Haarlemsche Courant Sovjetaanvallen in de Zuidelijke sectoren afgeslagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland In Januari 806 vliegtuigen in het Westen neergeschoten. Meer dan 600 Duitsche vliegtuigen boven Londen. Toenemende strijd in Zuid-ïtalië verwacht. 289e Jaargang No. 27 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10721, Redactie 10600 Postgiro 131958 Haarlemsctae Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C, Derks Woensdag 2 Februari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z.^B. Spaarne 12. Tel, 1271S Kantoor IJmuiden: Kembrandtlaan 35, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K \7ST, Hevige gevechten bij Nowograd-Wolynsk en tusschen llmenmeer en de Finsche Golf. In de afgeloopen maand 28 torpedojagers en 51 koopvaarders (178.000 brt.) tot zinken gebracht. Het weermachtbericht van Dinsdag luidt: Aan het bruggehoofd van Nikopol en ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk mis lukten sterke doorbraakaanvallen der bols jewisten. 81 vijandelijke pantserwagens werden stukgeschoten. Ten Noordwesten van Kirowograd werden ook Maandag alle vijandelijke aanvallen afgeslagen. Door een nieuwen aanval van onze pantserformaties leden de bolsjewis ten opnieuw zware verliezen. Ten Zuid westen van Tsjerkassy en ten Zuidoosten van Belaja Zerkof sloegen onze troepen dikwijls in tegenaanval talrijke aanvallen der bolsjewisten af. Ten Zuiden van Pogrebisjtsje werden bij de zuivering van het in de voorgaande dagen veroverde terrein talrijke gevangenen ge maakt en een aantal vijandelijke pantserwa gens stukgeschoten. Ten Zuidwesten en ten Westen van Nowo grad-Wolynsk zijn hevige gevechten met vrij sterke vijandelijke strijdkrachten gaande, die in enkele sectoren terrein konden veroveren. Terwijl ten Zuiden van den Pripjet aanval len van Duitsche formaties in weerwil van taaien vijandelijken tegenstand en buitenge wone terreinmoeilijkheden tot diep in de vijandelijke linies voerden, bleven tusschen Pripjet en Berezina bij afnemende gevechts activiteit vrij zwakke bolsjewistische aanval len zonder succes. Ten Noordwesten van Wi- tebsk en ten Noorden van Newel viel de vijand door'pantserwagens en slagvliegtuigen onder steund, herhaaldelijk doch tevergeefs aan. In de nog voortdurende zware afweergevechten tusschen het llmenmeer en de Finsche Golf drongen de bolsjewisten in verschillende sec toren verder door. Onze gevechtsgroepen bo den verbitterden tegenstand en brachten den bolsjewisten steeds meer, in het bijzonder bij plaatselijke tegenaanvallen zware verliezen toe. Het tweede bataljon van het regiment grenadiers 132 onder bevel van kapitein Neu- bert, heeft zich in deze gevechten bijzonder onderscheiden. In Zuid-Italië namen de gevechten als ge volg van de van beide zijden in den strijd geworpen nieuwe strijdkrachten in hevigheid toe. Bij Nettuno zette de vijand zijn sterke aanvallen naar het Noorden en Noordoosten voort. Zijn doorbraakpogingen stortten in zware gevechten bloedig ineen. Aan het Zui delijke front in het gebied van Minturno Castelforte beperkte de vijand zich als gevolg van zijn zware verliezen van Maandag tot plaatselijke aanvallen. Terwijl de Monte Juga na harden strijd op nieuw verloren ging, werden bij Cassino sterke aanvallen afgeslagen en ten Westen van San Elia verscheidene hoogten in een tegenaanval heroverd. Aan de Adriatische kust stortte een door pantserwagens ondersteunden aanval van den vijand in het geconcentreerde afweer- vuur ineen. Op 31 Januari des ochtends hebben Duitsche motortorpedobooten aan de Engelsche kust van een krachtig beschermd convooi 2 schepen met een inhoud van 5o00 brt. en een bewakings vaartuig tot zinken gebracht. In den strijd tegen de Britsch-Amerikaan sche ravitailleeringsvloot hebben marine en luchtmacht in de maand Januari 31 koopvaar dijschepen met een inhoud van 178.000 brt. tot zinken gebracht. 