Haarlemsche Courant Hevige strijd bij Nikopol en tusschen Kirowograd en B. Zerkof. Bij Nettuno 900 Britten gevangen genomen Frankfort wederom geteisterd. Nieuwe regeering in de Sovjet-Oekraïne De verhouding tot Polen 389e Jaargang No. 3-1 Bureaux: Groote Houtstraat 33. Tel. Advert. 10724, Redactie locoo Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. c. Derks IVieuivsblad voor IS oord-Holland Maandag 7 Februari 1944 Verse hij ut dagelyks, behalve op Zon- en Feestdagen Brukkery: z. B. Spaarne 32. Tel, Kantoor IJmuiden: Rem brand fcïaam 8$. IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedryven Damiate, Haarlem K i m Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde: „In het gevechtsgebied van Nikopol verhoogden de bolsjewisten hun druk op het Zuidelijke front van het bruggenhoofd en in het penelratiegebied ten Noordwes ten der stad. Sterke vijandelijke aanval len werden afgeslagen; plaatselijke pene traties werden afgegrendeld. In het gebied tusschen Kirowograd en Belaja Zerkof duren de zware gevechten met den steeds weer aanvallenden vijand, die versterkingen blijft aanvoeren, voort. In succesvolle tegenaanvallen braken onze troepen in weerwil van hardnekkigen te genstand in een sector door krachtig ver sterkte stellingen der bolsjewisten heen en brachten hun in nieuwe aanvallen zware verliezen aan menschen en materiaal toe. In het gebied ten Zuiden van de Pripjet- moerassen duren de heen en weer golvende gevechten met vijandelijke infanterie- en ca- valerieformaties voort. Ten Zuiden van de Berezina en bij Witebsk handhaafden onze troepen ook Vrijdag hun stellingen na een verbitterde worsteling ondanks alle door braakpogingen van de bolsjewisten. In den frontsector van Newel tot aan de Finsche Golf nam de sterke vijandelijke druk Vrijdag iets af. Verscheidene plaatselijke aan vallen der bolsjewisten werden, nadat een vrij groot aantal vijandelijke pantserwagens was stukgeschoten, afgeslagen. In het landingshoofd van Nettuno wer den de ingesloten vijandelijke bataljons op een klein gebied bijeengedrongen. Tot dusver werden op deze plaats 900 Engel- schen gevangen genomen. De pogingen van den vijand om door aanvallen met pant serwagens van het gebied ten Noorden van Aprilia uit de verbinding met de in gesloten strijdkrachten te herstellen, mis lukten. Aan het Zuidelijke front duren de zware ge vechten om het bergmassief van Cassino voort. De voor den tweeden keer in het Noordoos telijke deel van Cassino binnengedrongen vijand werd in een tegenaanval onmiddellijk teruggeslagen. Tusschen Cassino en Belmonte slaagde de vijand erin, na een hevig artille rievuur, dat den geheelen dag aanhield, en kele honderden meter terrein te veroveren. Bij de afweer van een vijandelijken lucht aanval op de havenstad Toulon werden 9 viermotorige bommenwerpers vernietigd. Formaties Amerikaansche bommenwerpers ondernamen op 4 Februari des middags bij een gesloten wolkendek terreuraanvallen op West-Duitsch gebied. Door lukraak neerge worpen bommen ontstond in het bijzonder in woonwijken der stad Frankfort a. Main scha de. Ondanks de ongunstige voorwaarden 'voor de afweer verloor de vijand 23 viermotorige bommenwerpers. Vrijdagnacht wierpen enkele vijandelijke vliegtuigen bommen neer in het Rijnsch- Westfaalsche gebied". Het Duitsch weermachtbericht van Zondag luidt als volgt: „In het gebied van Nikopol zijn onze divisies nog steeds in een zwaren afweer- strijd verwikkeld met de naar het Zuiden opdringende bolsjewisten. In het gevechtsgebied tusschen Kirowograd en Belaja-Zerkof rukten onze troepen in ver scheidene sectoren verder