Haarlemsche Courant Zware afweergevechten bij Sjaskof, Witebsk en aan de Berezina. Nieuwsblad voor Noord-Holland Schip van Int. Roode Kruis gebombardeerd. Duitsche Roode Kruistrein aangevallen. Het wordt kouder in het Oosten. 289é Tasrg&ng No. S3 Bureaux: Groote Houtstraat 93, Tel. Advert. 10724, Redactie 10606 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem DQkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Woensdag 9 Februari 1944 Verschynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. Wit Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg.: Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K 1197 Strijd van man tegen man ten W. van llmenmeer en N. van Loega. Duitsche successen bij Newel, ten W. van Loega en bij Narwa. Duitsche luchtaanvallen in Italië, vooral op Anzio en Nettuno. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Het Oostelijk front stond ook Maandag ten Oosten van Sjashkof, ten Zuiden van de Berezina en bij Witebsk in het teeken van zware afweergevechten in het verloop waarvan alle bolsjewistische doorbraak pogingen door den vastberaden weerstand van onze troepen mislukten. In het gebied van Sjashkof, waar Maandag 17 pantser wagens vernietigd werden, duren de hevige gevechten voort. Ook ten Westen van het llmenmeer en ten Noorden van Loega werden door pantserwa gens en slagvliegtuigen gesteunde aanvallen der bolsjewisten in tegenaanvallen en ver bitterde gevechten van man tegen man afge slagen. Ten Noorden van Newel, in het gebied ten Westen van Loega en bij Narwa leverden eigen aanvalsoperaties successen op en leidden tot plaatselijke frontcorrecties. In de periode van 1 tot 7 Februari werden aan het Oostelijk front 192 vijandelijke vliegtuigen vernietigd; 17 eigen vliegtuigen gingen verloren. Aan de fronten van het landingshoofd bij Nettuno heerschte Maandag slechts geringe gevechtsactiviteit. De aanval van een Ameri- kaansch bataljon werd afgeslagen, waarbij drie pantserwagens werden vernietigd. Des avonds wisten sterke stoottroepen in het ge bied van Aprilia in weerwil van den deels taaien vijandelijken tegenstand hun stellingen plaatselijk te verbeteren. Vèrdragend geschut bestookte opnieuw concentraties van 'schepen en ontschepingen bij Nettuno op doeltreffende wijze. Een transportschip werd in brand ge schoten. Ook de luchtmacht ondernam overdag en 's nachts doeltreffende aanvallen op ont schepingen in de havens van Nettuno en An zio. Verscheidene groote benzine-opslagplaat- sen werden in brand geworpen en de haven werken werden voor langen tijd vernield. Vier koopvaardijschepen met een inhoud van 14.000 brt. werden door bomtreffers zwaar bescha digd. Aan het Zuidelijk front hield de vijandelijke druk ten Noordwesten van Cassino aan, zonder dat hierbij groote krijgsoperaties ontstonden. Waargenomen werd, dat de vijand als gevolg van de zware verliezen in de afgeloopen dagen tot hergroepeeringen is overgegaan. Tijdens de hevige afweergevechten gedurende verschei dene dagen ten Noordwesten van Cassino heeft zich de 44ste Reichsgrenadier-division „Hoch- und Deutschmeister" onder bevel van luit.- generaal Franek met een hieraan toegevoegd gemotoriseerd bataljon van het grenadier regiment 8 en een gevechtsgroep onder bevel van kolonel Baade bijzonder onderscheiden. Enkele vijandelijke vliegtuigen schoten op 7 Februari des middags het in de haven van Chios liggende Zweedsche Roode-Kruisschip „Wiril" in brand. Maandagnacht wierpen enkele vijandelijke vliegtuigen bommen neer op plaatsen in West- "en Zuidwest Duitschland. Omtrent den in strijd met het volkenrecht zijnden aanval van Britsche vliegtuigen op het in dienst van het Internationale Roode Kruis staande Zweedsche schip „Wiril", dat, zooals gemeld op 7 Februari in de haven van Chios gebombardeerd werd en waarbij behalve de vertegenwoordiger van het Zweedsche Roode Kruis, dr. Nielson, talrijke Zweedsche leden van de bemanning van het schip den dood vonden, verneemt het Internationale Informa tie bureau nog: Op grond van een overeenkomst tusschen het Internationale Roode Kruis en de Zweedsche regeering eenerzijds en de bei de oorlogvoerenden anderzijds, worden reeds sedert geruimen tijd neutrale sche pen gebruikt voor de voedselvoorziening van de Grieksche bevolking. O.a. varen Zweedsche schepen met vrachten graan tusschen Canada