Haarlemsche Courant Zware afweerstrijd bij Dnjepropetrowsk. Nieuwsblad voor Noord-Holland Afweersucces tusschen Pripet en Berezina Rowno en Luzk ontruimd. Nieuwe Molotof-Cocktail" Bezorgdheid te Washington. 289e Jaargang- No. 29 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10680 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bitkantoor, Soendapletn Tel. sass Hoofdredacteur: F, C. Berks Vrijdag 4 Februari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor XJmuiden; Rembrandtlaan IJmuiden-Oost uitgj Graf, Bedrijven Bami ate, Haarlem K ïm Het Duitsehe weermachtbericht luidt: Terwijl onze troepen aan het brugge- hoofd van Nikopol plaatselijke aanvallen der bolsjewisten afsloegen, leveren zij ia het gebied ten Zuidwesten van Dnjeprope trowsk een zwaren afweerstrijd met op dringende pantserformaties van den vijand. In het gevechtsgebied tusschen Kirowograd en Belaja-Zerkof stiet een eigen aanvalsgroep op hevige vijandelijke tegenaanvallen. Er ont stonden zware gevechten, die nog voortduren. In het gebied ten Zuiden van de Pripjet- moerassen stortten herhaalde aanvallen der bolsjewisten op Schepetowka ineen. Verder Noordwestelijk werden tijdens ver bitterde afweergevechten de plaatsen Rowno en Luzk opgegeven. Tusschen Pripjet en Berezina alsmede in het gebied ten Noordwesten van Witebsk waar de bolsjewisten hun aanvallen opnieuw voort zetten, behaalden onze troepen Woensdag na heen- en weergolvende gevechten een afweer succes. Tusschien Ilmenmeer en de Finsche Golf leverden onze divisies nog steeds een zwaren afweerstrijd. In het bijzonder ten Westen van Nowgorod, waar bij succesvolle tegenaanval len 22 vijandelijke pantserwagens werden stuk geschoten, en ten Oosten van Narwa zetten de bolsjewisten hun aanvallen met sterke strijd krachten voort. In Zuid-Italië ondernam de vijand in het landingshoofd van Nettuno enkele vergeefsche plaatselijke aanvallen op het Noordelijke front. Door geconcentreerde tegenaanvallen werden de aanvalssuccessen van den vijand, waarvan Woensdag melding werd gemaakt, te nietg e- daan. Aan het Zuidelijke front wordt verbit terd gestreden om het bergmassief van Cas- sino. De domineerende heuvels bleven in Duitsehe handen. De verliezen aan beide zij den zijn zwaar. Aan het overige front verliep de dag kalm. Enkele vijandelijke vliegtuigen wierpen in den nacht van Woensdag op Donderdag bom men neer op West- en Noordwest Duitschland. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Eerst thans-spreekt men alhier over de kri tieke situaties, die in den loop van de vorige week in de Noordelijke sectoren voor de Duit sehe troepen zijn opgetreden, toen de strijd krachten van het roode leger hun massalen Mobilisatie in Estland. De eerste Estlandsche landsdireeteur dr. Maee, heeft een oproep tot het Estlandsche volk gericht, waarin hij erop wijst, dat de vijand aan de grenzen van het land staat. Het is duidelijk, dat de terugkeer der bolsjewisten voor iederen Estlander het einde beteekent. Het is de plicht van den Estlander ter bescher ming van het vaderland en het Estlandsche volk aan de zijde van de Duitsehe weermacht aan te treden. Met het oog daarop heeft hij de algemeene mobilisatie bevolen. Alle mannen van 17 tot 60 jaar met uitzon dering van de gemobiliseerden, zijn verplicht Jot dienst. Dr. Maee heeft in een radiotoespraak ge wezen op den ernst van den toestand. Hij had den grootsten lof voor de houding der arbei ders in de bedrijven, die onmiddellijk na de bekendmaking der algemeene mobilisatie van hun werk naar het front wilden ijlen. Men had hen moeten vermanen, hun werkplaatsen niet te verlaten, vóór zij daartoe bevel kregen. JodI bezoekt Atlantikwaii. De Volk. Beo'oachter deelt mede dat na maarschalk Rommel thans ook de General- oberst Jodl gedeelten van den Atlantischen wal aan het Kanaal heeft geïnspecteerd. De eenige steengroeve in ons land, waar uit men oorspronkelijk het materiaal tot het verharden <?Dr wegen betrok, bleek beter geschikt voor het winnen van mest, de zgn. „Dolomietmergel". Nadat het gesteente is uitgehakt, wordt het per lorrie