Haarlemsche Courant Tweede af weerslag bij Witebsk. Nieuwsblad voor Noord-Holland Vrij sterke Geallieerde troepen bij Nettuno ingesloten De jongste luchtaanval op Londen. De Spaansche neutraliteit. Reactie in binnen- en buiten1, nd. 289e Jaargang No. 30 bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel. Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem RÖkantoor, Soendaplein 3f. Tel. 12230 Hoofdredacteur; F. C. Derks' Zaterdag 5 Februari 1944 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K. 1297 Zware verliezen der Sovjets ten Z.O. en N.W. van de stad. Verbitterde gevechten bij Nikopol. Tankstrijd tusschen Kirowograd en Belaja Zerkow. Doorbraakpogingen in den sector Pripet.Berezina verijdeld. Het Duitsche weerraachtbericht luidt: In het gebied van Nikopol ontstonden Donderdag zware gevechten. Ten Zuiden van de stad mislukten alle aanvallen der bolsjewisten. Ten Noordwesten van Niko pol brachten onze tegenaanvallen den over machtigen vijandelijken strijdkrachten zware verliezen toe. In het gevechtsgebied tusschen Kirowograd en Belaja Zerkow voerde de vijand verster kingen aan en zette hij zijn aanvallen zonder onderbreking voort. Een van onze gevechts groepen sloeg concentrische vijandelijke pant- seraanvallen af en vernietigde in de beide af- geloopen dagen 44 bolsjewistische pantser wagens. In het gebied ten Zuiden van de Pripjet moerassen werden verscheidene plaatselijke aanvallen der bolsjewisten in hevige gevech ten afgeslagen. Tusschen Pripjet en Beresina werden nieuwe met steun van slagvliegtuigen ondernomen doorbraakpogingen van den vijand na zware heen en weer golvende ge vechten verijdeld. In het gevechtsgebied van Witebsk ont brandde de tweede afweerslag in volle hevigheid. De vijand leed bij de afweer van zijn wederom ten Zuidoosten en ten Noordwesten van de stad met talrijke di visies, pantserwagens en slagvliegtuigen ondernomen aanvallen zware, bloedige ver liezen. Veertig vijandelijke pantserwagens werden stukgeschoten. De slag duurt voort. Ten Noorden van Newel, ten Westen van Nowgorod en in het gebied van Narwa be haalden onze divisies, nadat een aantal Sovjet pantserwagens stukgeschoten waren, bij de af weer en in den aanval plaatselijke successen. Bij de zware afweergevechten tusschen Wol- chof en Leningrad heeft zich de Oostpruisische 121ste infanterie-divisie onder bevel van luit. generaal Priess met het hieraan toegevoegde Oostpruisische grenadiersregiment 45 onder bevel van kolonel Schwender, alsmede een gevechtsgroep van de luchtmacht onder bevel van luit.-kolonel Ulla, bijzonder onderschei den. In het vijandelijke landingshoofd van Nettuno werden vrij sterke vijandelijke strijdkrachten in een concentrischen tegen aanval ingesloten. Ontlastingsaanvallen werden afgeslagen. Aan het Zuidelijke front zette de vijand zijn doorbraakpogin gen bij het bergmassief van Cassino voort. De afwisselende gevechten werden aan beide zijden met de uiterste verbetenheid gevoerd. Formaties Amerikaansche bommenwerpers ondernamen op 3 Februari des middags een terreuraanval op enkele steden van het Noord- west-Duitsche kustgebied. Door talrijke bri sant- en brandbommen werden vooral de woon wijken van de stad Wilhelmshaven getroffen. De vijand verloor volgens de tot dusver nog onvolledige rapporten vijf viermotorige bom menwerpers en een aantal jagers. In de late avonduren van den 3en Februari wierpen enkele vijandelijke vliegtuigen bom men neer op West- en Noordwest-Duitschland In den nacht van Donderdag op Vrijdag ondernam onze luchtmacht met sterke strijdkrachten aanvallen op Londen. Reeds bij 't vertrek namen onze formaties zware branden waar. Bij den reeds gemelden aanval van Duitsche torpedovliegtuigen op een vijandelijk ravitail- leeringsconvooi voor de Noord-Afrikaansche kust op I Februari werden volgens de aan vullende rapporten nog twee koopvaardij schepen met een inhoud van 16.000 brt. door torpedotreffers zwaar beschadigd. Hierdoor stijgt het aantal beschadigde vijandelijke sche pen tot in totaal 1 kruiser en negen koopvaar dijschepen met een inhoud van 68.000 *brt. Geen arbeidsplicht voor de Japansche vrouwen. Voorloopig zal de algemeene arbeidsplicht voor Japansche vrouwen niet worden