en Griekenland, waar de scheepsladingen van den Piraeus uit door kleinere schepen verder vervoerd worden. Een van de daarvoor gebruikte Zweedsche schepen is de „Wiril", die voor de eilanden der Egeï- sche Zee zorgde. Roode Kruis-schepen voeren op grond van bovengenoemde overeenkomst de kleuren hunner nationaliteit en het teeken van het Roode Kruis. Hun tochten worden door het Roode Kruis aan de oorlogvoerenden medegedeeld. Het geval-„Wiril" toont opnieuw aan op hoe ongehoorde wijze bemanningen van Britsche vliegtuigen over internationale overeenkom sten heenstappen. Aangezien hun verblijfplaats en naam van het schip en dus zijn bestemming bekend waren en geen Duitsche belangen door den aanval op dit schip geschaad werden, is bewezen, dat dit onmenschelijke optreden slechts tegen de Grieksche bevolking gericht was. Britsch-Amerikaansche vliegtuigen hebben op 6 Febr., naar het D.N.B. voorts verneemt, in het Italiaansche gebied een Duitschen hos- pitaaltrein met mitrailleurvuur bestookt. Van Het is plotseling kouder geworden aan het Oostelijk front. Op de meeste plaatsen, vroor het al sedert dagen niet meer. Doch thans worden hier en daar temperaturen van 4 tot 6 graden onder nul waargenomen, des nachts vaak van 10 graden onder nul. Slechts in het meest Zuidelijk gedeelte vriest het niet. Hier houdt het slechte weer aan. Er vallen voort durend zware regens. de passagiers, bestaande uit gewonden en Roode Kruispersoneel werden er verscheide- nen gedood of gewond. Dat deze hospitaaltrein met andere treinen is verwisseld, is geheel uitgesloten, daar de bewuste trein duidelijk volgens de bepalingen van Roode Kruisteekens was voorzien. Amerikaansche olie.expansie in Arable. Harold Ickes heeft bekend gemaakt, dat tusschen de regeering der Vereenigde Sta ten en de regeering van Saoedi-Arabië een overeenkomst is gesloten. Er is nog een sanctioneering van den staatschef van Saoedi-Arabië noodig om haar van kracht te doen worden. Ickes heeft aan de Arabian American Oil Company, die tot het concern van de Standard Oil behoort en aan de Gulf Oil Corporation opgedragen, een buisleiding te bouwen van de Perzische Golf tot de Oostkust van de Middellandsche Zee. De leiding zal een lengte van 2000 km hebben en 130 millioen dollar kosten. Finsche premier ziek De Finsche minister-president Linkomies is sedert eenige dagen bedlegerig. De mi nister van financiën, Tanner neemt zoolang het minister-presidentschap waar. italiaansche rechters afzetbaar. De Italiaansche minister van justitie heeft een decreet uitgevaardigd, waarbij de onaf zetbaarheid van de rechterlijke macht voor- loopig buiten werking gesteld wordt. Tevens heeft de minister een aantal hoogere ambte naren van justitie en leden van de rechter lijke macht ontslagen, die zich om politieke redenen reeds sinds maanden verborgen hou den. Bij een bombardement van de haven van Bari door het Duitsche luchtwapen w):rd een transportvloot zwaar getroffen. Een munitieschip vloog in de lucht en 16 andere schepen werden volkomen vernietigd. Op de foto ziet men de explosies en eenige vernielde schepen in de haven van Bari. (Auslandfoto/Hoffmann/Stapf Pax c) KORT NIEUWS De conserva tieve, door de re geering gestelde candidaat voor de aanvullende verkiezingen te Brighton is met 14594 stemmen tegen 12635 stem men gekozen. Volgens Britsche politieke kringen „een zeer beschei den overwinning". De Portugee- sche regeering heeft besloten ta bak en tabakspro ducten te gaan rantsoeneeren. De Italiaansche boeren waren bij de inlevering van broodgraan zoo terughoudend, dat in bepaalde pro vincies zware straffen, zelfs doodstraffen moesten worden opgelegd. Helsinki wordt geëvacueerd. De chef van de civiele luchtbeschermings organisatie te Helsinki heeft in een oproep alle personen beneden de 16 en boven de 60 jaar aangeraden de stad te verlaten. Dezer dagen zijn de scholen te Helsinki ge sloten. Dit is een maatregel van onbeperk- ten duur. De afdeeling Helsinki van de vereeniging van Finsche wapenbroeders heeft een be drag van een half millioen Finsche marken ter beschikking gesteld van de families van soldaten, die bij het jongste bombardement materieele stolde hebben geleden. Ongeveer 48 uur na den aanval op de Finsche hoofdstad wendt het officieuze blad Iswestija zich op scherpen toon tegen de Finsché