Haarlemsche Courant De Reichsführer SS Heinrich Himmler in Nederland Plechtige uitreiking van de eerste Germanische Leisfungsrunen aan 95 SS-mannen Wederom talrijke Sovjet- aanvallen afgeslagen. Duitsche luchtmacht in actie bij de Oostkust van IJsland. 389e Jaargang No. 36 X 'S Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tal. Advert, 10724, Redactie ïocoo Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 3?. Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Berks Nieuwsblad voor Noord-Holland Kennemer Editie Zaterdag 12 Februari 1944 Verschijnt aageijjKs, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel. I27Ü Kantoor IJmuiden: Rembrandtiaan 5S, IJmuiden-Oost Üitg.ï Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Van bevoegde zijde deelt men ons mede: Uit handen van den Reichsführer-SS heb ben dezer dagen 95 SS-mannen, voor het grootste deel leden van de Germaansche-SS in Nederland, in het SS-opleidingskamp Avegoor bij Arnhem de Germanische I-eis- tungsrune ontvangen, die verleden jaar door den Reichsführer-SS is ingesteld. Deze Ne- derlandsche en Duitsclie SS-mannen zijn in dubbel opzicht onderscheiden: Zij zijn de eerste mannen van de Germaansche SS, die de Leistungsrune dragen, en zij hebben deze als getuigenis van hun soldatesk-sportieve vorming en wereldbeschouwing van den Reichsführer-SS zelf ontvangen. Zoo zijn zij een voorbeeld geworden voor vele dui zenden SS-mannen in de Germaansche lan den, die evenals zij aan de veelzijdige eischen voldoen, die voor het verwerven van de Leistungsrune gesteld worden, en niet slechts op het terrein van de „Wehr- sport" liggen, doch ook op het gebied der nationaal-socialistische wereldbeschouwing. De aanwezigheid van den Reiehsführer- SS en het feit, dat de Leistungsrune voor de eerste maal werd uitgereikt, drukten hun stempel op de plechtigheid in Avegoor, waarvan het hoogtepunt werd gevormd door de rede van den Reichsführer-SS. De stemmingsvolle sporthal in Avegoor, een bewijs, dat de oud-Germaansche bouwkunst de tijden overleeft, was de plaats waar hon derden SS-mannen voor den Reichsführer- SS op het uur van de uitreiking stonden aangetreden. Aan het hoofd van de talrijke eeregasten bevonden zich de Rijkscommissaris, Rijks minister dr. Seyss-Inquart, de Leider, SS- Obergruppenführer und General der Waf fen-SS Berger, chef van het SS-Hauptamt. Verder waren aanwezig: SS-Gruppenführer - und General-Leutnant der Waffen-SS De- melhuber, SS-Brigadeführer und General- Kommissar für Verwaltung und Justiz Dr. Dr. Wimmer, de Leiter van het Arbeits- bereich der N.S.D.A.P. in Nederland en Ge- neralkommissar z.b.v. Ritterbusch, Gesand- ter Dr. Bene, Regierungsprasident Piesber- gen, Generalmajor der Polizei und SS-Bri gadeführer Mascus, SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Naumann, de di recteur-generaal der Nederlandsc'he politie prof. dr. Schrieke, SS-Standartenführer Feldmeyer. de plaatsvervangend leider van de N.S.B. Van Geelkerken, de president van de Nederlandsche Bank mr. Rost van Ton ningen, de commandant der "W.A. mr. Zon dervan, de leider van het N.A.F. Wouden berg. Aan den ingang van het SS-opleidings- kamp was de Reichsführer-SS ontvangen door den commandant van het kamp, SS- Sturmbannführer Dr. Brendel, waarna hij langs het front van een eerecompagnie was geschreden. Toespraak van SS-Obergruppen- fiihrer Rauter De plechtigheid in de sporthal werd ge opend door fanfareklanken van een muziek korps der Waffen-SS. In liederen en in woorden van een spreker kwamen geest en ideeën van de SS tot uitdrukking. Toen nam SS-Obergruppenführer Rauter het woord voor de volgende toespraak: „Onze toegewijde groet geldt in de eerste plaats U, Reichsführer, die ondanks de vele plichten toch nog tijd hebt gevonden een bezoek te brengen aan de Germaansche Nederlanden. Wij groeten ook u, mijnheer de Rijksminister, als Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden en U, Leider, als Leider van de Nationaal-Socia- listische Beweging in Nederland en alle eeregasten die met ons deze plechtigheid in onzen kring meemaken. Voor de eerste maal zal heden de Reichs führer-SS de door hem ingestelde en door het SS-Hauptamt uitgevoerde Leistungsrune uitreiken. Het is voor ons, die hier in dit Germaansch-Nederlandsche gebied mogen werken, een zeer bijzondere onderscheiding