door gevoerd, doch voor hen geldt de vrijwillige arbeidsdienst, aldus de Japansche minister van sociale zaken in het Japansche Hoo- gerhuis. Het Japansche kabinet heeft voorts beslo ten, de militaire opleiding aan de scholen van hooger onderwijs en universiteiten uit te breiden. Na de invoering van deze oplei ding in het jaar 1925, vertoont de militaire vooropleiding der studenten zoo goede resultaten, dat zij in September van het vorige jaar in nog sterker mate werd ge richt op de deelneming aan de oorlogshan delingen. Volgens den nieuwen maatregel, die in April in werking zal treden, worden de studenten opgeleid tot den rang van can- didaat-officier. Bovendien zullen er ook speciale cur sussen worden ingericht voor marconisten, marine-officieren en vliegtuigbestuurders. De verliezen van Tito. In de maand Januari hebben de benden van Tito 1900 dooden verloren, 7886 gewon den en 1941 gevangenen. In de eerste vier dagen na de bekendmaking van een am nestie hebben meer dan 1000 militaire vluchtelingen of door de bandieten van Tito weggevoerden zich aangemeld bij de Kroa tische militaire autoriteiten. Het Duitsche luchtwapen heeft in de ochtenduren van Vrijdag de Britsche hoofdstad wederom aangevallen. In gecon- centreerden aanval vlogen krachtige Duit sche gevechtseskaders tusschen 5 en 6 uur tijdens gunstige aanvalsomstandigheden naar Londen. Duizenden brisant- en brand bommen, waarbij brandbommen van het zwaarste kaliber, deden groote branden ont staan en veroorzaakten aanzienlijke ver nielingen. Daarmede heeft het Duitsche luchtwapen sedert 22 Januari, binnen 14 dagen den derden krachtigen aanval op de Britsche hoofdstad gericht. Dr. Benesj bepleit Slavischen bond. Roosevelt over Moskou's stap. Exchange meldt uit Bern, dat dr. Benesj op een bijeenkomst van den Tsjechoslo- waakschen „staatsraad" het vormen van een „bond tusschen de Slavische volken van Tsjechoslowakije, Polen, de Oekraine en Wit-Rusland" heeft bepleit en de volledige instemming van den „staatsraad" heeft ver kregen. Dit bericht, twee dagen na de Moskou- sche mededeeling dat in de toekomst eenige Sovjetrepublieken een eigen buitenland- sche politiek kunnen voeren, gepubliceerd, verdient volgens de te Berlijn bestaande meening eenige aandacht. Het is. naar men te Berlijn verklaart, een „lokvogel", die ten doel heeft de Sovjet-Unie een democra tisch tintje te geven en Engelschen en Ame rikanen de mogelijkheid te scheppen elk imperialistisch streven van de bolsjewisten als zuiver democratisch en met de Atlanti sche charta volkomen vereenigbaar voor te stellen. De officieuze commentaren van de Britsche en Amerikaansche pers laten, zoo als men te Berlijn opmerkt, duidelijk deze tendentie van toonaangevende Engelsche en Amerikaansche kringen merken. Roosevelt heeft verklaard, „dat hij over de wijzigingen op het politieke tooneel in Rusland, welke hij met belangstelling volgt, niet zoo direct een meening kon geven". Letland roept eenige lichtingen op. De directeuren-generaal van de Letland- sche verdedigingsformaties hebben besloten om met het oog op den huidigen toestand de bescherming van de grenzen van het land te versterken, waarvoor nog enkele lichtingen worden opgeroepen. Dit blijkt uit een verklaring, die de Letlandsche direc teur-generaal van binnenlandsche zaken generaal Dankers aan het Letlandsche blad Tevija heeft verstrekt. In Finland wordt de ontwikkeling aan het Noordelijke deel van het Oostelijk front met bijzondere belangstelling gevolgd, daar de Russen thans eenige deelen van Inger- manland hebben bezet en dit gebied is hier en daar door Finnen bewoond. Verder be schouwt men de bevolking van Estland als familie van de Finsche, naast de Kareliërs. Br Indische leider te Londen in arrest. Daar hij weigerde in het Britsche leger te dienen, hebben de Britsche militaire autori teiten den leider van de in Engeland wo nende Britsch-Indiërs laten arresteeren. Protesteerende Indiërs verlangden onstui mig zijn invrijheidstelling. Am. toezicht op irans financiën. De Iraneesche regeering deelt mede, dat alle uitgaven der Iraansche departementen uitdrukkelijk goedgevonden moeten worden door den Amerlkaanschen financieelen raadgever bij de regeering te