Haarlemsche Courant Afweerstrijd in het zuiden van het Oostelijk front duurt voort. Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Graf .bedrijven Dampte, Haaneö, Duitsche front bij Nettuno eenige kilometers vooruitgeschoven. Het gevaarlijke pakje. a» m «a Donderdag' 10 Februari 1944 ML Jb AA JA A V «Ti v m m Kantoor iJrauidcn: Rembranötlaan 55, K 1297 289e Jaargang' No. 34 x X Bureaux: Groole Houtstraat 93. Tul. Advert. 10721, Redactie locot Postgiro 131958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Zwakke aanvallen der Sovjets bij troepen op bevel ontruimd. In wederom gebombardeerd; 31 Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: Vervuld van een voorbeeldigen strijd- geest, sloegen onze troepen in zware af- weergevechten bij Nikopol, ten Westen van Tsjerkassy, ten Oosten van Sjasjkof, ten Zuiden van de Berezina, ten Zuiden en ten Westen van het Ilmenmeer, alsmede in het gebied van Loega sterke bolsjewis tische aanvallen en doorbraakpogingen, nadat plaatselijke penetraties waren op geheven of afgegrendeld, af. Het bruggehoofd van Nikopol werd na een zorgvuldige vernieling van alle militaire en voor de economische oorlogvoering belangrijke installaties volgens bevel ontruimd. Ten Oos ten van Sjasjkof werden bij de1 afweer en bij tegenaanvallen 58 vijandelijke pantserwagens vernietigd; ten Zuiden van de Berezina, waai de bolsjewisten met formaties strafgevangenen aanvielen, werden nog 15 andere gevechts wagens stukgeschoten. In het gebied van Witebsk beperkten de bolsjewisten zich na de zware verliezen der afgeloopen dagen tot enkele zwakke aanvallen, die in het geconcentreerde vuur afgeslagen werden. Bij de zware afweergevechten tus- schen Pripjet en Berezina hebben zich de on der bevel van den generaal der artillerie Weidling strijdende 36ste en 134ste infanterie divisies. aangevoerd door de dragers van het Eikenloof, kolonel Conrady en luit.-generaal Schlemmer, schitterend gehouden. In het landingshoofd van Nettuno wer den onze stellingen in weerwil van den hardnekkigen Britschen tegenstand, ver scheidene kilometers vooruit geschoven en 700 gevangenen gemaakt. Sterke door pant serwagens en scheepsartillerie gesteunde vijandelijke tegenaanvallen werden afge slagen. De gevechten zijn nog aan den gang. Onze luchtmacht stelde vijandelijke batte rijen bij Aprilia door voltreffers buiten ge vecht, vernielde verscheidene opslagplaatsen van materiaal en vernietigde zes vijandelijke vliegtuigen. Vijandelijke ontschepingen in het landingshoofd werden door slagvliegtuigen en zware batterijen doeltreffend bestookt. Aan het Zuidelijke front leefden de gevech ten in den sector van Cassino-Meterelle weer op. Talrijke vijandelijke aanvallen bleven hier tevergeefsch. Formaties Amerikaansche vliegtuigen onder namen op 8 Februari des middags opnieuw een terreuraanval op plaatsen in West-Duitsch- land, in het bijzonder werden woonwijken der stad Frankfort am Main zwaar getroffen. De bevolking leed verliezen. Strijdkrachten der luchtverdediging vernietigden ondanks de on gunstige voorwaarden voor de afweer 31 vijandelijke vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige bommenwerpers. Dinsdagnacht wierpen enkele vijandelijke vliegtuigen bommen neer op West- en Noord west Duitschland. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Het ziet er naar uit, dat de Sovjet-Russische legerleiding thans met verhoogde krachtsin spanning streeft naar verdrijving van de Duit sche strijdkrachten, die nog in de bocht van den Dnjepr, ongeveer 500 K.M. achter de het verst naar het Westen doorgedrongen bolsje wistische voorhoeden, standhouden. Onder den druk der naar het Zuiden gerichte aanvallen hebben de Duitschers thans Nikopol en het daartegenover gelegen bruggehoofd op den linker Dnjepr-oever ontruimd, daar anders het gevaar eener omsingeling te groot zou zijn ge worden. De Sovjet-Russen blijven hevigen druk uitoefenen in de richting van Cherson en Nikolajef. Tusschen het Ilmenmeer en de Finsche Golf is een verflauwen van den strijd te constatee- ren, die voor een deel een gevolg is van her groepeeringen, vooral aan Duitsche zijde. Bij Narwa hebben de Sovjet-Russen weliswaar pogingen gedaan de rivier van denzelfden naam over te steken, doch zij zijn teruggewor pen op den Oostelijken oever. Sowjet-republiek Wit Rusland. De Sovjet-Russische regeering heeft de „regeering der Sovjet-republiek