naar de fabriek vervoerd, om daar door machtige machines te worden ver malen en de verdere bewerking tot kunstmest te ondergaan. (C.N.F./W. P. Zeylemaker Pax c) aanval op de stellingen tusschen Leningrad en het Ilmenmeer ondernamen en mêt steeds toe nemende hevigheid konden voortzetten. Men voegt er aan toe, dat de toestand verbeterd is en minder kritiek is dan de vorige week. Weliswaar is de druk van de bolsjewisten nog zeer hevig, doch de Duitsehe legerleiding heeft een catastrofe weten te voorkomen. De strategie der beweeglijke oorlogvoering heeft hierbij een niet onaanzienlijke rol gespeeld. Het hoofddoel der Sovjets was.de Duitsehe troe pen in het terrein voor de groote moerassen op te vangen en tot een slag te dwingen, die dan natuurlijk in een gigantische vernietigings slag ontbrand zou zijn. De Duitsehe legerlei ding heeft het hierop evenwel niet laten aan komen en paste de oude taktiek toe. Zij trok onder den druk van den vijand haar troepen stelselmatig op voorbereide stellingen terug, zoodat het slagveld zich thans naar de moe rassen verplaatst heeft, zonder dat de bolsje wisten er in slaagden een slag te forceeren of grootere eenheden der Duitschers te omsin gelen. De „tang" tusschen Leningrad en het Ilmenmeer, aldus Duitsehe stemmen, heeft dus weinig succes voor de Sovjet-Russen op geleverd. Vroege zwaluwen. Dezer dagen zijn te Lissabon een maand vroeger dan normaal de eerste zwaluwen uit Afrika aangekomen. Men leidt hieruit af, dat de lente dit jaar zeer vroeg zal intreden, ofschoon het gezegde „dat één zwaluw nog geen lente" anaakt van kracht blijft. Doet uw plicht Morgen en Maandag houdt Winterhulp haar voorlaatste collecte in dit seizoen. Deze straatcollecte wordt in het geheele land gehouden met verschillende soorten speldjes welke bij vorige collecten bizonder in den smaak van het publiek zijn gevallen. Het besef, dat Winterhulp er is voor alle volksgenooten zonder onderscheid breekt steeds meer baan; het blijkt duidelijk uit de groote bedragen, die buiten de collecten om ter beschikking van dit mooie werk worden gesteld en ook is de leiding van Winterhulp zeer tevreden over de resul taten van de straatinzamelingen, welke tot dusverre gehouden zijn. Men mag hieruit tevens conciudeeren, dat de kwade en dwaze geruchten, die aan vankelijk over Winterhulp werden ver spreid en die thans geheel zijn verstomd, geen geloof hebben gevonden bij het groot ste deel van het Nederlandsche volk. Wie met het mooie werk van Winterhulp ken nis heeft gemaakt, zal zich daar trouwens niet over verwonderen. In het belang van de vele volksgenooten, I die in dezen oorlogstijd door Winterhulp gesteund worden, moet ook de komende collecte weer een succes worden. Het aan tal van hen, die geven, neemt steeds toe, evenals het aantal collectanten. Hoe meer collectanten en collectriees er zijn, hoe grooter de opbrengst van de inzameling wordt. Zij, die op deze wijze willen mee helpen om den nood van anderen te leni gen, kunnen zich bij alle buurtschaps- hoofden en kantoren van den Nederland- schen Volksdienst-Winterhulp Nederland aanmelden. De strijd in het gebergte in Zuid-Italië. Stukken vierlinggeschut beveiligen de bochtige bergwegen tegen aanvallen van laag- vliegende vijandelijke toestellen. (PK Beuschei O/H P. c) KORT NIEUWS In de Noord- Italiaansche ste den Alessandria en Asti heeft de republikeinsche nationale garde alle arbeidsschu- we elementen, speciaal jonge lingen die zich ophielden in de cafés, gegrepen en meteen bij den arbeidsdienst In gelijfd. De verliezen der communisti sche benden in Kroatië in Ja nuari bedragen meer dan 20.000 rlooden, gewon den en gevange nen. Bovendien hebben zich meer dan duizend ben deleden naar aan leiding van de amnestiewet aan gemeld. De commissie inzake huishoudelijke voor lichting in Haarlem heeft aldaar in het perceel nr. 49 aan de Schouwburgstraat een inlichtingenbureau geopend. Wat voor heerlijkheden men van gort kan maken, werd bij de open: g gedemon streerd. (C.N.F./Noske Pax c) „Zonder eenige vrees." Artikel van Dr. Göbbels. In zijn artikel „Zonder