Teheran, Millspaugh, ook indien de uitgaven reeds in de begrooting waren verwerkt. Felle strijd om Cisterna. Frank Guillard van de B.B.C. heeft Cis terna tot op een kilometer genaderd en wat hij vertelt bevestigt de Duitsche berichten: de verdediging is puik. De Duitschers heb ben in huizen bunkers gebouwd en deze zijn zoo solide, dat zij tegen een voltreffer bestand zijn. Ofschoon voortdurend Ge allieerde granaten op Cisterna neerdalen en dit in rook en nevel is gehuld gaan de ver dedigers voort met schieten. Op 2 Februari j.l. is Castel Gandolfo, waar zooals bekend zich de zomerresidentie van den Paus bevindt, weer door vijande lijke vliegers gebombardeerd. Er vielen 12 bommen op het terrein van het Pauselijk verblijf. Naar de bladen melden, werden een muur dismede de uitsluitend door den Paus zelf gebruikte ingang vernield. In de Pauselijke villa werd een persoon gedood. Twee kinderen en twee leden van de Pau selijke paleiswacht liepen verwondingen op. Roosevelt geopereerd. President Roosevelt heeft op de perscon ferentie meegedeeld, dat hij Woensdag een kleine operatie heeft ondergaan. Van zijn achterhoofd is een gezwel verwijderd. Vermaard journalist gevallen. De vermaarde Amerikaansche journalist Raymond Clapper, politieke commentator van de Scripps-Howard Press, is bij de in vasie van de Marshalleilanden gesneuveld. De gevechten op de Marshalleilanden gaan voort. De Amerikanen hebben vijf kleine eilanden genomen. De Japansche verdediging blijft energiek. De Amerikaan sche verliezen bedragen eenige honderden dooden en gewonden. Toulon gebombardeerd. Amerikaansche bommenwerpers hebben in de middaguren van 4 Februari uit groote hoogte het gebied van Toulon gebombar deerd. Daarbij vielen talrijke bommen in woonwijken en eischten slachtoffers onder de burgerbevolking. Andere aanvallen wa ren gericht op het kustgebied van de Ligu- rische Golf. Duitsche jagers en afweerge schut van het luchtwapen schoten 9 vier motorige bommenwerpers neer. Geen brieven maar briefkaarten naar het Oosten. De persdienst van het N.O.I. deelt mede: De familieleden van Oostboeren, -handwer kers en -tuinders worden erop attent ge maakt, dat briefverkeer met de in het Oos ten vertoevenden uiterst bezwaarlijk is. Daarom verdient het aanbeveling de ver wanten in het Oosten slechts te schrijven op briefkaarten (met postzegel van 754 ct.). Uiteraard geldt dit niet voor hen, wier familieleden onder een veldpostnummer be reikbaar zijn. Een der laatste draagsters van de ge pijpte muts is vermoedelijk de bewaarster van het vermaarde kasteel Waardenburg. vroeger was deze dracht in die streek algemeen. (C.N.F./Stuvel Pax c) Duitschii soldaten, die bij een Mnzelmansche familie in Bosnië zijn ingekwartierd, kijken belangstellend naar het knoopen van tapijten door de vrouwen. (PK Thiede Sch/C.N.F. P. c) KORT NIEUWS Een te Gothen burg gebouwd motorschip van 7300 ton d.w. is het eerste groote zeevarende schip, dat is uitgerust met twee be stuurbare lucht schroeven. In de Zuid- Italiaansche stad Bari, zetel deri Badoglio-regee- ring, is een „Britsch insti tuut" geopend. In den omtrek van Chamberry is een vierling ge boren. De moeder is 23 jaar en heeft nu reeds 7 kinderen ter we reld gebracht. De vader is 22 jaar. De pas gebore nen zijn meisjes en verkeeren in goede gezondheid. Communiqué der regeering. Generaal Franco heeft Donderdagmiddag, zooals reeds gemeld, den ministerraad bij eengeroepen om den internationalen toe stand te bespreken. De ministerraad besloot de stricte neutraliteit van Spanje te hand haven en indien noodig te verdedigen. In het communiqué dat hierover is gepubli ceerd wordt o.m. gezegd: De regeering is bereid met alle scherpte zoowel van de Spanjaarden alsook van de buitenlanders te eischen, dat de plichten worden nagekomen, die de neutraliteit ons oplegt. Zij is tevens van zins om niet toe te geven aan een of anderen druk, die de be doeling heeft ons af te brengen van onze neutrale houding, die door alle landen als een onbetwistbaar en souverein recht moet worden gerespecteerd. De regeering heeft bovendien alle noodzakelijke voorzorgsmaat regelen aan een onderzoek onderworpen om deze neutraliteit het dienovereenkomstige respect te