op, sloegen vijan delijke gevechtsgroepen uiteen en wierpen den vijand, na 45 Sovjet-Russische pantserwagens te hebben stukgeschoten, verder terug. Op andere plekken bleven plaatselijke aanvallen der bolsjewisten zonder succes. In het gebied ten Zuiden van de Pripjet- moerassen kwam het ook Zaterdag tot heen en weer golvende gevechten met opdringen- 25 c.m. modfler. In het Zuidelijke gedeelte van het Oostelijk front ligt de modder op het oogenblik onge veer 25 cm. dik. De laatste dagen heeft het zwaar geregend en de temperatuur in den sector van de Dnjeprboeht is thans boven nul. Des nachts vriest het een beetje, zoodat de wegen dan zwaardere voertuigen kunnen dragen. In den Noordelijken sector van het front is het weer eveneens zacht en de temperatuur niet ver onder nul. Sneeuw- en regenval wis selen elkaar af. Nu het draverijseizoen zoo langzamrhand weer nadert begint het in de stallen levendig te worden. Geregeld worden de paarden gemasseerd en gebandageerd, zoodat de fijne pooten droog en lenig blijtun. (C.N.F./Folkers Pax c) de vijandelijke aanvalsvoorhoeden, Eigen te genaanvallen hadden succes. Ten Zuiden van de Berezina en bij .Witebsk mislukten nieuwe doorbraakpogingen van de bolsjewisten door den taaien tegenstand van onze troepen met groote verliezen voor den vijand. Aan de afweer van alle aanvallen na men de Duitsche luchtmacht en onze artillerie op voortreffelijke wijze deel. De afweerslag in deze gebieden duurt voort. Ten Noorden van Newel, ten Zuiden van Staraja Roessa, alsmede in het gebied tusschen Ilmenmeer en.de spoorlijn Leningrad-Pleskau werden herhaalde met steun van pantserwa gens ondernomen aanvallen der bolsjewisten ten deele in tegenaanval en in hevige gevech ten op korten afstand met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. Bij de vernietiging van twee bolsjewistische bataljons onderscheidde zich de 13de com pagnie van het jagerregiment 38 onder leiding van den eersten luitenant Geihe bijzonder. In de gevechten tusschen Ilmenmeer en Lenin grad heeft zich de Wurtembergsch-Badensche 215de infanterie-divisie onder leiding van lui tenant-generaal Frankewitz met het daaron der ressorteerende 1ste bataljon van het gre nadierregiment 32 onder leiding van majoor Schaarschmidt buitengewoon onderscheiden. Op het bruggenhoofd van Nettuno verliep de dag kalm; aan beide zijden activiteit van verkennings- en stoottroepen. Bij de zuivering van het omsingelde gebied ten Noorden van Aprilia werd een met pantserwagens versterkt regiment infanterie van den vijand opgerold. Onder de 900 gevangenen bevinden zich 19 officieren. Vernietigd werden elf pantserwa gens en twee gepantserde auto's. Twee pant serwagens en talrijke zware infanteriewapens werden onbeschadigd buit gemaakt. Aan het Zuidelijke front liep de vijand ook Zaterdag onophoudelijk door zeer krachtige artillerie gesteund, storm op het bergmassief van Cassino, teneinde een doorbraak te forceeren. Opnieuw drong hij ten Noorden van de stad binnen en nogmaals werd hij door een onmiddellijk begonnen tegenaanval van onze dappere troepen in zijn uitgangsstellingen terugge worpen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen Zaterdag nacht met goed effect uitladingen van den vijand in de haven van Nettuno aan. Bij het vertrek van daar werden explosies in stapels munitie en branden waargenomen. Boven de bezette gebieden in het Westen werden Zaterdag elf vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Vijandelijke storingsvliegtuigen wierpen Za terdagnacht bommen in het Roergebied en in het gebied van Berlijn. Duitsche vliegtuigen vielen Zaterdagnacht