eenige vrees" constateert rijksminister dr. Göbbels in „Das Reich" dat de geschiedenis tallooze voorbeelden oplevert, waarbij oorlogen anders loopen dan men aanvankelijk had verwacht. In de prognose der meeste beoordeelaars van dezen tijd wordt geen of een uiterst on dergeschikte plaats ingenomen door het zeer belangrijke feit. dat de eene oorlog voerende partij nauwkeurig weet, waarvoor zij strijdt, terwijl de andere daarover slechts ruwe en onduidelijke voorstellingen heeft. Gebrek aan gelijkheid van doel tusschen de partners der oorlogvoerende coalitie kan niet vervangen worden door pantserwagens of vliegtuigen. Reeds ten overstaan van de vraag, wat men met de overwinning zou aanvangen, indien men haar inderdaad zou behalen, valt het vijandelijke kamp uiteen. De tijd, aldus vervolgt de minister, werkt voor onze zaak. Verbluffend in dit ver schijnsel is zijn onafwendbaarheid. Hoe langer de oorlog duurt, des te meer moet hij ons gelijk geven. De invasie is zoo op gezet, dat zij óf tot het doel moet leidén en daarmede het gëwenschte resultaat moet brengen óf mislukt en dan tot een totale wijziging van het algemeene oorlogsbeeld zal leiden. Dat schijnt men ook in het vijan delijke kamp te weten. Op dergelijke dra matische oogenblikken hangt het lot van een land vaak af van een enkel 'snel be sluit. Wordt dat genomen dan is het land gered. Wordt het nagelaten, dan is het ver loren. Wij achten de Anglo-Amerikaansche oorlogsleiding niet in staat tot het betoonen van den moed, die voor dergelijke besluiten noodig is. Weliswaar getuigen haar mili taire ondernemingen totdusverre van een zekere grondigheid en systematiek in de uitvoering, maar zij missen elk formaat en alle fantasie. Het voorbeeld van Italië is daarvoor een klassiek bewijs. De zekerheid van onze oorlogvoering berust niet alleen op de zekerheid van onze prestaties en van onze capaciteiten, maar ook op de zekerheid van het geloof in onszelf. Wij gevoelen ons in dezen oorlog zonder eenige vrees. Het Duitsehe volk is bereid in dezen oorlog om zijn bestaan alles te geven wat 't lot eischt. „De wedloop bij Nettuno gewonnen." Volgens een bericht uit Londen verklaren verscheidene correspondenten aangaande de gevechten aan het bruggehoofd van Nettuno, dat de Duitschers den wedloop om den opmarsch der strijdkrachten ge wonnen hebben. De tegenstand der Duitschers is zoo sterk, dat de Geallieerden tijdelijke successen niet hebben kunnen uitbuiten. „Het landingshoofd van Nettuno is tot een kokende vulkaan geworden, die vuur en ijzer in het land werpt", met deze woorden be schrijft een Duitsehe oorlogsverslaggever zijn indrukken van een tocht naar het Nettuno- front. De Italiaanschè bevolking heeft het oorlogsgebied met al haar bezittingen verlaten. Slechts het vee, dat tusschen de ontploffende granaten graast, verraadt, dat hier kort ge leden nog vrede heeft geheerscht. Bij nacht is de hemel bloedrood en daar, waar de Geal lieerden hun landingen uitvoeren, ziet men zware .rookwolken over het land. De weg van Rome naar Nettuno ligt dag en nacht onder het storingsvuur der artillerie. Te Berlijn wordt vernomen dat de bij Nettuno vechtende Geallieerde troepen elitetroepen zijn. De Engelschen hebben o.a. hun eerste divisie infanterie aan land gezet. Deze divisie bestaat geheel uit gardéregi menten en de officieren zijn leden van de Britsche aristocratie. De Amerikanen in dit gebied maken deel uit van parachutisten eenheden en behooren dus ook tot elite strijdkrachten. Op Sicilië hebben de Ame rikanen zoojuist speciale „rangerbataljons" aan land gezet. Aan Duitsehe zijde strijdt o.a. dé divisie „Hermann Göring" zoodat men wel kan zeggen, dat in dit gedeelte van Italië het puik der Geallieerde en As troepen tegenover elkaar staat. Volgens de laatste berichten van het Net- tuno-frönt ligt de stad Littoria, de grootste en modernste stad van het fascisme, ge bouwd op de plaats van de drooggelegde Pontijnsehe moerassen, onder het geschut vuur van de Geallieerde vloot. Er is belang rijke schade aangericht. Jachteskaders van de nieuwe Italiaanschè