verschaffen. De regeering geniet volledig vertrouwen, omdat zij de ondubbel zinnige wensch der natie, een waardig res pecteeren van de onafhankelijkheid van Spanje, volkomen deelt." Het besluit van den Spaanschen minister raad wordt in Duitsche politieke kringen beschouwd als een handeling die in het ge heel geen verrassing behoeft te baren. In Duitsche politieke kringen miskent men ze ker niet de situatie, op grond waarvan het officieele Spanje aanleiding had om den status der ,,non-belligerentie" te vervangen door dien der „neutraliteit". Men merkt'op, dat de Anglo-Amerikaansche afpersingspo gingen geen succes hebben gehad. Op grond van het standpunt van den Spaanschen mi nisterraad kan men intusschen aannemen, dat Spanje zich bij alle verdere besluiten uiutsluitend zal laten leiden door overwe gingen, die voor het Spanje van Franco van kracht blijven. Het communiaué heeft bij het Spaansche volk groote voldoening gewekt. De Madri- "leensche avondbladen vertolken de volks- meening en wijzen er op, dat geen Span jaard ooit accoord zou kunnen gaan met een aanval op de waardigheid en onafhankelijk heid der natie. De gematigde, maar tevens energieke woorden der regeering, hebben er toe geleid, dat het Spaansche volk zich nog nauwer aaneensluit om ziin Caudillo dan tot dusver en alle kleinzielige twisten begraaft. Portugeesch commentaar In politieke kringen te Lissabon wordt de druk van Londen en Washington op de Spaansche regeering met de grootste aan dacht en deels met bezorgdheid gevolgd. Men verklaart, dat Portugal in de hoogste mate belang heeft bij een goede verstand houding tusschen Spanie en de Geallieerden. Portugal is door het Iberische blok zoo hecht met Spanje verbonden, dat elke pro vocatie van Spanje ook een indirecte pro vocatie van Portugal beteekent. Aan den anderen kant echter kan Portugal zich met het oog op de bijzondere banden en de al liantie met Engeland niet veroorloven een politiek te voeren, die in den een of anderen vorm tegen de Geallieerden zou zijn gericht. Als gevolg van dezen toestand wordt Portu gal welhaast uit den aard der zaak gedwon gen de rol van bemiddelaar te spelen. Men is ervan overtuigd, dat tusschen Salazar en de regeering van generaal Franco een zoo nauw contact bestaat, dat alle kwesties op het gebied der buitenlandsche politiek van eenige draagwijdte steeds gemeenschappe lijk onderzocht worden, voordat een beslis sing genomen wordt. Voorts is men te Lissa bon van meening, dat het in de eerste plaats gaat om geschillen tusschen Madrid en Washington. Een verzoening tusschen Madrid en de Geallieerden, zoo verklaart men tenslotte, is de allereerste eisch van de Portuseesche politiek en hiernaar moet onder alle om standigheden gestreefd worden. Hooge boeten voor knoeiende meubelfabrikanten. Het optreden van de Prijsbeheersching tegen meubelfabrikanten, die in 1942 en 1943 hun producten tegen steeds stijgende prijzen in den handel brachten, vindt voort gang. Opnieuw is tegen hen een aantal von nissen gewezen door den inspecteur voor de Prijsbeheersching in algemeenen dienst. Daar verschillende veroordeelden extra po gingen hadden gedaan om hun prijsovertre- dingen te verheimelijken door boven de factuurprijzen zgn. „zwart geld" te eischen en deze bedragen niet in hun boekhouding te verantwoorden, bestond er aanleiding om aan de dezen overtreders opgelegde vonnis sen algemeene bekendheid te geven. Het waren: de firma C. den Box te Gouda, ƒ50.000 boete; de meubelfabriek „Het Wes ten" te Haarlem, ƒ25.000; de N.V. Electri- sche Houtwaren- en meubelfabriek te Dordrecht, ƒ18.000; A. G. van der Drift, meubelfabrikant te Vlaardingen, ƒ12.000; de meubelfabriek „Duurswoïd" (Hilvering en Plieger) te Schildwolde (Gr.), ƒ12.000; de firma gebrs. Van IJzendoorn te Culem- borg, ƒ4500; A. Schipper, meubelfabrikant te Dordrecht, ƒ1500. Ook tegen houthandelaren, die de prijs- voorschriften niet in acht nemen, wordt op getreden. Een tweetal dat „zwart geld" eischte en dit buiten -de boekhouding hield, is met de volgende boeten gestraft; de N.V. Stichtsche Houthandel te Utrecht, ƒ30.000; de firma Oosteweeghel en Van Dijk, Wip- straat te Groningen, ƒ7000.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1