Reichsführer, dat voor het eerst de Ger manische Leistungsrune hier in Avegoor verleent, in Avegoor, dit Germaansch-sol- dateske en nationaal-socialistische opvoe dingscentrum, dat ons allen in dit gebied zoo na aan het hart ligt. Een plaats van lichaamsoefeningen en weerbaarheidsgeest, die onder het commando van SS-Sturmbann führer Dr. Brendel de laatste jaren middel punt van de Germaansche SS-arbeid in de Germaansche Nederlanden was. Avegoor is voor alle Germaansche SS-mannen. of zij aan de fronten staan of in het vaderland vertoeven, tot een begrip geworden. Harde, maar mooie uren hebben al deze mannen, die het kamp hebben bezocht, hier doorge bracht. De Gbrmanische Leistungsrune is het eerste prestatie-insigne, dat ook buiten het eigenlijke Duitsche gebied verworven kan worden door mannen van Duitsch en verwant bloed, die de nationaal-socialisti sche wereldbeschouwing, den nieuwen tijd en de nieuwe orde in het Germaansche le vensgebied belijden, en de daarbij behoo- rende lichamelijke voorwaarden en een daarbij behoorende voorbereiding meebren- ben. Zij is de poging, de ïndividueele pres tatie tot de prestatie van de gemeenschap op te heffen en daarmede het diepe begrip voor de waarde der gemeenschapsgedachte te wekken en in de gemeenschappelijke prestatie practisch te doen beleven. De ge dachte van de strijdbare prestatie be- heerscht zoowel de individueele prestatie als die van de groep. Lichamelijke vaardig heid, weerbare geest en vreugde tot den strijd stempelen den drager van deze Lei stungsrune tot een weerbaren Germaan- schen man. In den uiterlijken vorm van deze Leistungsrune, in het Germaansche zonne- rad en in de runen der SS komt deze na tionaal socialistische prestatiewil op sym bolische wijze lot uitdrukking als ook een zinrijke verbinding en een zinrijke uitdruk king van de grondgedachten van de Schutz- Staffel: eer en trouw, plichtsvervulling en on vermoeiden, opge wekten strijd te allen tijde voor Führer, volk en rijk. Officieren en onderofficieren der SS, poli tieke leiders, Germaansch-Nederlandsche en Germaansch-Duitsche SS-mannen, leden van de Duitsche en de Nederlandsche politie zijn de eerste gegadigden voor deze door U, Reichsführer, ingestelde rune. Deze mannen staan thans voor u, Reichsführer, om uit uw hand deze diiderscheiding te ontvangen. Wij zijn er allen trotsch op, dat wij dit oogenblik in uw aanwezigheid in de door ons gebouwde sport- en exercitiehal mogen beleven. Ik ver zoek U, Reichsführer, ons toe te spreken en de Leistungsrune aan de mannen uit te rei ken". De Reichsführer SS spreekt Na de rede van den SS-obergruppenführer Rauter sprak de Reichsführer SS: „Drie en half jaar geleden werd het regi ment „Westland" in het leven geroepen. On geveer drie jaar geleden begon de zware wor steling in het Oosten. Ter zelfder tijd werd het toenmalige Nederlandsche Legioen opge richt. Het regiment „Westland" trad in het kader van de divisie „Wiking" voor den eer sten keer voor den strijd aan in dien tijd. Drie jaar geleden was menige zaak moeilijker dan op het oogenblik. Moeilijker, want wij Duit- schers en Nederlanders wisten wel van el kaar af, maar wij kenden elkaar te weinig. Veel wat de een deed, was voor den ander nieuw. Wij begrepen elkaar niet. Toen destijds de eerste vrijwilligers in het verband van de Waffen SS dienst namen en dienst deden, viel deze eerste tijd aan menig een, dat weet ieder van jullie ouden, al heel zwaar, zwaar zooals de eerste recrutentijd nu eenmaal is. Sinds drie jaar is een groote spanne tijds voorbij gegaan, die in onze ge meenschappelijke Germaansche ontwikkeling meer telt dan slechts een tijdsduur van drie keer twaalf maanden. Thans is uit het Le gioen Nederland geworden de SS-grenadier- brigade „Nederland". Het regiment •„West- land" heeft de eene roemruchte bladzijde na de andere in zijn geschiedenis geschreven en levert juist thans in het kader van zijn oude divisie „Wiking" een bijzonder zwaren strijd, evenals de brigade „Nederland". Veel echter onderging in deze jaren wijziging in ons zei ven. Uit de Nederlandsche vrijwilligers zijn Nederlandsche SS-führer geworden, die zelf hun compagnieën en bataljons aanvoeren. Uit de mannen die eens door ons werden op geleid, is het Germaansch-Nederlandsche Führer- en Unterführercorps ontstaan, dat juist in het afgeloopen halve jaar zijn taak