luchtmacht, die in staat van opbouw is. heb ben bij de Anglo-Amerikaansche terreur- aanvallen op het gebied van Udine op 28 en 30 Januari vijf vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Twee Italiaanschè toestellen gingen verloren. Dubbel doel van de grondwets wijziging der Sovjet-Unie", De diplomatieke correspondent van het D.N.B., dr. Siegfried Horn", schrijft: Voor de gisteren geuite meening, dat de Britsche en Amerikaansche regeering waar schijnlijk wel op de hoogte gebracht waren van de jongste truc der reorganisatie van de Sovjetcommissariaten van buitenland- sche zaken en voor de landsverdediging, wordt thans het bewijs geleverd door een verklaring van minister Huil, dat reeds op de conferentie van Moskou dit onderwerp is aangesneden door enkele Sovietregee- ringsambtenaren. Een groot gedeelte van de neutrale pers heeft dezen zwendel reeds doorzien. De zoogenaamde toestemming tot het oprich ten van eigen oorlogscommissariaten aan de afzonderlijke Sovjet-republieken komt op hetzelfde neer en heeft overigens ten doel de niet-Russische volken der Sovjet-Unie met behulp van inheemsche ministers van oorlog te berooven van den laatsten man als kanonnenvleesch. In de Wilhelmstrasse wordt inzake den jongsten maatregel der Sovjets resumee- rend verklaard, dat hierdoor de volgende doelstellingen moeten worden bereikt: 1. Aan de Sovjet-Unie én haar Anglo- Amerikaansche partners de mogelijkheid te verschaffen iedere verdere landenroof in Europa, in het Naburige Oosten of in het overige Azië voor te stellen als zijnde in overeenstemming met de democratische be ginselen en de beginselen van het Atlan tische Charter. 2, De Sovjet-Unie in staat te stellen door het zenden van een groot aantal vertegen woordigers der Sovjet-republieken naar de vérschillende landen een gigantisch propa- gandanet onder de bescherming van het diplomatieke recht op te bouwen om de we reldrevolutie zoo snel mogelijk te bevorde ren en op deze wijze de oprichting van de Joodsch-bolsjewistische wereldheerschappij te verkrijgen. Vólgens een bericht van den New-York- schen correspondent van Svenska Dagbla- det heerseht er in politieke kringen te Washington bezorgdheid over de grond wetswijziging in de Sovjet-Unie. Men be stempelt dezen maatregel als een „nieuwen explosieven Molotof-cocktail" en verklaart, dat dete stap zeer kenmerkend is voor de rol, die de Sovjet-Unie in het na-oorlogsche Europa denkt te spelen. Blijkbaar wil Mos kou aan Washington en Londen toonen, dat het den Westelijken mogendheden moeilijk heden en problemen kan bereiden. Spanje blijft neutraal. Onder voorzitterschap van generaal Franco is de Spaansche ministerraad bijeengekomen In een officieele verkla ring wordt medegedeeld, dat besloten is tot behoud van de Spaansche neutraliteit. De diplomatieke medewerker"van Exchange Telegraph schrijft: Het staat nu wel vast, dat minister Eden de verwachte openbare ver klaring over de Britsch-Spaansche betrekkin gen niet zal afleggen. Als aanleiding hier toe noemt de correspondent het rapport van Sir Samuel Hoare over zijn gesprekken met generaal Franco. Alles wijst er op, dat Eden op grond van dit rapport het niet raadzaam, acht, een zoo scherpe verklaring af te leggen, die thans den toestand slechts zou toespitsen. De Spaansche bladen van Woensdagavond keeren zich tegen de Anglo-Amerikaansche houding jegens Spanje. De Informacionea vestigt de aandacht van Engeland er op, dat Spanje in een zeker oogenblik, toen een deelneming aan den oorlog voor Engeland zeer pijnlijk zou zijn geweest, beide oogen heeft toegedaan yoor de voorbije dingen en neutraal is gebleven. Hevige strijd in N.W. Burma. Een Japansch frontberieht uit Burma meldt, dat zich in den uitersten Noordwes telijken hoek van Burma een hevige strijd ontplooit met een vrij groote vijandelijke eenheid, die op 26 Januari van Britsch- Indië uit Burma probeerde binnen te dringen. De vijand verloor een groote hoe veelheid oorlogsmateriaal en meer dan 200 dooden. De Japansche verliezen bedroegen 60 man.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1