geen decentralisatie van het militaire apparaat der Sovjet-Unie te verwachten zijn. Daarentegen zou de reorganisatie van den buitenlandsehen dienst der Sovjet-Unie terstond kunnen worden uitgevoerd en van groote practiscue beteekenis kunnen zijn. Volgens deze berichten, aldus de meening te Berlijn, zouden de grootere republieken van de Sowjet-Unie eigen diplomatieke ver tegenwoordigingen in bepaalde staten krijgen, waarvan, zooals in een dóór Reuter verspreid bericht gezegd wordt, ook invloed op het PoolschSo wj et- Russische conflict zou kunnen uitgaan. Nauwkeurig genomen, zoo verklaart men te Berlijn, betreft het een nieuwe truc van Stalin, een spel met verwisselde rollen, daar ook dergelijke diplomatieke vertegenwoor digers van zoogenaamd autonome Sowjet- republieken hun instructies uitsluitend van Moskou zouden krijgen. De belangstelling echter, die men in Lon den voor dit plan juist in verband met het Poolsch-Sowj et-Russische conflict toont, schijnt erop te duiden, dat Engeland in deze regeling een mogelijkheid ziet, zich te bevrijden van zijn zorgen over de Atlanti sche Charta, waarop door de Polen een be roep wordt gedaan en Stalin de door hem verlangde brug te doen bouwen voor de oplossing van de Poolsche kwestie. WERP GEEN „SCHERP" TUSSCHEN DE AARDAPPELSCHILLEN. De Britsche berichtendienst publi ceert het volgende bericht van den di- plomatieken correspondent van de Evening Standard, waaruit duidelijk blijkt, dat Engeland en de Ver. Staten van plan zijn -hun druk op Spanje nog te versterken. De correspondent beweert Zaterdag ver nomen te hebben, dat Groot-Brittannië ten vervolge op de stopzetting der Amerikaan- sche olieleveranties soortgelijke maatrege len tegen Spanje zal nemen. „Daarmede", aldus wordt verder gezegd, „kan slechts één ding bedoeld zijn, de stopzetting der leve ranties van tarwe en steenkool uit Britsche bronnen aan Spanje". Uit berichten uit Washington blijkt ver der, dat eventueel nog andere verbruiks- goederen voor Spanje geblokkeerd zullen worden. De Londensche pers noemt het olie-em bargo een „eerste waarschuwing aan Franco". Vernon Bartlett schrijft in Daily Express Wij zullen Franco een maand den tijd geven, over de koers van zijn toekomstige politiek te beslissen. De tegen Spanje ge nomen maatregel is een uitvloeisel van een te Washington en Londen genomen ge meenschappelijk besluit. Gedurende de maand Februari zal de buitenlandsche poli tiek van Spanje met groote aandacht wor den waargenomen". De opheffing der petroleumleveranties is weliswaar door de Vei-, Staten als land van afzending afgekondigd, „Deze maatregel is echter oorspronkelijk aan een Britsch ini tiatief te danken. Mét dezen maatregel wordt in het licht gesteld, aldus dit bericht, hoe volkomen eensgezind Londen en Washing ton zijn in'hun gemeenschappelijke politiek jegens Spanje, Bescherming tegen oorlogsschade. Eenige raadgevingen ten aanzien van administratieve gegevsns en kantoor- machines. De ervaringen opgedaan in de laatste jaren ten aanzien van schade, welke door oorlogs handelingen kan worden toegebracht aan be langrijke archiefstukken, fabricagegegevens, teekeningen en dergelijke alsmede aan moei lijk te vervangen kantoormachines, hebben allerwegen de vraag doen rijzen hoe men op doelmatige wijze deze schade zooveel moge lijk kan beperken. Aangezien het van het allergrootste belang is voor het Nederlandsche bedrijfsleven dat alle maatregelen worden genomen teneinde ons economisch apparaat zoo goed mogelijk door eventueele moeilijkheden heen te bren gen, volgt hieronder een kort overzicht van een aantal maatregelen, die ten aanzien van de bovengenoemde gegevens en machines aanbeveling verdienen. Indien een zoogenaamde schaduw-admini- stratie kan worden ingericht, welke elders wordt opgeborgen, verdient dit zeker aan beveling. In ieder geval dient men elders af schrift te bewaren van de belangrijkste ge gevens. Het overbrengen van de afschriften of van de geheele schaduw-administratie geschiede steeds zoo, dat nooit 's nachts of langen tijd achtereen de oorspronkelijke gegevens en de afschriften zich- op dezelfde plaats bevinden. Voor zoover bepaalde gegevens niet elders kunnen worden opgeborgen, verdient het aan beveling deze zoo mogelijk in brandkasten op te bergen in de kelderruimten. Over het algemeen is gebleken, dat vaak de kelder ruimten, zelfs bij totale vernietiging van het gebouw, bescherming boden mits de voor werpen in behoorlijke brandkasten waren opgeborgen. Het is daarentegen gebleken, dat bij uitbranden van een gebouw de brand kasten in de ruimten buiten de kelders niet voldoende tegen verkoling van stukken kon den waarborgen. Ook de schrijf- en kantoormachines brenge men na gebruik zoovele mogelijk in de kelder ruimten, liefst in kluizen of brandkasten, zoo daartoe plaats is. Kantoormachines, welke niet doorloopend gebruikt worden, kunnen wel licht elders, bijvoorbeeld buiten de centra der groote steden, worden opgeslagen evenals groote hoeveelheden formulieren en ander» kantoorbehoeften. Afdeelingen, welke werken met niet verplaatsbare machines, brenge men zooveel mogelijk in de kelderruimten onder. Het personeel dient te weten, waar het bij vernietiging of niet bereikbaar zijn van be drijf of kantoor zich om inlichtingen dient te vervoegen of op welke wijze mededeelingen gedaan zullen worden. Tenslotte dienen natuurlijk steeds voldoende voorraden brandbluschmiddelen (zand, water, brandbluschmiddelen) alsmede luchtbescher mingsmiddelen (gas- en rookmaskers) aan wezig te zijn. DE DIJKDOORBRAAK BIJ WERKENDAM. Naar aanleiding van de overstrooming van de Biesbosch bij Werkendam vernemen wij van bevoegde zijde nog het volgende Ondergeloopen zijn enkele Biesboschpolders, deels weiland, deels bouwland, ter grootte van eenige honderden hectaren. Tengevolge van den storm, eenige dagen geleden, Is de kade van den Keizersguldenwaard polder over een lengte van plm. 80 meter doorge broken. Deze kade moest het water keeren van de Beverd, een zijtak van het Steursgat, een flink vaarwater, dat de Biesbosch van het Zuiden uit naar Werkendam doorsnijdt. Ook in het Westelijk deel van de Biesbosch is een polder, de Jantjesplaat, ondergeloopen. De gevolgen van de doorbraak in dit toch reeds zeer waterrijke gebied zijn op zichzelf dan ook gelukkig niet ernstig. Wel zal zoo spoedig mogelijk aan het herstel van de door gebroken kade moeten worden gewerkt en het land worden drooggemalen,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1