51 andere schepen met een inhoud van 249.000 brt. werden door bom- en torpedotreffers zoo zwaar beschadigd, dat aan genomen kan worden dat vele dezer schepen verloren zijn gegaan. Aan vijandelijke oor logsschepen werden 28 torpedojagers, 4 duik- booten, 2 bewakirfgsvaartuigen en 10 landings vaartuigen tot zinken gebracht. 3 kruisers, 6 torpedojagers en 25 landingsvaartuigen wer den zoo zwaar beschadigd, dat aangenomen kan worden, dat ook een deel van deze sche pen verloren is gegaan. Boven de bezette gebieden in het Westen en het Duitsche rijksgebied werden in de afge loopen maand 806 Britsch-Amerikaansche vlieg tuigen neergeschoten, waarvan 665 vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige bommen werpers, bij. terreuraanvallen op het Duitsche rijksgebied. Versterking van Britsche luchtafweer noodzakelijk geacht. Meer dan 600 Duitsche vliegtuigen heb ben in de aanvalsnachten van 20 op 21 en van 28 op 29 Januari de stad Londen met bommen van allerlei kaliber aangevallen. Nog geen vier procent van de Duitsche groote bommenwerpers ging bij dezen aanval ver loren, Van welingelichte Duitsche zijde wordt verklaard, dat dit geringe verlies waarschijn lijk is veroorzaakt door het feit dat de Engel sche verdediging door deze aanvallen is ver rast. De resultaten van deze groote aanvallen werden door Berlijn „bevredigend" genoemd. Zaterdagavond heeft een artillerieduel van twee uren over het Kanaal plaats gehad. Het begon van Engelsche zijde op het oogenblik dat de Duitsche vliegtuigen, die een aanval op gebieden in Zuid-Engeland hadden onderno men, op den terugweg waren. De Amerikaansche generaal-majoor Doolittle commandant van het achtste Amerikaansche luchteskader en leider van den eersten raid op Tokio, is dezer dagen in Engeland aangeko men. De luchtafweer van Londen en eenige an dere Engelsche steden zal worden versterkt. Eenige afdeelingen van de hulpdiensten van de homeguards zullen den militairen afdee lingen, belast met de verdediging, worden toegevoegd. Churchill over den komenden strijd. In een brief aan den regeeringscandidaat voor een komende tusschentijdsche verkiezing heeft Churchill geschreven, dat de op de re geering drukkende lasten nooit zwaarder ge weest zijn dan thans. Er worden groote sla gen uitgevochten, waarbij de krijgskans nu een aan de eene, dan weer aan de andere zij de is. Nog grootere slagen, die van invloed zouden zijn op het geheele Engelsche leven, staan ons te wachten. Plannen op het gebied van de buiten- en de binnenlandsche politiek, zooals een kabinet tevoren maar zelden in de geschiedenis heeft leeren kennen, stormen op Engeland los. Turksche stad door aardbeving vernield. Een aardbeving van 50 seconden heeft de Turksche stad Gerede, die 25.000 inwoners telt, vernield! De aardschokken werden in geheel Turkije waargenomen. Voor zoover tot dusver vaststaat, zijn te Gerede 103 menschen om het leven gekomen en 90 gewond. Duitsche spoorweg, en vliegtuig, leveranties aan Turkije. Op grond van het zoo juist tusschen Turkije en Duitschland afgesloten verdrag zullen bin nenkort 3 locomotieven en 130 goederenwagens aan Turkije worden afgeleverd. Ook zal Tur kije uit Duitschland verkeersvliegtuigen ont vangen daar het binnenlandsche luchtverkeer in Turkije belangrijk zal worden uitgebreid. In de komende lente zal de eerste inter nationale door Turksche piloten gevlogen luchtlijn worden geopend, n.l. van Istanboel over Ankara naar Lydia bij Jeruzalem. Een van zijn 600sten tocht naar het vijandelijk gebied terug gekeerde boordtelegrafist in een jachteskader wordt door zijn kameraden hartelijk gelukgewenscht en met een krans geëerd. (PK Niermann O/H P. c) Tot nieuwen vorzitter van de Britsche Labour- partij is benoemd de vrouwelijke afgevaardigde El len Wilkinson, de parlementaire se cretaresse in het ministerie voor inwendige veilig heid. Eve Curie is te Algiers aangeko men en met den. graad van luite nant in dienst ge steld van den g"- neralen staf vau generaal Delattre de Tassigny. President Lo pez van Columbia heeft zijn hand- teekening gezet onder het pact van de verbonden mogendheden, waardoor Colum bia als 34ste mo gendheid tot dit pact toetreedt. Winterslag voor Leningrad. De