daarin vond, jonge Germaansche vrijwilli gers uit alle Germaansche stammen op te voe den tot den strijd. Aldus is het en aldus wil len wij het allen eensgezind. Misschien zou nu deze of gene willen vragen: is het wel juist, dat in een tijd, dat een deel van onze kameraden in de brigade Nederland zelfs den zwaarsten strijd van zijn leven vecht aan de uiterste Noordpunt van het Duitsche Oostelijk front, het andere deel echter hier in een plechtig uur bijeen is gekomen voor een sport- insigne? Ik beaam dit. Het is juist, dat wij hier thans voor dit plechtig uur bijeen zijn gekomen. Ik heb in volle overtuiging, onder steund door mijn naasten medewerker op dit terrein, den SS-Obergruppenführer Berger, die stichtings-oorkonde voor de Germanische Leistungsrune opgesteld en Keuringen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leef tijd van 17-45 jaar, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor: De Waffen-SS, SS-Wachbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegs- marine en de Germaansche SS in Neder land. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der op leiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1830 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en wor den gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Vervolg op pag. 2 Het fraaie raadhuis te Naarden. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche cultuurwaarden strijden onze Vrij willigers (G.L./H. P. c) Officier in de Waffen-SS kan ieder wor den, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet door slaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 14 Febr. 9-14 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2. lo Febr., 912 uur Breda, Restaurant Modern, Markt, 15 18 uur, Den Bosch, hotel Noord-Brabant, Markt 45, 16 Febr. 912 uur Venlo, Deut- sches Haus, Egmondstraat 16; 1518 uur Arnhem, Café Royal. 17 Febr. 912 uur, Hengelo, café Modern, Spoorstraat 18; 15 18 uur Zwolle, hotel Gi.jtenbeek, 18 Febr. 912 uur Assen, Concérthuis a.d. Vaart; 1518 uur, Groningen, Heerenstraat 46, 19 Febr. 912 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breestraat. 20 Febr, 914 uur, Amsterdam, Dam 4. 21 Febr. 913 uur, Utrecht, N.V.- Huis, Oudegracht 245, 22 Febr. 914 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusder- weg, 23 Febr. 914 uur, Den Haag, Gebouw Amicitia, Westeinde 15. De stem der SS Luistert op Zondag 13 Februari van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S., onderwerp: „De Reichsführer-S.S. verleent de Germaansche Leistungsrune". Strijd om Marshall-eilanden woedt voort. Volgens een Japansch frontbericht blij ven Japansche strijdkrachten op de ver schillende eilanden van de Marshall-groep hardnekkigen tegenstand bieden. De eilan den Maloelab, Millo en Taroa zijn op 6 en 6 Februari door de vijandelijke luchtmacht aangevallen, doch de verdedigers sloegen alle aanvallen af. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is te Canberra van bevoegde zijde ver klaard, dat Britsche troepen naar het Zuid zeegebied zullen worden gezonden ter ver- onderteekend. sterking van de Amerikaanschë strijd krachten. De Reichsführer SS, Heinrich Himmler, tijdens de eerste uit reiking der Germaansche Leistungsrune in Avegoor. (SS Bildber. Fritz/Stapf Pax c) KORT NIEUWS Daar een groot deel der horloge makers onder de wapenen staat, is het in Duitsch- land sedert ge- ruimen tijd zeer moeilijk defecte horloges gerepa reerd te krijgen. Om hierin verbe tering te brengén zullen voortaan de horloges naar Frankrijk worden gezonden, waar Fransche horloge makers onder Duitsche leiding werken. De Britsche regeering heeft soldaten opge roepen zich vrij willig te melden voor werk in de kolenmijnen. Of ficieren en spe cialisten zijn daar van uitgezonderd. Bij luchtaanval op Brunswijk SI vliegtuigen neergeschoten. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt: De troepen van het Oostelijk front sloe gen opnieuw talrijke sterke aanvallen der bolsjewisten in het gebied ten Westen van Nikopol en ten Zuiden van Kriwoi Rog, ten Westen van Tsjerkassy, ten Oosten van Sjasjkof, ten Zuiden van de Berezina, bij Witebsk en in het gebied tusschen Loega en het Peipus-meer in hevige gevechten, die in verscheidene sectoren nog voort duren, af. Plaatselijke penetraties werden in een tegen aanval opgeruimd. Bij succesvolle tegenaan vallen werden vijandelijke gevechtsgroepen uiteengeslagen en werd de vijand op verschil lende plaatsen teruggeworpen. Ten Zuiden van Pogrebitsjtsje werd een achter het front ingesloten bolsjewistische gevechtsgroep vernietigd. De vijand verloor 1200 gevangenen en 700 dooden alsmede tal rijke wapens en ander oorlogstuig. In het gebied ten Zuiden van de Pripjet- moerassen sloegen troepen van een pantser divisie in een verrassenden aanval een sterke Sovjet cavalerie-formatie uiteen. In den centralen sector van het front heb ben zich de onder bevel van den generaal der infanterie Jordan strijdende Neder-Saksische 131ste infanterie-divisie aangevoerd door ge il eraal-majoor Weber en de Oost-Pruisische 206e infanterie-divisie aangevoerd door luit.- generaal Hitter bijzonder onderscheiden. In het landingshoofd van Nettuno werd de zuivering van het gebied van Aprilia voortgezet; ook het station Aprilia werd veroverd. Vijandelijke aanvallen op de nieuwe linies stortten in 't geconcentreer de vuur van alle wapens ineen. Sedert het begin der landing verloren de Amerikanen en Engelschen in het gebied van Nettuno meer dan 4000 gevangenen en 98 pantser wagens. De landingsplaatsen van den vijand liggen onder het voortdurende vuur van Duitsche batterijen zwaar vèrdragend geschut. Aan het Zuidelijke front heerschte ten Noordwesten van Cassino tijdens den geheelen dag levendige gevechtsactiviteit. De vijand, die voor den derden keer in het Noordelijke deel van Cassino was binnengedrongen, werd in verbitterde gevechten van man tegen man door onze dappere pantsergrenadiers weer uit de ruïnes van de stad teruggeworpen. Een ten Noordwesten van Cassino verloren gegane heuvel werd in een tegenaanval heroverd» Aan het overige front ondernam de vijand al leen in den sector ten Oosten van de Golf van Gaete vrij sterke aanvallen op onze heuvel stellingen, die deels door geconcentreerd vuur, deels in een tegenaanval werden afgeslagen. Beschermingsvaartuigen van een Duitsch convooi schoten^- in het zeegebied van Monaco van 8 aanvallende vijandelijke jachtbommenwerpers er 5 neer. Nog twee andere verloor de vijand in een luchtge vecht. Duitsche gevechtsvliegtuigen met groote actie-radius hebben aan de Oostkust van IJs land een vijandelijk tankschip van 8000 brt. tot zinken gebracht. Formaties Amerikaansche bommenwerpers vlogen op 10 Februari des middags door jagers krachtig beschermd boven midden-Duitsch ge bied. De onmiddellijk krachtig optredende Duitsche luchtverdediging verhinderde den vijand geconcentreerde aanvallen te onderne men. Door het lukraak neerwerpen van bom men werden vooral woonwijken in de stad Brunswijk getroffen. Tijdens hevige luchtge vechten en door de luchtdoelartillerie werden volgens de tot dusver nog onvolledige rappor ten 51 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 32 viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Donderdagnacht wierpen vijandelijke sto ringsvliegtuigen bommen neer op plaatsen in Noord- en West-Duitschland. 509 dooden te Castei Gandolfo. De luchtaanval op de Pauselijke zomer residentie Castei Gandolfo op 10 Februari heeft zeer veel slachtoffers geëischt, vooral onder 15.000 vluchtelingen, die ondergebracht zijn in de lokalen en tuinhuizen van het Pauselijk paleis en die afkomstig zijn uit plaatsen in de nabijheid van het front. Vrij dagochtend was het gelukt 500 dooden uit de puinen te bergen. Verwacht wordt echter dat nog 100 lijden onder het puin liggen. Zware offers hebben de vijandelijke bommen ook geëischt onder de vluchtelingen die bij de modelstallen van den Paus verzameld waren voor de melkbedeeling. Een groot aantal per sonen werd hier onder een instortende muur bedolven. Tot de verwoeste gebouwen behoort ook een kerk. Mussolini hersteld. Een neutrale diplomaat, die eenige dagen geleden een onderhoud met Mussolini heeft gehad, verklaarde tegenover den Milanee- schen correspondent van de Basler National- Zeitung, dat Mussolini thans practisch vol komen is hersteld en weder acht a tien uur per dag arbeidt. De Duce heeft zijn vroegere energie geheel teruggewonnen, maar is be zeild met haat tegen hen, „die zijn levens werk verwoest en hem bedrogen hebben". Mussolini wordt echter nog behandeld door een Duitschen specialist.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1944 | | pagina 1