regeering. Het sluit met de woor den: „Spoedig zullen de Finsche indringers van den Russischen bodem worden verdre ven en daarmede zal een eind worden ge maakt aan hun droom van een „grooter Finland" met grenzen aan den Oeral en tot de Jenissei". De woordvoerder van de Finsche legatie in Washington heeft, naar de Amerikaan sche staatssecretaris Huil bekend heeft ge maakt, verklaard, dat de houding van Fin land ongewijzigd is. Zelfs wanneer Helsinki met den aardbodem gelijk werd gemaakt, zouden de Finnen niet capituleeren. in Italië 1347 geestelijken om het leven gekomen. Volgens de officieele statistiek van de priestercongregatie zijn door de Anglo-Ame- rikaansche terreuraanvallen in Italië tot en met September 1347 priesters, monniken en nonnen gedood. In het aartsbisdom van Na pels zijn alleen al 381 slachtoffers gevallen, onder wie de bisschoppen van Reggio, Cala- brië en Campobasso. De aartsbisschop van Palermo is zwaar gewond. Chocolade met verrassing. Onlangs meldde de Spaansche pers, dat zich bij talrijke bewoners der Spaansche kuststreek een onverklaarbare slapeloosheid had voor gedaan. Uit een onderzoek bleek, dat deze eigenaardige epidemie veroorzaakt was door het gebruik van chocolade, die als strandgoed was aangespoeld. Deze chocolade was voor piloten bestemd en bevatte een substantie, die hen tijdens lange verkenningsvluchten tegen den slaap moest behoeden. Kisten vol van deze snoeperij waren aan de Spaansche kust aan gedreven. Om het presidentschap der V.S. Op een persconferentie heeft vice-presi dent Wallace verklaard, dat president Roo sevelt zich tegen het einde van het jaar voor de vierde keer tot president van de Ver eenigde Staten candidaat zal stellen. Wal lace voegde aan deze categorische verkla ring echter toe, dat president Roosevelt zich misschien van zijn eigen plannen nog niet heelemaal bewust is. Op een vergadering te Chicago heeft de vroegere minister van oorlog, Woodring, Cordell Huil voorgesteld zich candidaat te stellen voor het presidentschap. Alle aan wezigen waren tegenstanders van de New Deal. Cordell Huil heeft nog niet te kennen gegeven hoe hij tegenover het voorstel van Woodring staat. Bij vorige gelegenheden evenwel had Huil reeds gezegd, dat hij niet van plan was zich candidaat te stellen doch zijn belang is de laatste jaren steeds toe genomen. Hij is verantwoordelijker voor de expansiepolitiek der V.S. dan het groote publiek over het algemeen weet. Wendell Willkie heeft nu ook den sprong in het duister gewaagd en zal op 4 April bij de voorverkiezingen van den staat Wiscon sin het verzoek indienen candidaat te wor den gesteld van de republikeinsche partij voor het presidentschap. Yvette Cuilbert f Yvette Guilbert is te Aix en Province overleden. (Met Yvette Guilbert verdwijnt een genre en een tijdperk. Van het begin harer carrière tot op hoogen leeftijd zij werd geboren in 1869 heeft zij als diseuse over de geheele wereld hare triomfen ge vierd. Met haar kwam het Fransche chan son in al zijn schakeeringen tot nieuw en krachtig leven en vele zijn de oude Fran sche liedjes, die zonder Yvette Guilbert begraven gebleven zouden zijn. Wie haar eenmaal heeft mogen beluiste ren en aanschouwen en ook in Neder land is zij nog niet eens zoo heel erg lang geleden opgetreden draagt voor altijd de herinnering mede aan de karakteristieke gestalte in het gele gewaad met de lange zwarte handschoenen, aan de volmaakte expressiviteit harer voordracht. Maar ook aan de in costuum gezongen of gezegde chansons uit vroegere tijdperken. Yvette Guilbert heeft een tweetal romans geschreven, „La Vedette" en „Les Demi Vieilles", terwijl zij haar levensgeschiedenis heeft verteld in „La chanson de ma Vie".) Liddell Hart over Nettuno. De militaire correspondent van de Daily Mail, Liddell Hart, schrijft, dat het verloop van den strijd in de afgeloopen week be wezen heeft, dat de landingsoperatie bij Nettuno haar doel niet heeft bereikt, aan gezien de Duitschers aan het hoofdfront standhouden. Zij zijn geenszins gedwongen tot den terugtocht, zooals men oorspronke lijk had verwacht. Bovendien is de verras singsfactor door al te lang wachten verlo- len gegaan en heeft zich langzamerhand een heel andere vorm van strijd ontwikkeld. Het zoolang uitgestelde offensief der lan dingstroepen is door de Duitschers evenzeer afgeslagen als