Bolsjewisten zijn doorgedrongen. Op een veld is achter een helling een werper-batterij in stelling gegaan, die thans wordt gelaöïn, om met haar verderfzaaiende munitie den tegenaanval van de grenadiers voor te bereiden. (PK Knirsch HH/St. P. C) KORT NIEUWS De Fransche secretaris-gene raal voor propa ganda Paul Crey- sel en de commis saris-generaal voor de krijgsge vangenen André Masson hebben te Vichy hun ontslag aangeboden. Een skipa trouille van de Hongaarsche Le- vente, die de Horthy-spits bij Borsa wilde be klimmen, is door een lawine over vallen en bedol ven; 15 skiloopers zijn omgekomen. De rector van de El Azhar uni versiteit te Caïro is afgetreden uit protest tegen de sluiting der uni versiteit Hevige gevechten gaande. In Zuid-Italië neemt de strijd nu steeds in hevigheid toe. De afweerslag om Cassino aan het Zuidelijke front blijft voortduren. Van Duitsche zijde heeft men er rekening mede gehouden dat de Geallieerden tot groote offers bereid zijn om hier de Duitsche stel lingen te doorbreken. Ook aan den Oostelijken vleugel duiden hevige artillerieduels het begin van een groote slag aan. Bij Nettuno zelf zijn de Geallieerden in den loop van Maandag met sterke strijd krachten in de richting Aprilia en Zisternia tot den aanval overgegaan. Het is tot zware gevechten gekomen waarbij de Geallieerden groote verliezen aan gesneuvelden en ge vangenen hebben geleden. De commentator der B B. C. Thomas Cadet heeft verklaard dat men ook na de landing bij Netturno niet op een snelle beslissing in Italië moet rekenen. De groote slag aan het landingshoofd ten Zuiden van Rome heeft langer op zich laten wachten dan men in het algemeen had verwacht. De Duitsche verde diging heeft intusschen zeker niet stil ge zeten, zoodat de waarschijnlijkheid dat de komende gevechten een verbitterd karakter zullen dragen, zeer groot is. Cadet stelt aan het eind van zijn commentaar de vraag of onder deze omstandigheden nog wel van een „verrassing valt te spreken". Britsche ambassadeur te Madrid bij Franco. Algemeene verkiezingen in Spanje? Het Spaansche persbureau heeft uit semi-officieele bron vernomen, dat de Spaansche regeering algemeene verkie zingen heeft uitgeschreven. Een dienover eenkomstig decreet zal in de komende dagen worden gepubliceerd. Volgens een bericht van den diplomatieken medewerker van Reuter heeft de Britsche ambassadeur te Madrid, Sir Samuel Hoare, tijdens het afgeloopen weekeinde een onder houd gehad met generaal Franco. De confe rentie was een week geteden door Sir Samuel aangevraagd en men kan aannemen dat zij in samenhang staat met de diverse gebeur tenissen, die den laatsten tijd de Engelsch- Spaansche verhouding vertroebelen. De hertog van Alva, ambassadeur van Spanje te Londen, is te Madrid aangekomen. Hij heeft de reis per vliegtuig gemaakt, via Lissabon. In de berichtgeving van de Engelsche nieuwsagentschappen komt openlijk de druk tot uiting, dien de Engelsche en de Ameri kaansche regeering op Spanje pogen uit te oefenen. Naar de diplomatieke correspondent van Exchange Telegraph meldt hebben de laatste drie dagen niet minder dan drie be sprekingen van de ambassadeurs van Lon den en Washington met de verantwoordelijke staatslieden van Spanje te Madrid plaatsge vonden. Deze diepgaande besprekingen heb ben, naar het Engelsche bureau onderstreept ondubbelzinnig den „ernst van den toestand" bewezen. Verder wordt meegedeeld, dat een openbare verklaring van Eden in het Lager huis te verwachten is. Met het oog op de aankondiging der Ver. Staten inzake het staken van de leveranties olie aan Spanje in de maand Februari, heb ben de Spaansche autoriteiten nieuwe bepa lingen inzake de toewijzing van petroleum en benzine uitgevaardigd. Volgens deze nieu we bepalingen krijgen particuliere auto's deze maand geen toewijzing voor benzine. Mexicaansche hulptroepen. Naar de Mexicaansche minister van bui- tenlandsche zaken heeft medegedeeld strij den thans ruim 14.000 Mexicanen aan Ge allieerden kant aan de verschillende fronten. Verkiezingen in Bolivia. De Boliviaansche