doelen in Zuid-Oost-Engeland aan. Göbbeis over wederopbouw van Berlijn. Dr. Göbbeis heeft Zaterdag opnieuw een bezoek gebracht aan een groot aantal bureaux, die de eerste nood van de door de vijande lijke bommenterreur zwaar getroffen Berlijn- sche bevolking lenigen. Hij kon met voldoe ning constateeren, dat de werkzaamheden van de hulpkrachten om de grootste schade te herstellen snel en succesvol verloopen. „Ik besef zeer goed, zoo zeide dr. Göbbeis, wat voor een leed en lasten de onmensche- lijke bommenterreur van den vijand voor iedereen meebrengt. Evenzeer weet ik ook, dat er geen andere weg voor ons volk is om de vrijheid te verkrijgen, dan dapper en manmoedig dezen tijd te doorstaan. Reeds thans worden de plannen voor den wederopbouw uitgewerkt. De voorwaarde voor de verwezenlijking hiervan echter is alleen de overwinning. De Engelschen en bolsjewisten zullen Ber lijn beslist niet weer opbouwen, wanneer wij dezen oorlog niet zouden winnen. Dit werk in Berlijn persoonlijk te leiden, zal mijn grootste en mooiste taak voor de toekomst zijn. De Berlijnsche bevolking heeft in de af- geloopen weken ten overstaan van de ge heele wereld het bewijs geleverd van haar onbuigzame houding en van haar dapperheid. Bommen op voorstad van Parijs. Op een voorstad van Parijs zijn door Anglo Amerikaansche formaties bommenwerpers talrijke bommen geworpen. De militaire bevelhebber in Frankrijk heeft aan het Fransche comité ter ondersteuning van slachtoffers van bombardementen op nieuw een bedrag beschikbaar gesteld van 100 millioen francs. Daarmede zijn van Duit sche zijde voor Franschen, die schade onder vonden hebben van Engelsch-Amerikaansche bomaanvallen tot dusver in totaal 400 millioen francs verstrekt. Korneitsjoek Commissaris van buitenlandsche zaken In het kader van de Sovjetrussische grondwetswijziging is een nieuwe regeering van de Sovjet-Oekraine gevormd. Er werd eenzelfstandig commissariaat van buiten landsche zaken gevormd, dat tot nu toe niet bestond. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft: Tot commissaris van buitenlandsche za ken van deze Sovjetrepubliek is, zooals nauwelijks anders verwacht kon worden, Korneitsjoek, tot nu toe plaatsvervanger van Molotof, benoemd. Door zijn werk in de Moskousche centrale is hij vertrouwd met de buitenlandsch-politieke doelstellin gen van het Kremlin, die hij thans verwe zenlijken zal in den hem toegewezen sector. Anderzijds is zijn huwelijk met de baan- breekster van een Sovjet-Polen, Wanda Wassilewska, voor de plannen van Moskou niet zonder beteekenis. Een Sovjet-correspondent schrijft in de Observer: „Wat betreft de reorganisatie der buitenlandsche vertegenwoordigingen be houdt Moskou zich de vrije hand t.a.v. tac tische manoeuvres voor, om niet door diplo matieke delegaties en verplichtingen van de nieuwe commissarissen formeel gebonden te zijn". Bij dezen stap is het bijna zeker, dat het Póolsch-Sovj et-Russische conflict in een nieuwe phase is getreden. De Oekraine en Wit-Rusland zouden zich in hun eischen aan Polen duidelijker uitdruk ken dan Moskou zelf dit tot dusver gedaan heeft. De hervorming laat voldoende ruimte over voor Moskou, om als „scheidsrechter" tusschen de Oekraine, Wit-Rusland en Po len op te treden. Moskou, zoo besluit de correspondent, streeft er thans naar, dat bepaalde personen wier voor de Sovjet- Unie vriendelijke houding voor Moskou een vaststaand feit is, zullen worden opgeno men in de Poolsche emigrantenregeering te Londen. Weer een grootscheepsche aanval op Londen. In den nacht van 3 op 4 Februari en Vrijdagochtend vroeg hebben verschei