de andere, in de daarop vol gende dagen ondernomen aanvallen. Er wordt zelfs gezegd, dat de op het brugge- hoofd staande troepen voorloopig tot het defensief moesten overgaan. Militaire waar nemers. zoo besluit Liddell Hart, trekken een vergelijking met Tobroek, een parallel, die voor de Engelschen niets aangenaams heeft. Dertienjarige jongen vermoordde zijn vader. Knaap leed aan vervolgingspsychose. Op 11 Januari j.l. werd in de Atjehstraat 44 te Rotterdam de 57-jarige kantoorbe diende J. J. de Jong met zware verwon dingen aan het hoofd op de trap gevonden. Hij overleed korten tijd na de opneming in het ziekenhuis Coolsingel. Het 13-jarig zoontje, met wien de man alleen thuis was geweest, vertelde, dat zijn vader de trap af was geloopen omdat eenige mannen hem te spreken vroegen. Zoodra de deur was open getrokken, snelden twee gemaskerde man nen naar boven, die, nadat zij eerst den kantoorbediende bewusteloos hadden gesla gen, de huiskamer binnendrongen, het licht uitdraaiden en den knaap geblinddoekt in een alkoof drongen. Zij hadden in de kast naar geld gezocht, maar dit niet gevonden en zij verdwenen even snel als zij gekomen waren. De politie vond het verhaal nogal fantastisch, maar achtte voorloopig geen termen aanwezig in een andere richting te zoeken. Verschillende sporen werden ge volgd, maar zij liepen tenslotte alle dood. De staatsrecherche ging er riu toe over in een andere richting te zoeken. Verschillende ge tuigenverklaringen klopten namelijk niet met het verhaal van den 13-jarige. die hier op aan een streng verhoor werd onderwor pen. Al spoedig trok hij zijn eerste verhaal in, maar deed het voorkomen alsof zijn vader van de trap was gevallen. Dr. Hulst, die de sectie had verricht, achtte dit even wel uitgesloten. Tenslotte heeft de jongen eindelijk bekend, zelf zijn vader te hebben neergeslagen. Volgens verklaringen van moeder en zuster leed de jongen den laat- sten tijd aan vervolgingspsychose. Hij beeldde zich in, dat er 's avonds in het don ker een man op de trap zat. Dien avond hebben jongens uit de buurt vermoedelijk aan de bel getrokken, zooals wel meer voor kwam. De vader is daarop naar beneden gegaan en het zoontje, dat onmiddellijk dacht aan den geheimzinnigen man heeft uit een kastje een schoenmakershamer ge grepen, is daarmee de donkere trap afge- slopen, zag vervolgens een schim, d-e wel eens de bewuste indringer kon zijn en heeft met volle kracht een slag met den hamer gegeven. Pas nadat hij hoorde kermen rea liseerde hij zich, dat het zijn vader was. Toen heeft hij, vermoedelijk uit angst, eerst de buitendeur gesloten en heeft ten slotte den hamer weer op zijn plaats gelegd. Ver dacht van doodslag is de jongen vnor den Officier van Justitie gele^ "eunnc Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leef tijd van 1745 jaar, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor: De Waffen-SS, SS-Wachbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegs- marine en de Germaansche SS in Neder land. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der op leiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1830 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en wor den gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder wor den, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet door slaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 14 Febr. 914 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2. 15 Febr., 912 uur Breda, Restaurant Modern, Markt, 15 18 uur. Den Bosch, hotel Noord-Brabant, Markt 45, 16 Febr. 912 uur Venlo, Deut- sches Haus, Egmondstraat 16; 15—18 uur Arnhem, Café Royal. 17 Febr. 912 uur, Hengelo, café Modern, Spoorstraat 18; 15 18 uur Zwolle, hotel Gijtenbeek, 18 Febr. 912 uur Assen, Concerthuis a.d. Vaart; 15—18 uur, Groningen, Heerenstraat 46, 19 Febr. 912 uur, Leeuwarden. Huize Schaaf, Breestraat. 20 Febr. 914 uur. Amsterdam, Dam 4. 21 Febr. 913 uur. Utrecht, N.V.- Huis, Oudegracht 245, 22 Febr. 914 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusder- weg, 23 Febr. 914 uur, Den Haag, Gebouw Amicitia, Westeinde 15. „EEN BESLISSEND JAAR". In de serie brandende kwesties zal Max Blokzijl Donderdag over Hilversum I om 18.45 uur zijn praatje houden onder den titel „Een beslissend jaar",

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1