Wit Rus land" gevormd en tot voorzitter van den raad van volkscommissarissen P. K. Pono- marenko benoemd, die vroeger eerste secre taris van de communistische partij van Wit Rusland was. Spaansche ambassadeur te Londen zou aftreden. „De Spaansche ambassadeur te Londen, de hertog van Alva, die op het oogenblik onder weg is naar Madrid, zou niet op zijn post terugkeeren" meldt radio-Buenos-Aires. De huidige ambassadeur in Argentinië, graaf Bulnes, zal zijn post vermoedelijk overnemen. Het Engelsche communistische blad Daily Worker eischt van de Britsche regeering, dat de betrekkingen tusschen Engeland en Spanje worden afgebroken. Witebsk. Nikopol door Duitsche het Westen: Frankfort a.d. Main vliegtuigen neergeschoten. Portugal in en na den oorlog. Verklaringen van Salazar. Op een voorbereidende bijeenkomst voor het groote congres van de Portugeesche eenheidspartij, heeft de Portugeesche mi nister-president Salazar in zijn hoedanig heid van leider der partij verklaringen af gelegd. Naar de bladen melden heeft Salazar daarbij o.a. het vraagstuk der autoritaire regimes in de wereld besproken. Hij gaf als zijn meening te kennen, dat zelfs in geval van een overwinning der Geallieerden het vraagstuk der autoritaire regimes niet door de Geal lieerde volken kon worden behandeld, want na den oorlog zou in alle landen orde noodzakelijker zijn dan het dage- lijksch brood. Bijgevolg valt het vraagstuk van het regime in Portugal buiten het gebied dei- discussie over de buitenlandsche politiek. Anderzijds zou er na den oorlog een crisis der orde ontstaan, die weer zou maken, dat men de inwendige orde en de hegemonie in de westelijke landen van Europa veel nood zakelijker zou achten dan een eventueele gelijkschakeling op het gebied der binnen- landsche politiek. Derhalve is de moeilijkheid, waarmede Portugal in buitenlandsch-politiek opzicht te kampen heeft en verder te kampen zal hebben, de vereeniging van een ook in den oorlog neutrale buitenlandsche politiek, welke tevens zich aan het bondgenootschap met Engeland houdt, met het politieke stel sel van Portugal. De grootste prestatie sedert een eeuw in Portugal zal het zijn, wanneer de volgende principes in acht genomen worden: 1. Het behoud van den vrede en de neu traliteit, zonder de alliantie met Engeland en <je daaraan verbonden garanties te schenden. 2. De onafhankelijkheid en de onschend baarheid van Portugal te handhaven in een nieuw te ordenen wereld en binnen een internationale organisatie, die misschien de vorming van groote economische gebieden ten doel heeft. 3. Het bewaren van de orde en het voortzetten van de revolutie ook onder de nieuwe omstandigheden en zonder de fun- damenteele principes der Christelijke be schaving te laten vallen. Het eerste deel van deze taak is ten minste tot op heden vervuld, over den tweeden eisch kan tot nu toe nog geen definitief oordeel geveld worden. Dat Por tugal deze drie eischen tot een oplossing zal brengen, daarvan kan men zeker zijn. Tegen het optimisme in Engeland. De plaatsvervangende chef van den genera- len staf van het Empire, lt.-generaal Nye, heeft zich in een rede in Mansion House ge keerd tegen het „op vele plaatsen in Enge land" heerschende „opvallende optimisme". „Velen gelooven", zoo zeide hij, „dat de oor log zoo goed als gewonnen is. Ik kan mij geen grootere fout indenken, dan wanneer men zijn handelingen richt naar een dergelij ke veronderstelling. De eenige basis, waarop wij op de juiste wijze kunnen werken is, ten minste voor zoover het het leger betreft, in tegendeel de veronderstelling, dat wij een grimmigen en bloedigen strijd voor ons heb ben, aangezien wij in het veld treden tegen een vastberadan en resoluten tegenstander. Duitsche infanteristen, die in het kader der tegen het Anglo-Amerikaansche bruggehoofd bij Nettuno getroffen maat regelen zijn ingezet, zoeken dekking tijdens een vijandelijken vliegeraanval. (PK Otto O/H P. c) PARUS 1944. D. Alweer precies een week geleden is het, dat we bij Mère Catherine op de Place du Tertre zaten, het eethuisje op -de Butte Montmartre en het was als altijd en alsof er geen jaren van neergang en moeilijk heden lagen tusschen den laatsten keer, dat we hier een „petit rosé" dronken en van daag den dag. Monsieur Albert zat als altijd achter den toog te redekavelen met och tendlijke bezoekers uit de buurt en Madame repte zich van en naar de keuken en be