dene honderden Duitsche bommenwer pers Groot-Londen en doelen in Zuid- Oost-Engeland aangevallen. Bij beide aanvallen wierp de Britsche af weer alle haar ten dienste staande verdedi gingsmiddelen in den strijd. Ballonversper ringen, uitgestrekt dicht versperringsvuur van alle beschikbare batterijen luchtdoelge schut en talrijke nachtjagers probeerden de formaties Duitsche bommenwerpers van hun doel verwijderd te houden. De verster king van de Britsche luchtverdediging is ongetwijfeld een gevolg van de ook door de strengste censuurmaatregelen niet te onder drukken vernietigende gevolgen van den grooten Duitschen aanval van 21 en 29 Ja nuari. Door een handige aanvals.taktiek, die bij beide aanvallen sterk varieerde, slaag den de Duitsche bommenwerpers erin om ook ditmaal de bevolen doelen te bereiken, die tijdens den duur van den aanval met duizenden brand- en brisantbommen, waar onder van het zwaarste kaliber, werden be stookt. Volgens de tot dusver ontvangen rappor ten veroorzaakten de series bommen neer geworpen door de eerste golf branden ge paard met zware ontploffingen. Deze bran den namen door de bommen van de verdere aanvalsgolven aan uitbreiding toe. Bij het vertrek lag over het geheele aanvalsgebied een dichte rookwolk, die door den vuur schijn van de brandende wijken werd ver licht, en die den horizon tot ver in den omtrek rood kleurde. Van beide aanvallen zijn 14 vliegtuigen niet op hun bases terug gekeerd, een, vergeleken met de sterke for maties, die in den strijd waren geworpen, gering percentage. Het is bovendien waar schijnlijk, dat een deel van deze toestellen tengevolge van beschadigingen ergens anders is geland en zich later meldt. De Londensche correspondent van het tijdschrift South Africa geeft een schilde ring van een der jongste groote Duitsche luchtaanvallen op Londen. „Eenigen van ons meenden, dat de invasie een feit was geworden, toen de Duitschers onlangs des avonds zooveel bommenwerpers naar ons toezonden en deze eerste golf in den vroe gen ochtend door een tweede werd gevolgd. Het was precies als in oude tijden. Toen ik tusschen 4 en 5 uur 's morgens wakker werd, was de hel losgebroken. Het lawaai was verschrikkelijk. Men kreeg den indruk, dat de geheele Duitsche luchtmacht naar ons toegekomen was". Zware luchtaanval op Helsinki. Het Finsche telegraafagentschap meldt, dat sterke afdeelingen vijandelijke vliegtuigen Zondagavond een hevigen aanval op Helsinki j hebben gedaan. Op verschillende deelen der stad werden groote hoeveelheden brand- en brisantbommen geworpen. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. Het politiek weekpraatje dat hedenavond wordt uitgezonden over Hilversum I om 18.45 uur draagt den titel „Meneer Pieterse moge zich dekken." Alarm bij de Finsche infanterie. Ijlings snellen de mannen naar hun plaatsen in de loopgraven, om den vijand een „warme" ontvangst te bereiden. (PK Borg,/Atl/H P. c) Stand van zaken op de Marshall-eilanden. Geallieerde kruiser tot zinken gebracht. Het Japansche hoofdkwartier meldt: Sterke Amerikaansche zee- en lucht strijdkrachten, die in hoofdzaak beston den uit vliegkampsehepen en slagschepen en bovendien ondersteund werden door vliegtuigen die van steunpunten te land waren opgestegen, vielen op den ochtend van 31 Januari de Marshall-eilanden aan. Na een hevig luchtbombardement en een beschieting door scheepsartillerie gericht op de eilanden Lae, Kwadjelin, Wotje, Maleoe- lap en Arno, gingen vijandelijke troepen op 1 Februari op Kwadjelin en Lae aan land. Bij de onverwijlde afweermaatregelen wor den tot 1 Februari 52 vliegtuigen neerge schoten. Voorts