regeering deelt mede dat er binnenkort in Bolivia algemeene ver kiezingen zullen worden gehouden. Chef der Polen te Londen naar Washington. Mikolajziyk, de „Minister-president" var» het Poolsche emigrantencomité, zal zich op uitnoodiging van president Roosevelt en Cordell Huil naar Amerika begeven. In Poolsche kringen te Londen wordt niet verwacht, dat het bezoek van langen duur zal zijn. Wel wordt aan het bezoek zeer groote beteekenis gehecht. De berichten volgens welke Moskou een zekere decentralisatie van den opbouw van den staat in het plan zou hebben door het verleenen van grootere zelfstandigheid aan de afzonderlijke republieken die deel uit maken van de Sovjet-Unie, en wel op het gebied van de buitenlandsche politiek en van de landsverdediging, heeft in de Pool sche en Baltische kringen te Londen groote belangstelling gewekt. Men is in deze krin gen geneigd, die berichten te beschouwen als een schaakzet van politiek-propagan- distischen aard, die een dubbel doel na streeft nl.: den burgers der Baltische staten de voorgenomen inlijving bij de Sovjet-Unie min of meer te verzoeten en ten tweede: een basis te scheppen, waarop naar de opvatting van de Sovjets, de Westelijke mogendheden gemakkelijker met een dergelijke inlijving zouden kunnen instemmen. Inzake de aangekondigde grondwette lijke reorganisatie van de Sovjet Unie tot een „Commonwealth" naar Britsch voor beeld, schrijft de Curentul, dat het doel van deze wijziging is de vorming eener Sovjet- Unie, waartoe de Baltische landen, Polen, Tsjecho-Slowakije, Bulgarije en Joegosla vië „vrijwillig" als z.g. souvereine staten zullen toetreden. De politiek van Peter den Grooten heeft nooit een ijveriger vertolker gevonden dan Stalin. De Sowjets bij de massagraven te Katyn. Politieke kringen (e Berlijn verklaren, dat geen uitdrukking krachtig genoeg is om de comedie te karakteriseeren, die de bolsje wisten bij de massagraven van Katyn op touw hebben gezet. Volgens radio-Moskou hebber» officieren en manschappen van het aan bols jewistische zijde onder bevel van generaal- majoor Berling strijdende z.g. Poolsche corps Zondag aan de door de bolsjewisten in h;t bosch van Katyn vermoorde Poolsche offi cieren tijdens een godsdienstoefening te veld3 de „laatste militaire eer" bewezen. Aan de graven werden door Poolsche commandanten kransen neergelegd. Generaal-majoor Berling heeft, naar in het bericht uit Moskou wordt gezegd, in een toe spraak de bolsjewistische bewering, dat deze Poolsche officieren slachtoffers geworden zouden zijn van de Duitschers, overgenomen. Moskou en de in zijn dienst staande Pooische handlangers hebben hier het toppunt van de reeds aan sadisme grenzende schaamteloos heid bereikt, zoo luidt het oordeel van toon aangevende Duitsche kringen. VROUW WILD® HAAR SCHOONMOEDER VERGIFTIGEN. Buurvrouw werd bijua liet slachtoffer Twee kinderen kwamen dezer dagen bij vrouw J. W. te Zevenbergen een broodje brengen, dat zij van een onbekende vrouw hadden gekregen om naar haar te brengen. Vrouw W. tastte in het duister wie de milde geefster wel zou zijn, doch draalde niet lang en at een stukje van het brood. Onmid dellijk daarop werd zij onwel en de ont boden geneesheer constateerde vergifti gingsverschijnselen. De politie, die een on derzoek instelde, nam een stuk papier ia beslag, waarin het broodje verpakt was ge weest. Dit spoor leidde naar Breda en van daar uit naar het naburige Zevenbergschen- hoek. Hier slaagde men er in de daderes te arresteeren. Het bleek te zijn vrouw A. V. Te haren huize vond men het ontbrekende stuk pakpapier, alsmede korrels rattenkruid en een pan, waarin het brood gebakken was. Spoedig legde zij een bekentenis af: zij had haar schoonmoeder, die vlak naast het slachtoffer* woont, willen vergiftigen om zoodoende aan haar huisje te komen. De kinderen hadden het broodje echter aan het verkeerde adres afgegeven. De toestand van het slachtoffer is bevre digend. De daderes is overgebracht naar het Huis van Bewaring te Breda.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1