ijverde zich, ook al als van ouds, ons het smakelijkste dat haar bak- en kookkunst opleverde, voor te zetten. En zoo was het hier een kleine oase in de groote troosteloosheid, die Parijs op levert. Want, om het dadelijk te zeggen: Er is veel in de Fransche hoofdstad, dat droef en mistroostig stemt. Parijs is een provin ciestad geworden, een groote stad, die ce tinteling en het bruisende tempo van den metropool verloren heeft, een groote stad, waarin de menschen zich als provincialen gedragen en pantoffelparade houden op de trottoirs van straten, waarlangs eenmaal een file van auto's, acht en meer rijen naast elkaar, zich voortbewoog. Er ligt een stemming van apathie over de stad, een stil en gelaten berusten. Wie in dezen tijd Parijs voor de eerste maal be zoekt zal dat niet zoo dadelijk toestemmen, want nog altijd levert hoe kan het anders de stad het machtig aspect op, dat haar breede avenues, haar trotsche bouwwerken, haar wereldberoemde pleinen er aan ver- leenen. Maar wie een vergelijking kan ma ken met wat eenmaal was kan niet los komen van de teleurstelling, die het ver dwijnen van zooveel, dat Parijs nu eenmaal tot een wereld op zichzelf maakte, veroor zaakt. Parijs was de stad van de auto's, van de kermis der ijdelheid op de Champs Elysées, van het rijden en rossen der vrachtwagens door de straten, van de overal doorheen kruipende taxi's, waarvan er altijd een aan kwam zetten, zoodra je op een hoek van een straat je arm in de hoogte stak. Dat is verleden tijd geworden. Midden op den dag steek je de drukste straten over zonder dat de politieagent met zijn beroemd wit knup peltje er aan te pas behoeft te komen en de taxis staan op stal of ergens anders. Wie zich wil laten rijden kan een fiacre nemen, waarvan er op sommige plaatsen een stuk of wat staan, maar geen sterveling maakt gebruik van deze praehistorische vehikels. Het is de métro, het onvolprezen onder - grondsche electrische spoorwegnet, waarop het verkeer in vollen omvang neerkomt en die met een toewijding, die ver boven alle lof verheven is, dagelijks van ik meen zes uur tot des avonds elf honderdduizenden, wellicht millioenen passagiers van het eene punt in Parijs naar het andere vervoert. Iedere lijn onderhoudt een twee-minuten dienst en daar met een zeer behoorlijke snelheid gereden wordt, kan men over het algemeen in weinige oogenblikken ook de meest afgelegen plekken bereiken. Op één kaartje, dat ongeveer anderhalve franc kost, kan men twee ritten maken. In één rit zijn, als van ouds, zooveel „overstapjes" als men maar maken wil, begrepen. Was Parijs de stad der auto's, zij was ook de stad van het licht. Voor velen begon de bekoring van Parijs pas in het schemer uur, wanneer de lichtreclames, beweeg! i''~ of niet, werden ontstoken, de fraaie etalav zich op haar best voordeden de theaters de cinema's de bezoekers lokten en de pre wijken tot één schitterende grap werdr een lichtfeest, dat tot laat, zeer laat in df avond of zelfs in den nacht bleef voort duren. Nu is Parijs verduisterd. Precies als over" waar men nachtelijk ongemak in deze tijd vreezen moet. En de gevolgen zijn evenee al niet anders. Wie niet noodzakelijk zi woning moet verlaten blijft thuis. H avondlijk verkeer langs de boulevards kei men al vier jaar lang niet meer omdat me: er zoomin als elders een hand voor ooge' kan zien. Natuurlijk is er in de binnenstad nog altijd vrij veel verkeer, vooral tegen zeven uur, als de theaters beginnen en na tienen, als alles zich naaide métro spoedt, maar in Montmartre en Mohtparnasse, waar het avondleven hoogtij vierde is de straat vrijwel uitgestorven. Trouwens, de meeste cabarets zijn maar drie avonden van de week geopend, te weten Zaterdag, Zondag en Maandag, wanneer de Parijzenaar tot 12 uur op straat mag blijven. Op de andere dagen is elf uur het klokje van gehoor zaamheid. Maar, als gezegd, reeds lang voor dat tijdstip zoekt de Parijzenaar, die te voren zoo gaarne zijn avondkuiertje langs de verlichte straten maakte, den hui- selijken haard op. En op het Place de l'Opéra, waar eenmaal de nacht in dag was herschapen, strompelen nu de voor bijgangers met een zaklantaarntje voor zich uit Neen, wie Parijs in dezen tijd wil leeren kennen, moet dat bij daglicht doen. Parijs en de Parijzenaars. Ik schreef over de laat sten reeds met een enkel woord. Den vreemdeling valt het op, dat de dames mode weinig gebruik maakt van sterke kleuren. Zwart en stemmige tinten ziet men het meest dragen, terwijl een uitge sproken voorkeur voor de z.g. clips, het metalen versiersel van de revers in goud kleur met zwart of wit email in veelal arabeske uitvoering aan den dag treedt. Voor het hoofddeksel zijn rood en zwart in combinatie de modekleuren. Over het al gemeen wijkt het model niet af van de dameshoeden in ons land, doch meer en meer komt een geheel afwijkend genre in gebruik en wel een helmvormige hoed van naar schatting 35 c.M. hoogte, een dracht, die uit den aard der zaak zich beter Oud-Hollandsch porcelein in de Oud heidskamer te Zaandijk. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche cultuur waarden strijden onze Vrijwilligers. (G.L./H. P. C) voor het z.g. gekleede costuum leent dan voor de dagelijlcsche uitrusting, die geen af stand doet van de vlotte dopjes. Lederen schoenen ziet men vrijwel niet dragen. Ook wat „sur ticket", op den bon, verkrijgbaar wordt gesteld, heeft den hou ten zooi, die vooral bij damesschoei: el een combinatie is van zool en hak. Hier heeft de industrie zeer aantrekkelijke resultaten be haald, waarbij men het nu eens wél in de kleur heeft gezocht: roode zool met z.g. goudleer bovenwerk, blauwe zool met zil veren riempjes enz. Het staat bijzonder aardig, maar. het is en blijft hout. En wat bij ons „bon B" is en hier met „Fan- taisie" wordt aangeduid, moet het in dage- lijkheid nog afleggen. Dat is meestal een houten zooltje met veel vlechtriet, opge tooid en afgewerkt met een lanie konijnen huid. een stukje vezelstof (waarvan het hoofdbestanddeel wel papier zal zijn), een gesp. erg solide zal het wel niet zijn, maar 't staat dikwijls al,crs«"-',!"'-t. Dat alle stof en lingerie op der bon wordt verkocht, spreekt vanzelf. Toch heeft de Parijzenaar gelegenheid, ook buiten de distributie zijn of haar kleerkast te voor zien, als hij er een ritje naar do wlik Clig- over heeft, waar de befaam de „vlooienmarkt" - overigens een heel ..ewone, zij het ook zeer uitgebreide markt gehouden wordt. Het schijnt in overeen stemming met wet en verordening te zijn, dat men daar vrijwel alles wat in den win kel niet dan „sur ticket" geleverd wordt, zonder inlevering van punten kan beko men, alleen. het is er wat duurder. Maar aangezien duur beter is dan niet te koop is het daar Zaterdag, Zondag en Maandag een benauwende drukte van huismoeders en huisvaders, die zich hier voorzien van mansondergoed, onderjurken, directoires, kousen, elastiek, babygoed, stof voor costuums en al die zaken, waar men "n dezen tijd zoo om verlegen kan zitten. Plaatsen in omgeving van Rome gebombardeerd. De Anglo-Amerikaansche luchtmacht heeft in de omgeving van Rome zware terreuraan- vallen ondernomen op de steden Frascati, Orte en Viterbo, alsmede op een aantal kleinere plaatsen. De bevolking leed deels zeer zware verliezen. De schade aan woonhuizen en open bare gebouwen is aanzienlijk. Het Britsche ministerie van oorlog heeft bekend gemaakt, dat de Anglo-Amerikanen in Zuid-Italië een groot aantal wardevolle, histo rische gebouwen en kunstschatten hebben ver nield. In Napels werden 25 kerken vernietigd, of beschadigd, de oude kathedraal van Bene- vent werd heelemaal en die van Capua ge deeltelijk verwoest. Pompeji zou „tamelijk 'waar verwoest" zijn en deskundigen berich ten uit Herculanum, dat daar „groote schade" is aangericht. Mac Arthur ingeschreven als candidaat voor presidentschap der V.S. Dinsdag is de naam van den Amerikaanschen generaal Mac Arthur als candidaat voor het presidentschap in de verkiezingslijst van Illi nois ingeschreven. De generaal zelf heeft zich over zijn candidatuur nog niet geuit. General Motors 75 pCt. kwartaals. dividend. General Motors, een der Amerikaansche concerns, die bewapeningsopdrachten uitvoe ren, hebben voor het loopende kwartaal een dividend van 75 procent uitgekeerd. Het vorige kwartaal bedroegen deze dividenden 50 pet, Een oude dame met een kwaad ge weten te Kopenhagen kreeg dezer dagen 'en vierkant pakje waarop stond: mor en openmaken. De ontvangster vreesde n aanslag en alarmeerde de politie. Die wam met een paar experts op het ge- ied van ontplofbare stoffen. Het huis erd ontruimd en het pakje openge- aaakt. De inhoud bestond uit. een half pond echte koffie, door een vriend gestuurd aan de dame, die den volgen den dag jarig was.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1