werden 2 torpedojagers in den grond geboord en een kruiser en een torpe dojager in brand gebombardeerd. Terwijl de gevechten bij Kwadjelin en Lae nog voortdu ren, zijn de gebieden, die door de Japansche strijdkrachten op deze eilanden verdedigd worden, stevig' in Japansche handen In het verloop der gevechten is een vijandelijke kruiser van groot type in den grond geboord. De vernietiging geschied de op den ochtend van 3 Februari in de wateren van het eiland Wotje. De Marshall-eilanden vormen tezamen met de Carolinen en de Marianen het voornaam ste bolwerk van het binnendeel der Zuidzee. De huidige verdere stap naar het Noorder moet beschouwd worden als een bestanddeel der politiek van den vijand, Japan geen tijd te laten. Van de haastig uitgebreide stellin gen op de Gilbert-eilanden uit en met hulp van sterke vlooteenheden tracht de vijand dc bij de Gilbert-eilanden verkregen ervaringen thans bij de Marshall-eilanden toe te passen. Daar echter het Zuidelijke deel van den Stil len Oceaan de belangrijkste Japansche ver dedigingslinie en de voorste linie van de landsverdediging is, spreekt het naar de mee ning' van deze militaire kringen vanzelf, dat de Japansche verdediging met geweldige tegenaanvallen zal antwoorden. De Marshall-eilanden bestaan uit 2 even wijdig loopende reeksen van ongeveer 350 eilandjes, waarvan het grootste is het eiland Kwadjelin met een omtrek van 6 km. De eenige vorm van landbouw is daar de tuin bouw, terwijl de andere eilanden alleen van beteekenis zijn voor de productie van copra. De vroeger op Kwadjelin bestaande scholen' voor inlanders en de Japansche volksscholen zijn reeds eenigen tijd geleden gesloten. Af gezien van eenige ambtenaren is de Japan sche bevolking geëvacueerd. Door de 7000 tot 8000 inlanders, die op de Marshall-eilanden wonen, wordt volgens den chef der binnen- landsche afdeeling van het Japansche bestuur der mandaatsgebieden in de Zuidzee, op uiterst bereidwillige wijze ondersteuning ver leend aan de Japansche bezetting. Oud-minister König overleden. Op bijna 77-jarigen leeftijd is Zondag irt Den Haag overleden de oud-minister van Waterstaat, ir. A. A. H. W. König. De heer König werd 13 Februari 1867 te Maastricht geboren en begon in 1890 zijn- carrière bij den Rijkswaterstaat. In 1915 kwam: hij bij den Rijkswaterstaat in Limburg waar hij verschillende rangen doorliep en de groote waterstaatswerken tot stand bracht. Deze tijd werd onderbroken door zijn ministerschap van September 1918 tot September 1922. In 1923 werd hij directeur-generaal der P.T.T., uit welk ambt hij in April 1924 op verzoek eervol werd .ontslagen. In Mei van dat jaar werd hij wederom benoemd tot directeur hoofdingenieur van 'sRijks waterstaat, aan vankelijk bij de directie der groote rivieren en op 1 Augustus 1928 weer in Limburg tot hij na vijf jaar definitief met pe-""""mg en zich in Den Haag vestigde. Ir. König heeft in vele staats- en andere commissies zitting gehad. Onder de belang rijke waterstaatswerken, welke in Limburg tijdens het ministerschap en in de jaren toen ir. König als hoofdingenieur directeur met den dienst in de directie Limburg was be last, werden voorbereid, in uitvoering kwa men en ten deele ook voltooid zijn, kunnen worden genoemd: de Maaskanalisatie met het knaal Messem-Nederweert, het Juliana- kanaal met de verbindingen tusschen de Maas en de kanalen bij St. Pieter en door het Bos sche veld, en de overbruggingswerken van Je Maas te Maastricht, zoomede de verruiming der rivier in verband met de sluiting van de Heugemsche overlaat.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1